o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Kamil Hrubina / prírodné vedy

Kamil Hrubina

Doc. Ing. Mgr. Kamil Hrubina PhD.
vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník

* 28.04.1936 Paríž, Francúzsko
vzdelanie

1992 Habilitačné konanie na Elektrotechnickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a obhajoba habilitačnej práce na tému „Riešenie úloh optimálnych systémov algoritmami vybraných metód“ na získanie docenta pre odbor Technická kybernetika.
1981 Obhajoba dizertačnej práce na ÚVT VŠ a SAV pri VŠT v Košiciach na tému „Numerické metódy riešenia úloh optimálneho riadenia systémov“ na získanie titulu Kandidáta vied (CSc.)
1966 Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava, odbor – automatizačná technika
1959 Fakulta prírodných vied UK Bratislava, odbor matematika a fyzika
1955 Gymnázium JSŠ, Prievidza

Študijné pobyty:

1991 Francúzsko
1971 Francúzsko (Paríž, Nancy) C.N.R.S – Národné vedecko-výskumné stredisko

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1993 Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
1992 Softpro, (DT ČSVTS) Košice
1975 IVES – organizácia pre informatiku verejnej správy a podnikov, Košice
1974 Vysoká škola technická, ÚVT VŠSAV, Košice
1962 Vysoká škola technická, Košice
1959 Stredná priemyselná škola spojovej techniky, Banská Bystrica

Odborná a pedagogická spôsobilosť v prírodovednom a technickom odbore mu umožnili pripraviť a prednášať novozavádzané predmety v dennom štúdiu a na postgraduálnych kurzoch vo vyšších ročníkoch BF, EF, HF a SjF VŠT.
Vedecká a odborná činnosť docenta Hrubinu je zameraná na teóriu a aplikáciu metód optimálneho riadenia procesov, s využitím počítačov.
Na základe československo-francúzskej dohody o kultúrno-technickej spolupráci a po vykonaní skúšok na francúzskej ambasáde v Prahe, v roku 1971, úspešne absolvoval polročný študijný pobyt v Národnom stredisku vedeckého výskumu (CNRS) v Nancy.
V roku 1975 na základe výberového konania bol docent Kamil Hrubina ustanovený do funkcie riaditeľa novozaloženej organizácie IVES pre aplikácie informatiky v štátnej správe a v podnikoch.
Od roku 1993 pôsobí vo funkcii docenta na Katedre informatiky, matematiky a fyziky Fakulty výrobných technológii TU, ktorej bol vedúcim v rokoch 1995 - 2003. Je úspešným školiteľom doktorandov.
V rámci spolupráce s Univerzitou v Nancy preložil monografiu prof. J. Legrasa: Méthodes et techniques de l´analyse numérique, ktorá bola vydaná vo vydavateľstve ALFA Bratislava 1978 (384 s.).
Od roku 1998 vytváral predpoklady na spoluprácu s ďalšími univerzitami: Koblenz, Granada, Durham, Lappeenranta a Pardubice. Táto spolupráca v rámci programu SOCRATES-ERASMUS vytvorila možnosti pre realizáciu projektu Mathematical Modelling of Technical Processes (MAMOTEP), v roku 2000 na TU v Košiciach a v roku 2001 na FVT TU v Prešove.
V rokoch 1997 - 2005 bol docent Hrubina zodpovedným a úspešným riešiteľom troch vedeckých projektov VEGA: 1/4331/97, 1/7089/20, 1/0373/03 z oblasti optimálneho riadenia procesov s využitím prostriedkov informatiky; ako aj niekoľkých inštitucionálnych úloh.
Docent Kamil Hrubina je vedúcim autorom piatich monografií z odboru informatiky a tvorby algoritmov. Publikoval v zahraničných a domácich časopisoch 45 vedeckých prác a v zborníkoch z konferencií a sympózií 66 príspevkov. Zúčastnil sa riešenia 18-tich vedecko-výskumných úloh a troch realizovaných projektov.
Výsledky jeho vedecko-výskumných prác boli uznané vedeckou komunitou aj v zahraničí. Je vedúcim autorom piatich kapitol, ktoré boli zverejnené v DAAAM International Scientific Book 2002 až 2005, TU Vienna, Austria. Dosiahnuté významné teoretické výsledky boli publikované v karentovanom časopise Kybernetes The International Journal of Systems & Cybernetics, MCB University Press of England, v roku 2002. Jeho práce sú citované zahraničnými a domácimi autormi.
Docent Kamil Hrubina sa postupne formoval vo vedeckú osobnosť svojou cieľavedomou povahovou vlastnosťou. Na pozadí teoretického prírodovedného základu sa zaoberal teoretickým riešením praktických problémov z oblasti riadenia technologických procesov, vrátane konkrétnych úloh riadenia vybraných technológií. Súbežne sa formoval aj v oblasti informatiky, prispel k obohateniu počítačovej podpory v oblasti informačných technológií riadenia týchto procesov. Jeho publikované práce, medzinárodné a pedagogické kontakty ho vyniesli na medzinárodne uznávanú vedeckú osobnosť. Ako pedagóg sa prejavil svojským metodickým prístupom k výkladu a riešeniu výukových problémov, presadzoval induktívny prístup k riešeniu zložitých úloh. Široký rozhľad riešenia praktických problémov riadenia technologických procesov, vrátane znalosti informačných technológií ho formovali na populárneho pedagóga, ku ktorému sa hlásia jeho dávni študenti, ako aj riadiaci pracovníci s významným postavením v praxi.
V oblasti pedagogického pôsobenia sa významne angažoval zavádzaním informatiky do výučby aplikačných predmetov na vysokej škole, organizáciou seminárov, sympózií i konferencií s medzinárodnou účasťou. Napriek svojmu veku je vyhľadávanou osobnosťou vo výučbe, aktívnym riešiteľom vedecko-výskumných projektov a činným autorom vedeckých publikácií.

Práca a členstvo v organizáciách:

1973 Člen komisie pre rozvoj VŠT Košice; a podpredseda pracovnej komisie pre vypracovanie „koncepcie zavádzania ASR a informatiky do výučby na VŠT“

1977 - doteraz Prekladateľ vedeckej a odbornej literatúry pri SFL

1986 - 1992 Predseda krajskej pobočky „Združenia používateľov počítačov“ – ZPP, a člen ústredného predstavenstva ZPP Praha

1996 - 1998 Podpredseda AS FVT TU

2000 - 2002 člen AS TU Košice

1996 - 2002 Člen Rady vysokých škôl MŠ SR

1993 - 1996 Člen Rady REFA Slovensko (vzdelávacia inštitúcia Spolkovej republiky nemecko)

od r. 1993 - do mája 1995 Člen dozornej rady Magistrátu mesta Košíc

1997 - 2000, rok 2002 Odborný garant 12-tich celoštátnych seminárov k problematike uplatnenia výpočtovej techniky a informatiky vo vybraných oblastiach NH, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1983-1995; a 5-tich medzinárodných konferencií „Informatika a algoritmy“, realizovaných v rokoch 1997-2000 a 2002

Najcennejšie ohlasy:

1973 Department of Electrical Engineering, The University of Wisconsin, Madison, USA

1973 Institut Universitaire de Calcul automatique, nancy, Francúzsko

www.it.lut.fi/mat/EcmiNL/ecmi30/Main.pdf.Ockendon Hillary: Letter from the President

Ocenenia:

1971 Diplom Francúzskeho ministerstva zahraničných vecí, Paríž, za dosiahnuté výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti
1986 Čestné uznanie slovenskej rady ČSVTS, Bratislava, za mimoriadne úsilie o rozvoj činnosti ČSVTS
2002 Pamätná medaila TU Košice, pri príležitosti 50. výročia TU
2002 Bronzová medaila TU Košice, pri príležitosti 50. výročia TU

tvorba

Monografie:

2001 Mathematical Modelling of Technical Processes 217 p. ISBN 80-88941-18-0
2001 Riešené úlohy algoritmami numerických metód s podporou počítača, ISBN 80-88941-16-4, 237 p.
2002 Metódy a úlohy operačnej analýzy riešené s podporou počítača, 325 p. ISBN 80-88941-19-9
2005 Optimal control of processes based on the use of informatics methods, p. 287, ISBN 80-88941-30-X
2006 Algoritmy optimalizačných metód s využitím programových systémov, 393 s. ISBN 80-88941-31-8

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách:

2002 Solving the Optimal Control Problems by the Algorithm of the Successive Approximations method. Chapter 27, DAAAM International Scientific Book, ISBN 3-901509-30-5, pp. 253-268, Vienna, Austria
2004 Optimal Control Problems solved by the Application of Algorithms of Numerical methods. Chapter 26, DAAAM International Scientific Book, pp. 265-282, ISSN 1726-9687, Vienna, Austria
2004 Control for Systems solved by Algorithms of Algebraic Methods. Chapter 27, DAAAM International scientific Book, pp. 283-294, ISBN 3-901509-38-0, ISSN 1726-9687, Vienna, Austria
2005 Optimal Control of Complex Processes and Vector Optimalization. Chapter 20, In: DAAAM International Scientific Book, pp. 225-252, ISBN 3-901509-43-7, ISSN 1726-9687, Vienna, Austria
2005 Algorithms for Optimal decision making and Processes Control. Chapter 21 In: DAAAM International Scientific Book, pp. 253-290, ISBN 3-901509-43-7, ISSN 1726-9687, Vienna, Austria

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch:

2002 Optimal Control and Approximation of Variational Inequalities. Kybernetes: The International Journal of Systems and Cybernetics. MCB University press of England, Vol. 31, No.9/10, p. 1401-1408
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:

1992 Optimal control problems for systems with distributed parameters and their solution using algorithms of numerical methods. Elektrotechnický časopis, 43, č. 6, s. 187-192
1993 Optimum control problems for systems with distributed parameters and their solution using the finite element method algorithm. Elektrotechnický časopis, 1993, č. 1, s. 11-20
1993 Solving optimal control problems for systems with distributed by means of iterative algorithms of algebraic methods. Kybernetika a informatika, roč. 6, č. 1, 1993, s. 48-64

Odborné preklady publikácií – knižné:

1978 Metódy a použitie numerickej matematiky. ALFA, Bratislava 1978, 383 s. (preklad z franc. originálu: J. LEGRAS: Méthodes et techniques de l´analyse numérique. Dunod Paris 1971)

Grantový projekt– vedecký projekt VEGA

1999 Aplikácia informatiky v systéme riadenia výroby a vzdelávania č. 1/4331/97 , 1997 – 1999. Vydaná publikácia, 297 s. ISBN 80-88941-09-1
2003 Aplikácia logistiky v systéme riadenia výroby a vzdelávania, č. 1/7089/20 , 2000 – 2002, Záverečná správa pre MŠ SR
2005 Optimalizácia riadenia procesov s využitím prostriedkov informatiky, č. 1/0373/03 , r. 2003 – 2005

záujmy

historické filmy, šachy, turistika

články linky
  The 70th anniversary of Associate professor Kamil Hrubina, PhD.

 Staršie články o osobnosti >>
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: staršie články o osobnosti


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 24.05.2024

  Narodeniny/výročie  
  24.05.  Karol Iždinský
  24.05.  Ján Slezák
  24.05.  Eugen Prochác
  24.05.  Mikuláš Schneider - Trnavský
  24.05.  Ján Iša
  24.05.  Ivan Krajíček
  24.05.  Juraj Horil
  25.05.  Ján Gašperan
  25.05.  Pavol Minárik
  25.05.  Ján Gábor
  25.05.  Pavel Langer
  25.05.  Miroslav Holienka
  25.05.  Pavol Horov
  25.05.  Ján Bahýľ
  25.05.  Eva Poláková
  25.05.  Juraj Droba
  25.05.  Marián Vanko
  26.05.  Ján Svák
  26.05.  Miloš Bátovský
  26.05.  František Kardoš
  26.05.  Peter Bú

  Dnes má meniny
  Ela

  Zajtra má meniny
  Urban    za máj 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS