o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých

VEDA A VZDELANIE, spoločenské vedy

Abrahám, Samuel, politológ, vydavateľ a šéfredaktor časopisu Kritika & Kontext, rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií - BISLA

Akimjak, Amantius, prof. PhDr. ThDr., PhD., dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Alabán, František, prof. PhDr., CSc., bývalý dekan Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Auxt, Ján, JUDr., sudca Ústavného súdu SR

Avenarius, Alexander, prof. PhDr., CSc., historik - byzantológ, Historický ústav SAV

Azud, Ján, prof. JUDr., DrSc., právnik, Ústav štátu a práva SAV

Bakoš, Ján, prof. PhDr., DrSc., historik umenia, Ústav dejín umenia SAV

Baluďanský, Michal, pedagóg, národohospodár, právnik, štátny činiteľ, zakladateľ a prvý rektor Sankt-Peterburskej univerzity

Bándy, Juraj, prof. ThDr., evanjelický teológ, bývalý dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Barák, Imrich, RNDr., CSc., biológ, Ústav molekulárnej biológie SAV

Bárány, Eduard, JUDr., DrSc., právnik, Ústav štátu a práva SAV, bývalý sudca a podpredseda Ústavného súdu SR

Barnovský, Michal, PhDr., DrSc., historik, Historický ústav SAV

Bartlová, Alena, PhDr., CSc., historička, Historický ústav SAV

Bartoš, Jozef, Ing., PhD., fyzikálny chemik, Ústav polymérov SAV

Bátora, Jozef, prof. PhDr., DrSc., archeológ, Archeologický ústav SAV

Bátorová, Mária, Prof. PhDr., DrSc., literárna vedkyňa a kritička, spisovateľka, publicistka, Ústav svetovej literatúry SAV, predsedníčka SC PEN (2006-2008)

Bel, Matej, polyhistor, pedagóg, jazykovedec, historik, geograf, evanjelický farár

Bernasovský, Ivan, prof. RNDr., DrSc., dekan Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove

Bialeková, Darina, PhDr., CSc., archeologička, Archeologický ústav SAV

Blahová, Natália, Mgr., poslankyňa NR SR, SaS

Blahynka, Miloslav, PhDr., PhD., muzikológ, teatrológ, Kabinet divadla a filmu SAV

Blanár, Vincent, jazykovedec

Bodnár, Ján, doc. PhDr., DrSc., filozof a historik filozofie

Boháč, Vojtech, prof. ThDr., PhD., bývalý dekan Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Borodovčák, Viktor, prof. PhDr., DrSc., historik a slavista

Brzica, Daneš, Ing., PhD.

Brzica, Daneš, Ing., ,PhD., vedecký pracovník na Ekonomickom ústave SAV

Bröstl, Alexander, prof. JUDr., CSc., právnik, vysokoškolský profesor, bývalý sudca Ústavného súdu SR

Bú, Peter, divadelný kritik a teoretik

Bujňáková, Mária, doc. JUDr., CSc., dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Bútora, Martin, doc., PhDr., prozaik, sociológ, zakladateľ a prvý prezident Inštitútu pre verejné otázky, spoluzakladateľ VPN, politik, bývalý veľvyslanec v USA

Bušek, Vratislav, prof. JUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Bystrický, Valerián, PhDr., DrSc., historik, Historický ústav SAV

Chaloupecký, Václav, prof. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Chmelár, Eduard, doc. Mgr., PhD., publicista, spisovateľ, historik, mierový aktivista

Cibáková, Viera, prof. Ing., CSc., rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Dangl, Vojtech, PhDr., CSc., historik, Historický ústav SAV

Danglová, Oľga, Mgr., CSc., etnologička, Ústav etnológie SAV

Daňo, Ferdinand, doc. Ing., CSc., bývalý dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Deák, Ladislav, PhDr., DrSc., historik, Historický ústav SAV

Dekan, Ján, prof. PhDr., DrSc., archeológ, historik, umenovedec, vysokoškolský pedagóg, akademik SAV a ČSAV, spisovateľ, publicista

Dérer, Ivan, JUDr., právnik a politik, spoluzakladateľ martinskej Deklarácie slovenského Národného zhromaždenia

Dobrík, Ľubomír, JUDr., sudca Ústavného súdu SR

Dolinský, Juraj, P. doc. PhDr. ThLic., SJ, PhD., dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Dostál, Ondrej, Mgr. , poslanec NR SR, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI)

Dupkala, Rudolf, prof. PhDr., CSc., dekan Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Čavojský, Ladislav, CSc., divadelný historik, Kabinet divadla a filmu SAV

Čečetka, Juraj, pedagóg, autor prvej slovenskej učebnice pedagogiky, prvý docent pedagogiky na Slovensku

Čepan, Oskár, PhDr., DrSc., literárny teoretik a historik, vedec a kritik, výtvarník, vydavateľ, archeológ, paleontológ, pedagóg, scénograf, amatérsky archeológ

Čierna, Dagmar, PhDr., DrSc., historička, Historický ústav SAV

Eliáš, Anton, doc. PhDr., CSc., dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Elschek, Oskár, prof. PhDr., DrSc., hudobný vedec, Ústav hudobnej vedy SAV

Elscheková, Alica, PhDr., CSc., hudobná vedkyňa, Ústav hudobnej vedy SAV

Erdélyi, Laczkóné Margit, dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho

Ferenčuhová, Bohumila, PhDr., CSc., historička, Historický ústav SAV

Ferková, Eva, doc. PhDr., PhD., muzikologička

Filkorn, Vojtech, prof. akad. PhDr., DrSc., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Findra, Ján, Univ. prof. PhDr. et Dr. h. c., DrSc., hlavný iniciátor a zakladateľ Univerzity Mateja Bela, lingvista, jazykovedec

Furmánek, Václav, prof. doc. PhDr., DrSc., archeológ, Archeologický ústav SAV

Gadušová, Zdenka, Prof. PaedDr., CSc., je prodekankou pre vedu a výzkum FF UKF v Nitre

Gajdoš, Marián, PaedDr., CSc., historik, riaditeľ Spoločenskovedného ústavu SAV

Gajdošíková, Ľudmila, JUDr., CSc., sudkyňa Ústavného súdu SR

Gallo, Ján, doc. PhDr,, CSc., učiteľ, zveľaďovateľ kultúry Gemera

Gašparíková, Želmíra, Dr., knihovníčka, bibliografka, jazykovedkyňa

Grác, Ján, prof. PhDr., DrSc., psychológ

Güntherová-Mayerová, Alžbeta, Doc. PhDr., spoluzakladateľka slovenskej umenovedy, výtvarná historička, pamiatkárka

Hajduk, Ľudovít, doc. PhDr., ,PhD.

Hamuljak, Martin, organizátor národného života, štátny úradník, jazykovedec

Hanuš, Josef, prof. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Horecký, Ján, prof. PhDr., DrSc., Dr. h. c., jazykovedec, univerzitný profesor, priekopník moderného terminologického štúdia na Slovensku a uplatňovania moderných metód a postupov v jazykovednom výskume

Horváth, Juraj, JUDr., sudca Ústavného súdu SR

Hrnko, Anton, PhDr., CSc., historik

Huba, Alexander, doc. Ing., CSc., entomológom, vysokoškolský pedagóg, bývalý riaditeľ Ústavu experimentálnej fytopatógie a entomológie SAV

Ďurica, Milan Stanislav, Prof. Dr., SDB, slovenský historik, publicista, univerzitný profesor

Iša, Ján, doc. Ing., DrSc., ekonóm, Ekonomický ústav SAV

Jankovič, Ján, PhDr., CSc., literárny vedec, Ústav svetovej literatúry SAV, člen korešpondent Chorvátskej akadémie vied a umení

Jankovič, Vendelín, PhDr., CSc., slovenský archivár, historik, spoluzakladateľ Slovenskej historickej spoločnosti

Jankovič, Ľubomír, PhDr. , CSc., historik knižnej kultúry, heraldik, hudobník, skladateľ

Kačala, Ján, prof. PhDr., DrSc., jazykovedec, vysokoškolský pedagóg, dlhoročný pracovník a riaditeľ Jazykového ústavu ĽŠ SAV

Kamenec, Ivan, PhDr., CSc., historik, Historický ústav SAV

Kandráč, Pavel, doc. JUDr., CSc., Verejný ochranca práv

Kempelen, Wolfgang, priekopník nových myšlienok

Kiliánová, Gabriela, PhDr., CSc., riaditeľka Ústavu etnológie SAV, etnologička, vedecká pracovníčka

Kizlink, Karol, prof. JUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Klačka, Jozef, PhDr., historik, archivár, Ústredný archív SAV

Klas, Antonín, prof. Ing., PhD., ekonóm, Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV

Klincková, Janka, doc. PhDr., PhD., lingvistka, členka Katedry slovenského jazyka a literatúry na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, v r. 1998 - 2004 dekanka Fakulty humanitných vied UMB, v r. 2005 - 2007 dekanka Filologickej fakulty UMB

Koban , Juraj, doc. Ing. arch., dekan Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach

Kohútová, Mária, doc. PhDr., CSc., historička, Historický ústav SAV

Kolář, Antonín, prof. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Kollár, Adam František, knihovník, historik, pedagóg, filológ, publicista, dvorský radca Márie Terézie prezývaný tiež slovenský Sokrates

Kollárik, František

Kollárik, Teodor, Prof. PhDr., DrSc., dekan Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Kolník, Titus, PhDr., DrSc., archeológ, Archeologický ústav SAV

Kolníková, Eva, PhDr., DrSc., numizmatička, Arecheologický ústav SAV

Komenský, Ján Amos, pedagóg, teológ, kňaz, biskup jednoty bratskej

Komzsík, Attila, RNDr. , PhD., dekan Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Konečný, Anton, Mons. prof. ThDr. Ing., PhD., dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach

Kopšo, Emil, prof. Ing., CSs.

Korabinský, Ján Matej, zakladateľ štatistickej geografie, kartograf, historik, lexikograf, pedagóg, publicista, vlastivedný bádateľ, vzdelanec

Kosová, Beata, prof. PhDr., CSc., rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kotvan, Imrich, PhDr., CSc., literárny historik a vedec, bibliograf, expert v inkunábulistike

Kováč, Dušan, PhDr., DrSc., historik, Historický ústav SAV

Kozmová, Ružena, doc. PhDr., CSc., bývalá dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Koška, Ján, PhDr., DrSc., Dr. h. c., literárny vedec a básnik, prekladateľ

Krajčovič, Milan, PhDr., DrSc., historik, Historický ústav SAV Bratislava

Krajčovič, Rudolf, vysokoškolský pedagóg, odborník v oblasti dejín slovenského jazyka, historickej dialektológie, slavistiky a onomastiky

Krčméry, Vladimír, prof. MUDr., DrSc. Dr h.c. mult., rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Kulašik, Peter, prof. PhDr., CSc., dekan Fakulty politických a vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kusá, Zuzana, PhDr., Ph.D. (CSc), sociologička

Kusý, Miroslav, prof. PhDr., CSc., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave, profesor filozofie a politológie

Lamiová, Mária, PhDr., CSc., archeologička - Archeologický ústav SAV

Laštovka, Karel, prof. JUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Lexman, Juraj, prof. PhDr., ArtD., muzikológ, Ústav hudobnej vedy SAV

Leška, Štefan, prvý redaktor Prešpurských novín, filológ, básnik a prekladateľ

Lipková, Ľudmila, prof. Ing., CSc., dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Lipták, Ľubomír, PhDr., DrSc., historik

Luby, Ján, JUDr., sudca Ústavného súdu SR

Luby, Štefan, Prof. JUDr., DrSc., právnický expert a vedec

Lukačka, Ján, prof. PhDr., CSc., historik, Historický ústav SAV, FF UK

Macúch, Rudolf, Prof. PhDr. , slovenský semitológ, íránista, jazykovedec, univerzitný profesor

Majtán, Milan, PhDr., DrSc., jazykovedec

Malíková, Ľudmila, prof. PhDr., PhD., sociologička, politologička, profesorka na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Mamojka, Mojmír, prof. JUDr., CSc., dekan na Falulte práva Janka Jesenského v Sládkovičove, poslanec NR SR za Smer-SD

Marcelli, Miroslav, Prof. PhDr., PhD., slovenský filozof, prekladateľ, profesor Katedry filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave

Markuš, Jozef, Ing., DrSc., politik, ekonóm

Marták, Ján, PhDr., CSc., literárny historik, redaktor, prekladateľ, správca Matice slovenskej, divadelný a kultúrny pracovník

Matúš, Jozef, Dr.h.c. doc. Ing., CSc., mim. prof., rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Matuštík, Radoslav, Doc. PhDr., CSc., teoretik umenia, kunsthistorik, pedagóg, kritik

Mazák, Ján, Prof. JUDr., PhD., profesor Ústavu európskeho práva a oddelenia medzinárodného práva Právnickej fakulty UPJŠ Košice

Medveď, Jozef, Prof. Ing., PhD., , Predseda predstavenstva Burzy cenných papierov, a.s. v Bratislave Prorektor BIVŠ SR, člen predstavenstva BIVŠ, a.s. Praha, bývalý minister životného prostredia SR

Mésároš, Július, PhDr., DrSc., historik

Michálek, Slavomír, PhDr., CSc., historik, Historický ústav SAV

Michalko, Ján Vladimír, prof., ArtD., hudobník, vážna hudba - organ, bývalý dekan Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Milota, Albert, prof. JUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Mintalová-Zubercová, Zora, PhDr., slovenská etnografka, historička a muzeologička,je popredná odborníčka na materiálnu kultúru a kulinárne tradície

Mistrík, Jozef, prof. PhDr., DrSc., jazykovedec, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg, súdny grafológ

Mistrík, Miloš, prof.PhDr., DrSc., divadelný a masmediálny teoretik, spisovateľ, pedagóg, prekladateľ, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava a Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Mlynka, Ladislav, docent odboru etnológia a garant odboru muzeológia na FF Univerzity Komenského v Bratislave

Mokrý, Ladislav, Doc. PhDr., CSc., významný slovenský muzikológ, hudobný pedagóg, organizátor hudobného života na Slovensku, spoluzakladateľ Bratislavských hudobných slávností

Molnár, János, Doc.PhDr., dekan Fakulty reformovanej teológie Univerzity J. Selyeho

Mrlian, Rudolf, jeden zo zakladateľov modernej slovenskej teatrológie

Múdra, Darina, PhDr., DrSc., hudobná vedkyňa, Ústav hudobnej vedy SAV

Naništová, Eva, doc. PhDr., CSc., dekanka Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Nemcová, Edita, Ing., PhD., riaditeľka Prognostického ústavu SAV

Nemec, Juraj, prof. Ing., CSc., dekan Fakulty financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nikodým, Dušan, JUDr., CSc., právnik, Ústav štátu a práva SAV

Novosád, František, Prof. PhDr., CSc., filozof, publicista, oddelenie sociálnej filozofie, politickej filozofie a dejín filozofie SAV

Odaloš, Pavol, Prof. PaedDr. , CSc., dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ogurčák, Štefan, Doc. JUDr., CSc., bývalý sudca Ústavného súdu SR

Ondrejka, Kliment, PhDr., CSc., hudobný vedec, Ústav hudobnej vedy SAV

Orel, Dobroslav, prof. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Oszlányi, Július, Ing., CSc., ekológ, riaditeľ Ústavu krajinnej ekológie SAV

Ovečková, Oľga, prof. JUDr., DrSc., právnička, Ústav štátu a práva SAV

Páleník, Viliam, doc. RNDr., PhD., ekonóm, Ekonomický ústav SAV

Palkovič, Pavol, prof. PhDr., DrSc., divadelný teoretik, Kabinet divadla a filmu SAV

Papánek, Juraj, osvietenský historik, učenec, autor prvých zachovaných programových dejín Slovenska a Slovákov, ktorý obhajoval ich rovnoprávnosť v rámci Uhorska

Papula, Jozef, prof. Ing. , PhD., dekan Fakulty Managmentu Univerzity Komenského v Bratislave

Pástor, Ľuboš, profesor finančnej ekonómie na University of Chicago

Patráš, Vladimír, univ. prof. PaedDr., CSc., Vysokoškolský pedagóg, lingvista-slovakista

Pavúk, Juraj, doc. PhDr., DrSc., archeológ, Archeologický ústav SAV

Pašteka, Július, prof. PhDr., DrSc., teatrológ, filmológ, literárny vedec, Kabinet divadla a filmu SAV

Pejko, Emil, PhDr., kvestor Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave, riaditeľ BAS

Petranský, Ivan, Mgr., riaditeľ Ústavu pamäti národa

Petránsky, Ľudovít, Dr. hc. Prof. PhDr., DrSc., profesor v odbore teória a dejiny výtvarného umenia

Petrová, rod. Porubská, Gabriela, prof. PhDr., CSc., bývalá dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Petruf, Pavol, prof. PhDr., DrSc., historik, Historický ústav SAV

Pešek, Jan, doc. PhDr., DrSc., historik, Historický ústav SAV

Pieta, Karol, PhDr., DrSc., archeológ, Archeologický ústav SAV

Podmaková, Dagmar, PhDr., CSc., divadelný vedec, riaditeľka Kabinetu divadla a filmu SAV v Bratislave, predsedníčka III.komory Snemu SAV, predsedníčka Snemu SAV

Podoba, Juraj, PhDr., CSc., etnograf, sociokultúrny antropológ, Ústav etnológie SAV

Podrimavský, Milan, PhDr., CSc., historik, Historický ústav SAV

Porvazník, Ján, Prof. Ing., CSc., riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave

Pražák, Albert, prof. PhDr., DrSc., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Prídavok, Anton, osvetový pracovník, publicista

Procházka, Radoslav, doc. JUDr. , PhD., poslanec NR SR, KDH, advokát, vysokoškolský pedagóg

Prusák, Jozef, prof. JUDr., CSc., bývalý dekan Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Radičová, Iveta, Prof. PhDr., PhD., bývalá predsedníčka vlády SR, okt. 2005 - júl 2006 ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR, SDKÚ-DS

Rajtár, Ján, PhDr., CSc., archeológ, Archeologický ústav SAV

Rajter, Adrian, muzikológ, producent

Ráth, Augustín, prof. JUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Rebro, Karol, prof. JUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Repík, Bohumil, JUDr., CSc., bývalý sudca Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, odborník na európske právo

Ripka, Ivor, prof. PhDr. , DrSc., jazykovedec, univerzitný pedagóg, dlhoročný pracovník a riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

Rizner, Ľudovít Vladimír, zakladateľ slovenskej bibliografie, pedagóg, etnograf, historik

Ruisel, Imrich, Prof. PhDr., DrSc., riaditeľ Ústavu experimentálnej psychológie SAV, vedúci Centra pre výskum inteligencie a tvorivosti

Russev, Stojan, prof. Ing., CSc., dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

Ruttkay, Alexander, prof. PhDr., DrSc., archeológ a historik, riaditeľ Archeologického ústavu SAV

Ruttkay, Matej, PhDr., CSc., archeológ, riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre

Rýzková, Anna , doc. PhDr. , CSc., odborníčka na jazykovú kultúru a vývin slovenského jazyka

Sabol, Tomáš, doc. Ing., CSc., dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Sedlák, Vincent, historik, medievista a vysokoškolský pedagóg

Sikos, Tomay Tamás, dekan Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho

Sirácky, Andrej, akademik, bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Siváček, Vladimír, PhDr., PaedDr. , umenohistorik a ochotnícky bábkar

Slavkovský, Peter, PhDr., DrSc, etnológ, Ústav etnológie SAV

Sloboda, Dušan, RNDr. , regionálny geograf, analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika

Sommer, Otakar, prof. JUDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Stanislav, Ján, jazykovedec, slavista, univerzitný profesor

Stankovský, Dušan, Mgr. art., popredný klavirista, korepetítor, pedagóg, hudobný upravovateľ

Stoličná, Rastislava, PhDr., DrSc., etnologička, Ústav etnológie SAV

Strieška, Ľubomír, doc. Ing., CSc., dekan Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Stríženec, Michal, PhDr., DrSc., psychológ, Ústav experimentálnej psychológie SAV

Stöckel, Leonard, pedagóg, vzdelanec a spisovateľ

Svetoň , Ján, bol vedec, demograf, vysokoškolský pedagóg

Szomolányi, Soňa, Prof. PhDr., PhD., politologička, sociologička, profesorka na Filozofickej Fakulte UK

Tešedík, Samuel, pedagóg, odborný spisovateľ, publicista, národohospodár, zakladateľ poľnohospodárskeho školstva v Uhorsku, farár

Timon, Samuel, zakladateľ modernej uhorskej historiografie (dejepisu)

Tkáč, Michal, Dr. h. c. prof. RNDr., CSc., dekan Podnikovohospodárskej fakulty EU v Košiciach

Tomsa, Bohuš, prof. JUDr. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Trgiňa, Tibor, PhDr., generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave

Úradníček, Dušan, JUDr., znalec svetového a cirkevného práva, advokát, podnikateľ

Varinský, Vladimír, Prof. PhDr., CSc., dekan Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vaško, Imrich, doc. PhDr., CSc., m. prof. KU, dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Veliačik, Ladislav, PhDr, DrSc., archeológ, Archeologický ústav SAV

Vetráková, Milota, prof. Ing., PhD., prorektorka pre pedagogickú činnosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vnuk, František, exilový historik, publicista, technik a vysokoškolský profesor, docent metalurgie

Vojčík, Peter, prof. JUDr., CSc., vysokoškolský profesor, Prezident Slovenskej národnej skupiny AIPPI

Vozár, Jozef, JUDr., CSc., právnik, Ústav štátu a práva SAV

Vrabko, Marián, prof. JUDr., CSc., dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vrzgulová, Monika, PhDr., CSc., etnologička, Ústav etnológie SAV

Weingart, Miloš, prof. PhDr., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Weiss, Peter, PhDr., CSc., predseda Zahraničného výboru NR SR v rokoch 1998 - 2002, prvý predseda Strany demokratickej ľavice, v súčasnosti prednáša na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity

Zajac, Peter, Prof. PhDr., DrSc., poslanec NR SR, Most-Híd, publicista, literárny vedec

Zambor, Ján, prof. PhDr., CSc., básnik, prekladateľ, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg

Zasępa, Tadeus, Prof., PhD., vysokoškolský učiteľ, katolícky kňaz a publicista, od roku 2008 je rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku

Zozuľak, Ján , Prof. ThDr. , PhD., dekan Pravoslávnej bohoslaveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Šafárik, Pavol Jozef, položil základy slavistiky, jazykovedec

Šalkovský, Peter, PhDr., DrSc., archeológ, Archeologický ústav SAV

Šefránek, Július, prof., bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Šikula, Milan, prof. Ing., DrSc., riaditeľ Ekonomického ústavu SAV, ekonóm

Šimečka, Milan, filozof, spisovateľ, publicista

Škultéty, Jozef, PhDr., literárny kritik a historik, jazykovedec, prekladateľ, novinár

Špiesz, Anton, slovenský historik

Štefko, Róbert, prof. Ing. Dr., Ph.D., dekan Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove

Šturák, Peter, prof. ThDr., PhD., dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Šuráb, Marián, Mons. ThDr. , PhD., dekan Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Švidroň, Valentín, RNDr., h.doc. CSc., bývalý poslanec NR SR, SNS

Žitný, Milan, PhDr., CSc., literárny vedec, Ústav svetovej literatúry SAV

Řehůřek, Miloš, JUDr., DrSc., právnik, Ústav štátu a práva SAV


  Dnes je 15.06.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.06.  Ivan Varga
  15.06.  Ján Azud
  15.06.  Eduard Pittich
  15.06.  Ivan Sokol
  15.06.  Ladislav Troják
  16.06.  Ladislav Pásztor
  16.06.  Oskár Elschek
  16.06.  Tibor Huszár
  16.06.  Peter Mayer
  16.06.  Juraj Červenák
  16.06.  Andrej Melicherčík
  16.06.  Ing. Vladimír Gozora
  17.06.  Ján Vilček
  17.06.  Jaroslav Jerz
  17.06.  Jozef Lettrich
  17.06.  Václav Mika
  17.06.  Miroslav Jureňa
  17.06.  Ernest Šmigura

  Dnes má meniny
  Vít

  Zajtra má meniny
  Blanka    za jún 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS