o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ján Matej Korabinský / prírodné vedy / spoločenské vedy

Ján Matej Korabinský

Ján Matej Korabinský
zakladateľ štatistickej geografie, kartograf, historik, lexikograf, pedagóg, publicista, vlastivedný bádateľ, vzdelanec

* 23.02.1740 Prešov
23.06.1811 Bratislava
vzdelanie

 • gymnázium v Prešove
 • 1756 evanjelické lýceum v Bratislave
 • 1770 - 1772 teológia, filozofia, história a prírodné vedy na univerzite v Rintelne
 • životopis

  Ján Matej Korabinský sa narodil v rodine učiteľa. Prostredie formovalo aj jeho ďalšie profesijné pôsobenie. Už ako 19-ročný prednášal na bratislavskom lýceu. Na živobytie si privyrábal edukáciami v barónskej rodine. O dva roky neskôr založil dievčenskú školu. Po jej zrušení sa vydal na študijné cesty do Nemecka, kde v praxi študoval fungovanie rôznych inštitúcií - sirotincov a chudobincov. V Drážďanoch navštívil slobodomurársku a spevácku školu, Magdeburgu obchodnú školu, Berlíne učiteľský ústav, Lipsku ústav hluchonemých a Prahe na spiatočnej ceste i židovskú školu. Okrem toho sa venoval tiež klasickému štúdiu - teológii, filozofii a matematike.

  Po dvoch rokoch sa vrátil späť do Bratislavy. Opäť sa začal venovať vychovávateľskej činnosti, ale postupne sa z neho stával literát a publicista. Pravidelne písal do Prešporských novín. Hoci bol Slovák, upravil maďarskú gramatiku od Moelibea.

  Pôsobenie:

  1760 - 1770 profesor na evanjelickom lýceu v Bratislave (popri štúdiu)
  vychovávateľ u Verešovcov, Bratislava
  1761 - 1768 viedol vlastnú súkromnú školu vyššieho typu pre výchovu dievčat, pracoval v kníhtlačiarni Landererovcov, neskôr bol spolumajiteľom kníhkupectva a vydavateľstva Weber und Korabinskyscher Verlag v Bratislave
  1789 presťahoval sa do Viedne, kde pôsobil ako vychovávateľ u továrnika Hornoostela. Nežil tu však dlho; opäť sa vrátil do Bratislavy a žil u dcéry.
  1773 - 1784 redigoval po Karlovi Gottliebovi Windischovi
  noviny Pressburger Zeitung, prechodne i týždenník Pressburgisches Wochenblatt, do ktorého aj prispieval.

  Zásluhy:

 • 1761 otvoril v dome Johanna Baura na rohu ulice Vierämpergasse a starého Uhoľného trhu (roh dnešného Hurbanovho námestia a Suchého mýta) v Bratislave civilnú dievčenskú školu, ktorú spravoval v duchu Komenského pedagogických názorov. Na škole sa vyučovala aj čeština. Žiaľ, po siedmich rokoch fungovania bola z neznámych dôvodov zrušená.
 • Koncom 18. storočia navrhoval výstavbu vodovodu v Prešove (1740 - 1811), jeho výstavba však začala až 1857 a po prekonaní viacerých ťažkostí bola ukončená 1906.

  Pocty:

 • Jeho portrét z roku 1780 je vystavený v Galérii mesta Bratislavy.
 • V Bratislave neďaleko Horského parku je po ňom pomenovaná ulica - Korabinského ulica.
 • Na budove Kolégia v Prešove je umiestnená pamätná tabuľa.

  Zaujímavosti:

  Dnešné Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu v Bratislave bolo pôvodne pomenované podľa J. M. Korabinského.
 • tvorba

 • Hry pre deti na cibrenie pamäti a rozumu v nemčine, maďarčine a češtine (Spiele fuer kinder, gedächtniss und verstand zu schärfen, deutsch, ungarisch und böhmisch; prepracované na podklade učebnice M. Bela Der ungarische Sprachmeister)
 • 1766 Príprava na biblické dejiny a užitočné vedomosti o číslach (Anschickung zu den biblischen geschichten und zur nützlichen kenntniss der ziffer), v ktorých použil predmet biblických dejín ako pomôcku pre počty.
 • Uhorský almanach na rok 1778 (Almanach von ungarn auf das Jahr 1778; zborník vydal podľa nemeckého vzoru; úvodnú štúdiu napísal Maximilián Hell)
 • 1781 vydal v Prahe a o rok v Bratislave 137-stránkový Opis kráľovského uhorského hlavného slobodného a korunovačného mesta Bratislavy (Prešporka) s nákresom mesta a jeho okolia. Vymenúva najstaršie národy, ktoré na tomto území v minulosti žili, a uvádza aj historické názvy mesta Uratisaburgum, Braclaburgum, Posonium, Istropolis, Posony, Pressburg i Presspurek. Približne dve tretiny tejto publikácie obsahujú topografický opis polohy ulíc, námestí, pozoruhodných domov vnútorného mesta i predmestí.
 • 1786 v Bratislave vydal Geograficko-historický a produktový (hospodársky) lexikón Uhorska (Geographisch-historisches und Produkten-Lexikon von Ungarn; encyklopedickou formou – abecedne – v ňom usporiadal základné topografické, demografické, etnické, politicko-administratívne, ekonomické a kultúrno-historické údaje o všetkých obciach a doplnil poštovou mapou, pomocou ktorej sa dal zostaviť ideálny a úplný atlas tejto ríše. Úplné heslo obsahovalo názov, polohu a vlastníctvo obce, základné historické údaje, najdôležitejšie produkty z minerálnej, rastlinnej a živočíšnej oblasti, poľnohospodárstvo a jeho odvetvia, manufaktúry a remeslá, liečivá a termálne pramene, soľné, poštové a tridsiatkové úrady, umelecké a vedecké pozoruhodnosti. V registri zachytil nemecké, maďarské, latinské, chorvátske, rumunské a slovenské názvy miest a obcí. Druhé vydanie vydal 1801 vo Viedni.
 • 1781 vlastivedná monografia o Bratislave (Bseschreibung der königlich – ungarischen Haupt-, Frey – und Krönungstadt Pressburg)
 • 1787 Zobrané rodové erby magnátov a šľachticov uhorských na 112 listoch
 • Štatistické tabuľky (Geographisch-statistische Tabellen von ganzen Erdbode)
 • Hydrologické, hospodárske a národopisné mapy Uhorska (Novisima regni Hungariae potamographica et celluris productorum tabula)
 • Zaujímavosťou je malý atlas uhorských stolíc. Toto dielo obsahuje mnoho zaujímavých detailov. Spomeňme napríklad mapu Spiša s peknou kresbou Tatier, kde ako najvyšší vrch je udaný Lomnický štít. Podobne aj zákres Kriváňa na mape Oravskej stolice. Najdôležitejšie sú však značky, ktoré označujú národnostnú a náboženskú príslušnosť obyvateľstva, použité na území Uhorska po prvýkrát.
 • Vo Viedni pripravil prvú ekonomicko-geografickú mapu Uhorska v mierke 1 : 1000000, na ktorej vyznačil priemyselné strediská, bane, národnostné zloženie obyvateľstva, ale i kúpele, jaskyne i výskyt lovnej zveri, vtákov a rýb
 • 1788 v Bratislave vydal Malý turecko-nemecko-maďarsko-český slovník so stručnou tureckou gramatikou (považuje sa za jeho hlavné lexikografické dielo; je dôležitým prameňom k dejinám spisovnej slovenčiny)
 • 1791 Poštovná mapa Uhorska
 • 1804 Príručný atlas Uhorského kráľovstva (Atlas regni Hungariae portabilis; rozloha na mapách je uvedená v štvorcových míľach a pri jednotlivých mestách je uvedené ich maďarské i nemecké pomenovanie. Súčasne je vyznačená národnostná i konfesionálna príslušnosť tamojšieho obyvateľstva. Na mape je Bratislava uvedená ako Pressburg, tiež Pozsony. V ľavom rohu hore je nakreslený i hradný kopec s budovou Hradu (Schlossberg) a pod ním aj Podhradie ako Zuckermandel. Na východnej a južnej strane od Bratislavy sú zachytené aj jej dnešné časti, neskôr pripojené k Bratislave - Prievoz, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Čunovo, Jarovce, Rusovce.)
 • Vytvoril desaťstránkový nemecký nárečový slovník bratislavských vinohradníckych robotníkov

  Nedokončená práca:

  Lexikon von Kroatien, Slavonien und Militärgrenze
 • bibliografia

 • Martinka, J.: Ján Matej Korabinský. In: Geografický časopis XIII, 1961, s. 241-48.
 • Hanzlík, J.: Život a dielo Jána Mateja Korabinského, In: Z dejín vied a techniky na Slovensku 9. Bratislava 1984, s. 83-85.
 • Palkovič, K.: Ján Matej Korabinský, Encyklópedia o významných osobnostiach Slovenska, s.172, obrazová príloha-Encyklopédia A-L, s.164.
 • Palkovič, Konštantín: Ján Matej Korabinský ako lexikograf. In: Slovenská reč, 30, 1965, s. 276-282.
 • Matunák, M.: Z dejín slobodného a hlavného banského mesta Kremnice, str. 24, Kremnica 1928, podľa Ján Matej Korabinský, Geographisch-Historisches und produkten lexikon, Preszburg str. 332-333.
 • Repčák, Jozef: Ján Matej Korabinský; personálna bibliografia. Prešov, Štátna vedecká knižnica 1976.
 • Michaeli, Eva, Kandráčová, Viktória: Bude Ján Matej Korabinský dôstojný nástupca P. J. Šafárika? Prešovské noviny r. XLI, č. 9/1997.
 • doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1979; Združenie devínska brána; www.cassovia.sk; www.lexikon.sk; www.szs.edu.sk; spracovala Viola Tóthová


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 22.10.2021

    Narodeniny/výročie  
    22.10.  Miroslav Šatan
    22.10.  Milan Dragula
    22.10.  Tibor Mikuš
    22.10.  Vincent Hložník
    23.10.  Katarína Poláková
    23.10.  Michal Ninčák
    24.10.  Jozef Ráž
    24.10.  Jiří Brdlík
    24.10.  Štefan Moyses

    Dnes má meniny
    Sergej

    Zajtra má meniny
    Alojzia      za október 2021


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS