o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Peter (Ján) Lukáč / prírodné vedy

Peter (Ján) Lukáč

Prof. RNDr. Peter (Ján) Lukáč DrSc., MInstP.
spoluzakladateľ vedeckého a študijného odboru "fyzika plazmy" na Slovensku,univerzitný profesor fyziky plazmy

* 03.03.1939 Ábelová
vzdelanie

1945-1949 ĽŠ Ábelová od okt.1948 Komárno
1949-1953 Meštianská škola Komárno
1953-marec 1954 Banícke učil. ŠPZ Nováky
apríl 1954-1956 JSŠ Komárno
1956-1961 Prírodovedecká fakulta UK, vysokofrekvenčná a vákuová fyzika, promovaný fyzik
1967- RNDr. PFUK, experimentálna fyzika
1969-CSc., PFUK, experimentálna fyzika
1972-obhájenie habil. práce z exp. fyziky
1975-docent exp. fyziky na PFUK
1987-DrSc., odbor fyzika plazmy
1989-Vysokoškolský profesor z odboru fyzika plazmy
2008-Ehrenbuerger der Leopold-Franzens Universität in Innsbruck, Rakúsko

životopis

Prof. RNDr. Peter (Ján) Lukáč, DrSc., MInstP., "čestný občan" LFU (Ehrenbuerger der Leopold-Franzens Universität in Innsbruck), univerzitný profesor fyziky plazmy, spoluzakladateľ vedeckého a študijného odboru "fyzika plazmy" na Slovensku.
Prof. Lukáč sa narodil v rodine evanjelického farára Eugena Lukáča a matky učiteľky základnej školy, ako štvrté dieťa.

Pracovné zaradenie:
1961-1964 asistent na Katedre exp.fyziky PF UK Bratislava
1961-1963 základná vojenská služba – 26 mesiacov
1964-1975 odborný asistent KEF PF UK
1975-1989 docent na KEF PF a MFF UK
1989-1990 profesor KEF a KFP MFF UK
1990-1991 prodekan (4 mesiace)MFF UK
1990-1996 vedúci Katedry fyziky plazmy
1996-1999 profesor na KFP MFF UK
1999-2004 vedúci KFP MFF UK
2004-2007 dôchodca a 50% úväzok na KEF
2006- doteraz emeritný profesor MFF UK

Pobyty v zahraničí:
1969-1970 12 mesiacov, Physics Dept., Royal Holloway College, London University, Egham, Surrey
1979-1980 3 mesiace, Inst. f. Atomphysik Innsbruck Universität, Austria
1988 a 1991 po 2 mesiace Inst. Fuer Ionenphysik,Univ.,Innsbruck
1993 2 mesiace. Dept. of Electr Engng., Univ.of Salford, GB
1993 2 mesiace Phys. Dept., Univ. College of Swansea, Wales
1993 3 mesiace Lab.Phys.Atomique et Moleculaire, Univ. de Rennes, Francúzsko
1994 2 mesiace, Inst. Phys. Chemie, Univ. Heidelberg, Nemecko
1994 2 mesiace Dept.of Elec.Engng. Aston Univ., Birmingham, GB
2007 1 mesiac hosťujúci prof. Na Inst.f.Ionenphysik, Innsbruck

Krátkodobé prednáškové pobyty na pozvanie:
Paris-Sud, Orsay(1989),Univ. Graz(1994),
Univ. Ljubljana(1993), Univ. Freiburg
(2000), Univ. Groningen(1998), Einhoven
Tech.Univ.(1994), Univ. Kent(1994),
Univ. di Padova(1996), Univ. Bremen(1996)

tvorba

Dosiahnuté výsledky:
Prof. Lukáč pracuje v oblasti nízkoteplotnej plazmy a vákuovej fyziky už 50 rokov. Je spoluzakladateľom (spolu s Prof. Veisom a Prof. Martišovitšom) vedeckého a študijného odboru "fyzika plazmy" na Slovensku. Podieľal sa na vybudovaní známej Bratislavskej školy o elementárnych procesoch v nízkoteplotnej plazme - elektrických výbojov.

Vedecky pracoval v týchto oblastiach:

- Elementárne procesy v plazme pri nízkych energiách ako:
zrážky elektrónov s atómami Ar a Kr,
pohyblivosti atómových a molekulových iónov inertných plynov,
konverzia atómových iónov na molekulové,
ionizácia nárazom elektrónov atómov, molekúl a klastrov, disociatívny záchyt elektrónov molekulami,
disociatívna rekombinácia molekulových iónov inertných plynov a jej závislosť od teploty elektrónov i neutrálneho plynu, čistoty i zloženia plynu, kataforetické javy v zmesiach plynov.
- Chemické a ión-molekulové reakcie:
prenos náboja v reakcii iónu Ar s molekulou dusíka,
energetické závislosti niektorých reakcií molekulových iónov dusíka s atómami a molekulami, reakcie atómových iónov inertných plynov s molekulou chlóru a antracénu, štúdium korónového výboja ako chemického reaktora na tvorbu klastrových iónov a rozloženie halogénuhľovodíkov, na štúdium reakcií vzduchu s freónmi a chlorovanými uhľovodíkmi.
- Environmentálne aplikácie plazmy:
základné vzťahy medzi plazmou a ekológiou,
aplikácie netermickej plazmy na karbonizáciu odpadov, využitie el. výbojov na čistenie výfukových plynov,
interakcia nízkoenergetických iónov s biologickým materiálom aj na sterilizáciu,
rozklad prchavých organických látok (VOC),
katalýza alebo ekologické reakcie v atmosférických výbojoch.
- Plazmové technológie na ovplyvňovanie povrchov a tvorby tenkých vrstiev:
štúdium základných fyzikálnych vlastností vrstvy kompozitu kov/tvrdý uhlík
pôsobenie korónového výboja na hliníkové a strieborné plôšky v zmesi freón kyslík, suché leptanie hliníka v plazme chloridu uhličitého,
tvorba vrstiev Al2O3 vytvorených metódou depozície iónov - IBAD a štúdium ich vlastností, najmä odolnosti voči korózii
- Mikrovlnová a optická diagnostika plazmy:
zmeranie vplyvu otvorov v základniach valcových rezonátorov kmitajúcich na módoch TM010, TM020, TE011 i stien valcových výbojok na presne určenie koncentrácie elektrónov, určenie priestorového rozdelenia el. poľa v toroidnom i valcových rezonátoroch, vypracovanie metódy kalibrácie rezonátorov, meranie radiálneho rozdelenia koncentrácie elektrónov aj v zhášanej plazme, rozptyl mikrovĺn na valcovej plazme, aplikácia časovo rozlíšiteľnej optickej spektrometrie na meranie parciálnych koeficientov rekombinácie a aktinometrické štúdium vysokofrekvenčného výboja v kyslíku.
- Vákuová fyzika:
adsorpčné procesy vo vákuových systémoch, zmeranie čerpacích vlastností molekulových sít-zeolitov, metódy čistenia inertných plynov.

Publikačná činnosť:
Je spoluautorom monografie "P.Lukáč a V.Martišovitš: Netesnosti vákuových systémov", ALFA, Bratislava 1981 a autorom alebo spoluautorom 4 vysokoškolských učebných textov. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 220 registrovaných prác (EVIPUB UK), z toho 20 pôvodných vedeckých prác publikovaných vo významných zahraničných karentovaných časopisoch, ďalej 8 prác publikovaných v domácich karentových časopisoch, 30 pôvodných vedeckých prác publikovaných v zborníkoch zo zahraničných vedeckých konferencií a práve toľko aj v zborníkoch z domácich
vedeckých konferencií a 24 vedeckých prác publikovaných v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch. Je autorom alebo spoluautorom aj 8 pozvaných referátov na konferenciách.

Celkový počet citácií:
Má viac ako 350 evidovaných citácií. Je spoluautorom jednej z približne 2O prác na UK, ktoré majú viac ako 100 SCI citácií.

Zodpovedný riešiteľ výskumných úloh:
3 čiastkových úloh ŠPZV
4 grantové úlohy VEGA
3 projekty v Aktion Austria-Slovakia
2 projekty programu CEEPUS
1 projekt JET TEMPUS "PEGAS"
3 zmluvy v rámci programu SOCRATES
4 úlohy VHČ
zapojenie do európskej siete EUPEN
koordinátor za SR v sieti EMSPS EPS

Vedecká škola:
Ako vedúci Oddelenia fyziky plazmy KEF MFF UK (po smrti prof. Veisa v roku 1981) sa stal vedúcou osobnosťou fyziky plazmy na Slovensku. Ako vedúci Katedry fyziky plazmy MFF UK ju dokázal viesť tak, že sa stala popredným vedeckým pracoviskom na UK.
Viedol desiatky diplomových prác a prác ŠVOČ.
Úspešne vyškolil 14 ašpirantov, resp. doktorandov, ktorí sú v súčasnosti významní vedci a vedúci pracovníci pripadne vysokoškolskí profesori.

Pedagogická činnosť:
Pedagogickej práci sa venoval 44 rokov. Viedol najprv základné praktiká z fyziky, vybudoval a viedol špeciálne praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy. Prednášal celý základný kurz fyziky pre poslucháčov učiteľskej kombinácie M-Dg a M-Z a pre poslucháčov 1. a 2. ročníka všetkých odborov chémie na PFUK (1980-2004). Konal špeciálne prednášky "Fyzika nízkych tlakov (Vákuová fyzika)","Vlny v plazme", "Diagnostika plazmy", "Vybrané partie z fyziky".
Realizoval viac ako 3000 semestrálnych skúšok. Bol členom komisií pre štátne záverečné skúšky, rigorózne a kandidátske skúšky. Bol garantom študijného odboru "fyzika plazmy" a doktorandského štúdia odboru "astrofyzika".

Členstvo v redakčných radách:
Czechoslovak Jour. of Physics(1993-2007)
Pokroky matematiky, fyziky a astronómie (1973-1990)
Acta Physica Univ. Comenianae od 1993
Československý časopis pro fyziku (2008)

Členstvo v medzinárodných vedeckých, programových alebo organizačných výboroch konferencií:
V roku 1973 spolu s ďalšími významnými fyzikmi založil Európsku konferenciu o atómovej a molekulovej fyzike ionizovaných plynov - ESCAMPIG, ktorá sa prvýkrát konala vo Versailles, bol členom vedeckého komitetu ESCAMPIG 1 až 5 (1973 - 1980), tajomník a predseda org. výboru ESCAMPIG 3 (1976) a ESCAMPIG 13 (1996), HAKONE 4-5 (1993-1996), spoluorganizátor sympózia EPCLP 91 Kuhtai (1991), ICPEAC 20 Viedeň (2002), spoluzakladateľ a neskôr predseda org. výboru sympózia o EPCHRNTP 1 až 11 (1975-1996), premenovaného na SAPP 12 až 15 (1998-04)
ICTP 12 Bratislava (2002), 6th JVC Bled (1995)
13th JVC Štrbské pleso (2010),
5th Int. Seminar EAPE Bratislava (1999)
38th EPS Conf on Plasma Physics Strassbourgh (2011).

Bol prípadne ešte je členom skoro 20 rôznych odborných komisií, organizácií alebo vedeckých spoločností.

Jeho práca bola ocenená udelením viac ako 10 čestnými titulmi, medailami a oceneniami.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Peter Lukáč


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 16.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  16.04.  Anatolij Dvurečenskij
  16.04.  Miroslav Dvorský
  16.04.  Gabriela Kiliánová
  17.04.  Daniel Rapant
  17.04.  Ján Čomaj
  17.04.  Vladimir Roy
  17.04.  Adam František Kollár
  17.04.  Štefan Boleslav Roman
  18.04.  Jozef Kalman
  18.04.  Marián Sedlák
  18.04.  Viliam Ujházy
  18.04.  Terézia Vansová
  18.04.  Radoslav Matuštík

  Dnes má meniny
  Dana/Danica

  Zajtra má meniny
  Rudolf    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS