o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Peter Vojčík / spoločenské vedy

Peter Vojčík

prof. JUDr. Peter Vojčík CSc.
vysokoškolský profesor, Prezident Slovenskej národnej skupiny AIPPI

* 08.09.1951 Spišská Nová Ves
vzdelanie

1969 – 1974 - Právnická fakulta UK Bratislava
1977- rigorózna práca (JUDr.) na tému: „Ochrana vynálezov v Československom práve“
1976 – 1978 dvojsemestrálne postgraduálne štúdium vysokoškolskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte v Prešove
1980 – 1982 dvojročné postgraduálne štúdium organizované Inštitútom riadenia Bratislava zamerané na riadiacu činnosť
1984 - ukončenie vedeckej ašpirantúry na Právnickej fakulte UK v Bratislave a získanie vedeckej hodnosti kandidáta právnych vied - obhajoba kandidátskej dizertačnej práce „Právna ochrana vynálezov v Československu“
1988 - menovanie za docenta v odbore občianske právo na PF UK Bratislava

životopis

Peter Vojčík pôsobí od roku 1974 až doteraz ako vysokoškolský učiteľ na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
V rokoch 1984 – 1990 bol členom Československej národnej skupiny medzinárodného združenia AIPPI pre ochranu priemyselného vlastníctva. V tom istom období pôsobil aj ako člen redakčnej rady časopisu Prúmyslové vlastnictví v Prahe.
V rokoch 1993 a 1994 bol poradcom Ústavného súdu SR. A od roku 1993 vykonával funkciu advokáta.
V rokoch 1998 – 2002 bol predsedom rekodifikačnej komisie MS SR pre prípravu nového Občianskeho zákonníka.
V období rokov 2000 - 2003 zastával pozíciu dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
V roku 2001 habilitoval súborom prác na tému „Priemyselné vlastníctvo a jeho predmet“, na Právnickej fakulte UK v Bratislave, kde pôsobil aj ako školiteľ v odbore občianske právo.
V roku 2002 - inauguračné konanie na PF UK Bratislava.
Profesor Vojčík je členom Vedeckého kolégia SAV pre vedy o človeku a spoločnosti, členom Vedeckej rady UPJŠ – Právnickej fakulty a tiež členom Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach.

ďalšia činnosť

- člen redakčnej rady časopisu Bulletin slovenskej advokácie
- predseda redakčnej rady časopisu Duševné vlastníctvo
- lektor Justičnej akadémie SR (od r. 2005)
- člen skúšobnej komisie Justičnej akadémie SR

tvorba

Zoznam publikačnej činnosti:

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Duševní vlastnictví : soubor I / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. 1. vyd. - Praha : SEPI, 1996. - 110 s.

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Občianske právo s vysvetlivkami 1. zväzok / Karol Plank ; Ján Cirák, Jaroslav Krajčo, Milan Ľalík, Ján Mazák, Miroslav Ondráček, Jozef Ťapák, Peter Vojčík. 1. vyd. - Bratislava : IURA EDITION, 1996. - 841 s. ISBN 80-88715-07-5.

Duševné vlastníctvo : súbor "J" / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. Žilina : SEPI, 1998. - S. I/1-114. - ISBN 80-88767-20-2.

Právo priemyselného vlastníctva / Peter Vojčík. - Č. projektu: 1/4335/97. 1. vyd. - Bratislava : IURA EDITION, spol.s r.o., 1998. - 445 s. - ISBN 80-88715-38-5.

Komentár k zákonu č. 527/1990 zb. / Peter Vojčík. In: Duševné vlastníctvo : súbor "J" : I.Priemyselné právo v tuzemsku : II. Priemyselné právo vo vzťahu k zahraničiu : III. Autorské právo v tuzemsku : IV. Autorské právo vo vzťahu k zahraničiu. - Žilina : SEPI, 1998. - ISBN 80-88767-20-2.

Základy práva duševného vlastníctva / Peter Vojčík. - Košice [etc.]: TypoPress [etc.], 2004. - 342 s. - ISBN 80-89089-22-4.

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Áttekintés az új Szlovák ptk. kodifikációjának menetéröl és helyzetéröl / Peter Vojčík. In: Tanulmánykötet : a Nezetközi Egyetemi Centrum támogatásával : a kézirat lezárva: 2001. augusztus 10.. - Miskolc : "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért", 2001. - ISBN 963 9360 09 0.

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Komentár k Ústave Slovenskej republiky / Milan Čič ... [et. al]. 1. vyd. - Martin : Matica slovenská, 1997. - 598 s. - ISBN 80-7090-444-5.

Občianske právo s vysvetlivkami. 1. zväzok / Karol Plank a kol. Bratislava : IURA EDITION, 1997. - (Súbor platných predpisov). ISBN 80-88715-07-5.

Výklad k zákonu č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov/Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: SEPI - "J"; Duševné vlastníctvo. - Žilina : Systém ekonomických a právnych informácií, s.r.o., 2001. - ISBN 80-88961-09-2. - S. 1-31.

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Občianske právo hmotné I. / Peter Vojčík. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2002. - 302 s. - ISBN 80-7097-485-0. - Sign.: L 139142

Mediálne právo / Peter Vojčík, Renáta Miščíková, Milan Botík ; rec. Jaroslav Chovanec, Peter Murín. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2004. - 140 s. - ISBN 80-89034-65-9.

Občianske právo hmotné I. / Peter Vojčík. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2006. - 332 s. - ISBN 80-7097-615-2.

Občianske právo hmotné II. : vysokoškolské učebné texty Právnickej fakulty UPJŠ / Peter Vojčík. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2006. - 288 s. - ISBN 80-7097-631-4.

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Zmluvy o franchsingu / Peter Vojčík. In: Průmyslové vlastnictví. - Roč. 4, č. 12 (1994), s. 370-374.

Effective protection against unfair competition under article 10bis of the Paris Convention of 1883 / Peter Vojcik, Stanislav Vyparina. - Zurrich : AIPPI, 1995. In: Yearbook. - AIPPI : Zürrich. - (1995), s. 153-156.

Logo a duševné vlastníctvo / Peter Vojčík. In: Průmyslové vlastnictví. - Roč. 5, č. 5 (1995), s. 141-146.

Know-how ako predmet právnych vzťahov / Peter Vojčík. In: Průmyslové vlastnictví. - Roč. 6, č. 1-2 (1996), s. 13-19.

Appellations of origin, indications of source and geographical indications / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Yearbook. - AIPPI : Zürrich. - No. 1 (1998), s. 172-174.

Unfair competition - comparative advertising / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Yearbook. - AIPPI : Zürrich. - No. 4 (1988), s. 172-174.

Záložná zmluva na ochrannú známku podľa slovenského práva / Peter Vojčík. In: Průmyslové vlastnictví. - Č. 3-4 (2000), s. 65-71.

Report Q 148: Three-dimensional marks: The borderline between trademarks and industrial designs / Peter Vojčík, StanislavVyparina. In: Yearbook. - AIPPI : Zürrich. - Č. 1 (2000/II), s. 144-148.

Stav a východiská rekodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike / Peter Vojčík. In: Právní praxe : časopis české justice. - ISSN 1210-0900. - Roč. 49, č. 1-2 (2001), s. 95-104.

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Postúpenie sporu zmierovacím orgánom ROH súdu / Štefan Mede, Peter Vojčík. In: Socialistické súdnictvo. - Roč. 39, č. 7 (1987), s. 28-31.

Súvislosti medzi zmierovacím a súdnym konaním vo veciach priemyselných práv / Peter Vojčík. In: Socialistické súdnictvo. - Roč. 37, č. 11 (1985), s. 7-16.

Ukončenie zmierovacieho konania / Peter Vojčík. In: Socialistické súdnictvo. - Roč. 40, č. 1 (1988), s. 34-35.

Ako ďalej v zmierovacom konaní / Peter Vojčík. In: Socialistické súdnictvo. - Roč. 41, č. 3 (1989), s. 24-27.

K vymedzeniu pojmu priemyselné práva / Peter Vojčík. In: Právník. - Roč. 128, č. 8 (1989), s. 735-741.

Nehmotné statky a duševné vlastníctvo / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Právny obzor. - Roč. 77, č. 4 (1994), s. 390-401.

Vymedzenie jednotlivých druhov vynálezov z hľadiska platnej právnej úpravy v Československu / Peter Vojčík. In: Právník. - Roč. 125, č. 10 (1986), s. 906-913.

Priemyselné vlastníctvo ako súčasť platného občianskeho a obchodného práva / Peter Vojčík. In: Průmyslové vlastnictví. - Roč. 2, č. 4 (1992), s. 113-125.

Tematické úlohy - verejná súťaž / Peter Vojčík. In: Průmyslové vlastnictví. - Roč. 1, č. 2 (1991), s. 47-49.

Zriadenie nadácie závetom de lege lata a de lege ferenda / Peter Vojčík. In: ARS Notaria : Časopis pre notárov. - Č. 2 (1997), s. 21-26.

Spolumajiteľstvo patentu, obmedzenie jeho účinkov, ponuka licencie a nútená licencia / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Č. 1 (1998), s. 13-16.

Duševné vlastníctvo a vlastnícke právo / Peter Vojčík. In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. ISSN 0032-6984. - Roč. 81, č. 3 (1998), s. 239-246.

Doba platnosti, zánik a zrušenie patentu / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. Č. projektu: 1/4335/97. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Č. 3 (1998), s. 114-116.

Správa k otázke Q 115 AIPPI - efektívna ochrana proti nekalej súťaži / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. - Č. projektu: 1/4335/97. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Č. 3 (1998), s. 125-128.

Nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti / Peter Vojčík. - Č. projektu: 1/4335/97. In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. ISSN 0032-6984. - Roč. 81, č. 6 (1998), s. 497-507.

Dohoda o výmene bytov a zámenná zmluva na byty / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 5 (1999), s. 12-19.

K rekodifikácii Občianskeho zákonníka / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 4 (2000), s. 43-62.

Dedenie a autorské právo / Peter Vojčík. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Roč. 52, č. 3 (2000), s. 280-288.

Vedeckovýskumné práce a autorské právo / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 1 (2000), s. 18-25.

Ochrana názvu a dobrej povesti právnickej osoby / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 6 (2000), s. 5-18.

Účinky zápisu priemyselného vlastníctva / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Č. 4 (2000), s. 18-21.

Nová zmluva o obstaraní zájazdu v Občianskom zákonníku / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 5 (2001), s. 52-64.

Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka / Peter Vojčík. In: Príloha k Justičnej revue. - Roč. 54, č. 8-9 (2002).

Tvorba autorských diel v pracovnom pomere / Peter Vojčík. In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. ISSN 0032-6984. - Roč. 88, č. 2-3 (2005), s. 150-158.

Právomoc rozhodcovského súdu / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 1 (2005), s. 6-14.

Zodpovednosť za neoprávnený majetkový prospech vo vynálezcovstve a zlepšovateľstve / Ladislav Vojtko, Peter Vojčík. In: Socialistické súdnictvo. - Roč. 39, č. 4 (1987), s. 15-21.

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Občan ako autor vynálezu / Peter Vojčík. In: Acta Iuridica Cassoviensia. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo. - Č. 11 (1986), s. 167-179.

Občianskoprávne aspekty ochrany výsledkov technickej tvorivej činnosti občanov / Peter Vojčík. In: Acta Iuridica Cassoviensia. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo. - Č. 12 (1987), s. 73-86.

Pôsobenie noriem priemyselných práv na zvyšovanie efektívnosti národného hospodárstva / Peter Vojčík. In: Acta Iuridica Cassoviensia. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo. - Č. 15 (1990), s. 87-97.

Zmluvné právo v Návrhu slovenského Občianského zákonníka / Peter Vojčík. In: K návrhu slovenského občianského zákonníka : V. Lubyho právnické dni : konferencia : Bratislava 3.-4. september 1998. Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1999. ISBN 80-7160-112-8. - S. 169-177.

Ochrana duševného vlastníctva Slovenskej republiky / Peter Vojčík. In: Desať rokov slovenskej štátnosti, zákonodarstva a jeho perspektívy. II. Právnické dni Karola Planka : medzinárodná vedecká konferencia : Jasná pod Chopkom 13. a 14.novembra 2003. Bratislava : Nadácia profesora Karola Planka, 2004. - ISBN 80-968898-1-8. - S. 87-103.

Ochrana priemyselného vlastníctva v Európskej únii / Peter Vojčík. In: Európska únia v kontexte s právnym systémom Slovenskej republiky : III. Právnické dni Karola Planka : medzinárodná vedecká konferencia : Topoľčianky október 2004. - Bratislava : Nadácia profesora Karola Planka, 2005. - ISBN 80-968898-2-6. - S. 77-88.

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Právna ochrana vynálezu ako významného faktoru zvyšovania efektívnosti národného hospodárstva / Peter Vojčík. In: Právne a ekonomické aspekty zvyšovania efektívnosti národného hospodárstva v ČSSR. - (1985), s. 82-87.

Veda občianskeho práva v procese rekodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike / Peter Vojčík, Ján Mazák. In: Acta Iuridica Cassoviensia. - ISBN 80-7097-368-4. - Č. 22 (1999), s. 75-87.

Rekodifikácia súkromného práva v Slovenskej republike / Peter Vojčík. In: Aktuálne teoretické a legislatívne otázky slovenského práva : Zborník vedeckých príspevkov učiteľov fakulty z I. vedeckej konferencie na záver Vedecko-pedagogických dní Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach : konanej v dňoch 11. - 12.septembra 2001. Košice : Právnická fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 2001. - ISBN 80-7097-467-2. - S. 5-23.

Súčasnosť a budúcnosť duševného vlastníctva / Peter Vojčík. In: Duševné vlastníctvo na Slovensku III : (ku svetovému dňu duševného vlastníctva) : zborník z konferencie, 24. apríl 2003, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2003. - S. 42-46.

Práva na označenie v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie / Peter Vojčík. In: Mezinárodní konference k aktuálním otázkám průmyslového vlastnictví po přístupu k Evropské unii : sborník příspěvků : Praha, červen 2005. - Praha : VŠ VS a mezin. vzt. v Praze, 2005. ISBN 80-86855-07-4. - S. 20-28.

Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

Rekodifikácia súkromného práva v Slovenskej republike / Peter Vojčík. In: Aktuálne otázky vývoja právneho poriadku v Českej republike a v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : konanej 26.6.2001 v Brne. - Brno : Institut dalšího vzdělávání, 2001. - S. 295-314.

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

"Marta Knappová" - proslulá ochranná známka občanského práva. In: Pocta Martě Knappové k 80.narozeninám. - Praha : ASPI, a.s., 2005. - ISBN 80-7357-133-1. - S. 425-434.

Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Judikatúra ústavných súdov a rekodifikácia súkromného práva v Slovenskej republike / Peter Vojčík. In: Európske právo v judikatúre ústavných súdov : zborník konferencie : Bratislava 3. - 5. október 2001. - Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2001. - S. 78-82.

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Warenzeichenlizenzen und Franchising / Jirí Brandys, Peter Voicik. Zurich : AIPPI, 1994. In: Association Internationale pour la Protection de la Propriéte Industrielle. - Zurich : AIPPI. - (1994), s. 174-176.

Bericht vorgelegt von der tschechoslowakischen Landesgruppe / Peter Vojčík. - Zurich : AIPPI, 1980. In: Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle. - Zurich : AIPPI. - (1980), s. 291-292.

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Zmluvy o franšíze / Peter Vojčík. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie PrF UK, 1995. In: Zmluvný a zodpovednostný systém v súkromnom práve : Tretie Lubyho dni. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie PrF UK. - Č. 3 (1995), s. 33-37.

The Legal Regulation of Intellectual Property Protection in the Slovak Republic Concerning the Observation of the Obligations in the International Conventions, Treaties and Agreements / Peter Vojčík. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 1996. In: Rule of Law. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ. - (1996), s. 67-72.

Priemyselné vlastníctvo v procese transformácie / Peter Vojčík. In: Duševné vlastníctvo v procese transformácie právneho systému = Geistiges eigentum im prozess der Transformation der Rechtsordnung : 4. Lubyho právnicke dni : Medzinárodná konferencia Bratislava, 23.-25. september 1996. - Bratislava : Právnicka fakulta Univerzity Komenského, 1997. - ISBN 80-7160-089-X. - S. 221-234.

Ochrana duševného vlastníctva Slovenskej republiky / Peter Vojčík. In: Duševné vlastníctvo a clá : seminár organizovaný Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR (IPOSR) : Tatranské Matliare, 25. a 26.marca 2004. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2004. - ISBN 80-88994-22-5. - S. 71-95.

Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách

Právní zodpovědnost v tvůrčí technické činnosti 2. část / Jozef Suchoža, Vojtech Tkáč, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Praha : Dům techniky ČSVTS, 1980. - 35 s.

Zmierovacie konanie pred orgánom ROH : vo veciach odmien a náhrad v súvislosti s vynálezmi, zlepšovacími návrhmi a priemyselnými vzormi / Peter Vojčík. - Košice : KOR, 1984. - 71 s.

Základy práva pre technikov vynálezcovstva a zlepšovateľstva / Peter Vojčík. - 1. vyd. - Praha : Ústav pre vynálezy a objavy, 1988. - 179 s.

Príprava zmierovacieho pojednávania / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1985. - 16 s.

Základy práva : pomôcka pre stredoškolákov, mladých manažérov a podnikateľov / Peter Vojčík, Gabriela Dobrovičová, Eva Janičová, Mária Kiovská, Mária Bujňáková, Miloslav Babják, Igor Raáb. - Nitra : ENIGMA, 2004. - 265 s. - ISBN 80-89132-08-1.

Základné otázky práva na vynálezy : Učebné texty pre poslucháčov Školy pre vynálezcov a zlepšovateľov / Stanislav Vyparina, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1984. - 58 s.

Skriptá a učebné texty

Ekonomika a právna ochrana v designe : Dočasná učebná pomôcka pre PGŠ "Design strojov a výrobných systémov" / Ladislav Jendrál, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Vysoká škola technická, 1985. - 91 s.

Občianske právo hmotné. Prvý diel / Katarína Kirstová, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Echo servis, 1993. - 300 s. - ISBN 80-88744-01-6. - Sign.: L 127775

Občianske právo hmotné. Druhý diel / Katarína Kirstová, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Echo servis, 1994. - 290 s. - ISBN 80-88744-00-8. - Sign.: L 129791

Základy súkromného práva / Katarína Kirstová, Peter Vojčík. 1. vyd. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 1996. - 329 s. - ISBN 80-7097-344-7. - Sign.: L 132257

Vybrané občianskoprávne otázky v činnosti národných výborov : /učebná pomôcka pre postgraduálne štúdium/ / Štefan Ogurčák; Katarína Kirstová, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 1988. - 100 s.

Základné otázky občianskeho práva v činnosti národných výborov : /právna úprava a aktuálne úlohy/ / Štefan Ogurčák; Katarína Kirstová, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 1985. - 43 s.

Občianske právo hmotné I. diel / Karol Plank ; Katarína Kirstová, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Rektorát UPJŠ, 1980. - 322 s.

Občianske právo hmotné II. diel / Karol Plank ; Katarína Kirstová, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Rektorát UPJŠ, 1981. - 252 s.

Priemyselné práva / Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Rektorát UPJŠ, 1984. - 245 s. - Sign.: L 88435

Priemyselné práva / Peter Vojčík. - 2. vyd. - Košice : Rektorát UPJŠ, 1987. - 245 s. - Sign.: L 116431

Právna výchova a právna ochrana detí a mládeže / Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Rektorát UPJŠ, 1980. - 171 s.

Občianskoprávne vzťahy v činnosti národných výborov : /učebná pomôcka pre postgraduálne štúdium/ / Peter Vojčík ; Katarína Kirstová, Jozef Kravec, Štefan Ogurčák, Natália Richterová. - 1. vyd. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 1990. - 117 s.

Ekonomika a právna ochrana designu : Dočasná učebná pomôcka pre PGŠ "Manažérstvo a desing" / Peter Vojčík ; Mária Farkašovská. - 1. vyd. - Košice : Copy centrum - Zenit ORCM, 1990. - 84 s.

Právo / Peter Vojčík, Ján Husár, Eva Janičová. - 1. vyd. - Košice : Kredit s.r.o. - spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých , 1995. - 66 s. - ISBN 80-88787-08-4.

Právo - pracovný zošit / Peter Vojčík, Ján Husár, Eva Janičová. - 1. vyd. - Košice : Kredit s.r.o. - spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých, 1995. - 66 s. - ISBN 80-88787-08-4.

Právo : Pracovný zošit / Peter Vojčík, Milena Barinková, Eva Janičová. - 1. vyd. - Košice : KREDIT s.r.o. - spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých, 1996. - 46 s. - ISBN 80-88787-08-4.

Právo / Peter Vojčík, Milena Barinková, Eva Janičová. - 1. vyd. - Košice : KREDIT s.r.o. - spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých, 1996. - 80 s. - ISBN 80-88787-08-4.

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

Občianske právo; III. Rodinné právo; IV. Obchodné právo : 2., 3., 4. kapitola / Peter Vojčík. In: Základy práva : pomôcka pre stredoškolákov, mladých manažérov a podnikateľov. - Nitra : ENIGMA, 2004. - ISBN 80-89132-08-1. - S. 52-109.

Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Nový autorský zákon v Slovenskej republike / Peter Vojčík. In: Průmyslové vlastnictví. - Roč. 9, č. 5-6 (1999), s. 117-120.

Nový autorský zákon v Slovenskej republike / Peter Vojčík. In: Průmyslové vlastnictví. - Roč. 9, č. 7-8 (1999), s. 165-166.

Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Konanie na súde o zlepšovacích návrhoch / Štefan Mede, Peter Vojčík. In: Socialistické súdnictvo. - Roč. 32, č. 6-7 (1980), s. 16-24.

Právna povaha nadácie / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 1 (1995), s. 8-11.

Zmluva o postúpení pohľadávky / Peter Vojčík. In: Justičná revue. - Roč. 46, č. 11-12 (1994), s. 43-47.

Právna povaha nadácie / Peter Vojčík. In: Verejná správa. - Č. 17 (1995), s. 19-20.

Know-how ako predmet právnych vzťahov / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 4 (1995), s. 15-24.

Autorské právo na súborné dielo / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 2-3 (1995), s. 18-22.

Slovenská národná skupina AIPPI po roku pôsobenia / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 4 (1995), s. 65-66.

Nadácie - osoby a orgány / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 6 (1995), s. 31-35.

K otázkam zániku nadácie / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 1 (1996), s. 22-27.

Obchodné tajomstvo / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 2 (1996), s. 7-19.

Zriadenie nadácie závetom / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 2 (1996), s. 34-38.

K niektorým aspektom budúcej kodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 3 (1996), s. 24-27.

AIPPI o nekalej súťaži / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 3 (1996), s. 28-33.

Zmeny pri zápise do obchodného registra v Českej republike / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 5 (1996), s. 24-27.

Dedenie predmetov /práv/ priemyselného vlastníctva / Peter Vojčík.In: ARS Notaria : Časopis pre notárov. - Č. 1 (1997), s. 7-13.

Podmienky či kritériá patentovateľnosti / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - Roč. 1, č. 1 (1997), s. 10-15.

K niektorým praktickým problémom práv na označenie / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 2 (1997), s. 8-15.

Tvorba nehmotných statkov v pracovnom pomere / Peter Vojčík. In: Duševné vlastníctvo. - Č. 2 (1997), s. 22-24.

AIPPI - Medzinárodné združenie pre ochranu priemyselného vlastníctva / Peter Vojčík. In: Duševné vlastníctvo. - Č. 2 (1997), s. 46-47.

O rekodifikácii Občianskeho súdneho poriadku a občianskeho práva procesného / Peter Vojčík, Ján Mazák. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 4 (1997), s. 11-16.

Reklama a autorské právo / Peter Vojčík In: Reklamná revue : Štvrťročník vizuálnej komunikácie. Fotografia, polygrafia, dizajn DTP. - Č. 3 (1997), s. 4.

Licencia na využívanie vynálezu a prevod patentu / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Roč. 1, č. 4 (1997). s. 6-9.

Správy k otázkam Q 62 a Q 140 AIPPI / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Č. 4 (1997), s. 20-23.

Právo na patent a podnikový vynález / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Roč. 1, č. 2 (1997), s. 7-10.

Účinky patentu / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Roč. 1, č. 3 (1997), s. 1-5.

Právo - fotografia / Peter Vojčík. In: Reklamná revue : Fotografia. Dizajn DTP. Polygrafia. - Č. 4 (1997), s. 30.

Zmeny v spoločnosti založenej notárskou zápisnicou / Peter Vojčík. In: ARS Notaria : časopis pre notárov. - ISSN 1335-2229. - Č. 1 (1998), s. 13-16.

Zvýšenie základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 3 (1998), s. 25-28.

Právo zamestnávateľa na autorské dielo v novom autorskom zákone / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 5 (1998), s. 43-48.

Študent - učiteľ a tvorba autorských diel / Peter Vojčík. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Č. 5 (1999), s. 64-70.

Právo prednosti, prerušenie konania a prepis prihlášky vynálezu či patentu / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Roč. 3, č. 1 (1998), s. 19-21.

O rekodifikácii súkromného práva v Slovenskej republike / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 4 (1999), s. 9-15.

Záložné právo na ochrannú známku / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 1 (1999), s. 18-26.

Prihláška vynálezu / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Roč. 2, č. 4 (1998), s. 165-168.

Dedenie a autorské právo / Peter Vojčík. In: ARS Notaria : časopis pre notárov. - ISSN 1335-2229. - Č. 4 (1999), s. 20-25.

Pojem a zápis priemyselného vzoru / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Č. 1 (2000), s. 12-15.

Prihláška priemyselného vzoru a podnikový priemyselný vzor / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Č. 1 (2000), s. 19.

Správa k otázke Q 148 AIPPI / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Roč. 4, č. 3 (2000), s. 13-16.

Rekodifikácia súkromného práva a príprava nového Občianskeho zákonníka v Českej republike / Peter Vojčík. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Roč. 53, č. 1 (2001), s. 13-18.

Spoločné ustanovenia zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších predpisov I / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo : Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - ISSN 1335-2881. - Roč. 5, č. 2 (2001), s. 8-14.

Spoločné ustanovenia zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších predpisov II / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo : Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - ISSN 1335-2881. - Roč. 5, č. 3 (2001), s. 12-16.

Nová právna úprava záložného práva v Slovenskej republike / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 1 (2003), s. 5-37
.
Dedenie a nový autorský zákon / Peter Vojčík. In: ARS Notaria : časopis pre notárov. - ISSN 1335-2229. - Č. 1 (2005), s. 7-15.

Právna ochrana televíznych hier, súťaží alebo reality šou / Peter Vojčík. In: Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - ISSN 1335-2881. - Roč. 9, č. 4 (2005), s. 41-44.

Školské autorské právo / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Roč. 12, č. 9 (2006), s. 9-17.

Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Vymožiteľnosť pohľadávok zabezpečených záložným právom / Peter Vojčík. In: Vymožiteľnosť práva v podmienkach Slovenskej republiky : zborník z konferencie I. právnické dni Karola Planka : nadácia profesora Karola Planka, Bratislava 2003. - Bratislava, 2003. ISBN 80-968898-0-X. - S. 23-36.

Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Súkromné právo a podnikanie / Peter Vojčík. In: Management a podnikanie "93 : Zborník referátov zo seminára s medzinárodnou účasťou. - (1993), s. 92-96.

Prestavba hospodárskeho mechanizmu a priemyselné práva / Peter Vojčík. In: Zborník : Tridsiaty šiesty pracovný seminár pre pracovníkov PPO. - (1988), s. 1-12.

Novelizované vyhlášky ÚVO č. 27/1986 Zb., 28/1986 Zb. a 29/1986 Zb. / Peter Vojčík. In: Vynálezy a zlepšovacie návrhy v investičnej výstavbe a VTR. - (1987), s. 1-11.

Zrušenie zmieru / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1987. In: Tridsiaty štvrtý pracovný seminár pre pracovníkov PPO. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1987), s. 24-33.

Právne následky podania návrhu riešenia tematickej úlohy / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1987. In: Tridsiaty piaty pracovný seminár pre pracovníkov PPO. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1987), s. 111-129.

Občiansko-právna povaha vzťahov vzniknutých z výsledkov tvorivej duševnej činnosti ľudí / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1984. In: Tridsiaty pracovný seminár pre pracovníkov PPO. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1984), s. 91-98.

Ochrana majetkových práv v súdnom konaní / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1986. In: Tridsiaty tretí pracovný seminár pre pracovníkov PPO. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1986), s. 54-63.

Priemyselné práva / Peter Vojčík. In: Kurz pre referentov pre vynálezy a zlepšovacie návrhy v poľnohospodárstve I. : Zborník. - (1990), s. 106-123.

Priemyselné práva / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1989. In: Školenie referentov PPO I. stupeň. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1989), s. 108-125.

Predchádzanie súdnym sporom v oblasti VaZl a zmierovacie konanie / Peter Vojčík. - Banská Bystrica : Dom techniky ČSVTS, 1989. In: Vybrané právne problémy v oblasti vynálezcovstva zlepšovateľstva. - Banská Bystrica : Dom techniky ČSVTS. - (1989), s. 23-33.

Ochrana práv k novým odrodám rastlín a plemien zvierat a odmeňovanie ich autorov / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1990. In: Určovanie spoločenského prospechu a odmeňovanie VZNPVz. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1990), s. 34-49.

Tvorivá činnosť mládeže a právna ochrana jej výsledkov / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1985. In: Podiel mládeže na vynálezcovstve, zlepšovateľstve vo VTR. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1985), s. 1-10.

Základné otázky zmierovacieho konania pred orgánom ROH / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1986. In: Školenie komisií vynálezcovského a zlepšovateľského hnutia a VTR pri ZV ROH : Zborník. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1986), s. 27-39.

Spory o odmeny na úseku vynálezov a zlepšovacích návrhov a formy ich riešenia / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1987. In: Štrnásta konferencia o vyhodnocovaní a odmeňovaní vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1987), s. 26-35.

Riešenie sporov v oblasti vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1989. In: Školenie referentov pre vynálezy a zlepšovacie návrhy II. stupeň : /Pokročilí/. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1989), s. 128-145.

Čím sa líši nový zákon o V, PVz a ZN od doterajších predpisov / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky SZVTS, 1990. In: Školenie lektorov VaZN. - Košice : Dom techniky SZVTS. - (1990), s. 13-20.

Príprava zmierovacieho pojednávania / Peter Vojčík. - Karlovy Vary : Dům techniky ČSVTS, 1988. In: K dodržování socialistické zákonnosti v oblasti vynálezectví a zlepšovatelství. - Karlovy Vary : Dům techniky ČSVTS. - (1988), s. 37-50.

Návrh novej právnej úpravy vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1989. In: Priemyselné práva v praxi - I. : Zborník prednášok. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1989), s. 1-16.

Súkromné podnikanie a priemyselné práva / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ZSVTS, 1990. In: Priemyselné práva - II.. - Košice : Dom techniky ZSVTS. - (1990), s. 38-47.

Ako v praxi čo najlepšie využívať nový patentový zákon / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ZSVTS, 1991. In: Zborník prednášok : Odborný seminár o racionálnom využití nových právnych predpisov z oblasti VaZN, o správnom postupe pri vyčísľovaní ich ekonomického prínosu a o zabraňovaní súdnym sporom z titulu porušovania nehmotných práv. - Košice : Dom techniky ZSVTS. - (1991), s. 1-8.

Práva, povinnosti a zodpovednosť zmierovacieho orgánu / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1985. In: Tridsiaty prvý pracovný seminár pre pracovníkov PPO. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1985), s. 37-47.

Obchodný zákonník a priemyselné vlastníctvo / Peter Vojčík. – Plzeň : Dům techniky ČSVTS, 1991. In: K dodržování zákonnosti v oblasti vynálezectví a zlepšovatelství. - Plzeň : Dům techniky ČSVTS. - (1991), s. 14-24.

Priemyselné vlastníctvo, jeho rozsah a právna úprava / Peter Vojčík. - Ostrava : Dům techniky ČS VTS, 1991. In: Cyklus soubor přednášek k problematice průmyslových práv : Leden - březen 1991. - Ostrava : Dům techniky ČS VTS. - (1991), s. 11-21.

Obchodný zákonník, novela Občianskeho zákonníka a priemyselné vlastníctvo / Peter Vojčík. - Košice : Patent Management, 1991. In: Zborník z druhého celoštátneho seminára "Vynálezy, priemyselné vzory a ostatné nehmotné statky". - Košice : Patent Management. - (1991), s. 144-155.

Zastúpenie v zmierovacom a súdnom konaní vo veciach priemyselných práv / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1986. In: Tridsiaty druhý pracovný seminár pre pracovníkov PPO. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1986), s. 51-65.

Vyhlasovanie tematických úloh v oblasti služieb / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1987. In: Služby a právo. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1987), s.
47-51.

Autorské a priemyselné práva / Peter Vojčík. - Zvolen : Lesnícky výskumný ústav, 1996. In: Autorské právo a duševné vlastníctvo. - Zvolen : Lesnícky výskumný ústav. - (1996), s. 5-21.

Občianske právo / Peter Vojčík. In: Práva a povinnosti médií : v právnom systéme Slovenskej
republiky a v medzinárodných právnych systémoch. - Bratislava : ProMedia Slovakia, 1998. - ISBN 80-968079-0-0. - S. 1-9.

Vecný zámer občianskeho zákonníka a duševné vlastníctvo / Peter Vojčík. In: Duševné vlastníctvo na Slovensku II : (ku svetovému dňu duševného vlastníctva) : zborník z konferencie, 26.apríl 2002, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2002. - S. 31-34.

Tvorba počítačových programov v pracovnom pomere / Peter Vojčík. In: Proceedings software law 2004 : 4.máj 2004, Trnava, Divadlo Jána Palárika. - Trnava : Elsa, 2004. - nestránkované.

Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Eutanázia / Peter Vojčík. In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 79, č. 1 (1996), s. 92-93. Rec.na: Eutanázia / Vozár, Jozef. - 1. vyd.. - Pezinok : Formát, 1995.

Zákon o nadacích a nadačních fondech / Peter Vojčík. In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 81, č. 6 (1998), s. 586-587. Rec.na: Zákon o nadacích a nadačních fondech / J. Hurdík, I. Telec. - Praha : C.H.Beck, 1998.

Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese / Peter Vojčík. In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 81, č. 4 (1998), s. 420-421. Rec.na: Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese / Ján Mazák. - Bratislava : IURA EDITION, 1997. ISBN 80-88715-35-0

Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Duševné vlastníctvo v procese transformácie právneho systému = Geistiges eigentum im prozess der Transformation der Rechtsordnung : IV. Lubyho právnicke dni : medzinárodná konferencia Bratislava, 23.-25. september 1996 / Zostav. Ján Švidroň, Peter Vojčík ; Uprav. Kveta Vrzgulová. - Bratislava : Právnicka fakulta Univerzity Komenského, 1997. - 344 s. - ISBN 80-7160-089-X.

Podania v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky : (vzory, poznámky a judikatúra) / Posudzoval: Peter Vojčík. - Košice : Cassoviapress, 1994. - 154 s. - ISBN 80-967-004-1-3.

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Trikrát čítaj a raz podpíš / Peter Vojčík. In: Korzár : noviny východného Slovenska. - Roč. 1, č. 33 (20.3.1998), s. 9.


doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 28.10.2021

  Narodeniny/výročie  
  28.10.  Ján Babjak
  28.10.  Marián Labuda
  28.10.  Matúš Kučera
  28.10.  Marián Michalec
  28.10.  Ľudovít Štúr
  28.10.  Robert Roth
  28.10.  Vladimír Kompánek
  29.10.  Andrej Bagar
  29.10.  Bohuslav Cambel
  29.10.  Blažej Baláž
  29.10.  Peter Lednár
  30.10.  Štefan Bošnák
  30.10.  Milan Ftáčnik
  30.10.  Stanislav Kostlivý
  30.10.  Ľubica Trubíniová
  30.10.  Kornel Csach
  30.10.  Viera Strnisková
  30.10.  Ladislav Židek

  Dnes má meniny
  Dobromila

  Zajtra má meniny
  Klára    za október 2021


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS