o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Janka Klincková / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Janka Klincková

doc. PhDr. Janka Klincková PhD.
lingvistka, členka Katedry slovenského jazyka a literatúry na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, v r. 1998 - 2004 dekanka Fakulty humanitných vied UMB, v r. 2005 - 2007 dekanka Filologickej fakulty UMB

* 13.10.1949 Poltár
vzdelanie

1996 - doc. - habilitácia v odbore slovenský jazyk - jazykoveda na FHV UMB v Banskej Bystrici
1988 - CSc. - obhajoba dizertačnej práce na FF UK v Bratislave
1983 - 1988 - externá vedecká ašpirantúra na PF v Banskej Bystrici, odbor slovenský jazyk
1980 - PhDr. - obhajoba rigoróznej práce na FF UPJŠ v Prešove
1973 - ukončenie vysokoškolského štúdia na FF UK Bratislava: kombinácia slovenčina – nemčina

Študijné pobyty a stáže

2004 - intenzívny kurz angličtiny vo Veľkej Británii
2002 - intenzívny kurz angličtiny v medzinárodných projektoch VCNO BB
2001 - intenzívny kurz komunikačnej angličtiny SAIA BB
2000 - intenzívny kurz angličtiny Teaching Center BB
1999 - kurz manažmentu pre riadiacich pracovníkov na UMB
1997 – 1998 - cyklické kurzy práce s PC
1987 - kurz vysokoškolskej pedagogiky: PF Banská Bystrica

životopis

Prehľad kvalifikácie a pracovnej praxe

1973 - asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici: prednášky a semináre z predmetu materinský jazyk pre študentov odboru Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
1992 - odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
1995 - odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela
od roku 1985 - prednáša a vedie semináre zo súčasného slovenského spisovného jazyka (morfológia, syntax, štylistika, didaktika jazyka a slohu, kultúra prejavu pre študentov nefilológov)
od roku 1996 - pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied UMB ako docentka

Ocenenia a vyznamenania

1998 - osobitné heslo v súdobej personálnej bibliografii slovenských slovakistov a slavistov Slovenskí jazykovedci
osobitné heslo v publikácii Kto je kto v Novohrade 1999 - 2000
osobitné heslo v publikácii Who is Who v SR
1999 - Veľká zlatá medaila UMB v Banskej Bystrici za rozvoj Univerzity Mateja Bela a Fakulty humanitných vied
2001 - Pamětní medaile Slezské univerzity v Opavě
2004 - Zlatá medaila UMB v Banskej Bystrici za významný podiel na rozvoji Univerzity Mateja Bela

Pedagogická činnosť

Súčasný slovenský spisovný jazyk: morfológia
Súčasný slovenský spisovný jazyk: opisná syntax
Súčasný slovenský spisovný jazyk: sémantická syntax
Verbálna komunikácia : učiteľské študijné programy slovenský jazyk a literatúra v kombinácii, ŠP Európske kultúrne štúdie, ŠP Šport, ŠP Muzeológia, ŠP Sociálna filozofia, ŠP Aplikované etiky
Neverbálna komunikácia: učiteľské študijné programy slovenský jazyk a literatúra v kombinácii, ŠP Európske kultúrne štúdie, ŠP Šport, ŠP Muzeológia, ŠP Sociálna filozofia, ŠP Aplikované etiky
Techniky vedeckého výskumu v lingvistike, doktorandské štúdium
Synchrónna jazykoveda, doktorandské štúdium
Slovenčina pre cudzincov: kurzy v rámci CŽV a projektov Socrates – Erazmus

Vedecká činnosť

Oblasť výskumu:
sociolingvistika, pragmalingvistika, psycholingvistika, jazyková kultúra


Členstvo v národných komisiách, vedeckých radách a i. inštitúciách

1989 - 2007 členka Výboru Slovenskej Jazykovednej spoločnosti SAV v Bratislave
1989 - 2007 predsedníčka Pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti SAV v Banskej Bystrici
1995 – 1998 členka Vedeckej rady Fakulty humanitných vied UMB
1992 – 1995 členka Vedeckej rady Fakulty humanitných a prírodných vied UMB
2000 – 2003 členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
2000 – 2003 členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty Ostravskej university v Ostrave
1998 – 2004 predsedníčka Vedeckej rady Fakulty humanitných vied UMB
2005 - 2007 predsedníčka Vedeckej rady Filologickej fakulty UMB
2000 - 2007 členka Vedeckej rady UMB
1999 – 2007 členka Vedeckej rady Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave
2001- 2002 vedúca expertného tímu MŠ SR na prípravu Sústavy študijných odborov SR v skupine ŠO 2.1. Humanitné vedy
2006 - 2007 členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, poradného orgánu Vlády SR, pre ŠO 2.1.27 a ŠO 2.1. 35
od 2003 členka Komisie MŠ SR a MZV SR pre výber lektorov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí
v r. 2005 – 2008 členka Ústrednej maturitnej komisie MŠ SR
od 2007 členka odborovej komisie v ŠP 2.1.33 všeobecná jazykoveda
od 2010 spolugarantka ŠO Všeobecná jazykoveda na FHV UMB

tvorba

Vedecký výskum:

Výber z publikačnej činnosti
Verbálna komunikácia. In: E-learningové vzdelávanie v LMS EKP na Univerzite Mateja Bela. Ed. Š. Ligas. Banská Bystrica : PF UMB2007, s. 45 – 50. ISBN 978-80-8083-410-4

Jazyk e - learningových textov. In Kontinuálne a diskontinuálne otázky jazykovej komunikácie. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica : PF UMB 2007. s. 55 - 62. ISBN 978 -80-8083-455-5. EAN 978 8080 834 579.

Verbálna komunikácia z pohľadu lingvist(i)ky = Verbal Communication from the View of Linguistics/the Linguist / Jana Klincková ; rec. Vladimír Patráš, Ján Bosák. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2008. 155 s. - ISBN 978-80-8083-626-9.

Politika Európskej únie v oblasti kultúry a podpory viacjazyčnosti, kultúrna rôznorodosť a jej dopad na hospodársky rast. In História, kultúra, jazyky – dôležité prvky európskej integrácie a európskej identity. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta politických vied a medzinárodných vztahov, 2009. s. 83-108. ISBN 978-80-8083-824-9.

Syntax hovorených komunikátov. In Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 23. - 24. 9. 2009 v Banskej Bystrici. Ed. J. Klincková. Banská Bystrica : UMB FHV, 2010. s. 467- 485. ISBN 978-80-8083-960-4.

Konkurencia a kooperácia lexikálnych prostriedkov v profesijnej komunikácii. In Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. M. Šimková. Bratislava : Veda, 2010. s. 143 – 150. ISBN 978-80-224-1107-3

Komunikačné dimenzie výpovedných štruktúr (na textoch piesní M. Lasicu z z CD Lipa spieva Lasicu = Communication Dimensions of Utterance Structures in the Lyrics by Milan Lasica / Jana Klincková. In Jazykovedný časopis / Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2010. - ISSN 0021-5597. – Roč. 61, č. 1 (2010), s. 57-63.

Neverbálna komunikácia alebo komunikujeme nielen slovami. Odborná monografia bola vypracovaná v rámci projektu ESF: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť a projektu UMB: Rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na UMB v Banskej Bystrici Aktivita 1.2 Modul 2 Efektívne komunikačné zručnost. Banská Bystrica : UMB, 2011. 93s. ISBN 978-80-557-0168-4

Terminológia slovies. Slovensko – španielsko – francúzsko - taliansky výkladový slovník (spoluautorka). Banská Bystrica : FHV UMB, 2011. 235s. ISBN 978-80-557-0293-3.
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.umb.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 28.10.2021

  Narodeniny/výročie  
  28.10.  Ján Babjak
  28.10.  Marián Labuda
  28.10.  Matúš Kučera
  28.10.  Marián Michalec
  28.10.  Ľudovít Štúr
  28.10.  Robert Roth
  28.10.  Vladimír Kompánek
  29.10.  Andrej Bagar
  29.10.  Bohuslav Cambel
  29.10.  Blažej Baláž
  29.10.  Peter Lednár
  30.10.  Štefan Bošnák
  30.10.  Milan Ftáčnik
  30.10.  Stanislav Kostlivý
  30.10.  Ľubica Trubíniová
  30.10.  Kornel Csach
  30.10.  Viera Strnisková
  30.10.  Ladislav Židek

  Dnes má meniny
  Dobromila

  Zajtra má meniny
  Klára    za október 2021


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS