o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Milota Vetráková / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Milota Vetráková

prof. Ing. Milota Vetráková PhD.
prorektorka pre pedagogickú činnosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

* 08.03.1950 Málinec
vzdelanie

1974 Vysoká škola ekonomická v Bratislave, odbor: Ekonomika a riadenie vnútorného obchodu
1982 Vedecko-pedagogická hodnosť kandidát ekonomických vied (CSc./PhD.), odbor: Odvetvové a prierezové ekonomiky, téma: Návrh metodiky optimálneho rozmiestenia vybraných doplnkových služieb v strediskách cestovného ruchu
1987 menovaná za docentku, odbor: Odvetvové a prierezové ekonomiky, menovaná na základe hodnotenia pedagogickej spôsobilosti, odbornej a publikačnej činnosti; 1991 potvrdená habilitácia na základe prehodnotenia publikačnej činnosti v kontexte ostatných vykonaných činností vo funkcii vysokoškolskej učiteľky
2002 inaugurovaná za profesorku, odbor: odvetvové a prierezové ekonomiky, téma: Prínos ľudských zdrojov pre rozvoj organizácie.

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách:
1992 Študijný pobyt po univerzitách a vzdelávacích inštitúciách v USA, 5 týždňov
1993 Fachhochschule Worms, Freundenstadt (SRN), 7 dní – študijný pobyt
1994 The Universtiy of South Carolina Columbia, South Carolina (USA), 3 mesiace – hosťujúci profesor
1995 Fachhochschule Kempten (Nemecko), 3 týždne – študijný pobyt
1995 HTF – Hotel – und Touristikfachschule, Chur (Švajčiarsko), 7 dní – študijný pobyt
1996 University of West of England (Veľká Británia), 14 dní – študijný pobyt
1996 Manchester Metropolitan University (Veľká Británia), 7 dní – študijný pobyt 1997 University of West England (Veľká Británia), 21 dní – študijný pobyt
1997 Manchester Metropolitan University (Veľká Británia), 7 dní – študijný pobyt 1998 Manchester Metropolitan University (Veľká Británia), 5 dní – študijný pobyt 1998 Tokio, JAICA (Japonsko), 1 mesiac – študijný pobyt „Priemyselná politika Japonska
2002, 2003, 2004 Békescaba Tessedik Sámuel Föiskola Gazdasági, Maďarsko, prednáškové pobyty
2005 Nottingham Trent University (Veľká Británia), študijný pobyt v rámci MBA

životopis

Pôsobenie
1974 - 1975 stredoškolská učiteľka na Gymnáziu v Považskej Bystrici
1975 - doteraz Vysoká škola ekonomická Bratislava, Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici
1978 ročná stáž na Krajskom národnom výbore, odbore obchodu a cestovného ruchu v Banskej Bystrici.
1992 - doteraz Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
1994 - 1999 dekanka Ekonomickej fakulty UMB v Ban.Bystrici
2000 - 2002 prodekanka pre pedagogickú činnosť EF UMB v B.B.
2000 - 2002 prodekanka pre pedagogickú činnosť EF UMB v B.B.
2003 - 2006 dekanka Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
od 2006 prorektorka pre pedagogickú činnosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pedagogická činnosť
Vedenie prednášok, seminárov a cvičení z vyučovacích predmetov študijného odboru cestovný ruch so zameraním na účelové stravovanie, od roku 1985 na manažment ľudských zdrojov a manažérsku komunikáciu v dennom a externom štúdiu.

Vedenie prednášok a seminárov ponúkaných prezenčnou a dištančnou formou
vzdelávania zameraných na ľudské zdroje, vedenie a oponovanie diplomových prác, výučba v doktorandskom štúdiu, v kurzoch ďalšieho vzdelávania organizovaných katedrou, fakultou a inými vzdelávacími inštitúciami.

Od roku 2004 modul vedúca kurzu Organising Work and Managing Human Resources a akademická riaditeľka MBA štúdia na UMB.

Členka komisie pre štátne záverečné skúšky, dizertačné skúšky, obhajoby dizertačných a habilitačných prác.

Vedecko-výskumná činnosť
Vedeckovýskumná profilácia sa odvíja od pedagogickej činnosti a zameriava sa na ľudské zdroje v aplikácii na organizácie cestovného ruchu, verejný sektor a podnikateľskú sféru.

V prvých rokoch vedeckého formovania prevládajú projekty štátneho výskumu, projekty na objednávku praxe, napríklad účasť na riešení úloh ŠPEV, týkajúcich sa výchovy pracovníkov cestovného ruchu (1981), modelu spoločného stravovania (1982), modelového riešenia stredísk cestovného ruchu (1982 – 1984), rozvoja spolupráce Československa s inými krajinami (1985), realizácie územno-odvetvového princípu v rozvoji služieb cestovného ruchu a spoločného stravovania (1988 – 1989) a modelového riešenia tvorby teritoriálnych komplexov služieb (1989), výskumných úloh pre potreby praxe s orientáciou na koncepčné otázky rozvoja siete služieb (1984), odmeňovanie pracovníkov doplnkových služieb (1986).

Po roku 1990 spoluriešiteľka grantových úloh VEGA zameraných na ľudské zdroje pôsobiace na trhu cestovného ruchu Slovenska (1991 – 1994), marketingový informačný systém (1994 – 1996), kvalitu služieb cestovného ruchu (1997 – 2000), kultúrny cestovný ruch na Slovensku (2001 – 2003). V rokoch 2003-2005 zodpovedná riešiteľka projektu KEGA Aplikácia e-learningu vo vzdelávacom procese v druhom stupni vysokoškolského štúdia, v rokoch 2004-2006 zodpovedná riešiteľka projektu Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich možnosti na trhu práce a v rokoch 2005-2006 zodpovedná riešiteľka projektu Integrácia a dezintegrácia nezamestnaných na trh práce riešených v rámci Európskeho sociálneho fondu.

Profilácia na manažment ľudských zdrojov sa prejavila aj v riešení fakultných grantových úloh od rokov 1996, ktoré v roku 2005 prerástli v projekt VEGA Metodika hodnotenia prínosu zamestnancov v malých a stredných podnikoch, ktorého je zodpovedná riešiteľka.

V rokoch 1997 - 1999 riešenie medzinárodného grantu v spolupráci s Manchester Metropolitan University s orientáciou na pracovné činnosti študentov a riadenie ľudských zdrojov v transformujúcej sa ekonomike a celoživotné vzdelávanie v cestovnom ruchu.

V roku 1999 riešiteľka medzinárodného projektu Reforma verejnej správy riešeného v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Euroservices Development v Bruseli v rámci projektov EU Phare.

V rokoch 2000 až 2001 riešiteľka medzinárodného projektu TEMPUS Vybrané aspekty verejného manažmentu v spolupráci so ŽU Žilina, TU Zvolen a HFW Dresden.

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach
1991 - doteraz Členka redakčnej rady vedecko-odborného časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu
1995 - doteraz Členka medzinárodnej organizácie vedeckých pracovníkov v cestovnom ruchu (AIEST)
1997 - 2002 Členka spoločnej odborovej komisie v odbore 62 – 70 – 9 Riadenie a ekonomika podnikov
1997 - doteraz Členka redakčnej rady časopisu Personálny a mzdový poradca podnikateľa
1997 - doteraz Členka spoločnej odborovej komisie v odbore 62 – 03 – 9 Odvetvové a prierezové ekonomiky
2000 - 2003 Členka rady pre cestovný ruch pri Ministerstve hospodárstva SR

Členstvo vo vedeckých radách:
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta TU v Košiciach, Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, Obchodně podnikatelská fakulta SU v Karvinej, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline

Počet vedených doktorandov:
4 – ukončených
2 – po dizertačnej skúške
4 – študujúcich

tvorba

Najvýznamnejšie publikované práce:

 • Vetráková, M., Seková, M., Ďurian, J. 2001. Ľudské zdroje a ich riadenie. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2001. Podiel 90 s. ISBN 80-8055-581-8.
 • Vetráková, M. 2002. Rola zasobów ludzkich w rozwoju hotelarstwa na Slowacji (Význam ľudského faktora v rozvoji slovenského hotelierstva). Wroclaw: Gospodarka turystyczna, Nr. 967, Prace naukowe AE im O. Langego, 2002, s. 131-150.
 • Vetráková, M. 2002. Human Capital in the Slovak Hotel Industry (Ľudský kapitál v slovenskom hotelierstve). In: Tourism and Hospitality Management. Opatija/Wien, 2002, č. 4, s. 18 – 22. ISSN 1330-7533.
 • Vetráková, M., Seková, M. 2004. Manažérska komunikácia (učebný text – dištančné vzdelávanie). Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2004, podiel autora 260 strán, ISBN 80-8055-974-0.
 • Vetráková, M. a i. 2006. Ľudské zdroje v organizácii. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2006. 232 s. Podiel 48 strán. ISBN 80-8083-193-9.

  Citácie a ohlasy:
 • doma: 146
 • v zahraničí: 21

  Publikácie:
 • samostatné vedecké práce a monografie: 4
 • vedecké štúdie a vedecké články: 88
  - z toho v domácich časopisoch a zborníkoch: 61
  - v zahraničných časopisoch a zborníkoch: 27
 • učebnice, OKP, učebné texty: 26
 • vyriešené vedecko-výskumné a tematické úlohy: 19
 • prednesené referáty a príspevky vo vedeckých zborníkoch: 25
 • odborné články: 16
 • ostatné články: 53
 • články linky

   Staršie články o osobnosti >>
    Univerzita Mateja Bela
         
  doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: Univerzita Mateja Bela


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 22.10.2021

    Narodeniny/výročie  
    22.10.  Miroslav Šatan
    22.10.  Milan Dragula
    22.10.  Tibor Mikuš
    22.10.  Vincent Hložník
    23.10.  Katarína Poláková
    23.10.  Michal Ninčák
    24.10.  Jozef Ráž
    24.10.  Jiří Brdlík
    24.10.  Štefan Moyses

    Dnes má meniny
    Sergej

    Zajtra má meniny
    Alojzia      za október 2021


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS