o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Rudolf Krajčovič / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Rudolf Krajčovič

Rudolf Krajčovič
vysokoškolský pedagóg, odborník v oblasti dejín slovenského jazyka, historickej dialektológie, slavistiky a onomastiky

* 22.07.1927 Trakovice
29.10.2014
vzdelanie

1949 Filozofická fakulta UK, Bratislava, odbor slovenský jazyk a filozofia
1953 PdDr.
1959 CSc.
1964 Doc.
1984 DrSc.
1986 Prof.

životopis

Rudolf Krajčovič sa narodil v roku 1927 v Trakoviciach. Po absolvovaní štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1949 nastúpil ako asistent na Filozofickú fakultu UK, kde na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty pôsobil od roku 1966 až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1992. Na tomto pracovisku vystriedal viacero pozícií, postupne bol asistentom, odborným asistentom, docentom a napokon profesorom.
Bohatú publikačnú činnosť profesora Rudolfa Krajčoviča charakterizujú práce, v ktorých sú najnovšie poznatky z historickej jazykovedy a porovnávacieho štúdia slovanských jazykov v hláskovej rovine. K najvýznamnejším titulom patrí Pôvod a fonologický vývin juhozápadoslovenských nárečí z roku 1964, ktorý je východiskom syntetizujúcej migračnointegračnej teórie o pôvode slovenčiny, publikovanej pod názvom Slovenčina a slovanské jazyky I. Praslovanská genéza slovenčiny (1974), resp. anglického vydania historickej fonológie slovenčiny A Historical Phonology of the Slovak Language (1975). Invenčný postup uplatňoval R. Krajčovič aj pri tvorbe množstva vysokoškolských učebníc, z ktorých pozornosť si zasluhuje aspoň Vývin slovenského jazyka z roku 1961, Náčrt dejín slovenského jazyka (1966, 1971), Technika jazykovej interpretácie (1966), Textová príručka k dejinám slovenského jazyka (1979), Pôvod a vývin slovenského jazyka (1981), Vývin slovenského jazyka a dialektológia (1988), vysokoškolské učebné texty Čeština a slovenčina v starších archiváliách v predspisovnom období (1983, 1991) a Dejiny spisovnej slovenčiny (1990, 1994, 1996).
Významné miesto v tvorbe profesora R. Krajčoviča majú aj populárno-náučné a popularizačné práce, filmové a televízne scenáre s orientáciou na dejiny slovenčiny (Svedectvo dejín o slovenčine, 1977 a 1980, tiež Veľká Morava v tisícročí, 1985). Tieto práce charakterizuje precíznosť vedeckej argumentácie a jednoduchosť štýlu.
Okrem desiatok domácich a zahraničných vedeckých konferencií, sympózií a vedeckých seminárov absolvoval Rudolf Krajčovič množstvo zahraničných prednáškových pobytov na špičkových slavistických pracoviskách (Krakov 1963, Skopje 1977, Moskva 1970 – 1971, 1975 – 1976, 1980 – 1981) a na medzinárodných slavistických zjazdoch v Sofii (1963), vo Varšave (1973) a v Bratislave (1993), na medzinárodných onomastických sympóziách v Lipsku (1969), Vroclave (1972), Krakove (1978) a na sympóziu o podunajských národoch v Regensburgu (1967). Profesor Rudolf Krajčovič publikoval množstvo vedeckých štúdií v zahraničných vedeckých časopisoch a v zborníkoch z vedeckých podujatí (Poľsko, Bulharsko, Nemecko, Rusko).
Vedecké dielo profesora Rudolfa Krajčoviča, DrSc. je známe v celosvetovom slavistickom kontexte.
V rokoch 1957 – 1960 pôsobil profesor Krajčovič ako tajomník Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, v rokoch 1966 – 1968 bol členom jeho výboru a v rokoch 1968 - 1972 tu zastával pozíciu podpredsedu. V rokoch 1972 – 1973 bol podpredsedom Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. Profesor Krajčovič je členom Medzinárodnej komisie pre slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov, od roku 1984 je členom Medzinárodného výboru pre onomastické vedy v Leuvene (ICOS), členom Slovenskej komisie pre Encyklopédiu dejín strednej Európy a pôsobí v komisiách pre udeľovanie vedeckých hodností. Bol tiež členom viacerých komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác (vo vednom odbore slovanské jazyky, vo vednom odbore všeobecná jazykoveda).

Ocenenia:

1971 Plaketa Univerzity Komenského
1977 Bronzová medaila Univerzity Komenského
1987 Strieborná medaila Univerzity Komenského
1997 pocta ministra kultúry Slovenskej republiky

tvorba

Výber z najvýznamnejších prác:

1961 Vývin slovenského jazyka, 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 112 s.
1963 Súbor textov a cvičení zo slovenskej historickej gramatiky. 1. vyd. Bratislava, Slov. pedagogické nakladateľstvo, 184 s.
1964 Pôvod juhozápadoslovenských nárečí a ich fonologický vývin. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 113 s.
1964 Náčrt dejín slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 190 s.
1966 Technika jazykovej interpretácie so zameraním na vývin slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 210 s.
1974 Slovenčina a slovanské jazyky. Praslovanská genéza slovenčiny. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 324 s.
1975 A Historical Phonology of the Slovak Language. 1. vyd. Heildelberg, Carl Winter Universitätsverlag, 176 s.
1977 Svedectvo dejín o slovenčine. 1. vyd. Martin, Matica Slovenská, 268 s. (2. vyd. 1980)
1978 Pri prameňoch slovenčiny. (Eseje). 1. vyd. Martin, Osveta, 152 s.
1979 Textová príručka k dejinám slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 208 s.
1981 Pôvod a vývin slovenského jazyka, 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 240 s.
1983 Čeština a slovenčina v starších archiváliách v predspisovnom období. 1. vyd. Bratislava, Univerzita Komenského, 104 s. (2. vyd. 1993)
1985 Veľká Morava v tisícročí slovami prameňov, legiend, kroník a krásnej spisby. 1. vyd. Bratislava, Tatran, 240 s.
1988 Vývin slovenského jazyka a dialektológia. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 344 s.
1990 Dejiny spisovnej slovenčiny. Študijná príručka a texty. 1. vyd. Bratislava, Univerzita Komenského, 116 s. (dotlač: 1992/spoluautor: P. Žigo; 2. vyd. 1996)
2005 Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Literárne informačné centrum. 230 s.

Redakčná činnosť:

Jazykovedný časopis, 38, 1987 – 47, 1996 (člen redakčnej rady)
Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátheho onomastického seminára. Modra-Piesok 8.-10. októbra 1986. Bratislava, Univerzita Komenského 1988. 164 s. (člen redakčnej rady)
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica. 37, 1987. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo1990. 152 s. (člen redakčnej rady)
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica. 38, 1988. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo1990 (člen redakčnej rady)
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica. 40, 1990. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo1990. 256 s. (člen redakčnej rady)
Slovenská reč. 57, 1992-61, 1996 (člen redakčnej rady)
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica. 39, 1989. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo1992 (člen redakčnej rady)

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Nadácia Matice slovenskej, V. Kyseľ, I. Kovačovič. Bratislava, 2000.


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 28.10.2021

  Narodeniny/výročie  
  28.10.  Ján Babjak
  28.10.  Marián Labuda
  28.10.  Matúš Kučera
  28.10.  Marián Michalec
  28.10.  Ľudovít Štúr
  28.10.  Robert Roth
  28.10.  Vladimír Kompánek
  29.10.  Andrej Bagar
  29.10.  Bohuslav Cambel
  29.10.  Blažej Baláž
  29.10.  Peter Lednár
  30.10.  Štefan Bošnák
  30.10.  Milan Ftáčnik
  30.10.  Stanislav Kostlivý
  30.10.  Ľubica Trubíniová
  30.10.  Kornel Csach
  30.10.  Viera Strnisková
  30.10.  Ladislav Židek

  Dnes má meniny
  Dobromila

  Zajtra má meniny
  Klára    za október 2021


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS