o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ján Grác / spoločenské vedy

prof. PhDr. Ján Grác DrSc.
psychológ

* 05.04.1930 Kovarce
vzdelanie

1946-1950 - Gymnázium Topoľčany
1951-1956 - Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Odborné, pedagogické a vedecké hodnosti:
1956 - promovaný psychológ
1966 - CSc.- kandidát pedagogických vied
1967 - PhDr. doktor filozofie,
1973 - docent pre odbor pedagogická psychológia
1991 - DrSc. doktor psychologických vied
1992 - profesor pre odbor pedagogická psychológia

životopis

V podmienkach totalitného zriadenia bol politicky diskriminovaný. Napríklad po maturite nebol prijatý na vysokú školu. V 50-tych rokoch bol prepustený z dvoch zamestnaní Po úspešnej habilitácii (všetkými hlasmi VR FF UK, r. 1969) mu bol bez zdôvodnenia temer štyri roky zadržiavaný menovací dekrét. Rukopis jeho dizertačnej práce „ Pohľady do psychológie hodnotovej orientácie mládeže“ bol pred jeho vydaním v SPN tiež niekoľko rokov zadržiavaný na ÚV KSS. Aj najvyššie kvalifikačné hodnosti (profesor a DrSc.) po sústavnom 15-ročnom odďaľovaní vedením fakulty a CZV KSS mohol nadobudnúť až po novembri 1989. Za tieto krivdy a nespravodlivosť sa mu Filozofická fakulta UK listom Rehabilitačnej komisie zo dňa 27. 2. 1990 oficiálne ospravedlnila.
V spojitosti s uvedeným pracoval najprv v Mliekarni v Topoľčanoch (1950), potom ako učiteľ na Základnej škole v Pustom Chotári (1951). Po skončení vysokej školy pracoval na Ústave ďalšieho vzdelávania učiteľov v Bratislave (1956-61). V roku 1961 bol z politických dôvodov prepustený zo zamestnania a pracoval ako učiteľ na stredných školách v Bratislave (1961-64).V prichádzajúcom ovzduší postupného politického uvoľnenia sa mu podarilo zamestnať na Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave (1964-66) a potom na Psychologickom ústave Univerzity Komenského v Bratislave (1966-67). Až od roku 1968 mohol pracovať na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde postupne pôsobil až do odchodu do dôchodku (1995) ako asistent, docent a profesor Od roku 1994 dosiaľ pôsobí ako profesor v odbore psychológia na Katedre psychológie FF TU v Trnave.

Členstvo v odborných a vedeckých organizáciách:
1959-dosiaľ člen Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV
1990-1997 člen Vedeckej rady Univerzity Komenského
1992-1998 člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK
1992-1997 člen Gestorskej rady pre psychologické vedy Fil.fak. UK
1995-1999 člen Pracovnej skupiny Akreditačnej komisie poradného orgánu Vlády SR
1995-1997 člen Vedeckej rady Trnavskej univerzity
1997 dosiaľ člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty TU
1997-dosiaľ člen Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore psychológia na Fil. fak. UK
1998-dosiaľ člen Ústredia Slovenskej kresťanskej inteligencie
1998-dosiaľ čestný člen Slovenskej komory psychológov
1998-dosiaľ člen Spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.) na Ústave experimentálnej psychológie SAV
1999-2003 člen Kultúrno-edukačnej grantovej agentúry KEGA pre tvorbu celoštátnych učebníc pri MŠ SR
2001-dosiaľ člen Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska
2003- dosiaľ člen redakčnej rady časopisu RAN

Funkcie v odborných a vedeckých organizáciách:
1968-1971 predseda Bratislavskej oblastnej skupiny Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV
1978-1984 vedúci Katedry pedagogiky a psychológie Doškoľovacieho strediska osvetových pracovníkov Ministerstva kultúry SSR
1990-1991 vedúci Expertíznej skupiny pre výchovu v mimovyučovacom čase pri MŠ SR
1994-1998 vedúci Katedry psychológie na Filozofickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave
1996-dosiaľ editor (a zakladateľ) odborného periodika FF TU Acta Psychologica Tyrnaviensia
1998 -2004 garant štud. odboru psychológia na Kat. psych. FF TU Trnava
2007-dosiaľ predseda Odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný program sociálnej Psychológie, Filozofická fakulta TU Trnava

tvorba

Najvýznamnejšie výskumné úlohy a zverejnenie ich výsledkov:

1964-1967 Individuálny riešiteľ troch úloh výskumného ústavu pedagogického. Všetky úlohy boli ukončené a výsledky publikované v knižnej monografii riešiteľa Spoločenský styk a psychológia výchovy mládeže. Bratislava, SPN 1968, AH 14.
1968-1972 Individuálny riešiteľ úlohy č. 9 Fakultného plánu FF UK Úloha bola ukončená publikáciou knihy riešiteľa Škola a psychológia spokojnosti mládeže. Bratislava, SPN 1973, AH 28.
1972-1975 Individuálny riešiteľ dvoch úloh Rezortného plánu výskumu MŠ SSR, č. VI-1/1 a č.VI-1/2.Obe úlohy boli ukončené knižnou publikáciou riešiteľa Pohľady do psychológie hodnotovej orientácie mládeže. Bratislava, SPN 1979, AH 21.
1976-1989 Samostatný riešiteľ úloh ŠPZV Ministerstva školstva SSR, č. VIII-5, č.VIII-10 a č. IX-10.
Úlohy boli ukončené a výsledky publikované v knižnej monografii riešiteľa:
Persuázia Ovplyvňovanie človeka človekom. Martin, vydavateľstvo Osveta 1985,
AH 29 (druhé vydanie 1988) a v knižnej monografii riešiteľa: Exemplifikácia Vzory
a modely v živote človeka. Bratislava vyd. OBZOR, 1990, AH 34.

1998-2008- Vedúci riešiteľ troch (trojročných) grantových projektov VEGA MŠ SR, č. 1/5238/98, č. 1/9196/02, č. 1/3656/06. Úlohy boli ukončené udelením certifikátov a výsledky súhrnne publikované v knižnej monografii riešiteľa : Psychológia mravnosti v teoretických a empirických analýzach. Vydalo TUT vo vydavateľstve VEDA (SAV) 2008, 281 strán

Ostatná publikácia – monografická učebnica Grác,J. (2008) Kapitoly edukačnej psychológie Teória a aplikácie. Vydalo TUT vo vydavateľstve VEDA (SAV), 257 strán.

Dosiaľ publikoval:
20 knižných monografií (z toho 4 v spoluautorstve)
33 študijných textov (skrípt, vysokoškolských učebníc), z toho 21 v spoluautorstve
119 štúdií (z toho 2 v spoluautorstve)
196 odborných článkov
26 príspevkov v rámci psychologického časopiseckého korešpondenčného poradenstva
Podrobný rozpis všetkých publikácií je aj s odkazmi na literárne pramene evidovaný v archíve Národného biografického ústavu SNK v Martine.

Prednáškové a pracovné pobyty v zahraničí:
O výsledkoch svojich výskumov referoval na viacerých zahraničných prednáškových turné, napr. v Maďarsku (Budapešť, Miškolc1967), v Poľsku (Varšava, Bydghošť 1970), v Bulharsku (Sofia, Plovdiv 1973) a v býv. ZSSR (Moskva, Ivanovo 1976).Aktívne sa zúčastnil aj viacerých medzinár. psychologických zjazdov, napr. v Anglicku (Londýn 1969), na XVII. medzinár. kongrese aplik. psychológie v Belgicku (Liège 1971), kde predniesol referát La psychologie contentement de la jeunesse estudiantine, na XVIII. medzinár. kongrese aplik. psych. v Kanade (Montreal 1974), s referátom Money and the psychology of value orientation of youth.
Prehľad ďalších študijných pobytov na zahraničných univerzitách: rok 1969, 1976, 1984 - Halle (býv. NDR); rok 1976 – Kyjev (býv. ZSSR); rok 1987 – Krakov (Poľsko); rok 1987 – Leningrad (býv. ZSSR); rok 1991 – Halle (Nemecko); rok 1993 – Clairmont Ferrand (Francúzsko).

Z niektorých vyznamenaní a ocenení:

1956 Červený diplom Filozofickej fakulty UK za absolvovanie vysokej školy s vyznamenaním
1973 Prvá cena literatúry faktu od Slovenského ústredia knižnej kultúry a od Slovenského literárneho fondu za monografiu Rozumieme deťom a mládeži
1980 Medaila od Slovenského ústredného výboru ČSČK za zásluhy o Čsl. červený kríž
1981 Pamätná plaketa Osvetového ústavu a Výskumného ústavu kultúry Ministerstva kultúry SSR za zásluhy o rozvoj mimoškolskej výchovy a vzdelávania
1986 Cena Slovenského lit. fondu v kategórii vedeckej literatúry za monografiu Persuázia
1988 Cena rektora UK za najlepšiu vysokoškolskú učebnicu roka: Pedagogická psychológia
1988 Cena Slov. pedagog. nakladateľstva za pôvodné dielo: Pedagogická psychológia
1990 Strieborná medaila UK za dlhodobú úspešnú vedeckú a pedagogickú činnosť
2001 Pamätná medaila FF UK pri príležitosti 80. výročia činnosti fakulty
2007 Jubilejná medaila rektora TU v Trnave pri príležitosti 15. výročia obnovenia TU v Trnave
2009 Plaketa Antona Jurovského udelená ako najvyššie vyznamenanie Predsedníctvom Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 28.10.2021

  Narodeniny/výročie  
  28.10.  Ján Babjak
  28.10.  Marián Labuda
  28.10.  Matúš Kučera
  28.10.  Marián Michalec
  28.10.  Ľudovít Štúr
  28.10.  Robert Roth
  28.10.  Vladimír Kompánek
  29.10.  Andrej Bagar
  29.10.  Bohuslav Cambel
  29.10.  Blažej Baláž
  29.10.  Peter Lednár
  30.10.  Štefan Bošnák
  30.10.  Milan Ftáčnik
  30.10.  Stanislav Kostlivý
  30.10.  Ľubica Trubíniová
  30.10.  Kornel Csach
  30.10.  Viera Strnisková
  30.10.  Ladislav Židek

  Dnes má meniny
  Dobromila

  Zajtra má meniny
  Klára    za október 2021


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS