Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Grác / spoločenské vedy

prof. PhDr. Ján Grác DrSc.
psychológ

* 5.04.1930 Kovarce
vzdelanie

1946-1950 - Gymnázium Topoľčany
1951-1956 - Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Odborné, pedagogické a vedecké hodnosti:
1956 - promovaný psychológ
1966 - CSc.- kandidát pedagogických vied
1967 - PhDr. doktor filozofie,
1973 - docent pre odbor pedagogická psychológia
1991 - DrSc. doktor psychologických vied
1992 - profesor pre odbor pedagogická psychológia

životopis

V podmienkach totalitného zriadenia bol politicky diskriminovaný. Napríklad po maturite nebol prijatý na vysokú školu. V 50-tych rokoch bol prepustený z dvoch zamestnaní Po úspešnej habilitácii (všetkými hlasmi VR FF UK, r. 1969) mu bol bez zdôvodnenia temer štyri roky zadržiavaný menovací dekrét. Rukopis jeho dizertačnej práce „ Pohľady do psychológie hodnotovej orientácie mládeže“ bol pred jeho vydaním v SPN tiež niekoľko rokov zadržiavaný na ÚV KSS. Aj najvyššie kvalifikačné hodnosti (profesor a DrSc.) po sústavnom 15-ročnom odďaľovaní vedením fakulty a CZV KSS mohol nadobudnúť až po novembri 1989. Za tieto krivdy a nespravodlivosť sa mu Filozofická fakulta UK listom Rehabilitačnej komisie zo dňa 27. 2. 1990 oficiálne ospravedlnila.
V spojitosti s uvedeným pracoval najprv v Mliekarni v Topoľčanoch (1950), potom ako učiteľ na Základnej škole v Pustom Chotári (1951). Po skončení vysokej školy pracoval na Ústave ďalšieho vzdelávania učiteľov v Bratislave (1956-61). V roku 1961 bol z politických dôvodov prepustený zo zamestnania a pracoval ako učiteľ na stredných školách v Bratislave (1961-64).V prichádzajúcom ovzduší postupného politického uvoľnenia sa mu podarilo zamestnať na Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave (1964-66) a potom na Psychologickom ústave Univerzity Komenského v Bratislave (1966-67). Až od roku 1968 mohol pracovať na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde postupne pôsobil až do odchodu do dôchodku (1995) ako asistent, docent a profesor Od roku 1994 dosiaľ pôsobí ako profesor v odbore psychológia na Katedre psychológie FF TU v Trnave.

Členstvo v odborných a vedeckých organizáciách:
1959-dosiaľ člen Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV
1990-1997 člen Vedeckej rady Univerzity Komenského
1992-1998 člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK
1992-1997 člen Gestorskej rady pre psychologické vedy Fil.fak. UK
1995-1999 člen Pracovnej skupiny Akreditačnej komisie poradného orgánu Vlády SR
1995-1997 člen Vedeckej rady Trnavskej univerzity
1997 dosiaľ člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty TU
1997-dosiaľ člen Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore psychológia na Fil. fak. UK
1998-dosiaľ člen Ústredia Slovenskej kresťanskej inteligencie
1998-dosiaľ čestný člen Slovenskej komory psychológov
1998-dosiaľ člen Spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.) na Ústave experimentálnej psychológie SAV
1999-2003 člen Kultúrno-edukačnej grantovej agentúry KEGA pre tvorbu celoštátnych učebníc pri MŠ SR
2001-dosiaľ člen Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska
2003- dosiaľ člen redakčnej rady časopisu RAN

Funkcie v odborných a vedeckých organizáciách:
1968-1971 predseda Bratislavskej oblastnej skupiny Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV
1978-1984 vedúci Katedry pedagogiky a psychológie Doškoľovacieho strediska osvetových pracovníkov Ministerstva kultúry SSR
1990-1991 vedúci Expertíznej skupiny pre výchovu v mimovyučovacom čase pri MŠ SR
1994-1998 vedúci Katedry psychológie na Filozofickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave
1996-dosiaľ editor (a zakladateľ) odborného periodika FF TU Acta Psychologica Tyrnaviensia
1998 -2004 garant štud. odboru psychológia na Kat. psych. FF TU Trnava
2007-dosiaľ predseda Odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný program sociálnej Psychológie, Filozofická fakulta TU Trnava

tvorba

Najvýznamnejšie výskumné úlohy a zverejnenie ich výsledkov:

1964-1967 Individuálny riešiteľ troch úloh výskumného ústavu pedagogického. Všetky úlohy boli ukončené a výsledky publikované v knižnej monografii riešiteľa Spoločenský styk a psychológia výchovy mládeže. Bratislava, SPN 1968, AH 14.
1968-1972 Individuálny riešiteľ úlohy č. 9 Fakultného plánu FF UK Úloha bola ukončená publikáciou knihy riešiteľa Škola a psychológia spokojnosti mládeže. Bratislava, SPN 1973, AH 28.
1972-1975 Individuálny riešiteľ dvoch úloh Rezortného plánu výskumu MŠ SSR, č. VI-1/1 a č.VI-1/2.Obe úlohy boli ukončené knižnou publikáciou riešiteľa Pohľady do psychológie hodnotovej orientácie mládeže. Bratislava, SPN 1979, AH 21.
1976-1989 Samostatný riešiteľ úloh ŠPZV Ministerstva školstva SSR, č. VIII-5, č.VIII-10 a č. IX-10.
Úlohy boli ukončené a výsledky publikované v knižnej monografii riešiteľa:
Persuázia Ovplyvňovanie človeka človekom. Martin, vydavateľstvo Osveta 1985,
AH 29 (druhé vydanie 1988) a v knižnej monografii riešiteľa: Exemplifikácia Vzory
a modely v živote človeka. Bratislava vyd. OBZOR, 1990, AH 34.

1998-2008- Vedúci riešiteľ troch (trojročných) grantových projektov VEGA MŠ SR, č. 1/5238/98, č. 1/9196/02, č. 1/3656/06. Úlohy boli ukončené udelením certifikátov a výsledky súhrnne publikované v knižnej monografii riešiteľa : Psychológia mravnosti v teoretických a empirických analýzach. Vydalo TUT vo vydavateľstve VEDA (SAV) 2008, 281 strán

Ostatná publikácia – monografická učebnica Grác,J. (2008) Kapitoly edukačnej psychológie Teória a aplikácie. Vydalo TUT vo vydavateľstve VEDA (SAV), 257 strán.

Dosiaľ publikoval:
20 knižných monografií (z toho 4 v spoluautorstve)
33 študijných textov (skrípt, vysokoškolských učebníc), z toho 21 v spoluautorstve
119 štúdií (z toho 2 v spoluautorstve)
196 odborných článkov
26 príspevkov v rámci psychologického časopiseckého korešpondenčného poradenstva
Podrobný rozpis všetkých publikácií je aj s odkazmi na literárne pramene evidovaný v archíve Národného biografického ústavu SNK v Martine.

Prednáškové a pracovné pobyty v zahraničí:
O výsledkoch svojich výskumov referoval na viacerých zahraničných prednáškových turné, napr. v Maďarsku (Budapešť, Miškolc1967), v Poľsku (Varšava, Bydghošť 1970), v Bulharsku (Sofia, Plovdiv 1973) a v býv. ZSSR (Moskva, Ivanovo 1976).Aktívne sa zúčastnil aj viacerých medzinár. psychologických zjazdov, napr. v Anglicku (Londýn 1969), na XVII. medzinár. kongrese aplik. psychológie v Belgicku (Liège 1971), kde predniesol referát La psychologie contentement de la jeunesse estudiantine, na XVIII. medzinár. kongrese aplik. psych. v Kanade (Montreal 1974), s referátom Money and the psychology of value orientation of youth.
Prehľad ďalších študijných pobytov na zahraničných univerzitách: rok 1969, 1976, 1984 - Halle (býv. NDR); rok 1976 – Kyjev (býv. ZSSR); rok 1987 – Krakov (Poľsko); rok 1987 – Leningrad (býv. ZSSR); rok 1991 – Halle (Nemecko); rok 1993 – Clairmont Ferrand (Francúzsko).

Z niektorých vyznamenaní a ocenení:

1956 Červený diplom Filozofickej fakulty UK za absolvovanie vysokej školy s vyznamenaním
1973 Prvá cena literatúry faktu od Slovenského ústredia knižnej kultúry a od Slovenského literárneho fondu za monografiu Rozumieme deťom a mládeži
1980 Medaila od Slovenského ústredného výboru ČSČK za zásluhy o Čsl. červený kríž
1981 Pamätná plaketa Osvetového ústavu a Výskumného ústavu kultúry Ministerstva kultúry SSR za zásluhy o rozvoj mimoškolskej výchovy a vzdelávania
1986 Cena Slovenského lit. fondu v kategórii vedeckej literatúry za monografiu Persuázia
1988 Cena rektora UK za najlepšiu vysokoškolskú učebnicu roka: Pedagogická psychológia
1988 Cena Slov. pedagog. nakladateľstva za pôvodné dielo: Pedagogická psychológia
1990 Strieborná medaila UK za dlhodobú úspešnú vedeckú a pedagogickú činnosť
2001 Pamätná medaila FF UK pri príležitosti 80. výročia činnosti fakulty
2007 Jubilejná medaila rektora TU v Trnave pri príležitosti 15. výročia obnovenia TU v Trnave
2009 Plaketa Antona Jurovského udelená ako najvyššie vyznamenanie Predsedníctvom Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV.


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.