o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ján Horecký / spoločenské vedy

Ján Horecký

prof. PhDr. Ján Horecký DrSc., Dr. h. c.
jazykovedec, univerzitný profesor, priekopník moderného terminologického štúdia na Slovensku a uplatňovania moderných metód a postupov v jazykovednom výskume

* 08.01.1920 Stupava
11.08.2006 Stupava
vzdelanie

1939 - 43 FFUK, slovenský jazyk - latinský jazyk, Bratislava
1944 PhDr.
1956 CSc.
1964 DrSc.
1968 prof.
1994 čestný titul doctor honoris causa v odbore všeobecná jazykoveda, udelený vedeckou radou Univerzity P. J. Šafárika pri príležitosti 35. výročia založenia Univerzity P. J. Šafárika

životopis

Patrí k jedným z najvýraznejších zjavov novodobej slovenskej jazykovedy na Slovensku vôbec. Venoval sa výskumu slovnej zásoby spisovnej slovenčiny, gramatickej stavby jazyka a všeobecnej jazykovedy. Na jeho odborný rast mal vplyv najmä profesor Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Jozef Miloslav Kořínek a azda kodanský štrukturalista Lui Hjelmslev. Keďže bol členom Bratislavského lingvistického krúžku, boli preňho dôležité podnety pražského funkčného štrukturalizmu, no mimoriadne inšpiratívne pre jeho akríbiu a invenciu bolo aj štúdium latinčiny.

Od začiatku profesionálnej dráhy ho zaujala terminológia. Terminologické skúsenosti však zúročil aj pri každodenných výkladoch novovznikajúcich termínov v najrozmanitejších odvetviach a odboroch, pri príprave desiatok terminologických príručiek, ale napr. aj pri zostavovaní slovníkov. Neskôr vytvoril aj ďalšie slovotvorné monografie, domáce i zahraničné, vďaka čomu sa aj v zahraničí hovorilo a doteraz hovorí o slovenskej slovotvornej škole.

Vo vedeckej práci sa venoval výskumu slovnej zásoby spisovnej slovenčiny, lexikológii, gramatickej stavbe jazyka, štylistike, jazykovej kultúre, fonetike a pravopisu. Napísal desiatky vedeckých publikácií, štúdií a odborných a vedecko-populárnych článkov o výsledkoch svojho výskumu. Bol výnimočnou osobnosťou slovenského vedeckého, kultúrneho a spoločenského života.

Vo svojej výskumnej činnosti sa venoval slovnej zásobe spisovnej slovenčiny, lexikológii, lexikografii, terminológii, gramatickej stavbe jazyka, štylistike, jazykovej kultúre, fonetike, pravopisu, jazykovej výchove, všeobecnej jazykovede a v oblasti výskumu latinského jazyka. Rozhodujúcou mierou sa podieľal na formovaní slovenského jazykovedného myslenia. Výsledky svojej výskumnej aktivity takisto publikoval v desiatkach odborných knižných publikácií a vedeckých štúdií odborných článkov a populárno-náučných statí. Viaceré práce boli uverejnené v zahraničnej tlači.

Ako dlhoročný hlavný redaktor teoretického Jazykovedného časopisu v nebývalej miere rozvinul teoretický a metodologický výskum jazyka na Slovensku. Poznatky šíril aj vo veľkom počte štúdií nadväzujúcich na domácu i zahraničnú literatúru, osobitne v knižných monografiách.

O tom, aký bohatý a široký bol vejár jeho záujmov, svedčia nielen disciplíny, v ktorých bol absolútnou autoritou (fonológia, gramatika, lexikológia, štylistika a textológia, spisovný jazyk a jazyková kultúra, sociolingvistika a psycholingvistika, všeobecná a teoretická jazykoveda, matematická a porovnávacia jazykoveda, filozofia jazyka), ale aj počet a typ jazykov, ktoré skúmal. Okrem slovenčiny sa novátorsky zaoberal češtinou, maďarčinou, latinčinou, starogréčtinou, plánovými jazykmi a v poslednom čase aj lingvisticky a sociolingvisticky zaujímavým rómskym jazykom, čo tiež vyústilo do monografií, ktoré pripravil spolu s dcérkou, indologičkou Annou Rácovou.

Je autorom početných knižných publikácií, takmer 30 jazykovedných monografií a vysokoškolských učebníc. Napísal vyše 330 vedeckých štúdií v domácich i zahraničných odborných časopisoch. Jeho neobyčajne rozsiahle a mnohostranné dielo obsahuje viac ako 2000 bibliografických jednotiek publikovaných prác.

O jeho výnimočnosti svedčí aj počet jeho žiakov a nasledovníkov viacerých generácií, ktorých vychoval ako pedagóg a ktorí v súčasnosti pracujú v slovakistike, slavistike, všeobecnej jazykovede, klasickej filológii, v moderných filológiách, ale aj v ďalších oblastiach viac alebo menej súvisiacich s jazykovedou. Pre nich, aj ďalšiu generáciu napísal množstvo vysokoškolských učebníc. Prednášal na mnohých miestach, ale stabilne vyše 30 rokov na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove.

Ako vynikajúci reprezentant modernej slovenskej jazykovedy bol uznávaný na Slovensku i v zahraničí (tam často dokonca ešte vo väčšej miere). Zúčastnil sa na prednáškovom turné v Číne, prednášal v Kanade a aj iných krajinách, odkiaľ vždy prinášal nové inšpirácie, a tak zapĺňal biele miesta na mape slovenského jazyka i na mapách iných jazykov. S neochabujúcou energiou otváral nové témy a perspektívy jazykovedného výskumu.

Dlhé obdobia pôsobil vo vrcholných domácich i medzinárodných lingvistických orgánoch. S jazykovedným ústavom žil až do roku 2006. Do posledných dní svojho života bol prítomný takmer na všetkých akciách, ktoré organizoval ústav, Slovenská jazykovedná spoločnosť či iné slovakistické pracoviská.

Pôsobenie
1943 - 1952 pracovník Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave
1952 - 1953 Ústavu slovenského jazyka SAVU
1953 - 1966 Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied
1967 - 1990 Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník)
1950 - 1958 vedúci terminologického oddelenia
1962 - 1970 vedúci oddelenia matematickej jazykovedy a fonetiky
1966 - 1981 zástupca riaditeľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave
1971 - 1990 vedúci oddelenia spisovného jazyka
1991 odchod do dôchodku
1964 - 1994 popri práci v v jazykovednom ústave bol profesorom všeobecnej jazykovedy na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove
v oblasti jazykovej kultúry spolupracoval aj so Slovenským rozhlasom, kde pôsobil v jazykovej poradni

Členstvo vo vedeckých a profesijných orgánoch a spoločnostiach

 • 1965 - 1970 člen a v r. 1970 - 1974 predseda vedeckého kolégia jazykovedy SAV
 • 1966 - 1968 podpredseda a v r. 1968 - 1972 predseda Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV
 • Od r. 1968 predseda medzinárodnej komisie pre lingvistickú terminológiu pri Medzinárodnom komitéte slavistov
 • 1970 - 1986 predseda ortoepickej komisie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, od r. 1986 člen komisie
 • 1970 - 1976 člen a od r. 1976 podpredseda vedeckého kolégia jazykovedy ČSAV
 • 1972 - 1973 predseda a v r. 1973 - 1976 podpredseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV
 • Od r. 1972 predseda komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda, člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk, predseda komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore všeobecná jazykoveda a člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk
 • 1972 - 1985 člen Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti a člen prezídia komisie
 • od r. 1973 člen medzinárodnej lexikologicko-lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov
 • 1975 - 1981 podpredseda a od r. 1981 člen vedeckého kolégia SAV pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení
 • od r. 1975 člen medzinárodného komitétu slavistov
 • 1975 - 1986 člen vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove
 • Od roku 1977 reprezentant ČSSR vo Valnom zhromaždení Medzinárodného stáleho komitétu jazykovedcov
 • 1977 - 1980 člen výkonného výboru Societas Linguistica Europaea
 • 1979 - 1985 podpredseda československého komitétu slavistov
 • Od r. 1980 člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín - nemecký jazyk a predseda komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných jazykových skupín - slovanské jazyky.
 • 1982 - 1983 vedúci katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre

  Zásluhy
 • V Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV vybudoval terminologické oddelenie a zorganizoval vyše 30 terminologických komisií.
 • 1962 - 1970 založil a viedol oddelenie pre matematickú lingvistiku
 • bol priekopníkom a rozvíjateľom lingvistického výskumu
 • položil základy slovenskej fonológie, inšpirovanej generatívnymi podnetmi
 • rozhodujúcou mierou sa podieľal na formovaní slovenského jazykovedného myslenia
 • položil základy modernej náuky o tvorení slov, na ktorú slovenská jazykoveda nadväzuje dodnes

  Ocenenia
  2000 štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za celoživotnú prácu, rozvoj slovenskej vedy a kultúry a vynikajúce úspechy v oblasti slovenskej jazykovedy
  2000 Vedec roka SAV
  1985 Strieborná plaketa za zásluhy o vedu a ľudstvo a Strieborná medaila SAV
  1980 vyznamenanie Za obetavú prácu pre socializmus; Zlatá plaketa Josefa Dobrovského za zásluhy v spoločenských vedách
  1979 Priekopník socialistickej práce
  1978 Zlatá čestná plaketa Ľudovíta Štúra SAV za zásluhy v spoločenských vedách
  1970 vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu
  1967 Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (člen kolektívu)
  viaceré univerzity (prešovská a UCM v Trnave) si ho uctili čestným doktorátom
 • tvorba

  1949 Fonológia latinčiny
  1949Kultúra slovenského slova
  1956 Základy slovenskej terminológie
  1959 Slovotvorná sústava slovenčiny
  1964 Morfematická štruktúra slovenčiny
  1969 Úvod do matematickej lingvistiky (skriptá)
  1993 Latinská gramatika (spolu s Júliusom Špaňárom)

 • Je spoluautorom publikácií O reforme slovenského pravopisu a Pravidlá slovenského pravopisu.

  Monografie (výber)
  Základy jazykovedy
  Vývin a teória jazyka
  Dynamika slovnej zásoby spisovnej slovenčiny (spolu s Klárou Buzássyovou, Jánom Bosákom a kol.)
  Človek a jeho jazyk (dvojzväzková monografia)

  Vysokoškolské učebnice (výber)
  Slovenská lexikológia
  Tvorenie slov

  Ostatné
  Slovenčina v našom živote
  Súčasný slovenský spisovný jazyk (spolu s Pavlom Ondrusom a Jurajom Furdíkom)
  Slovník jazykovedných termínov (spolu s Annou Rácovou)
  Syntax slovenskej karpatskej rómčiny (spolu s dcérou indologičkou Annou Rácovou)
  mnohojazyčný Slovník slovanské lingvistické terminologie

  Populárno-náučné príspevky (výber)
  Jazykový prejav vo výpočtovej technike
  Prídavné meno virtuálny
  Internet a internetový
  Zanedbávanie zásady komunikačnej adekvátnosti

  Prekladateľská činnosť
  Nedobitý, W.: Konceptológia - náuka o pojmoch. - Kultúra slova, 19, 1985, s. 139-143.

  Redakčná činnosť
  1953 - 61 Slovenské odborné názvoslovie (redaktor)
  1962 - 66 Československý terminologický časopis (redaktor)
  1967 Jazykovedný časopis
  1976 Prague Studies in Mathematical Linguistics. 5. Praha, Academia (člen red. rady)
  1976 Vachek, J.: Selected Writings in English and General Linguistics. Praha, Academia (vedecký redaktor)
  1977 Jazykovedné štúdie. 13. Ružičkov zborník. Bratislava, Veda (vedecký redaktor)
  1977 Otázky žurnalistiky, 20, (člen red. rady), 21, 1978 - 24, 1981 (predseda red. rady), 25, 1982 - 28, 1985 (člen red. rady)
  1978 Recueil linguistique de Bratislava. 5. Bratislava, Veda (vedecký redaktor)
  1978 Spisovný jazyk a jazyková kultúra. Zborník štúdií sovietskych lingvistov. Bratislava, Veda (vedecký redaktor)
  1979 Filozofické otázky jazykovedy. Prel. J. Doruľa. Bratislava, Veda (vedecký redaktor)
  1979 Dorotjaková, V. - Fifiková, E. - Filkusová, M. - Kothaj, I. - Španková, A.: Veľký slovensko-ruský slovník. 1. A - K. (Paralelný rus. názov). Bratislava, Veda (člen red. rady)
  1980 Těšitelová, M.: Využití statistických metod v gramatice. Praha, Academia (vedecký redaktor)
  1981 Prague Studies in Mathematical Linguistics. 7. Praha, Academia (vedecký redaktor s M. Těšitelovou a J. Machkom)
  1982 Coling 82. Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Linguistics. Prague, July 5-10 1982. Amsterdam - New York – Oxford (vedecký redaktor)
  1982 Dorotjaková, V. - Fifiková, E. - Filkusová, M. - Laciok, M. - Masárová, M. - Petrufová, M. - Šefranková, M. - Španková, H.: Veľký slovensko-ruský slovník. 2. L - O. (Paralelný rus. názov.) Bratislava, Veda (člen vedeckej redakcie)
  1983 Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie. Praha, Academia (vedecký redaktor)
  1983 Fachsprache, 1, 1979 - 5, (člen red. rady)
  1985 Jazykovědné aktuality, 13, 1976 – 22 (člen red. rady)
  1985 Jazykovedný časopis, 27, 1976 - 36 (hlavný redaktor)
  1985 Kultúra slova, 10, 1976 - 19 (člen red. rady)
  1985 Vedecké riadenie, 9, 1979 - 15 (člen red. rady)
  1985 Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 32, 1979 - 38 (člen medzinárodného poradného zboru)
  1985 K princípom marxistickej jazykovedy. Materiály z konferencie o marxistickej jazykovede (Smolenice 21. - 23. novembra 1983). Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV (vedecký redaktor)
 • bibliografia

 • Dvonč, L.: Súpis prác prof. Jána Horeckého za roky 1970-1979. - In: Jazykovedné štúdie. 15. Horeckého zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1980, s. 17-31.
 • Horecký, J. - In: Reisenauer, R. - Havelka, J. - Maršíková, L. - Tejnor, A.: Co je co? 3. Příručka pro každý den. Praha, Pressfoto - vydavatelství ČTK 1984, s. 535 (heslo).
 • Oravcová, A.: Autorský register časopisu Slovenská reč, 1, 1932/1933 - 50, 1985. Bratislava, Veda 1986 (príl. čas. Slovenská reč, 51, 1986), s. 21-22, 58, 60, 86-89, 91, 108, 134-136, 178 (záznam prác J. Horeckého uverejnených v rokoch 1946-1985 v Slovenskej reči).
 • Horecký Ján. - In: Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1925-1975). Martin, Matica slovenská 1987, s. 321-386, opravy a doplnky (príl.), s. 9 (súpis prác J. Horeckého za roky 1944-1975).
 • Dvonč, L.: Súpis prác prof. Jána Horeckého za roky 1980-1988. - Jazykovedný časopis, 41, 1990, s. 74-89.
 • Oravcová, A.: Autorský register časopisu Slovenská reč 51, 1986 - 60, 1995. - Slovenská reč, 60, 1995, s. 351, 361, 381 (záznam prác J. Horeckého uverejnených v r. 1987-1992 v Slovenskej reči).
 • doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

  Zdroj: Encyklopédia Slovenska, II. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1978; www.wikipedia.sk; www.juls.savba.sk; Slovenská akadémia vied; Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV; spracovala Viola Tóthová


  Verzia pre tlač
         

    Dnes je 20.05.2024

    Narodeniny/výročie  
    20.05.  Pavel Kyman
    20.05.  Alojz Přidal
    20.05.  Ján Jamnický
    20.05.  Milan Paštéka
    20.05.  Ján Korec
    20.05.  Igor Štefanov
    20.05.  Stan Mikita
    21.05.  Ladislav Šándor
    21.05.  Ivan Bella
    21.05.  Gustáv Mallý
    21.05.  Václav Pankovčin
    22.05.  Jana Laššáková
    22.05.  Tomáš Janovic
    22.05.  Slavko Pavlenko

    Dnes má meniny
    Bernard

    Zajtra má meniny
    Zina      za máj 2024


     pozrite si poradie TOP 51
     rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


    2303

    osobností
    v databáze portálu


  KTO je KTO?
  a
  KTO bol KTO?
  na Slovensku


   

  (c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS