o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Milan Lapin / prírodné vedy

Milan Lapin

prof. RNDr. Milan Lapin CSc.
klimatológ

* 14.05.1948 Širkovce
vzdelanie

1963 – 1966 Gymnázium, Rimavská Sobota, SVŠ
1966 – 1971 Externá ašpirantúra, Komenského univerzita v Bratislave, odbor: fyzika, špecializácia: meteorológia a klimatológia
1974 – 1982 Komenského univerzita v Bratislave, CSc., (kandidát fyzikálno-matematických vied)
1984 – 1986 Postgraduálny kurz, JASPEX, Komenského univerzita v Bratislave, špecializácia: anglický jazyk
1977 Doktor prírodovedy, získanie titulu RNDr.
1999 Habilitácia za docenta, docent pre odbor fyzika
2005 Inaugurácia na profesora, profesor v odbore fyzika
1988 Vedecký stupeň IIa, samostatný vedecký pracovník, priznané predsedníctvom SAV

Jazykové znalosti:
Angličtina a ruština (aktívne),maďarčina (iba hovoriť), nemčina (pasívne), slovenčina (materinský jazyk)

životopis

Priebeh zamestnaní:

1971-1996 Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava (Košice, 1974-1979) – rôzne funkcie
1996-2002 vedúci katedry meteorológie a klimatológie, fakulta FMFI UK
1996 až doteraz vysokoškolský pedagóg a samostatný vedecký pracovník FMFI UK
od júla 2004 vedúci Oddelenia meteorológie a klimatológie, katedra KAFZM, fakulta FMFI UK

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK):
Vedúci katedry meteorológie a klimatológie FMFI UK (1996-2002)
Teraz vo funkcii profesor, vedúci oddelenia meteorológie a klimatológie a samostatný vedecký pracovník, predseda rigoróznej komisie pre odbor „Meteorológia a klimatológia“, garant doktorandského programu v odbore „Meteorológia a klimatológia“ a garant magisterského programu „Meteorológia a klimatológia“ v odbore „Fyzika“

Iné odborné aktivity:

1980 – 1988 zástupca v CIMO WMO a RGUMIP RVHP za Česko-Slovensko
1988 – 1990 člen pracovnej skupiny pre Klimatológiu v rámci krajín bývalej RVHP
1991 – 1992 podpredseda Národného klimatického programu ČSFR (do XII. 1992)
1991 – 1997 predseda odbornej skupiny pre klímu a chemizmus atmosféry SVD Gabčíkovo
1993 – 2001 predseda Národného klimatického programu SR a koordinátor projektu NKP SR
1994 – 1997 koordinátor Elementu 2 v projekte "US Country Studies" za Slovenskú republiku
1996 – 1999 predseda hlavného výboru Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV
od 1994 člen národného výboru IGBP na Slovensku
od 1996 člen vedeckej rady VÚZH (VÚMKI, Hydromeliorácie)
od 1997 člen Vedeckej rady Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ)
od 1997 člen štátnicovej komisie, odbor Meteorológia a klimatológia na FMFI UK
od 1997 člen komisie doktorandského študia, odbor Meteorológia a klimatológia, pre celú SR
od 1998 predseda rigoróznej komisie, odbor Meteorológia a klimatológia, pre celú SR
od 1998 člen redakčnej rady Slovenského meteorologického časopisu
od 1998 člen redakčnej rady časopisu Acta Meteorologica Universitatis Comenianae
od 1999 člen redakčnej rady Revue Životné prostredie
od 1999 člen redakčnej rady Contributions to Geophysics and Geodesy
od 1999-2005 člen komisie VEGA pre odbor Vedy o Zemi a vesmíre
od 2000 člen komisie doktorandského štúdia, odbor Fyzická geografia na MU v Brne
od 2002 člen Vedeckej rady Ústavu hydrológie SAV
od 2003 národný korešpondent pre IAMAS v rámci „Slovak National Committee for IUGG“
od 2003 člen predstavenstva Asociácie hydrológov Slovenska
od 2003 člen výboru Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti pri SAV
od 2005 člen redakčnej rady časopisu Meteorologické zprávy, Praha
1999-2001 člen kolektívu IPCC za SR na posudzovanie správy IPCC TAR (asi 2000 strán)
2005-2007 člen kolektívu IPCC za SR na posudzovanie správy IPCC AR4 (asi 2500 strán)

Stručný prehľad odborných, výskumných a vedeckých aktivít:

Numerická predpoveď zrážok (diplomová práca); výpar z voľnej vodnej hladiny; mezoklimatický výskum (kandidátska dizertačná práca); optimalizácia meteorologických a klimatologických pozorovaní v sieti staníc; korekcie systematických chýb meraní atmosférických zrážok; impakty (dôsledky) klimatických zmien na rôzne socio-ekonomické sektory; scenáre zmeny klímy, regionálna interpretácia výstupov globálnych modelov cirkulácie atmosféry pre SR; analýza zmien a premenlivosti klímy v SR v rôznych obdobiach; spracovanie štandardných klimatických normálov a testovania spoľahlivosti údajov; analýza vzťahu zmien atmosférického prúdenia a zmien iných klimatických prvkov; analýza vzťahu zmien a variability klímy a hydrologických procesov (v spolupráci). Člen IPCC za SR nominovaný MŽP SR.

tvorba

Stručný prehľad riešených projektov ako zodpovedný riešiteľ od roku 1991:

VEGA - V2F35 v r. 1998 až 2009: „Výskum citlivosti systému klimatických pomerov Slovenska na klimatickú zmenu podmienenú globálnym rastom skleníkového efektu atmosféry...“. Granty VEGA č. 1/5196/98, 1/8255/01,1/1042/04 a 1/4033/07.
Národný klimatický program SR – 1991 až 2001 a 2008: „Projekty riešené pod gesciou MŽP SR a SHMÚ“
US Country Study Slovakia – 1995 až 1997: „Medzinárodný projekt zameraný na analýzu dôsledkov klimatickej zmeny na rôzne sektory“ (zodpovedný riešiteľ ČÚ/Elementu 02).
Prebiehajúca klimatická zmena a jej dopady na rozvoj spoločnosti (10/2003 – 12/2005, riešiteľské pracovisko – Hydromeliorácie, š.p.), projekt v rámci tematického štátneho programu výskumu a vývoja (MŠ SR) „Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti“ a v ňom etapa E 01: „Spracovanie regionálnych scenárov klimatickej zmeny a metodické postupy na ich aplikáciu“.
Medzinárodný projekt na budovanie automatizovanej siete meteorologických meraní v Srbsku (granty NPOA/G 59/2006 a SAMRS/2007/01/44, spolu za 14 mil. Sk, asi 465 tis. Euro)
Viac iných grantov riešených v spolupráci s inými inštitúciami

Ocenenia:

Strieborná medaila SHMÚ od gen. riaditeľa SHMÚ, Bratislava (2000)
Cambridge University Award, 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century (2002)
Zlatá medaila FMFI UK od dekana FMFI UK, Bratislava (2008)
Plaketa akademika Duba od dekana SvF STU v Bratislave (2008)
Bronzová medaila Masarykovej Univerzity v Brne (2008)

30 významnejších publikácií od roku 1997:

spolu: 47 publikovaných príspevkov do roku 1986 a 278 publikovaných príspevkov od roku 1987 do 2008 (okrem novinových a popularizačných článkov);
od roku 1996 zaregistrovaných viac ako 500 citácií, celkove viac ako 650 citácií, z toho 157 v medzinárodných citačných registroch (ISI, Scopus) a 47 iných zistených citácií v zahraničných publikáciách).

záujmy

propagácia meteorológie a klimatológie v médiách a v prednáškach pre verejnosť, literatúra faktu, turistika, fotografovanie, šport (cezpoľný beh, bežky, biatlon), PC, 2 deti, 3 vnúčatá ...

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.dmc.fmph.uniba.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 28.05.2022

  Narodeniny/výročie  
  28.05.  Jana Majeská
  28.05.  Dušan Budzák
  28.05.  Viliam Marčok
  28.05.  Anton Prídavok
  28.05.  Koloman Ivanička
  28.05.  Katarína Mereššová
  29.05.  Štefan Siťaj
  29.05.  Viliam Ries
  30.05.  Peter Lipa
  30.05.  Ľudovít Hudek
  30.05.  Vojtech Alexander

  Dnes má meniny
  Viliam

  Zajtra má meniny
  Vilma    za máj 2022


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS