o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Anton Konečný / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Anton Konečný

Mons. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný PhD.
dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach

* 17.03.1944 Prešov
vzdelanie

1961 JSŠ Prešov
1967 Vysoká škola technická Košice, Strojnícka fakulta
1973 Teologická CM bohoslovecká fakulta, Bratislava
1993 Licenciát posv. teológie: PAT Krakov
1997 Doktorát posv. teológie: PAT Krakov
2002 Habilitácia: Cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Bratislava
2004 Inaugurácia: Katolícka univerzita Ružomberok, menovanie prezidentom

životopis

Profesor Anton Konečný sa narodil v Prešove. Po maturite vyštudoval Vysokú školu technickú - Strojnícku fakultu a po teologických štúdiách v roku 1973 bol vysvätený na kňaza.
Počas pastoračnej činnosti sa venoval liturgii, najmä liturgickému spevu. Na Pápežskej akadémii Krakov a v júni 1997 získal doktorát posv. teológie. V roku 1994 ho diecézny biskup menoval rektorom seminára Košice. Od akademického roku 1994/1995 prednáša liturgiku a liturgický spev.
Od roku 1994 je členom vedeckej rady, od roku 1997 členom Odborovej komisie pre doktorandské štúdium na CMBF UK Bratislava pre odbor katolícka teológia a je členom vedeckých rád na Katolíckej univerzite.
V júni 2002 sa Anton Konečný habilitoval na Univerzite Komenského - CM bohosloveckej fakulte ako „docent katolíckej teológie". Od 1. júla 2003 je dekanom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V roku 2004 sa po menovaní prezidentom SR sa stal profesorom.

Priebeh zamestnaní:

1973 - 2004 pastoračná prax
1990 - 1996 odborný asistent CMBF, Teologický inštitút Spišské Podhradie
1994 - 2005 odborný asistent a docent katolíckej teológie CMBF UK (do r. 2003)
od 2003 docent a profesor katolíckej teológie a dekan na TF Katolíckej univerzity v Košiciach

Ocenenia:

2004 „Fra Angelca“ za prínos pre oblasť kresťanskej kultúry na Slovensku
2004 Cena Mesta Košice za rozvoj ekumenického dialógu a interkofesionálnych vzťahov v meste

Členstvo vo vedeckých radách a iných vedeckých orgánoch:

Od r. 1994 člen VR rady CMBF UK
Od r. 1997 člen OK pre doktorandské štúdium na CMBF UK
Člen Komisie pre klérus pri KBS
Od r. 1990 Člen Komisie pre cirkevno-hudobné vzdelávanie pri KBS
Od r. 1978 Člen Liturgickej komisie KBS a od 1990 vedúci Hudobnej sekcie
Od r. 2000 Liturgický poradca Ekumenického spoločenstva Košice
Od r. 2000 člen VR Pedagogickej fakulty KU
Od r. 2003 člen VR KU
Od r. 2003 člen VR Filozofickej fakulty KU
Od r. 2005 člen VR Zdravotníckej fakulty KU
Od r. 2005 Člen Centra excelentnosti SAV – centrum mediálnej kultúry

V rokoch 1995 a 2003 – od KBS poverený prípravou pápežských liturgií na Slovensku
V roku 2004 národný delegát pri príprave Medzinárodného Euchuaristického kongresu 2004
V roku 2007 člen Vedeckej rady Teologickej fakulty Prešovskej univerity docent a profesor katolíckej teológie a dekan na TF Katolíckej univerzity v Košiciach

Projektová činnosť:

Medzinárodný projekt Pramene židovského práva v spolupráci s Doc. M. Mičaninovou z Právnickej fakulty

Projekt VEGA SAV – LI Košice: Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby v slovenskom sociálnom prostredí – zástupca vedúceho.


tvorba

Významnejšia publikačná činnosť (za posledných 5 rokov):

KONEČNÝ, A.: Liturgický zmysel omšových spevov, Košice, Liturgický inštitút Jána Jaloveckého, 2000
KONEČNÝ, A.: Mariánska úcta v katolíckej Cirkvi z dogmatického pohľadu – jej antropologický a biblický základ a liturgická interpretácia, In: Zborník medzinárodného vedeckého ekumenického sympózia Hľadanie v pravde a láske, 2004, Košice
KONEČNÝ, A.: Introit, offertorium a communio v histórii a pokoncilovej liturgii a ľudový spev. In Zborník Musicologia Slovaca et europea, Bratislava, 2000. Ústav hudobnej vedy SAV, XX–XXI.
KONEČNÝ, A.: Liturgia na Slovensku počas totality, 1. a 2. časť. Duchovný pastier, roč. 80, 1999, č. 2, 3, s. 82 - 84, 113 - 120.
KONEČNÝ, A.: Liturgie in der Slowakei in Zeit der Totalität In: Liturgia žródlem žycia parafialnego – praca zbiorowa, Wydawnictwo Spes, Kraków 2002, s.62 - 70.
KONEČNÝ, A.: Medzinárodný eucharistický kongres - správa. In: Liturgia, časopis SSV 0,Trnava, 2/2003, s. 118 - 177.
KONEČNÝ, A.: Úvod, In Ekumena, Karnat, Košice, 2000
KONEČNÝ, A.: Introitus, Offertorium, Communio – antifóny Rímskeho graduála ako teologický základ pri tvorbe slovenského národného liturgického spevníka. In: Zborník Využitie piesní Jednotného katolíckeho spevníka pre nový liturgický spevník, Katolícka univerzita Ružomberok, 2002
KONEČNÝ, A.: Liturgia a ekumenizmus. In: Aktuálne otázky pastorácie. Spiš. Kapitula, KS biskupa Jána Vojtaššáka 1998, s. 194 - 202
KONEČNÝ, A.: Liturgia a pastorácia, In. Pastorácia farského spoločenstva. Košice, KS sv. K. Boromejského 1998, s. 75 - 85
KONEČNÝ, A.: Problematika slovenského liturgického spevníka a JKS. In: Šesťdesiat rokov Jednotého katolíckeho spevníka. Muzikologický seminár. Trnava, SSV 1999, s. 14 - 18
KONEČNÝ, A.: Skúsenosť spoločenstva ako dôležití súčasť prípravy na kňazstvo a pastorácie. In: Oživenie farského spoločenstva. Košice, Vienala 1999, s. 67 - 73.
KONEČNÝ, A.: Liturgický charakter omšových spevov vianočného obdobia a využitie spevov JKS. In: Duchovný pastier, roč.82, 2001, č.10, s.445 - 448
KONEČNÝ, A.: Evanjeliové rady a kňazstvo. In: Duchovný pastier, roč. 83, 2002, č. 3, s. 99 - 106.
KONEČNÝ, A.: Druhý vatikánsky koncil, jeho konštitúcia Sacrocanctum Concilium a recepcia záverov v oblasti liturgie na Slovensku v rokoch 1962 – 2002. In: Duchovný pastier č. 9 Týždeň koncilu na Slovensku, 2003, s. 459.
KONEČNÝ, A.: Obnova kňazského seminára a teologickej fakulty v Košiciach po páde totality. In: Zborník 10 rokov kňazského seminára a teologických štúií, Vienala, 2004, s. 23 - 34.
KONEČNÝ, A.: Teologické odôvodnenie novej tvorby liturgickeých spevov antifón, kvázi – antifón a výberu verzikulov. In: Zborník Musicologia Slovaca et europea, Bratislava, 2006. Ústav hudobnej vedy SAV, XXIV.

Skriptá a učebné texty:

Konečný, Anton: Liturgický spevník. - Košice : Rím. Kat. biskupský úrad, Katechetická Komisia, 1991. - 136 s.

Hoc sme ešte deti. - Prešov : Vyd. Michala Vaška, 1993. - 176 s.

Konečný, Anton: Liturgika. 1. : Teológia liturgie, požehnania a ľudové pobožnosti, posvätenie času : Liturgia hodín a liturgický rok : Prednášky pre študentov diaľkového štúdia a konzervatória - odbor cirkevná hudba. [1]. - Košice : Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice, 1997. - 65 s.

Konečný, Anton: Liturgika. 1. : Teológia liturgie, požehnania a ľudové pobožnosti, posvätenie času : Liturgia hodín a liturgický rok : Prednášky pre študentov diaľkového štúdia a konzervatória - odbor cirkevná hudba. 2. - Košice : Kňazský seminár sv. Karola Boromejského Košice, 1998. - 72 s.

Konečný, Anton: Liturgika pre hudobníkov. - Ružomberok : PF KU v Ružomberku, 2004. - 70 s.

články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Teologická fakulta Košice
  Katolícka univerzita v Ružomberku
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Katolícka univerzita - Košice


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 28.10.2021

  Narodeniny/výročie  
  28.10.  Ján Babjak
  28.10.  Marián Labuda
  28.10.  Matúš Kučera
  28.10.  Marián Michalec
  28.10.  Ľudovít Štúr
  28.10.  Robert Roth
  28.10.  Vladimír Kompánek
  29.10.  Andrej Bagar
  29.10.  Bohuslav Cambel
  29.10.  Blažej Baláž
  29.10.  Peter Lednár
  30.10.  Štefan Bošnák
  30.10.  Milan Ftáčnik
  30.10.  Stanislav Kostlivý
  30.10.  Ľubica Trubíniová
  30.10.  Kornel Csach
  30.10.  Viera Strnisková
  30.10.  Ladislav Židek

  Dnes má meniny
  Dobromila

  Zajtra má meniny
  Klára    za október 2021


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS