o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Eva Chmielewská / prírodné vedy

Eva Chmielewská

Prof. Ing. Eva Chmielewská CSc.
Vysokoškolská profesorka v odbore environmentálnom a chemickom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

životopis

Prehľad o vzdelaní a dosiahnutej vedeckej kvalifikáciíl:

1977 - vysokoškolské : Technische Hochschule fűr Chemie, Leuna-Merseburg, Lehrstuhl Verfahrenschemie; (v súčasnosti University of Applied Sciences Merseburg, Nemecko)
1985 - CSc. (Chemicko-technologická fakulta STU v Bratislave)
1999 - docent (Prírodovedecká fakulta UK Bratislava)
2005 - profesor (Fakulta ekológie a environmentalistiky B.Štiavnica, TU Zvolen)


Zoznam významných pracovísk, kde doteraz pôsobila:

1977-1980 - Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava
1980-1991 - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
1990 - Institut fűr Kristallo- und Petrographie ETH, Zűrich (4-mesačná stáž)
- Unipoint AG Truttikon, Švajčiarsko - konzultant
1991 - Boulder Innovative Tech., Boulder, Colorado, USA
(2-mesačná konzultantská činnosť)
1991-1994 - riaditeľka pre Comco Martech Europe AG (Environmental Services)
americko - švajčiarska firma podnikajúca v nakladaní s odpadmi
od 1994 - Katedra environmentálnej ekológie, Odbor environmentálny Prif UK Bratislava


Členstvo v medzinárodných redakčných radách a výboroch:

Environmental Protection Engineering – Wroclaw, Poľsko (člen redakčnej rady)
Odpady – redakcia EPOS, Bratislava (člen redakčnej rady)
Research Journal of Chemistry and Environment, Research Journal of Chemical Sciences (India, člen redakčnej rady) International Journal of Enviromental Pollution and Solutions (Columbia Publ. USA, člen redakčnej rady)
Current Green Chemistry (Bentham Science Publ. USA, Assoc. Editor,www.benthamscience.com)
Journal of Engineering Research (Academic Publication Council of Kuwait University,
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jer; členka redakčnej rady)


3er. Congreso Mexicano de Zeolitas Naturales in Zacatecas, 2003 (členka vedeckého výboru),
INZA- členka medzinárodného nominačného výboru v roku 2006 v Socorro (NM) USA (medzinárodná asociácia prírodných zeolitov);
International Conference on Chemistry and Environment (2005 Indore, India; 2007 Kuwait City, Kuvajt; 2013 Antwerp, Belgicko), 2009 Kazimierz Dolny ISSHAC-7, 2009 RPPBA Sklené Teplice, 2010 Teheran IIZC, 2012 Arak IIZC - členka medzinárodných výborov a predsedajúca blokov

International Association of Water Quality, Group on Nutrient Removal, Londýn
EWA (European Water Association), Švédsko
American NanoSociety http://nanosociety.us
Zástupca PriF UK v Asociácii priemyselnej ekológie ASPEK
Slovenská silikátová spoločnosť – Bratislava
Konzultant pre ZEOCEM, a.s. (Slovensko) a Unipoint AG (Švajčiarsko)
Posudzovateľ APVV a VEGA projektov (Agentúra pre vedu a výskum) a mnohých prác v medzinárodných vedeckých časopisoch (Journal of Environmental Management, Journal of Hazardous Materials, Separation Science and Technology, Environ. Engineering Science, Environ. Technology, J. Thermal Analysis and Calorimetry, Chemistry and Ecology, Atmospheric Environment, Brazilian Journal of Chem. Engineering a ďalších)
Survey Quick Appraisal Expert pre ECORYS-Netherlands, posudzovateľ EÚ projektov
Prekladateľská a tlmočnícka činnosť v nemčine pre INTERPRESS Bratislava (v rokoch 1979-1987)

Pozvania k prednáškam na zahraničných konferenciách a univerzitách:

Tbilisi (1988), Amsterdam (1989), Lublin (1990), Zűrich (1990), Nagoya (1993), Vienna (1995, 1996, 1997), Bucharest (1998), Ankara (1999), Antalya (2000), Thessaloniki (2000), Peking (2000), Halle (2000), Kiev (2000), Bangkok (2001), Puebla – Mexico City (2001), Athens (2002), Cape Town (2002), Wolverhampton (2002), Napoli (2003), Zacatecas-Mexiko (2003), Porto (2005), Indore-India (2005), Havana (2006), Matamata (Nový Zéland) 2007, Kuwait-City (2007), Guilin (Čína) 2009, Teheran 2010, Kathmandu (Nepal), Shanghai 2011, Ulaan Baatar (Mongolsko) 2011, Soul, Masan City (Južná Korea) 2012, Arak (Iran) 2012.

Pedagogické aktivity:

Od decembra 1994 dodnes je zamestnaná ako vysokoškolský pedagóg na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde vrátane predchádzajúcej činnosti a kooperácie s CHTF STU – Katedrou životného prostredia, odškolila viac ako 50 predovšetkým diplomantov, v posledných rokoch aj bakalárov.
V roku 2000 bola pozvaná ako hosťujúci docent na Tsinghua University (Chemical Engineering Department) do Pekingu na 3-týždňový platený pobyt, v roku 2001 sa zúčastnila na pozvanie Kasetsart University, Environmental Engineering Department v Bangkoku na platenom 2-týždňovom prednáškovom pobyte, na ktorom problematiku ochrany vôd prednášala frekventantom z praxe. V roku 2002 ju pozvala na 2-týždňový stážový pobyt s prednášaním Univerzita CapeTechnikon v Kapskom meste.
Prof. Chmielewská je garantkou a prednáša predmety prevažne pre poslucháčov 4. a 5. ročníka v magisterskom stupni štúdia v sekcii environmentálnej, chemickej a biologickej na Prif UK v Bratislave. Je predsedom Mgr. a Bc. štátnicových komisií a PhD. komisie v odbore Ochrana a využívanie krajiny pre študijný program Environmentálna geochémia. Členkou štátnicových komisií je aj pre študijné programy: Ochrana a využívanie prírody a krajiny, Environmentálna chémia, Fyzika životného prostredia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a v PhD. komisii na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene pre študijný program Environmentálne inžinierstvo.


Ocenenia:

čestné uznanie s premiou za publikačnú činnosť vo VÚVH Bratislava (1987)
hlavná cena za „Najlepšiu publikáciu roka v ČSFR vo Vodním hospodářství“, Praha 1989.
pochvalné uznanie za vedecký prínos a publikačnú činnosť od Chairman of International Committee on Natural Zeolites, Prof. F. Mumptona, University of New York, Brockport, USA.
objednávka s hradením publikačných nákladov monografie: IONENAUSTAUSCH AN NATURZEOLITHEN FÜR WASSERBEHANDLUNGSPROZESSE fy Unipoint AG Švajčiarsko.

Najvýznamnejšie výsledky:

prvá realizácia výsledkov výskumu prírodného zeolitu – klinoptilolitu domácej proveniencie v procesoch dočisťovania odpadových vôd a úpravy pitnej vody v ČSFR, inštalovaná terciárna deamonizačná stanica s regeneráciou zeolitu a air-striping rekuperáciou regeneračných roztokov (~ 1 m3/h) na komunálnej ČOV Otrokovice;
najrozsiahlejší základný výskum využiteľných zdrojov prírodných zeolitov a ich možnosti modifikácie pre univerzálnejšie využitie vo vodohospodárskej praxi u nás (vrátane bývalej ČSFR).

Publikácie:

Je autorkou a spoluautorkou 364 zahraničných a domácich publikácii, z ktorých je 34 indexovaných pod Current Contents (CC) dátabázou, 64 indexovaných pod inými dátabázami než CC, ďalej 70-tich odborných článkov v rôznych periodikách, 129 konferenčných príspevkov vrátane tých, ktoré boli publikované pod významnými vydavateľstvami ako Kluwer Academic Publishers, Plenum Press New York a Springer a 12-tich učebných textov, kníh alebo monografií vratane časopiseckých vedeckých príspevkov s počtom strán nad 1AH v nemeckej a anglickej mutácií. Citovanosť jej výskumných výsledkov je bohatá a predstavuje v súčasnosti počet 321, z ktorých 207 sú SCI citácie.
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 16.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  16.04.  Anatolij Dvurečenskij
  16.04.  Miroslav Dvorský
  16.04.  Gabriela Kiliánová
  17.04.  Daniel Rapant
  17.04.  Ján Čomaj
  17.04.  Vladimir Roy
  17.04.  Adam František Kollár
  17.04.  Štefan Boleslav Roman
  18.04.  Jozef Kalman
  18.04.  Marián Sedlák
  18.04.  Viliam Ujházy
  18.04.  Terézia Vansová
  18.04.  Radoslav Matuštík

  Dnes má meniny
  Dana/Danica

  Zajtra má meniny
  Rudolf    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS