o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Juraj Tölgyessy / prírodné vedy

Prof., dr.h.c., Ing. Juraj Tölgyessy PhD., DrSc,

* 27.01.1931 Dunajská Streda
25.12.2014
vzdelanie

Základnú školu ako aj 5 tried gymnázia navštevoval v Dunajskej Strede. Gymnaziálne štúdia dokončil v Komárne r.1948 s maturitou s prospechom vyznamenaný. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Chemickej fakulte SVŠT v Bratislave v r 1949-1953, ktoré na špecializácii plastické látky. ukončil r. 1953 s vyznamenaním a získal titul inžiniera (Ing).
Po ukončení ašpirantúry v oblasti analytickej chémie r.1959 obhájením dizartačnej práce na tému „Rádiometrické titrácie“ na Fakulte anorganickej technológie Vysokej školy chemicko- technologickej v Prahe získal titul kandidáta chemických vied. (CSc., PhD.)
Po založení Katedry rádiochémie a radiačnej chémie prestúpil na túto Katedru, kde r. 1969 získal titul docenta.(Doc.)
R 1968 obhájil svoju doktorskú dizertačnú prácu na tému „Objemná analýza za použitia rádiometrickej indikácie bodu ekvivalencie“ na Chemickej fakulte Univerzity im. Lomonosova v Moskve a získal titul doktora chemických vied (DrSc.).

životopis

Juraj Tolgyessy sa narodil 27. januára 1931 v Dunajskej Strede v rodine profesora hudby.
Po ukončení štúdia pracoval ďalej na Katedra analytickej chémie vo funkcii odborného asistenta... Pritom prednášal aj na Vyššej škole pedagogickej a učil na Priemyselnej škole chemickej v Bratislave.
r. 1969-1972 vykonával funkciu prodekana pre pedagogické záležitosti na Chemickej fakulte SVŠT.
V celom predchádzajúcom období vykonával rôzne funkcie vo vedeckých radách vysokých škúl v Prahe a v Bratislave, v odborných komisiach Ministersva školstva a Ministerstva životného prostredia, v redakčných radách (Príroda a spoločnosť, Természet és Társadalom, Svet vedy, Zlepšovateľ a vynálezca, Technické noviny, Pyramída, Jaderná energie. atď.), v komisiach pre obhajobu kandidátskych a doktorských dizertácii a i. 13. marca 1973 bol vymenovaný prezidentom čsl. Socialistickej republiky za riadneho profesora (Prof.) v odbore jadrovej chémie. s účnnosťou od 1. januára 1973.. Od r. 1968 je spoluzakladateľom a vedúcim redaktorom medzinárodného vedeckého časopisu Journal od Radioanalytical and Nuclear Chemistry (zo začiatku vychádzal v podobe dvoch časopisov a to Radiochemical and Radioanalytical Letters a Journal of Radioanalytical Chemistry). Svojou publikčanou a výskumnou činnosťou Katedra rádiochémie a radiačnej chémie, najmä zásluhou prof Tölgyessyho, získala vynikajúce meno v celosvetovom meradle.

V roku 1958 absolvoval polročnu vojensku službu v Trnave u chemickej čaty

Od r. 1951 je členom Spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov, kde bol po celé obdobie členom predsedníctva Ústredného výboru, určité obdobie podpredsedom, ďalej predsedom Komisie pre zahraničné styky predsedom redakčnej rady Príroda a Spoločnosť a Pyramída, a po premenovaní organizácie na Akadémiu vzdelávania bol predsedom celoštátnej organizácie. V rámci organizácie dostal celý rad vyznamenaní nakoniec Pamätnú medsailu Juraja Fándlyho

V r. 1975-1985 pracoval na Ministerstve školstva SR ako zástupca riaditeľa odboru vedy pre vysoké školy

1. januára 1978 Juraj Tölgyessy bol poverený založením a vedením Katedry chémie a technológie životného prostredia, ktorá zo začiatku bola orientovaná predovšetkým na prípravu absolventov v smere chemických výrob a materiálov v rámci študijného odboru 28-05-8 Technológia vody. Pod vedením Prof. Tölgyessyho boli aktivizované autorské kolektívy a v relatívne krátkom čase boli študijné materiály pripravené a štúdium úspešne zahájené. V šk. roku 1992/93 došlo k prestavbe štúdia a na fakulte bol akreditovaný študijný odbor 0400 Technológia životného prostredia so zameraniami technológia vody, technológia ovzdušia a rádioekológia. V rámci novej Katedry prof. Tölgyessymu sa podarilo vybudovať jedinečné pracoviskom s celorepublikovým pôsobením, ktoré vychováva odborníkov pre riešeníe väčšiny problémov životného prostredia.

1972 prof. Tölgyessy bol zvolený za člena Európskej Akadémie vied a umení v Salzburgu.

Od r.1968 prof. Tölgyessy bol expertom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni. V rámci svojej expertiznej činnosti sa zúčastnil niekoľko viacmesačných prednáškovo-výskumných pobytov rôznych krajinách, napr. v Mexiku, Albánsku, Myanmarsku, Kube, Mongolsku, na Cypre , USA, ZSSR,vypracoval mnohé expertízne materiály a aktívne sa zúčastnil mnohých medzinárodných konferencií organizovaných IAEA (USA, Thajsko, NSR, Rakúsko,.Cyprus, Francúzsko ZSSR, USA a i.)

Po dosiahnutí dôchodkového veku (65. r.) prof.Tölgyessy bol nútený z fakulty odísť, avšak na požiadania rektora Univerzity Mateja Bela prof. Tomečka sa zamestnal na celý úväzok na Katedre chémie UMB v Banskej Bystrici, kde pracoval ešte 11 rokov.. Na tejto Katedre založil špecalizáciu environmentálna ekológia so zameraniami ekochémia, ekomuzeolóogia, krajinná ekológia a environmentálna výchova. Bol členom Vedeckej rady Univerzity Mateja Bel,a, organizoval rigorózne štúdium a prispieval k organizácii, k publikačnej a praktickej činnosti výskumu na katedre a k založeniu vedeckého časopisu Acta Universitatis Matthaei Belii, Ser.chem. Počas pôsobenia na Katedre bol vedúcim slovenskej časti výskumného projektu INCO-COPERNICUS (Európska komisia, Brusel) zameranom na využitie tuhých odpadov obsahujúcich kovy Cu a Zn v poľnohospodárstve. Zastával rôzne funkcie ako:

člen vedeckej rady UMB Banská Bystrica .
člen odbornej skupiny Akreditačnej komisie SR pre ekológiu
člen spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia pre "Chémia a technológia životného prostredia" a "Jadrová chémia"
člen komisie pre obhajubu doktorských dizertačných prác (DrSc.) z odborov "Ekológia", "Environmentalistika", "Jadrová chémia" a "Chemické technológie"
a vypracoval 15 učebníc resp. Učebných textov (skrípt) pre potrebu Univerity Mateja Bela.

V r. 1997- 2002 pôsobil na Katedre chémie Pannon University Mosonmagyaróvár (Maďarsko ) ako profesor a prednášateľ predmetu Nukleárna technika v poľnohospodárstve a vo výžive.

Od r. 2010 je zahraničným členom poradného zboru Izotópového výskumného ústavu Maďarskej akademie vied (na požiadanie prezidenta Maďarskej akademie vied)

1968 obdžal cenu SAV za vedecko-popularizačnú činnosť.

1971 obdržal štátnu cenu SR.

1981 obdržal striebornú plaketu D. Štúra (SAV).

2003 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici udelila J. Tölgyessymu čestný titul profesor emeritus.

2005 obdržal pamätnú plaketu Juraja Fándlyho.

2005 sa stal propagátorom vedy a techniky (ZSVTS).

2005 obdržal zlatú medailu UMB.

2006 sa stal čestnýnm členom Slovenskej farmacetuckej spoločnosti

2008 obdržal Bellušovú medailu Slovenskej chemickej spoločnosti.

2010 bol zvolený za čestného občana mesta Dunajská Streda.

2010 mu bola udelená Weberová cena Slovenskej farmaceutickej spoločnosti.

2011 získal titul doctor honoris causa UMB na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

2011 mu bola udelená zlatá medaila SVTS za zásluhy v technických vedách a v propagácii.

2011 mu bola udelená Pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávného kraja (TTSK) za prínos v oblasti výskumu, vedy a vzdelávania.

2013 bol zvolený za čestného občana Trnavského samosprávného kraja (TTSK).

tvorba

Monografie a knihy

1. J.Tölgyessy, P.Kovács, J.Berčík: Chémia v príkladoch,, SVTL, Bratislava, l956, 269 str..
2. J.Tölgyessy: O ultrazvuku a jeho použití, Osveta, Martin, l957, 47 str..
3. J.Berčik, J.Tölgyessy: Potenciometria SVTL, Bratislava , l957, 328 str..
4.V.Vebersík, J.Tölgyessy: Rádioizotopy prírodné a umelé, Osveta, Martin, l957, 2l5 str..
5. J.Čerňák, J.Tölgyessy: Organická chémia), SPN, Bratislava, l959, 275 str..
6. J.Čerňák, J.Tölgyessy: Organická chémia, 2nd ed. SPN, Bratislava, l96l, 250 str.
7. J.Tölgyessy, M.Tuma: Atomistika v pokusoch, modeloch a prístrojoch SNP, Bratislava, l96l , 254 str..
8. J.Tölgyessy: Jadrové žiarenie v chemickej analýze SVTL-SNTL, Bratislava- Praha, 1962, 386 str..
9 J..Berčík, J.Tölgyessy: Potenciometria (Potenciometrické titrácie a meranie pH), SVTL, Bratislava, l964, 456 str.
l0. J.Čerňák, J.Tölgyessy: Organická chémia 3d ed., SPN, Bratislava, l964, 285 str..
11. J.Tölgyessy: Magsugárzás a kémiaii analízisben (in hungarian), Müszaki Kiadó, Budapest, l965, 432 str..
12. J.Tölgyessy: Rádiometrické titrácie, SAV, Bratislava, l966, 300 str..
13. J.Čerňák, J.Tölgyessy: Organická chémia, 4th ed., SPN, Bratislava, l966, 320 str..
14. T.Braun, J.Tölgyessy: Radiometric Titrations (in English), Akadémiai Kiadó,Budapest l967, l68 str. (Cena Maďarskej Akademie vied za r. 1967)
15. T .Braun, J.Tölgyessy: Radiometric Titrations (in English), Pergamon Press, Oxford, l967, l68 str..
16. Malá encyklopedia chémie, Obzor, Bratislava, l968, 680 str..
17. T.Braun, J.Tölgyessy, Radiometrische Titrationen, in der Serie "Analytische Chemie in Theorie und Praxis" (in German), S.Hirzel Verlags, Stuttgart, l968, l44 str.
l8. Zaujíma Vás chémia?, SPN, Bratislava,l968, l45 str..
l9 T.Braun, J.Tölgyessy: Radiometrische Titrationen (in German), Akadémiai Kiadó, Budapest, l968, l44 str.
20. J.Tölgyessy, Š.Varga, V.Kriváň: Nuclear analytical chemistry I. Introduction to Nuclear Analytical Chemistry.(In English). Univ.Park Press - Publ House of Slovak Academy of Sci., Baltimore - Bratislava, l97l, 440 str..
2l. J.Tölgyessy, T.Braun, M.Kyrš: Isotope Dilution Analysis (in English) Pergamon Press, Oxford, l972, l96 str..
22. J.Tölgyessy, Š.Varga: Nuclear Analytical Chemistry II. Radioactive Indicators in Chemical Analysis (in English), Univ. Park Press - Publ.House of Slovak Academy of Sci., Baltimore - Bratislava, l972, 300 str.
23. J.Tölgyessy: "Detektívy“ stómového veku, Obzor, Bratislava, l973, 232 str..(Cena Spoločnosi pre šírenie politických a vedeckých poznatkov za popularizáciu prírodných vied za r. 1973)
24. J.Tölgyessy, Š.Varga: Nuclear Analytical Chemistry III. Radiochemical and Activation Analysis (in English), Univ. Park Press - Publ.House of Slovak Acad. Sci., Baltimore - Bratislava, l974, 300 str..
25. J.Tölgyessy: Svet odkrytý atómy (in Czech), Horizont, Prague, l975, 208 str..
26. J.Tölgyessy, T.Braun, M.Kyrš: Analiz metodom izotopnovo razbavlenia (in Russian), Mir, Moscow, l975, 2l6 str..
27. J.Tölgyessy, T.Braun, M.Kyrš: Isotope Dilution Analysis (in English), Akadémiai Kiadó, Budapest, l972, l96 str.
.28. J.Tölgyessy, Š.Varga: Nuclear Analytical Chemistry IV. Analysis Based on the Interaction of Nuclear Radiation with Matter (in English). Univ. Park Press - Veda, Baltimore - Bratislava, l975, 304 str..
29. J.Tölgyessy, M.Kenda: Žiarenie – hrozba i nádej, Obzor, Bratislava, l976, 374 str..
30. J.Tölgyessy, Š.Varga: Nukleárna analytická chémia, Alfa, Bratislava, l976, 30l str..
3l. Š.Varga, J.Tölgyessy: Rádiochemia a radiačná chémia, Alfa, Bratislava, l976, 430 str.. (Cena Vydavatelstva Obzor za r. 1976)
32. J.Tölgyessy, Š.Varga, P.Dillinger, M. Kyrš: Nuclear Analytical Chemistry V. Tables, Nomograms and Schemes (in English), Univ.Park Press - Veda, Baltimore - Bratislava, l976, 496 str..
33. J.Tölgyessy: Az atomkorszak detektívei (in Hungarian), Madách - Gondolat, Bratislava - Budapest, l977, 240 str.
34. J.Tölgyessy: Detektivi atomnovo veka (in Russian), Atomizdat, Moscow, l977, 23l str.
35. J.Tölgyessy: Detektiwy wieku atomu (in Polish), Wydawnictvo viedy povs., Warsaw, l977, 299 str..
36. J.Tölgyessy: Rádioaktívne kryptonáty vo vede a technike, in Buduščie nauky (in Russian), Moscow, l977, 287 str..
37. J.Tölgyessy: Rádiochromatografia na tenkých vrstvách in M. Šaršúnová et al:, Chromatografia na tenkých vrstvách vo farmácii a klinické biochémii, Osveta, Martin, l977, 5l5 str..
38. J.Tölgyessy: Rádioaktívne kryptonáty vo vede a technike , Obzor, Bratislava, l975, 225 str.
.39. K.Akerman, J.Tölgyessy: Rádioindikátorová metóda v praxi Bratislava, l972, 40l str..
40. P.Schiller, J.Tölgyessy, E.Havránek, J.Majer: Nukleárna farmácia, Alfa, Bratislava, l980, 288 str.. (Cena Vydavatelstva Obzor za r. 1980).
41. J.Tölgyessy,M.Kenda: Éltetö és pusztító sugárzások (in Hungarian), Madách - Gondolat, Bratislava - Budapest, l980, 368 str..
42. Malá encyklopedia chémie (in Czech), SNTL, Prague, l980, 790 str..
43. Malá encyklopedia chémie (in Slovak), Obzor, Bratislava,l980, 8l5 str..
44. J.Tölgyessy: Otázky a odpovede z jadrovej chemie a technológie, Alfa, Bratislava, l979, 356 str..
45. J.Tölgyessy, J.Lesný: Svet hľadá energiu Obzor, Bratislava, l979, 399 str..(Cena Vydavatelstva Obzor za r. 197)9
46. J.Tölgyessy, M.Kenda: Izučenie – ugroza i nadežda (in Russian), Mir, Moscow, l979, 4l4 str..
47. J.Tölgyessy, J.Lesný: Mir iščet energiu (in Russian), Mir, Moscow, l98l, 439 str..
48. J.Tölgyessy, M.Kenda: Alfa, beta, gamma promienie nadziei (in Polish), Wiedza Powszechna, Warszawa, l984, 395 str.
49. M.Šaršúnová, S.Heřmánek, A.Hadrabová, J.Tölgyessy et al.: Thin Layer Chromatography in Pharmacy and Clinical Biochemistry (in Russian), Vol.l, Mir, Moscow, l980, 295 str..
50. M.Šaršúnová, S.Heřmánek, A.Hadrabová, J.Tölgyessy et al.: Thin Layer Chromatography in Pharmacy and Clinical Biochemistry (in Russian), Vol.2., Mir, Moscow, l980, 326 str..
5l. A.Blažej, J.Tölgyessy, D.Haľama, V.Bátora, L.Rosival, J.Rak:Chemické aspekty životného prostredia Alfa , SNTL, Bratislava - Prague, l98l, 600 str..(Cena vydavatelstva Alfa za r. 1981)
52. Š.Varga, J.Tölgyessy: Radiačná a chémia a radiačná technológia, Alfa, Bratislava, l982, 332 str..
53. M.Kyrš, J.Tölgyessy, G.N.Bilimovich et al.: Novye metody radioanalitičeskoj chimii (in Russian), Atomizdat, Moscow, l982, 32l str.
54. J.Tölgyessy, M.Piatrik: Voda nad zlato, Obzor, Bratislava, l982, 495 str.
55. J.Tölgyessy, M.Piatrik, J.Lesný: Životadárný závoj Zeme, Obzor, Bratislava, l983, 534 str..
56. J.Tölgyessy, M.Piatrik:Odpad – surovina budúcnosti, Obzor, Bratislava, l984, 7l8 str..
57. J.Tölgyessy, M.Piatrik: Za tajomstvami ekobiofyziky, Obzor, Bratislava, l986, 776 str. (Cena Vydavatelstva Obzor za rok 1986)
.58. J.Tölgyessy, A.Blažej: Otázky a odpovede z chemie životného prostredia Alfa, Bratislava, l982, 376 str..
59. V.Balek, J.Tölgyessy: Emanation Thermal Analysis and other Radiometric Emanation Methods (in English), Elsevier, Amsterdam, l984, 304 str.
60. V.Balek, J.Tölgyessy: Emanation Thermal Analysis,(in English) Akadémiai Kiadó, Budapest, l984, 304 str..
6l. V.Balek, J.Tölgyessy: Emanation Thermal Analysis - the Use in Solid Phase Chemistry, Analytical Chemistry and Technics (in Russian), Mir, Moscow, l986, 367 str.
62. J.Tölgyessy, E.Havránek, E.Dejmková: Röntgenfluorescenčná analýza vzoriek životného prostredia, Alfa, Bratislava, 208 str..
63. Š.Šáro, J.Tölgyessy: Rádioaktivita prostredia Alfa, Bratislava, l985, 303 str..
64. J.Tölgyessy et al.:Chémia, biológia a toxikológia vody a ovzdušia, Veda, Bratislava, 1984.532 str.(Cena Vydavatelstva Veda za r. 1984)
65. J.Tölgyessy, Ju.V.Jakovlev, G.N.Bilimovič: Diagnostika okružajuščej sredy radioanalitičeskimi metodami (in Russian), Energoatomizdat, Moscow, l985, l93 str..
66. J.Martoň, J.Tölgyessy, Ľ.Hyánek, M.Piatrik: Získavanie, úprava, čistenie a ochrana vôd, Alfa, Bratislava, l984, 448 str. ( Prémia Slovenského literárného fondu za rok 1984.)
67. J.Tölgyessy, in "M.Šaršúnová et al.:Vysokoúčinná kapalinová chromatografia vo farmácii a biochémii, Osveta, Martin, l985, 390 str..
68. J.Klas, J.Tölgyessy, J.Lesný: Sub-superequivalentová izotópová zrieďovacia analýza, Veda, Bratislava, l985, l55 str..
69. V.Križan, R.Kemka, E.Hlucháň, J.Tölgyessy, Š.Varga, D.Závodský, J.Rak: Analýza ovzdušia, Alfa - SNTL, Bratislava - Prague, l98l, 360 str.
70. J.Tölgyessy: Otázky a odpovede z jadrovej chemie a technológie, 2nd ed., Alfa, Bratislava, l986, 376 str..
7l. J.Tölgyessy, E.H.Klehr: Nuclear Environmental Chemical Analysis (in English), E.Horwood, Chichester, l987, l85 str
72. D.Zachar, K.Juva, J.Tölgyessy et al.:Využitie a ochrana vôd ČSSR, Academia, Prague - Bratislava, l987, 567 str..
73. J.Tölgyessy et al.:Chémia, biológia a toxikológia vody a ovzdušia Veda, Bratislava, l989, 536 str..
74. J.Tölgyessy: Radioanalytičeskaja chimia (in Russian), Energoatomizdat, Moscow, l987, l83 str..
75. J.Tölgyessy, A.Blažej, M.Piatrik, V.Frank: Otázky a odpovede z biologie životného prostredia, Alfa, Bratislava, l989, 400 str..
76. J.Tölgyessy, M.Kyrš: Radioanalytical Chemistry I. (in English), E.Horwood, Chichester - Veda, Bratislava, l989, 360 str..
77. J.Tölgyessy, M.Kyrš: Radioanalytical Chemistry II. (in English), E.Horwood, Chichester - Veda, Bratislava, l989, 504 str..
78. J.Tölgyessy, M.Piatrik, P.Tölgyessy: Ochrana prostredia v priemysle, Alfa, Bratislava, l989, 376 str.
.79. J.Tölgyessy, L.Sojka, L.Simon: Chémia životného prostredia, SPN, Bratislava, l989, l69 str..
80. J.Tölgyessy, E.Havránek, E.Dejmková: Radionuclide X-ray Fluorescence Analysis with Environmental Applications (in English) , Elsevier, Amsterdam - Alfa, Bratislava, l990, 260 str..
8l. J.Tölgyessy, M.Piatrik: Wasser (in German), Verlag die Wirtschaft, Berlin, l990, 395 str,
82. J.Tölgyessy et al.: Chemistry and Biology of Water, Air and Soil - Environmental Aspects (in English), Elsevier, Amsterdam - Veda, Bratislava, l993, 858 str..
83. J.Martoň, J.Tölgyessy, Ľ.Hyánek, M.Piatrik: Získavania, úprava, čistenie a ochrana vôd, 2nd ed., Alfa, Bratislava, l99l, 648.str.
84. J.Tölgyessy, E.Bujdosó: CRC Handbook of Radioanalytical Chemistry I. (in English), CRC Press, Boca Raton, Fl. l99l, 667 str..
85. J.Tölgyessy, E.Bujdosó: CRC Handbook of Radioanalytical Chemistry II. (in English), CRC Press, Boca Raton, Fl. l99l, l073 str..
86. J.Tölgyessy et al.:Životné prostredie a život na Zemi ( Pyramida), Obzor, Bratislava, l988-2001, 300 str.
87. M.Šaršúnová, J.Tölgyessy et al.: HPLC in Pharmacy and Biochemistry (in English), Hüthig Buch Verlag, Heidelberg, l990, 335 str..
88. J.Tölgyessy, E.H.Klehr: Jaderny metody chimičeskovo analýza okružajuščej sredy (in Russian), Chimija, Moscow, l99l, l87 str..
89. Encyclopedia of Analytical Science (in English), Academic Press, London, l995, Radiochemical Methods
a. J.Tölgyessy: Natural and Artificial Radioactivity 4305-4309 str..
b. J.Tölgyessy, M.Harangozó: Food and Environmental Analysis
4323-4327 str..
c. J.Tölgyessy, M.Harangozó: Radio-reagent Methods
43l7-4323 str.
90.Brune D., Hellborg R., Whitlow H.J., Hundrei O.: Surface Characterisation , A User,s Sourcebook. Scandinavian Scientific Publisher, Wiley-VCH, Weinheim,Berlin, New Zork, Chichester, Brisbane, Singapore,Toronto, 1997,
a. Myint U, J.Tölgyessy, K.Kristiansen: X-ray Fluorescence Analysis,129-135
b. J.Tölgyessy, R.Larsson: Emanation Thermal Analysis, 585-589.
90. J.Tölgyessy, R.P.H.Garten: Radionuclides in Analytical Chemistry, in Ullaman s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, Germany, 34 str.
91. J.Tölgyessy, V.Koprda: Radiochemical Analysis of Environmental Symples in the Era of Disarmement. In NGC Risks, Current Capabilities and Future Perspectives for Protection (Zohne T., Vlivu V.A.Eds) NATO Science Series, 1. Disarmament Technologies, Vol. 25, Kluwier Academic Publisher, Dodrecht, The Netherôands (1999), pp. 523-529
92. Encyclopedia of Analytical Science (in English), Academic Press, London, 2004, Radiochemical Methods
a. J.Tölgyessy, M. Harangozó: Natural and Artificial Radioactivity 8-15 str..
b. J.Tölgyessy, M.Harangozó: Food and Environmental Applications
79-86 str..
c. J.Tölgyessy, M.Harangozó: Radio-reagent Methods
58-65 str.
d. J.Tölgyessy, M.Harangozó:Radionuclide Monitoring 16-24 str.
93. J.Tölgyessy:Rádioaktívne odpady – čo s nimi? str. 435445
J.Tölgyessy: Globálne problémy životného prostredia – najzávažnejšie problémy str. 446459
In M.Balog, M. Tatarko: Odhalené tajomstvá chemie, Edícia Svet vedy, VEDA, 2007, Bratislava
94.J.Tölgyessy, M. Piatrik, R. Schmidt, P. Szakál, B. Kontic: Chemistry and Technology of Solid Wastes ( in English)
Leonardo da Vinci Programme, Project No.: SK/99/1/084125/PI/I.1a/FPI, Development of Educational Modules for the Speciality „Environmental Chemistry“, Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského, Banská Bystrica, 2001.
95. J.Tölgyessy, D. Samešová. M. Piatrik., O. Daxnerová, D. Vaculčiková.:Chémia a manažment tuhých odpadov., Leonardo da Vinci Programme, Project No.: SK/99/1/084125/PI/I.1a/FPI, Development of Educational Modules for the Speciality „Environmental Chemistry“, Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského, Banská Bystrica, 2002.
96. F.Ďurec, J. Kmeťová, J. Tolgyessy: Ekofyzika, Leonardo da Vinci Programme, Project No.: SK/99/1/084125/PI/I.1a/FPI, Development of Educational Modules for the Speciality „Environmental Chemistry“, Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského, Banská Bystrica, 2002.
97. Gy.Tölgyessy , L. Miklós: Környezetünk és mi., Slovenské pedagogické nakladateľstvo,Bratislava, 2002..
98. L. Rácz, Gy. Tölgyessy, L. Papp, Gy. Lesný: Környezeti kémia (A környezet kémiája, analitikája és technoogiája). EKF Líceum Kiadó, Eger, 2002.

Vysokoškolské učebnice

l. J.Tölgyessy: Základy analytickej chémie , SPN, Bratislava, l953
2. J.Tölgyessy, B.Síleš: Kvantitativná chemická analýza v príkladoch, , PŠCh, Bratislava, l954
3. J.Tölgyessy: Základy analytickej chémie (in Hungarian), SPN, Bratislava, l954.
4. J.Tölgyessy: Fyzikálna chémia (in Hungarian), SPN, Bratislava, l953
5. J.Tölgyessy: Fyzikálnochemické analytické metódy , KACh CHTF SVŠT, Bratislava, l957.
6. J.Tölgyessy, V.Kriváň: Cvičenie z rádiochemie, SVTL, Bratislava, l960.
7. J.Tölgyessy, V.Kriváň: Laboratorné cvičenie zo základov jadrovej chemie, SVTL, Bratislava, l96l.
8. J.Tölgyessy, V.Kriváň, P.Dillinger: Laboratorné cvičenie z aplikovanej rádiochemie a radiačnej chemie, SVTL, Bratislava, l964.
9. J.Tölgyessy, P.Dillinger, V.Kriváň, P.Lukáč, M.Piatrik: Cvičenie z aplikovanej rádiochemie a radiačnej chemie, ES SVŠT, Bratislava, l968.
10.Š.Varga, J.Tölgyessy: Základy rádiochémia a radiačnej chemie, ES SVŠT, Bratislava, l969.
11. J.Tölgyessy, Š.Varga: Nukleárna analytická chémia, ES SVŠT, Bratislava, l97l.
l2. Š.Varga, J.Tölgyessy: Základy rádiochémie a radiačnej chemie, ES SVŠT, Bratislava, l973.
l3. Š.Varga, J.Tölgyessy: Rádiochémia a radiačná chémia, ES SVŠT, Bratislava, l973.
l4. J.Tölgyessy, P.Dillinger, M.Piatrik, P.Lukáč, J.Pružinec: Laboratorné cvičenie z nukleárnej techniky, ES SVŠT, Bratislava, l974.
l5. J.Tölgyessy, M.Piatrik: Technológia vody, ES SVŠT, Bratislava, l979.
l6. J.Tölgyessy, I.Havalda, J.Ševčík, V.Pavlincová: Úvod do inžinierskeho štúdia, ES SVŠT, Bratislava, l979.
l7. J.Tölgyessy: Energetika a životné prostredie, ES SVŠT, Bratislava, l979.
l8. J.Tölgyessy: Analytická chémia životného prostredia, ES SVŠT, Bratislava, l979.
l9. J.Tölgyessy, M.Piatrik: Laboratorne cvičenie z chemie, biologie a toxikologie vody a ovzdušia, ES SVŠT, Bratislava, l982.
20. J.Tölgyessy, P.Pitter, M.Piatrik, J.Prousek: Chémia vody, ES SVŠT, Bratislava, l982.
2l. J.Tölgyessy, P.Pitter, M.Piatrik, J.Prousek: Chémia vody, 2nd ed., ES SVŠT, Bratislava, l990.
22. J.,Tölgyessy, P.Dillinger: Neutrónová aktivácia, ES SVŠT, Bratislava , l973.
23. M.Piatrik, J.Tölgyessy: Úvod do ekobiofyziky, ES SVŠT, Bratislava, l984.
24. M.Piatrik, J.Tölgyessy: Voda v jadrovej energetike, ES SVŠT, Bratislava, l984.
25. J.Tölgyessy, A.Fargašová: Základy ekologie a toxikologie, ES SVŠT, Bratislava, l988.
26. J.Tölgyessy, M.Piatrik: Ochrana prostredia v priemysle, Tuhé odpady , ES SVŠT, Bratislava, l983.27.
27.J.Tölgyessy, M.Piatrik: Ochrana prostredia v priemysle, Tuhé odpady, 2nd ed., ES SVŠT, Bratislava , l988.
28. J.Tölgyessy, M.Piatrik: Ochrana prostredia v priemysle, ES SVŠT, Bratislava, l988.
29. A.Moncmanová, J.Lesný, J.Tölgyessy: Chémia ovzdušia, ES SVŠT, Bratislava, l984.
30. J.Tölgyessy, F.Biskupič, M.Piatrik: Vybrané kapitoly z chemie vody, SvF SVŠT, Bratislava, l984.
3l. J.Tölgyessy, M.Piatrik et al.: Vybrané kapitoly z čistenia vody, SvF SVŠT, Bratislava, l984.
32. J.Tölgyessy, M.Piatrik: Využitie a ochrana vodných zdrojov, SÚV Soc.akadémia ČSSR, l985.
33. J.Tölgyessy et al.: Bezodpadové technologie, CHTF SVŠT, Bratislava , l982.
34. J.Tölgyessy, M.Piatrik: Technológia vody, ovzdušia a pôdy, Technická Univerzita, Zvolen, l993.
35. J.Tölgyessy, I.Ružička, M.Harangozó: Ekochémia, UMB, Banská Bystrica, l997.
36. J.Tölgyessy, M.Piatrik, G.Čík, M.Harangozó: Technológia životného prostredia, STU, Bratislava, l998.
37. J.Tölgyessy, M.Piatrik, G.Čík, M.Harangozó: Technológia životného prostredia, 2 vyd.,STU, Bratislava, l999.
38.J. Tölgyessy, M. Patrik: Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov, ES SVŠT,1992
39. J.. Tölgyessy, M. Patrik: Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov, 2 vyd.,ES SVŠT,1993
40. J.Tölgyessy, M.Piatrik: Zneškodnenie a využitie tuhých odpadov, STU, Bratislava, 1999.
41. J.Tölgyessy, Z.Melichová: Voda a jej ochrana (Hydrochémia), UMB, Banská Bystrica, 2000.
42.J.Tölgyessy, M.Harangozó: Rádioekológia, UMB, Banská Bystrica, 2000.
43.J.Tölgyessy, J.Lesný, P.Szakál: Využitie rádionuklidov v poľnohospodárstve a v potravinárstve, Pannon Universitry, Mosonmagyaróvár (Hungary), 2000.
44 J.Tölgyessy, K.Cejpek: Priemyslová chémia 1., UMB Banská Bystrica, 1998.
45 K.Cejpek, J.Tölgyessy: Priemyslová chémia 2, UMB Banská Bystrica, 2000.
46. J.Tölgyessy, K.Cejpek: Ochrana prostredia v priemysle, UMB Banská Bystrica, 2000.
47. J.Tölgyessy, I.Ružičcka, M.Harangozó, O.Tomeček: Ekochémia s ekochenickými pokusmi. UMB Banská Bystrica, 2000.
48. J.Tölgyessy, M.Melicherčík: Globálne problémy životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj, UMB Banská Bystrica,2000
49. J Tölgyessy, M.Harangozó, O.Daxnerová: Monitoring životného prostredia, UMB Banská Bystrica, 2000..
50. J. Tolgyessy, P. Dillinger, M. Harangozó: Jadrová chémia, UMB, Banská Bystrica, 2001
51. J.Tölgyessy, M. Patrik, P. Pitter, M.Čerňáková, J.Derco , V. Kollát, J. Lesný, A. Moncmanová, J. Prousek: Postgraduálne štúdium , Technika ochrany životného prostredia, ES SVŠT, Bratislava , l981
52.Tölgyessy, P. Pitter, M.Piatrik, J. Prousek: Chémia vody, ES SVŠT, Bratislava, 1982.
53. Tölgyessy, P. Pitter, M.Piatrik, J. Prousek: Chémia vody, 2 vyd.,ES SVŠT, Bratislava,1983..
54. J.Tölgyessy, M. Harangozó, P. Dillinger: Monitoring životného prostredia, PFUK, Bratislava, 2001.
55. J. Tolgyessy, P. Dillinger, M.Harangozó: Jadrová chémia, PF UK, Bratislava, 2001
56. J.Tölgyessy: Rádioekológia, in ľ.Mátel, J. Kuruc: Chemické a rádioaktívne kontaminanty životného prostredia, OMEGA INFO, Bratislava, 2006
57. J.Tölgyessy: Odpadové hospodářství (Zneškodňovanie a zužitkovanie tuhých odpadov, Nadácia učňovského školstva při MŠ, Bratislava, 2002
58. J.Tölgyessy, K. Hrubina, M. Melicherčík: Chemická a environmentálna informatika, FPV UMB, Banská Bystrica 2001
59. O.Holá, K.Holý, J.Tölgyessy: Ionizujúce žiarenie a radiačná ochrana, e-učebnica,
Bratislava 2009
60. E.Havránek, J.Tölgyessy, I.Benkovský, M.Fülöp, M. Pavlovič: Rádiofarmaká, e-učebnica,
Bratislava, 2009.

Patenty a vynálezy

l. J.Tölgyessy, Š.Varga: Spôsob stanovenia kyslíka ropusteného vo vode alebo iných kvapalinách rádioaktívnym kryptonátom tália, PL 132542 15.5.1969
2. J.Tölgyessy, V.Jesenák, Š.Varga, B.Síleš: Spôsob stanovenia chemickej odolnosti skla, smaltov a glazúr, AO 152795 15.4.1974
3. J.Tölgyessy, Š.Varga, V.Jesenák, P.Lukáč, P.Dillinger: Spôsob stanovenia pH roztokov, AO 152796 15.4.1974
4. J.Tölgyessy, G.Čík, J.Lesný, M.Piatrík: Spôsob stanovenia radiačných dávok rádioaktívnymi kryptonátmi, AO 154135 15.4.1974
5. J.Pružinec, J.Tölgyessy: Spôsob stanovenia kysličníka siričitého použitím rádioaktívného kryptonátu jódu, AO 16OO35 15.10.1975
6. J.Tölgyessy, J.Lesný: Spôsob stanovenia látok rádiotermometrickou titráciou,
AO 164425 15.8.1976
7. J.Pružinec, J.Tölgyessy, Š.Varga: Spôsob stanovenia sírovodíka, AO 165192 1.10.1976
8. J.Tölgyessy, P.Dillinger, J.Lesný: Spôsob stanovenia látok rozpustených vo vode alebo iných kvapalinách, napríklad bárya, koncentračnou termorádiometriou, AO 165846 15.11.1976
9. J.Tölgyessy, J.Lesný, P.Dillinger: Spôsob stanovenia vlhkosti látok, AO 165847 15.11.1976
l0. J.Tölgyessy, P.Dillinger, J.Lesný: Diskontinuálny termorádiometrický titrátor,
AO 165848 15.11.1976
11. P.Dillinger, J.Tölgyessy, J.Lesný: Zariadenie na stanovenie vlhkosti plynov koncentračnou termorádiometriou, AO 165849 15.11.1976
l2. J.Tölgyessy, P.Dillinger: Spôsob stanovenia látok oxidačnej povahy, napríklad chloridu železitého, koncentračnou rádiometriou, AO 165850 15.11.1976
l3. J.Tölgyessy, P.Dillinger: Spôsob stanovenia látok redukčnej povahy, AO 16585l 15.11.1976
l4. V.Jesenák, J.Tölgyessy: Spôsob stanovenia rýchlostných konštant koróznych reakcií, AO 165852 15.11.1976
l5. V.Jesenák, J.Tölgyessy: Spôsob výroby tuhých látok označených rádioaktívnymi nuklidmi aerogénov s homogénnou distribúciou značkujúceho rádionuklidu, AO 165865 15.11.1976
l6. V.Jesenák, J.Tölgyessy, Magdi M.Naoum: Spôsob stanovenia fluorovodíka vo vzduchu a plynných zmesiach, AO 165868 15.11.1976
l7. J.Tölgyessy, J.Pružinec: Spôsob stanovenia látok, napríklad olova, na základe ich kryptónovateľnosti na papierovom nosiči, AO 166063 15.11.1976
l8. J.Tölgyessy, J.Pružinec: Spôsob prípravy rádioaktívnymi kryptonátmi impregnovaných papierov, AO 166064 15.11.1976
l9. J.Klas, J.Tölgyessy: Spôsob stanovenia látok, napríklad kobaltu, subekvivalentovou a superekvivalentovou metódou izotopovej zrieďovacej analýzy, AO 166130 15.11.1976
20. P.Dillinger, J.Tölgyessy: Spôsob výroby rádioaktívnych kryptonátov amalgámov, AO 166336 15.12.1976
2l. J.Tölgyessy, P.Dillinger: Zariadenie na stanovenie obsahu kyslíka v roztoku,
AO 166337 15.12.1976
22. J.Klas, J.Lesný, J.Tölgyessy: Spôsob stanovenia množstva definovaných chemických indivídui označených rádioaktívne, napríklad zinku, rádioreagenčnou analýzou, AO 197662 20.10.1981
Za patenty a vynálezy v odbore ochrany životného prostredia obdržal čestný titul zaslúžily vynálezca s právom nosiť Zlatý odznak (1979).

Súhrn vedeckej aktivity

Knihy, vedecké monografie: 98
Pôvodné vedecké práce publikované v časopisoch registrovaných v Current Contents a v zborníkoch : 421
Iné odborné publikácie: 61
Vysokoškolské učebnice (skriptá): 60
Autorské osvedčenia (patenty) : 22
Prednášky osobne prezentované na medzinárodných konferenciách: 38
Prednášky osobne prezentované na konferenciách: l49
Citácia vybraných prác podľa SCI: 740
Iná vedecká aktivita:
48 výskumných správ rezortného a štátneho výskumu a 37 prác v rámci VHČ.
Vedenie ašpirantov
Vedné disciplíny: analytická chémia, jadrová chémia, technoló-
gia vody, technológia životného prostredia
Celkový počet ašpirantov: 34
Vytvorenie vedeckej školy
Vytvorenie vedeckej školy v odbore jadrovej chémie ČSFR a jadrovej analytickej chémie v medzinárodnom meradle a v odbore environmentálnej ekológie v meradle Slovenskej Republiky.

Pedagogicko-prednášková činnosť

Analytická chémia, Vyššia.škola pedagogická l953-55
Fyzikálna chémia, Vyššia škola pedagogická l953-55
Fyikálne .a špeciálne.metódy.analyické, CHTF SVŠT l956-58
Analytická.chémia .kvalitatívna, CHTF SVŠT l956-58
Analytická.chémia.kvantitatívna, CHTF SVŠT l956-58
Základy aplikovanej .rádiochemie. a radiačnej chémie,. CHTF SVŠT l959-70 Nukleárna analytická.chémia,. CHTF SVŠT l959-77
Úvod do inžinierskeho.štúdia, CHTF SVŠT l977-82
Hydrochémia , CHTF SVŠT l98l-84
Ochrana prostredia.v priemysle, CHTF SVŠT l98l-93
Technológia vody, CHTF SVŠT l977-8l
Základy ekológie .a toxikológie,. CHTF SVŠT l986-88
Ochrana životného prostredia., SvF SVŠT l984-93
Tuhé odpady, ich zneškodnenie. a zúžitkovanie, CHTF SVŠT l984 -2000
Kontrola akosti vody v tokoch, CHTF SVŠT l983 -1998
Analytická chémia životného prostredia, CHTF SVŠT l984-2000
Základy ekobiofyziky, CHTF SVŠT l985-l990
Jadrová chémia, FPV UMB 1996-2005
Ekochémia,, FPV UMB 1996-2005
Priemyslová chémia, FPV UMB 1996-2003
Chemická informatika, FPV UMB 1996-2005
Globálne problémy životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj, FPV UMB 1997-2005
Rádioekológia, FPV UMB 2000-2005
Nukleárna technika v poľnohospodárstve a vo výžive, Panon Univ., 1998-2003

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 25.02.2024

  Narodeniny/výročie  
  25.02.  Ján Štrasser
  25.02.  Imrich Karvaš
  25.02.  Jozef Bendžala
  26.02.  Attila Komzsík
  26.02.  Alexander Matuška
  26.02.  Jozef Adamec
  27.02.  Ľudovít Fulla
  27.02.  Oľga Keltošová
  27.02.  Samo Chalupka
  27.02.  Jozef Novák-Marcinčin
  27.02.  Juraj Palkovič
  27.02.  Peter Gregor
  27.02.  Oskár Čepan
  27.02.  Stanislav Stolárik
  27.02.  Božena Miklošovičová

  Dnes má meniny
  Frederik/Frederika

  Zajtra má meniny
  Viktor    za február 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS