Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Vojčík / spoločenské vedy

Peter Vojčík

prof. JUDr. Peter Vojčík CSc.
vysokoškolský profesor, Prezident Slovenskej národnej skupiny AIPPI

* 8.09.1951 Spišská Nová Ves
vzdelanie

1969 – 1974 - Právnická fakulta UK Bratislava
1977- rigorózna práca (JUDr.) na tému: „Ochrana vynálezov v Československom práve“
1976 – 1978 dvojsemestrálne postgraduálne štúdium vysokoškolskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte v Prešove
1980 – 1982 dvojročné postgraduálne štúdium organizované Inštitútom riadenia Bratislava zamerané na riadiacu činnosť
1984 - ukončenie vedeckej ašpirantúry na Právnickej fakulte UK v Bratislave a získanie vedeckej hodnosti kandidáta právnych vied - obhajoba kandidátskej dizertačnej práce „Právna ochrana vynálezov v Československu“
1988 - menovanie za docenta v odbore občianske právo na PF UK Bratislava

životopis

Peter Vojčík pôsobí od roku 1974 až doteraz ako vysokoškolský učiteľ na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
V rokoch 1984 – 1990 bol členom Československej národnej skupiny medzinárodného združenia AIPPI pre ochranu priemyselného vlastníctva. V tom istom období pôsobil aj ako člen redakčnej rady časopisu Prúmyslové vlastnictví v Prahe.
V rokoch 1993 a 1994 bol poradcom Ústavného súdu SR. A od roku 1993 vykonával funkciu advokáta.
V rokoch 1998 – 2002 bol predsedom rekodifikačnej komisie MS SR pre prípravu nového Občianskeho zákonníka.
V období rokov 2000 - 2003 zastával pozíciu dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
V roku 2001 habilitoval súborom prác na tému „Priemyselné vlastníctvo a jeho predmet“, na Právnickej fakulte UK v Bratislave, kde pôsobil aj ako školiteľ v odbore občianske právo.
V roku 2002 - inauguračné konanie na PF UK Bratislava.
Profesor Vojčík je členom Vedeckého kolégia SAV pre vedy o človeku a spoločnosti, členom Vedeckej rady UPJŠ – Právnickej fakulty a tiež členom Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach.

ďalšia činnosť

- člen redakčnej rady časopisu Bulletin slovenskej advokácie
- predseda redakčnej rady časopisu Duševné vlastníctvo
- lektor Justičnej akadémie SR (od r. 2005)
- člen skúšobnej komisie Justičnej akadémie SR

tvorba

Zoznam publikačnej činnosti:

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Duševní vlastnictví : soubor I / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. 1. vyd. - Praha : SEPI, 1996. - 110 s.

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Občianske právo s vysvetlivkami 1. zväzok / Karol Plank ; Ján Cirák, Jaroslav Krajčo, Milan Ľalík, Ján Mazák, Miroslav Ondráček, Jozef Ťapák, Peter Vojčík. 1. vyd. - Bratislava : IURA EDITION, 1996. - 841 s. ISBN 80-88715-07-5.

Duševné vlastníctvo : súbor "J" / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. Žilina : SEPI, 1998. - S. I/1-114. - ISBN 80-88767-20-2.

Právo priemyselného vlastníctva / Peter Vojčík. - Č. projektu: 1/4335/97. 1. vyd. - Bratislava : IURA EDITION, spol.s r.o., 1998. - 445 s. - ISBN 80-88715-38-5.

Komentár k zákonu č. 527/1990 zb. / Peter Vojčík. In: Duševné vlastníctvo : súbor "J" : I.Priemyselné právo v tuzemsku : II. Priemyselné právo vo vzťahu k zahraničiu : III. Autorské právo v tuzemsku : IV. Autorské právo vo vzťahu k zahraničiu. - Žilina : SEPI, 1998. - ISBN 80-88767-20-2.

Základy práva duševného vlastníctva / Peter Vojčík. - Košice [etc.]: TypoPress [etc.], 2004. - 342 s. - ISBN 80-89089-22-4.

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Áttekintés az új Szlovák ptk. kodifikációjának menetéröl és helyzetéröl / Peter Vojčík. In: Tanulmánykötet : a Nezetközi Egyetemi Centrum támogatásával : a kézirat lezárva: 2001. augusztus 10.. - Miskolc : "Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért", 2001. - ISBN 963 9360 09 0.

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Komentár k Ústave Slovenskej republiky / Milan Čič ... [et. al]. 1. vyd. - Martin : Matica slovenská, 1997. - 598 s. - ISBN 80-7090-444-5.

Občianske právo s vysvetlivkami. 1. zväzok / Karol Plank a kol. Bratislava : IURA EDITION, 1997. - (Súbor platných predpisov). ISBN 80-88715-07-5.

Výklad k zákonu č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov/Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: SEPI - "J"; Duševné vlastníctvo. - Žilina : Systém ekonomických a právnych informácií, s.r.o., 2001. - ISBN 80-88961-09-2. - S. 1-31.

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Občianske právo hmotné I. / Peter Vojčík. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2002. - 302 s. - ISBN 80-7097-485-0. - Sign.: L 139142

Mediálne právo / Peter Vojčík, Renáta Miščíková, Milan Botík ; rec. Jaroslav Chovanec, Peter Murín. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2004. - 140 s. - ISBN 80-89034-65-9.

Občianske právo hmotné I. / Peter Vojčík. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2006. - 332 s. - ISBN 80-7097-615-2.

Občianske právo hmotné II. : vysokoškolské učebné texty Právnickej fakulty UPJŠ / Peter Vojčík. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2006. - 288 s. - ISBN 80-7097-631-4.

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Zmluvy o franchsingu / Peter Vojčík. In: Průmyslové vlastnictví. - Roč. 4, č. 12 (1994), s. 370-374.

Effective protection against unfair competition under article 10bis of the Paris Convention of 1883 / Peter Vojcik, Stanislav Vyparina. - Zurrich : AIPPI, 1995. In: Yearbook. - AIPPI : Zürrich. - (1995), s. 153-156.

Logo a duševné vlastníctvo / Peter Vojčík. In: Průmyslové vlastnictví. - Roč. 5, č. 5 (1995), s. 141-146.

Know-how ako predmet právnych vzťahov / Peter Vojčík. In: Průmyslové vlastnictví. - Roč. 6, č. 1-2 (1996), s. 13-19.

Appellations of origin, indications of source and geographical indications / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Yearbook. - AIPPI : Zürrich. - No. 1 (1998), s. 172-174.

Unfair competition - comparative advertising / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Yearbook. - AIPPI : Zürrich. - No. 4 (1988), s. 172-174.

Záložná zmluva na ochrannú známku podľa slovenského práva / Peter Vojčík. In: Průmyslové vlastnictví. - Č. 3-4 (2000), s. 65-71.

Report Q 148: Three-dimensional marks: The borderline between trademarks and industrial designs / Peter Vojčík, StanislavVyparina. In: Yearbook. - AIPPI : Zürrich. - Č. 1 (2000/II), s. 144-148.

Stav a východiská rekodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike / Peter Vojčík. In: Právní praxe : časopis české justice. - ISSN 1210-0900. - Roč. 49, č. 1-2 (2001), s. 95-104.

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Postúpenie sporu zmierovacím orgánom ROH súdu / Štefan Mede, Peter Vojčík. In: Socialistické súdnictvo. - Roč. 39, č. 7 (1987), s. 28-31.

Súvislosti medzi zmierovacím a súdnym konaním vo veciach priemyselných práv / Peter Vojčík. In: Socialistické súdnictvo. - Roč. 37, č. 11 (1985), s. 7-16.

Ukončenie zmierovacieho konania / Peter Vojčík. In: Socialistické súdnictvo. - Roč. 40, č. 1 (1988), s. 34-35.

Ako ďalej v zmierovacom konaní / Peter Vojčík. In: Socialistické súdnictvo. - Roč. 41, č. 3 (1989), s. 24-27.

K vymedzeniu pojmu priemyselné práva / Peter Vojčík. In: Právník. - Roč. 128, č. 8 (1989), s. 735-741.

Nehmotné statky a duševné vlastníctvo / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Právny obzor. - Roč. 77, č. 4 (1994), s. 390-401.

Vymedzenie jednotlivých druhov vynálezov z hľadiska platnej právnej úpravy v Československu / Peter Vojčík. In: Právník. - Roč. 125, č. 10 (1986), s. 906-913.

Priemyselné vlastníctvo ako súčasť platného občianskeho a obchodného práva / Peter Vojčík. In: Průmyslové vlastnictví. - Roč. 2, č. 4 (1992), s. 113-125.

Tematické úlohy - verejná súťaž / Peter Vojčík. In: Průmyslové vlastnictví. - Roč. 1, č. 2 (1991), s. 47-49.

Zriadenie nadácie závetom de lege lata a de lege ferenda / Peter Vojčík. In: ARS Notaria : Časopis pre notárov. - Č. 2 (1997), s. 21-26.

Spolumajiteľstvo patentu, obmedzenie jeho účinkov, ponuka licencie a nútená licencia / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Č. 1 (1998), s. 13-16.

Duševné vlastníctvo a vlastnícke právo / Peter Vojčík. In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. ISSN 0032-6984. - Roč. 81, č. 3 (1998), s. 239-246.

Doba platnosti, zánik a zrušenie patentu / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. Č. projektu: 1/4335/97. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Č. 3 (1998), s. 114-116.

Správa k otázke Q 115 AIPPI - efektívna ochrana proti nekalej súťaži / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. - Č. projektu: 1/4335/97. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Č. 3 (1998), s. 125-128.

Nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti / Peter Vojčík. - Č. projektu: 1/4335/97. In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. ISSN 0032-6984. - Roč. 81, č. 6 (1998), s. 497-507.

Dohoda o výmene bytov a zámenná zmluva na byty / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 5 (1999), s. 12-19.

K rekodifikácii Občianskeho zákonníka / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 4 (2000), s. 43-62.

Dedenie a autorské právo / Peter Vojčík. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Roč. 52, č. 3 (2000), s. 280-288.

Vedeckovýskumné práce a autorské právo / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 1 (2000), s. 18-25.

Ochrana názvu a dobrej povesti právnickej osoby / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 6 (2000), s. 5-18.

Účinky zápisu priemyselného vlastníctva / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Č. 4 (2000), s. 18-21.

Nová zmluva o obstaraní zájazdu v Občianskom zákonníku / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 5 (2001), s. 52-64.

Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka / Peter Vojčík. In: Príloha k Justičnej revue. - Roč. 54, č. 8-9 (2002).

Tvorba autorských diel v pracovnom pomere / Peter Vojčík. In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. ISSN 0032-6984. - Roč. 88, č. 2-3 (2005), s. 150-158.

Právomoc rozhodcovského súdu / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 1 (2005), s. 6-14.

Zodpovednosť za neoprávnený majetkový prospech vo vynálezcovstve a zlepšovateľstve / Ladislav Vojtko, Peter Vojčík. In: Socialistické súdnictvo. - Roč. 39, č. 4 (1987), s. 15-21.

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Občan ako autor vynálezu / Peter Vojčík. In: Acta Iuridica Cassoviensia. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo. - Č. 11 (1986), s. 167-179.

Občianskoprávne aspekty ochrany výsledkov technickej tvorivej činnosti občanov / Peter Vojčík. In: Acta Iuridica Cassoviensia. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo. - Č. 12 (1987), s. 73-86.

Pôsobenie noriem priemyselných práv na zvyšovanie efektívnosti národného hospodárstva / Peter Vojčík. In: Acta Iuridica Cassoviensia. - Košice : Východoslovenské vydavateľstvo. - Č. 15 (1990), s. 87-97.

Zmluvné právo v Návrhu slovenského Občianského zákonníka / Peter Vojčík. In: K návrhu slovenského občianského zákonníka : V. Lubyho právnické dni : konferencia : Bratislava 3.-4. september 1998. Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1999. ISBN 80-7160-112-8. - S. 169-177.

Ochrana duševného vlastníctva Slovenskej republiky / Peter Vojčík. In: Desať rokov slovenskej štátnosti, zákonodarstva a jeho perspektívy. II. Právnické dni Karola Planka : medzinárodná vedecká konferencia : Jasná pod Chopkom 13. a 14.novembra 2003. Bratislava : Nadácia profesora Karola Planka, 2004. - ISBN 80-968898-1-8. - S. 87-103.

Ochrana priemyselného vlastníctva v Európskej únii / Peter Vojčík. In: Európska únia v kontexte s právnym systémom Slovenskej republiky : III. Právnické dni Karola Planka : medzinárodná vedecká konferencia : Topoľčianky október 2004. - Bratislava : Nadácia profesora Karola Planka, 2005. - ISBN 80-968898-2-6. - S. 77-88.

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Právna ochrana vynálezu ako významného faktoru zvyšovania efektívnosti národného hospodárstva / Peter Vojčík. In: Právne a ekonomické aspekty zvyšovania efektívnosti národného hospodárstva v ČSSR. - (1985), s. 82-87.

Veda občianskeho práva v procese rekodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike / Peter Vojčík, Ján Mazák. In: Acta Iuridica Cassoviensia. - ISBN 80-7097-368-4. - Č. 22 (1999), s. 75-87.

Rekodifikácia súkromného práva v Slovenskej republike / Peter Vojčík. In: Aktuálne teoretické a legislatívne otázky slovenského práva : Zborník vedeckých príspevkov učiteľov fakulty z I. vedeckej konferencie na záver Vedecko-pedagogických dní Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach : konanej v dňoch 11. - 12.septembra 2001. Košice : Právnická fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 2001. - ISBN 80-7097-467-2. - S. 5-23.

Súčasnosť a budúcnosť duševného vlastníctva / Peter Vojčík. In: Duševné vlastníctvo na Slovensku III : (ku svetovému dňu duševného vlastníctva) : zborník z konferencie, 24. apríl 2003, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2003. - S. 42-46.

Práva na označenie v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie / Peter Vojčík. In: Mezinárodní konference k aktuálním otázkám průmyslového vlastnictví po přístupu k Evropské unii : sborník příspěvků : Praha, červen 2005. - Praha : VŠ VS a mezin. vzt. v Praze, 2005. ISBN 80-86855-07-4. - S. 20-28.

Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

Rekodifikácia súkromného práva v Slovenskej republike / Peter Vojčík. In: Aktuálne otázky vývoja právneho poriadku v Českej republike a v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : konanej 26.6.2001 v Brne. - Brno : Institut dalšího vzdělávání, 2001. - S. 295-314.

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

"Marta Knappová" - proslulá ochranná známka občanského práva. In: Pocta Martě Knappové k 80.narozeninám. - Praha : ASPI, a.s., 2005. - ISBN 80-7357-133-1. - S. 425-434.

Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Judikatúra ústavných súdov a rekodifikácia súkromného práva v Slovenskej republike / Peter Vojčík. In: Európske právo v judikatúre ústavných súdov : zborník konferencie : Bratislava 3. - 5. október 2001. - Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky, 2001. - S. 78-82.

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Warenzeichenlizenzen und Franchising / Jirí Brandys, Peter Voicik. Zurich : AIPPI, 1994. In: Association Internationale pour la Protection de la Propriéte Industrielle. - Zurich : AIPPI. - (1994), s. 174-176.

Bericht vorgelegt von der tschechoslowakischen Landesgruppe / Peter Vojčík. - Zurich : AIPPI, 1980. In: Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle. - Zurich : AIPPI. - (1980), s. 291-292.

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Zmluvy o franšíze / Peter Vojčík. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie PrF UK, 1995. In: Zmluvný a zodpovednostný systém v súkromnom práve : Tretie Lubyho dni. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie PrF UK. - Č. 3 (1995), s. 33-37.

The Legal Regulation of Intellectual Property Protection in the Slovak Republic Concerning the Observation of the Obligations in the International Conventions, Treaties and Agreements / Peter Vojčík. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 1996. In: Rule of Law. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ. - (1996), s. 67-72.

Priemyselné vlastníctvo v procese transformácie / Peter Vojčík. In: Duševné vlastníctvo v procese transformácie právneho systému = Geistiges eigentum im prozess der Transformation der Rechtsordnung : 4. Lubyho právnicke dni : Medzinárodná konferencia Bratislava, 23.-25. september 1996. - Bratislava : Právnicka fakulta Univerzity Komenského, 1997. - ISBN 80-7160-089-X. - S. 221-234.

Ochrana duševného vlastníctva Slovenskej republiky / Peter Vojčík. In: Duševné vlastníctvo a clá : seminár organizovaný Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR (IPOSR) : Tatranské Matliare, 25. a 26.marca 2004. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2004. - ISBN 80-88994-22-5. - S. 71-95.

Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách

Právní zodpovědnost v tvůrčí technické činnosti 2. část / Jozef Suchoža, Vojtech Tkáč, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Praha : Dům techniky ČSVTS, 1980. - 35 s.

Zmierovacie konanie pred orgánom ROH : vo veciach odmien a náhrad v súvislosti s vynálezmi, zlepšovacími návrhmi a priemyselnými vzormi / Peter Vojčík. - Košice : KOR, 1984. - 71 s.

Základy práva pre technikov vynálezcovstva a zlepšovateľstva / Peter Vojčík. - 1. vyd. - Praha : Ústav pre vynálezy a objavy, 1988. - 179 s.

Príprava zmierovacieho pojednávania / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1985. - 16 s.

Základy práva : pomôcka pre stredoškolákov, mladých manažérov a podnikateľov / Peter Vojčík, Gabriela Dobrovičová, Eva Janičová, Mária Kiovská, Mária Bujňáková, Miloslav Babják, Igor Raáb. - Nitra : ENIGMA, 2004. - 265 s. - ISBN 80-89132-08-1.

Základné otázky práva na vynálezy : Učebné texty pre poslucháčov Školy pre vynálezcov a zlepšovateľov / Stanislav Vyparina, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1984. - 58 s.

Skriptá a učebné texty

Ekonomika a právna ochrana v designe : Dočasná učebná pomôcka pre PGŠ "Design strojov a výrobných systémov" / Ladislav Jendrál, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Vysoká škola technická, 1985. - 91 s.

Občianske právo hmotné. Prvý diel / Katarína Kirstová, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Echo servis, 1993. - 300 s. - ISBN 80-88744-01-6. - Sign.: L 127775

Občianske právo hmotné. Druhý diel / Katarína Kirstová, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Echo servis, 1994. - 290 s. - ISBN 80-88744-00-8. - Sign.: L 129791

Základy súkromného práva / Katarína Kirstová, Peter Vojčík. 1. vyd. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 1996. - 329 s. - ISBN 80-7097-344-7. - Sign.: L 132257

Vybrané občianskoprávne otázky v činnosti národných výborov : /učebná pomôcka pre postgraduálne štúdium/ / Štefan Ogurčák; Katarína Kirstová, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 1988. - 100 s.

Základné otázky občianskeho práva v činnosti národných výborov : /právna úprava a aktuálne úlohy/ / Štefan Ogurčák; Katarína Kirstová, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 1985. - 43 s.

Občianske právo hmotné I. diel / Karol Plank ; Katarína Kirstová, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Rektorát UPJŠ, 1980. - 322 s.

Občianske právo hmotné II. diel / Karol Plank ; Katarína Kirstová, Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Rektorát UPJŠ, 1981. - 252 s.

Priemyselné práva / Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Rektorát UPJŠ, 1984. - 245 s. - Sign.: L 88435

Priemyselné práva / Peter Vojčík. - 2. vyd. - Košice : Rektorát UPJŠ, 1987. - 245 s. - Sign.: L 116431

Právna výchova a právna ochrana detí a mládeže / Peter Vojčík. - 1. vyd. - Košice : Rektorát UPJŠ, 1980. - 171 s.

Občianskoprávne vzťahy v činnosti národných výborov : /učebná pomôcka pre postgraduálne štúdium/ / Peter Vojčík ; Katarína Kirstová, Jozef Kravec, Štefan Ogurčák, Natália Richterová. - 1. vyd. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 1990. - 117 s.

Ekonomika a právna ochrana designu : Dočasná učebná pomôcka pre PGŠ "Manažérstvo a desing" / Peter Vojčík ; Mária Farkašovská. - 1. vyd. - Košice : Copy centrum - Zenit ORCM, 1990. - 84 s.

Právo / Peter Vojčík, Ján Husár, Eva Janičová. - 1. vyd. - Košice : Kredit s.r.o. - spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých , 1995. - 66 s. - ISBN 80-88787-08-4.

Právo - pracovný zošit / Peter Vojčík, Ján Husár, Eva Janičová. - 1. vyd. - Košice : Kredit s.r.o. - spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých, 1995. - 66 s. - ISBN 80-88787-08-4.

Právo : Pracovný zošit / Peter Vojčík, Milena Barinková, Eva Janičová. - 1. vyd. - Košice : KREDIT s.r.o. - spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých, 1996. - 46 s. - ISBN 80-88787-08-4.

Právo / Peter Vojčík, Milena Barinková, Eva Janičová. - 1. vyd. - Košice : KREDIT s.r.o. - spoločnosť pre ďalšie vzdelávanie dospelých, 1996. - 80 s. - ISBN 80-88787-08-4.

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

Občianske právo; III. Rodinné právo; IV. Obchodné právo : 2., 3., 4. kapitola / Peter Vojčík. In: Základy práva : pomôcka pre stredoškolákov, mladých manažérov a podnikateľov. - Nitra : ENIGMA, 2004. - ISBN 80-89132-08-1. - S. 52-109.

Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Nový autorský zákon v Slovenskej republike / Peter Vojčík. In: Průmyslové vlastnictví. - Roč. 9, č. 5-6 (1999), s. 117-120.

Nový autorský zákon v Slovenskej republike / Peter Vojčík. In: Průmyslové vlastnictví. - Roč. 9, č. 7-8 (1999), s. 165-166.

Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Konanie na súde o zlepšovacích návrhoch / Štefan Mede, Peter Vojčík. In: Socialistické súdnictvo. - Roč. 32, č. 6-7 (1980), s. 16-24.

Právna povaha nadácie / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 1 (1995), s. 8-11.

Zmluva o postúpení pohľadávky / Peter Vojčík. In: Justičná revue. - Roč. 46, č. 11-12 (1994), s. 43-47.

Právna povaha nadácie / Peter Vojčík. In: Verejná správa. - Č. 17 (1995), s. 19-20.

Know-how ako predmet právnych vzťahov / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 4 (1995), s. 15-24.

Autorské právo na súborné dielo / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 2-3 (1995), s. 18-22.

Slovenská národná skupina AIPPI po roku pôsobenia / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 4 (1995), s. 65-66.

Nadácie - osoby a orgány / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 6 (1995), s. 31-35.

K otázkam zániku nadácie / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 1 (1996), s. 22-27.

Obchodné tajomstvo / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 2 (1996), s. 7-19.

Zriadenie nadácie závetom / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 2 (1996), s. 34-38.

K niektorým aspektom budúcej kodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 3 (1996), s. 24-27.

AIPPI o nekalej súťaži / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 3 (1996), s. 28-33.

Zmeny pri zápise do obchodného registra v Českej republike / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 5 (1996), s. 24-27.

Dedenie predmetov /práv/ priemyselného vlastníctva / Peter Vojčík.In: ARS Notaria : Časopis pre notárov. - Č. 1 (1997), s. 7-13.

Podmienky či kritériá patentovateľnosti / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - Roč. 1, č. 1 (1997), s. 10-15.

K niektorým praktickým problémom práv na označenie / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 2 (1997), s. 8-15.

Tvorba nehmotných statkov v pracovnom pomere / Peter Vojčík. In: Duševné vlastníctvo. - Č. 2 (1997), s. 22-24.

AIPPI - Medzinárodné združenie pre ochranu priemyselného vlastníctva / Peter Vojčík. In: Duševné vlastníctvo. - Č. 2 (1997), s. 46-47.

O rekodifikácii Občianskeho súdneho poriadku a občianskeho práva procesného / Peter Vojčík, Ján Mazák. In: Bulletin slovenskej advokácie. - Č. 4 (1997), s. 11-16.

Reklama a autorské právo / Peter Vojčík In: Reklamná revue : Štvrťročník vizuálnej komunikácie. Fotografia, polygrafia, dizajn DTP. - Č. 3 (1997), s. 4.

Licencia na využívanie vynálezu a prevod patentu / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Roč. 1, č. 4 (1997). s. 6-9.

Správy k otázkam Q 62 a Q 140 AIPPI / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Č. 4 (1997), s. 20-23.

Právo na patent a podnikový vynález / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Roč. 1, č. 2 (1997), s. 7-10.

Účinky patentu / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Roč. 1, č. 3 (1997), s. 1-5.

Právo - fotografia / Peter Vojčík. In: Reklamná revue : Fotografia. Dizajn DTP. Polygrafia. - Č. 4 (1997), s. 30.

Zmeny v spoločnosti založenej notárskou zápisnicou / Peter Vojčík. In: ARS Notaria : časopis pre notárov. - ISSN 1335-2229. - Č. 1 (1998), s. 13-16.

Zvýšenie základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 3 (1998), s. 25-28.

Právo zamestnávateľa na autorské dielo v novom autorskom zákone / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 5 (1998), s. 43-48.

Študent - učiteľ a tvorba autorských diel / Peter Vojčík. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Č. 5 (1999), s. 64-70.

Právo prednosti, prerušenie konania a prepis prihlášky vynálezu či patentu / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Roč. 3, č. 1 (1998), s. 19-21.

O rekodifikácii súkromného práva v Slovenskej republike / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 4 (1999), s. 9-15.

Záložné právo na ochrannú známku / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 1 (1999), s. 18-26.

Prihláška vynálezu / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Roč. 2, č. 4 (1998), s. 165-168.

Dedenie a autorské právo / Peter Vojčík. In: ARS Notaria : časopis pre notárov. - ISSN 1335-2229. - Č. 4 (1999), s. 20-25.

Pojem a zápis priemyselného vzoru / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Č. 1 (2000), s. 12-15.

Prihláška priemyselného vzoru a podnikový priemyselný vzor / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Č. 1 (2000), s. 19.

Správa k otázke Q 148 AIPPI / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo. - ISSN 1335-2881. - Roč. 4, č. 3 (2000), s. 13-16.

Rekodifikácia súkromného práva a príprava nového Občianskeho zákonníka v Českej republike / Peter Vojčík. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Roč. 53, č. 1 (2001), s. 13-18.

Spoločné ustanovenia zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších predpisov I / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo : Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - ISSN 1335-2881. - Roč. 5, č. 2 (2001), s. 8-14.

Spoločné ustanovenia zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších predpisov II / Peter Vojčík, Stanislav Vyparina. In: Duševné vlastníctvo : Revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - ISSN 1335-2881. - Roč. 5, č. 3 (2001), s. 12-16.

Nová právna úprava záložného práva v Slovenskej republike / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Č. 1 (2003), s. 5-37
.
Dedenie a nový autorský zákon / Peter Vojčík. In: ARS Notaria : časopis pre notárov. - ISSN 1335-2229. - Č. 1 (2005), s. 7-15.

Právna ochrana televíznych hier, súťaží alebo reality šou / Peter Vojčík. In: Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - ISSN 1335-2881. - Roč. 9, č. 4 (2005), s. 41-44.

Školské autorské právo / Peter Vojčík. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Roč. 12, č. 9 (2006), s. 9-17.

Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Vymožiteľnosť pohľadávok zabezpečených záložným právom / Peter Vojčík. In: Vymožiteľnosť práva v podmienkach Slovenskej republiky : zborník z konferencie I. právnické dni Karola Planka : nadácia profesora Karola Planka, Bratislava 2003. - Bratislava, 2003. ISBN 80-968898-0-X. - S. 23-36.

Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

Súkromné právo a podnikanie / Peter Vojčík. In: Management a podnikanie "93 : Zborník referátov zo seminára s medzinárodnou účasťou. - (1993), s. 92-96.

Prestavba hospodárskeho mechanizmu a priemyselné práva / Peter Vojčík. In: Zborník : Tridsiaty šiesty pracovný seminár pre pracovníkov PPO. - (1988), s. 1-12.

Novelizované vyhlášky ÚVO č. 27/1986 Zb., 28/1986 Zb. a 29/1986 Zb. / Peter Vojčík. In: Vynálezy a zlepšovacie návrhy v investičnej výstavbe a VTR. - (1987), s. 1-11.

Zrušenie zmieru / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1987. In: Tridsiaty štvrtý pracovný seminár pre pracovníkov PPO. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1987), s. 24-33.

Právne následky podania návrhu riešenia tematickej úlohy / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1987. In: Tridsiaty piaty pracovný seminár pre pracovníkov PPO. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1987), s. 111-129.

Občiansko-právna povaha vzťahov vzniknutých z výsledkov tvorivej duševnej činnosti ľudí / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1984. In: Tridsiaty pracovný seminár pre pracovníkov PPO. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1984), s. 91-98.

Ochrana majetkových práv v súdnom konaní / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1986. In: Tridsiaty tretí pracovný seminár pre pracovníkov PPO. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1986), s. 54-63.

Priemyselné práva / Peter Vojčík. In: Kurz pre referentov pre vynálezy a zlepšovacie návrhy v poľnohospodárstve I. : Zborník. - (1990), s. 106-123.

Priemyselné práva / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1989. In: Školenie referentov PPO I. stupeň. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1989), s. 108-125.

Predchádzanie súdnym sporom v oblasti VaZl a zmierovacie konanie / Peter Vojčík. - Banská Bystrica : Dom techniky ČSVTS, 1989. In: Vybrané právne problémy v oblasti vynálezcovstva zlepšovateľstva. - Banská Bystrica : Dom techniky ČSVTS. - (1989), s. 23-33.

Ochrana práv k novým odrodám rastlín a plemien zvierat a odmeňovanie ich autorov / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1990. In: Určovanie spoločenského prospechu a odmeňovanie VZNPVz. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1990), s. 34-49.

Tvorivá činnosť mládeže a právna ochrana jej výsledkov / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1985. In: Podiel mládeže na vynálezcovstve, zlepšovateľstve vo VTR. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1985), s. 1-10.

Základné otázky zmierovacieho konania pred orgánom ROH / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1986. In: Školenie komisií vynálezcovského a zlepšovateľského hnutia a VTR pri ZV ROH : Zborník. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1986), s. 27-39.

Spory o odmeny na úseku vynálezov a zlepšovacích návrhov a formy ich riešenia / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1987. In: Štrnásta konferencia o vyhodnocovaní a odmeňovaní vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1987), s. 26-35.

Riešenie sporov v oblasti vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1989. In: Školenie referentov pre vynálezy a zlepšovacie návrhy II. stupeň : /Pokročilí/. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1989), s. 128-145.

Čím sa líši nový zákon o V, PVz a ZN od doterajších predpisov / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky SZVTS, 1990. In: Školenie lektorov VaZN. - Košice : Dom techniky SZVTS. - (1990), s. 13-20.

Príprava zmierovacieho pojednávania / Peter Vojčík. - Karlovy Vary : Dům techniky ČSVTS, 1988. In: K dodržování socialistické zákonnosti v oblasti vynálezectví a zlepšovatelství. - Karlovy Vary : Dům techniky ČSVTS. - (1988), s. 37-50.

Návrh novej právnej úpravy vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1989. In: Priemyselné práva v praxi - I. : Zborník prednášok. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1989), s. 1-16.

Súkromné podnikanie a priemyselné práva / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ZSVTS, 1990. In: Priemyselné práva - II.. - Košice : Dom techniky ZSVTS. - (1990), s. 38-47.

Ako v praxi čo najlepšie využívať nový patentový zákon / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ZSVTS, 1991. In: Zborník prednášok : Odborný seminár o racionálnom využití nových právnych predpisov z oblasti VaZN, o správnom postupe pri vyčísľovaní ich ekonomického prínosu a o zabraňovaní súdnym sporom z titulu porušovania nehmotných práv. - Košice : Dom techniky ZSVTS. - (1991), s. 1-8.

Práva, povinnosti a zodpovednosť zmierovacieho orgánu / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1985. In: Tridsiaty prvý pracovný seminár pre pracovníkov PPO. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1985), s. 37-47.

Obchodný zákonník a priemyselné vlastníctvo / Peter Vojčík. – Plzeň : Dům techniky ČSVTS, 1991. In: K dodržování zákonnosti v oblasti vynálezectví a zlepšovatelství. - Plzeň : Dům techniky ČSVTS. - (1991), s. 14-24.

Priemyselné vlastníctvo, jeho rozsah a právna úprava / Peter Vojčík. - Ostrava : Dům techniky ČS VTS, 1991. In: Cyklus soubor přednášek k problematice průmyslových práv : Leden - březen 1991. - Ostrava : Dům techniky ČS VTS. - (1991), s. 11-21.

Obchodný zákonník, novela Občianskeho zákonníka a priemyselné vlastníctvo / Peter Vojčík. - Košice : Patent Management, 1991. In: Zborník z druhého celoštátneho seminára "Vynálezy, priemyselné vzory a ostatné nehmotné statky". - Košice : Patent Management. - (1991), s. 144-155.

Zastúpenie v zmierovacom a súdnom konaní vo veciach priemyselných práv / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1986. In: Tridsiaty druhý pracovný seminár pre pracovníkov PPO. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1986), s. 51-65.

Vyhlasovanie tematických úloh v oblasti služieb / Peter Vojčík. - Košice : Dom techniky ČSVTS, 1987. In: Služby a právo. - Košice : Dom techniky ČSVTS. - (1987), s.
47-51.

Autorské a priemyselné práva / Peter Vojčík. - Zvolen : Lesnícky výskumný ústav, 1996. In: Autorské právo a duševné vlastníctvo. - Zvolen : Lesnícky výskumný ústav. - (1996), s. 5-21.

Občianske právo / Peter Vojčík. In: Práva a povinnosti médií : v právnom systéme Slovenskej
republiky a v medzinárodných právnych systémoch. - Bratislava : ProMedia Slovakia, 1998. - ISBN 80-968079-0-0. - S. 1-9.

Vecný zámer občianskeho zákonníka a duševné vlastníctvo / Peter Vojčík. In: Duševné vlastníctvo na Slovensku II : (ku svetovému dňu duševného vlastníctva) : zborník z konferencie, 26.apríl 2002, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2002. - S. 31-34.

Tvorba počítačových programov v pracovnom pomere / Peter Vojčík. In: Proceedings software law 2004 : 4.máj 2004, Trnava, Divadlo Jána Palárika. - Trnava : Elsa, 2004. - nestránkované.

Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Eutanázia / Peter Vojčík. In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 79, č. 1 (1996), s. 92-93. Rec.na: Eutanázia / Vozár, Jozef. - 1. vyd.. - Pezinok : Formát, 1995.

Zákon o nadacích a nadačních fondech / Peter Vojčík. In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 81, č. 6 (1998), s. 586-587. Rec.na: Zákon o nadacích a nadačních fondech / J. Hurdík, I. Telec. - Praha : C.H.Beck, 1998.

Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese / Peter Vojčík. In: Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 81, č. 4 (1998), s. 420-421. Rec.na: Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese / Ján Mazák. - Bratislava : IURA EDITION, 1997. ISBN 80-88715-35-0

Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Duševné vlastníctvo v procese transformácie právneho systému = Geistiges eigentum im prozess der Transformation der Rechtsordnung : IV. Lubyho právnicke dni : medzinárodná konferencia Bratislava, 23.-25. september 1996 / Zostav. Ján Švidroň, Peter Vojčík ; Uprav. Kveta Vrzgulová. - Bratislava : Právnicka fakulta Univerzity Komenského, 1997. - 344 s. - ISBN 80-7160-089-X.

Podania v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky : (vzory, poznámky a judikatúra) / Posudzoval: Peter Vojčík. - Košice : Cassoviapress, 1994. - 154 s. - ISBN 80-967-004-1-3.

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

Trikrát čítaj a raz podpíš / Peter Vojčík. In: Korzár : noviny východného Slovenska. - Roč. 1, č. 33 (20.3.1998), s. 9.(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.