o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Vincent Blanár / spoločenské vedy

Vincent Blanár
jazykovedec

* 01.12.1920 Hul (okr. Nové Zámky)
27.09.2012
vzdelanie

1938 - 1939 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
1939 - 1942 Filozofická fakulta, Slovenská univerzita, Bratislava
1946 titul PhDr.
1953 titul doc.
1957 titul CSc.
1965 titul DrSc.
1992 titul prof.

životopis

Vincent Blanár je slovenský jazykovedec, ktorý sa narodil v roku 1920. Pracoval v oblasti výskumu dejín slovenského jazyka, lexikológie a lexikografie, všeobecnej, slovanskej a slovenskej onomastiky, jazykovej kultúry, bibliografie slovenskej jazykovedy a v oblasti slavistiky a balkanistiky.
V rokoch 1938 - 1939 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 1939 -1942 absolvoval štúdium slovenského a nemeckého jazyka na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Titul PhDr. získal v roku 1946 a za profesora bol menovaný v roku 1992.
V rokoch 1942 - 1943 pôsobil ako profesor na gymnáziu v Trnave, nasledujúcich deväť rokov (1943 – 1954) pôsobil na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity a v rokoch 1954 - 1958 bol asistentom a neskôr docentom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1959 pracoval ako odborný lexikografický pracovník pracovník Slovenského pedagogického nakladateľstva v Bratislave a na tomto mieste zostal do roku 1961, kedy sa zamestnal v Ústave slovenského jazyka SAV v Bratislave.
V rokoch 1967 - 1990 pôsobil ako vedecký pracovník a neskôr vedúci vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave. Ďalšie dva roky (1969 – 1970) bol vedúcim oddelenia dejín slovenčiny. Od roku 1991 je na dôchodku.
V rokoch 1964 - 1983 bol Vincent Blanár predsedom Slovenskej onomastickej komisie. Od roku 1969 pôsobil tiež ako člen medzinárodnej komisie pre slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov, predsedal antroponomastickej subkomisie a bol členom Medzinárodného komitétu onomastických vied (International Comittee of Onomastic Sciences). V rokoch 1957 - 1960 a 1968 - 1971 bol členom výboru a v rokoch 1963 - 1966 hospodárom Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV.
V rokoch 1996 - 1998 bol hlavným redaktorom časopisu Slavica Slovaca, v roku 2000 sa stal členom redakčnej rady.
Za svoju vedeckú prácu bol ocenený viacerými poctami. Okrem iných v roku 1985 Striebornou čestnou plaketou Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, v roku 1995 získal Zlatú medailu SAV a v roku 1998 mu SAV udelila cenu za vedecko-výskumnú činnosť a celoživotný výskum v oblasti onomastiky.

Ocenenia:

1985 Strieborná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
1995 Zlatá medaila SAV
1998 cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť (udelená za prácu Teória vlastného mena (status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii).

tvorba

2006
Monografia:
Nový pohľad do autorskej dielne Antona Bernoláka, Matica slovenská, 80 s.

2000
Selecta linguistica et onomastica. Vincent Blanár zum 80. Geburtstag zugeeignet. Red. E. Eichler. 1. vyd. Leipzig, Leipziger Universitätsverlag 2000. 258 s. (súborné publikovanie starších štúdií V. Blanára).
K otázke slovensko-českých jazykových a jazykovedných vzťahov v období národného obrodenia. – In: Slovensko-české vzťahy a súvislosti. Zborník referátov a koreferátov z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovensko-české vzťahy a súvislosti, ktorá sa uskutočnila 26. – 27. októbra 2000 v Bratislave. Red. J. Hvišč. Bratislava, T. R. I. Médium 2000, s. 171 – 178.
Ku kritériám periodizácie dejín spisovnej slovenčiny. – In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého. Red. K. Buzássyová. Bratislava, Veda 2000, s. 71 – 78.

Slovenská onomastika dnes a zajtra. – In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia. Banská Bystrica 6. – 8. júla 2000. Zborník referátov. Red. J. Krško – M. Majtán. Bratislava – Banská Bystrica, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB 2000, s. 11 – 19.
• Znamenitý úvod do všeobecnej onomastiky. – Jazykovedný časopis, 51, 2000, s. 27 – 34, angl. abstrakt s. 27.
Významné dielo o lužickosrbskej antroponymii. – Slavica Slovaca, 35, 2000, s. 61 – 67, angl. abstrakt s. 61.

1999
K frekvenčnému statusu interferenčných javov. (Na slovensko-bulharskom jazykovom materiáli.) – Prace Filologiczne, 44, 1999, s. 59 – 63.
Niekoľko myšlienok o Pravidlách (a pravidlách) slovenského pravopisu. – Slavica Slovaca, 34, 1999, s. 52 – 63, angl. abstrakt s. 52.
Juraj Ribay ako jazykovedec. (240 rokov od narodenia slovenského slavistu Juraja Ribaya.) – In: Bibliografický zborník. 1994 – 1995. Red. M. Kovačka. Martin, Matica slovenská 1999, s. 199 – 204.
Jazykovedné dielo Antona Bernoláka vo svetle novších výskumov. – In: Studia Academica Slovaca. 28. Prednášky XXXV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1999, s. 304 – 316.

1998
Teória vlastného mena zo slovanského porovnávacieho hľadiska. – In: XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Príspevky slovenských slavistov. Red. J. Doruľa. Bratislava, Slovenský komitét slavistov – Slavistický kabinet SAV 1998, s. 169 – 182, angl. res. s. 169
Ješčo raz o lexičeskoj i propriaľnoj semantike. – In: Slavianskije literaturnyje jazyki epochi nacionaľnogo vozroždenija. Red. G. K. Venediktov. Moskva, Rossijskaja akademija nauk, Institut slavianovedenija 1998, s. 228 – 235.
Presupozičná a referenčná identifikácia vlastného mena. – In: Slovo i kuľtura. 1. Pamiati N. I. Tolstogo. Red. T. A. Agapkinová. Moskva, Indrik 1998, s. 29 – 32.
K základom porovnávacej onomastiky. – In: 13. slovenská onomastická konferencia. Modra-Piesok 2. – 4. októbra 1997. Zborník materiálov. Red. M. Majtán – P. Žigo. Bratislava, Esprima 1998, s. 9 – 20.
Klasifikácia priezvisk. – In: Slovianska Onomastyka. Zbirnyk naukovych prac na česť 70-riččia doktora filolohičnych nauk, profesora P. P. Čučky. Red. S. M. Medviď et al. Užhorod, Hosprozrachunkovyj redakcijno-vydavnyčyj viddil Komitetu informaciji 1998, s. 221 – 226.
Stalo sa raz v meste N. (Na okraj propriálnej sématiky.) – Slovenská reč, 63, 1998, s. 193 – 198.
K frekvenčnému statusu interferenčných javov. (Na slovensko-bulharskom jazykovom materiáli.) – In: Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy. Red. M. Dobríková. Bratislava, T. R. I. Médium 1998, s. 49 – 55.
O preberaní lexikálnych prvkov z nemčiny do slovenčiny. (Metodologické poznámky.) – In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 49. Red. P. Žigo et al. Bratislava, Univerzita Komenského 1998, s. 11 – 19.
Beiträge zur Onomastik. Reader zur Namenkunde. 1. Namentheorie. Red. F. Debus – W. Seibicke. Hildesheim 1989. 2. Anthroponymie. Red. F. Debus – W. Seibicke. Hildesheim 1993. 3. Toponymie. Red. F. Debus – W. Seibicke. Hildesheim 1996. 4. Namenkunde in der Schule. Red. R. Frank – G. Koss. Hildesheim 1994. – In: Slavica Slovaca, 33, 1998, s. 83 – 84 (ref.).
Slovo na záver. – In: Slovensko-bulharské jazykové a literárne vzťahy. Red. M. Dobríková. Bratislava, T. R. I. Médium 1998, s. 142 – 143 (záverečný prejav na medzinárodnej konferencii o slovensko-bulharských jazykových a literárnych vzťahoch, konanej v dňoch 29. – 30. 4. 1998 v Bratislave.

1997
K základom porovnávacej onomastiky. – Slavica Slovaca, 32, 1997, s. 97 – 107, nem. res. s. 108.
Vzťah slovenčiny a češtiny ako slavistický problém. – In: Studia Academica Slovaca. 26. Prednášky XXXIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1997, s. 21 – 34.
Die kontinuierliche Entwicklung des Slowakischen im Lichte der slavischen historisch-vergleichenden Lexikologie. – In: Central Europe in 8th – 10th Centuries. International Scientific Conference, Bratislava October 2 – 4 1995. Red. D. Čaplovič – J. Doruľa. Bratislava, Ministry of Culture of the Slovak Republic / Slovak Academy of Sciences 1997 (paralelný nem. názov), s. 177 – 180.
• Jazyk slovenskej menšiny v Bulharsku zo sociolingvistického hľadiska. – In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Sociolinguistica Slovaca. 3. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda 1997, s. 197 – 202.
Štúrov spis Nárečja slovenskuo (1846). – In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 45. Red. P. Žigo et. al. Bratislava, Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK 1997, s. 49 – 57.
Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v slovanskom kontexte. – In: Ľudovít Štúr v súradniciach minulosti a súčasnosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v dňoch 10. – 11. januára 1996 v Modre-Harmónii v rámci celonárodných podujatí Roka Ľudovíta Štúra. Red. I. Sedlák. Martin, Matica slovenská 1997, s. 235 – 241, nem. res. s. 345 – 346, angl. res. s. 369 – 370.
Nad základnou lexikografickou príručkou. – Slovenská reč, 62, 1997, s. 332 – 339.
Medzinárodná príručka o vlastných menách – monumentálne dielo súčasnej onomastiky. [Handbuch zur Onomastik. 1 – 3. Red. E. Eichler et al. Berlin – New York 1995 – 1996.] – In: Jazykovedný časopis, 48, 1997, s. 43 – 47, nem. res. s. 47 (rec.).

1996

Monografia:
Teória vlastného mena. (Status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii.) 1. vyd. Bratislava, Veda, 1996, 252 s.

Odborné články:
Teória vlastného mena. (Povaha, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii.) – In: Studia Academica Slovaca. 25. Prednášky XXXII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1996, s. 15 – 24.
Medzi apelatívom a vlastným menom. – In: 12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár „Onomastika a škola“. Prešov 25. – 26. októbra 1995. Zborník referátov. Red. M. Majtán – F. Ruščák. Prešov, Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied 1996, s. 13 – 21.
Roman Jakobson o význame vlastného mena. – Jazykovedný časopis, 47, 1996, s. 113 – 117, nem. res. s. 117.
Morphologie und Wortbildung der ältesten Personennamen: Slavisch. – In: Namenforschung. Ein internationales Handbuch zur Onomastik. (Paralelný angl. a fr. názov.) 2. zv. Red. E. Eichler – G. Hilty – H. Löffler – H. Steger – L. Zgusta. Berlin – New York, Walter de Gruyter 1993, s. 1193 – 1198.
Das antroponymische System und sein Funktionieren. – In: Namenforschung. Ein internationales Handbuch zur Onomastik. (Paralelný angl. a fr. názov.) 2. zv. Red. E. Eichler – G. Hilty – H. Löffler - H. Steger – L. Zgusta. Berlin – New York, Walter de Gruyter 1996, s. 1179 –1182.

1985

Odraz a lexikálny význam. – In: K princípom marxistickej jazykovedy. Materiály z konferencie o marxistickej jazykovede (Smolenice 21. – 23. novembra 1983). Red. J. Horecký. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1985, s. 41-46.

Organizácia slovnej zásoby. – Jazykovedný časopis, 36, 1985, s. 23-30, rus. res. s. 31.

Die Semantik der Propria. – Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), 26, 1985, s. 72-82.

Výskum živých osobných mien na východnom Slovensku. – Zápisník slovenského jazykovedca, 4, 1985, č. 2, s. 20-23 (tézy prednášky konanej dňa 29. 11. 1984 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Prešove).

Organizácia slovnej zásoby. – Zápisník slovenského jazykovedca 4, 1985, č. 3, s. 26-29 (tézy prednášky konanej dňa 19. 2. 1985 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Nitre).

Metodologický príspevok k porovnávacej lexikológii (dravec – Dravce). – Zápisník slovenského jazykovedca, 4, 1985, č. 4, s. 19-23 (tézy prednášky konanej dňa 4. 6. 1985 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici).

1984
Monografia
Lexikálno-sémantická rekonštrukcia. 1. vyd. Bratislava, Veda 1984. 216 s.


Comparison of Vocabularies of Related and Unrelated Languages. – In: Recueil linguistique de Bratislava. 7. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1984, s. 125-129.

Obsah a forma ako organizujúce princípy slovnej zásoby. – In: Obsah a forma v slovnej zásobe. Materiály z vedeckej konferencie o výskume a opise slovnej zásoby slovenčiny (Smolenice 1. – 4. marca 1983). Red. J. Kačala. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1984, s. 13-21 (spoluautori J. Horecký, E. Sekaninová).

Historický slovník slovenského jazyka. – In: Studia Academica Slovaca. 13. Prednášky XX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1984, s. 95-114.

Historický slovník slovenského jazyka. – In: Obsah a forma v slovnej zásobe. Materiály z vedeckej konferencie o výskume a opise slovnej zásoby slovenčiny (Smolenie 1. – 4. marca 1983). Red. J. Kačala. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1984, s. 333-340 (autor V. Blanár s kolektívom).

Stav a potreby onomastického výskumu na Slovensku. – In: Sborník přednášek z 1. celostátního semináře Onomastiky jako společenská věda ve výuce a školské praxi. 9. – 10. října 1984. Red. B. Dejmek – R. Šrámek. Hradec Králové, Pedagogická fakulta 1984, s. 9-13.

Diskusný príspevok k vystúpeniu J. Mistríka. – In: Obsah a forma v slovnej zásobe. Materiály z vedeckej konferencie o výskume a opise slovnej zásoby slovenčiny (Smolenice 1. – 4. marca 1983). Red. J. Kačala. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1984, s. 136-137.

Diskusný príspevok k referátu E. Sekaninovej a E. Kučerovej. – In: Obsah a forma v slovnej zásobe. Materiály z vedeckej konferencie o výskume a opise slovnej zásoby slovenčiny (Smolenice 1. – 4. marca 1983). Red. J. Kačala. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1984, s. 266.

Diskusný príspevok k referátom I. Ripku, A. Habovštiaka a ďalším vystúpeniam. – In: Obsah a forma v slovnej zásobe. Materiály z vedeckej konferencie o výskume a opise slovnej zásoby slovenčiny (Smolenice 1. – 4. marca 1983). Red. J. Kačala. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1984, s. 316-317.

Zu einigen Arten der sprachlichen und speziell der onymischen Integration. – In: Sprachkontakt im Wortschatz – Dargestellt an Eigennamen. Thesen und Diskussionsbeiträge zum Internationalen Symposium „Eigennamen im Sprachkontakt“ des Wissenschaftsbereiches Namenforschung an der Sektion Theoretische und angewandte Sprachwissenschaft vom 16. – 17. November 1982. Red. E. M. Christoph et al. Leipzig, Karl-Marx-Universität 1984, s. 20-23.

Lexikologija lexikografii. – In: Meždunarodnyj simpozium po problemam etimologii, istoričeskoj lexikologii i lexikografii. Tezisy dokladov. Moskva, Nauka 1984, s. 107-108.

Propriale Semantik. – In: Resümées der Vorträge und Mitteilungen. Karl-Marx-Universität Leipzig. 13. – 17. August 1984. Red. I. Bily et al. Leipzig, Karl-Marx-Universität 1984, s. 31 (tézy prednášky prednesenej na 15. medzinárodnom onomastickom kongrese).

Kyjevský slavistický kongres. – Zápisník slovenského jazykovedca, 3, 1984, č. 3, s. 1-3 (tézy prednášky konanej dňa 15. 2. 1984 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici).

Medzinárodné sympózium o výskume slovnej zásoby. – Jazykovedný časopis, 35, 1984, s. 105-106 (správa o medzinárodnom sympóziu o moderných aspektoch výskumu slovnej zásoby, konanom v dňoch 19. – 21. 10. 1982 v Berlíne).

1983
Živé osobné mená na strednom Slovensku. I. 2. Distribúcia obsahových modelov. (Zborník Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. – Acta Facultatis Paedagogicae Banská Bystrica.) 1. vyd. Martin, Osveta 1983. 648 s., mapa (spoluautor J. Matejčík).

K povahe a typológii sémantických príznakov. – Jazykovedný časopis, 34, 1983, s. 108-116, rus. res. s. 116.

Die lexikalisch-semantische Rekonstruktion. – In: Die Lexikographie von heute und das Wörterbuch von morgen. Analysen – Probleme – Vorschläge. Linguistische Studien. Reihe A. Arbeitsberichte. Red. J. Schildt – D. Viehweger. Berlin, Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Sprachwissenschaft 1983, s. 279-291.

Metodologické otázky československej onomastiky. – In: Slavica Pragensia. 19. (Acta Universitatis Carolinae. 1976. Philologica. 4-6. Red. M. Romportl et al. Praha, Univerzita Karlova 1983, s. 89-93, franc. res. s. 93.

Problemi pri sravnitelno izučavane na bãlgarska i slovaška lexika. – In: Dokladi. Istoričeski razvoj na bãlgarskija ezik. 3. Sravnitelno ezikoznanie. Dialektologija. Prevod. Red. V. Georgiev et al. Sofija, Bãlgarska akademija na naukite 1983, s. 47-58.

Vývin slovnej zásoby v predkodifikačnom období. – Slovenská reč, 48, 1983, s. 321-330.

Lexikálno-sémantická analýza vo vyučovacom procese. – In: Miesto historicko-jazykovedných disciplín vo vyučovaní. Red. K. Habovštiaková. Nitra, Dekanát Pedagogickej fakulty v Nitre 1983, s. 59-64.

Vlastné mená v lexikografickom spracovaní. – In: VIII. slovenská onomastická konferencia. Banská Bystrica – Dedinky 2. – 6. júna 1980. Zborník materiálov. Red. M. Majtán. Bratislava – Banská Bystrica – Prešov, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici – Pedagogická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove 1983, s. 7-16.

Onomastika vo svetle vedy o vede. – In: Onomastika jako společenská věda. Sborník příspěvků z 1. československé onomastické konferencie (18. – 20. 5. 1982 v Trojanovicích). (Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě 86. Řada D-19.) Red. R. Šrámek. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1983, s. 13-17.

Postavenie onomastiky v systéme spoločenských vied. – Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), 24, 1983, s. 153-157.

Antroponomastická zložka Slovenského onomastického atlasu. – In: Geografia nazewnicza. Materialy z VII konferencji Komisji Onomastyki Słowiańskej przy Międzynarodowym Komitetu Slawistów i II. posiedzenia Komisji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa PAN Mogilany, 23-25 IX 1980 r. Red. K. Rymut. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1983, s. 145-155.

K referátu V. Poláka (viz zde s. 167). – In: Slavica Pragensia. 19. (Acta Universitatis Carolinae. 1976. Philologica. 4-5.) Red. M. Romportl et al. Praha, Univerzita Karlova 1983, s. 219.

1982
Lexikalische Bedeutung und bezeichnete Wirklichkeit unter sprachgeographischem Gesichtspunkt. – In: Recueil linguistique de Bratislava. 6. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1982, s. 17-28.

K lexikálno-sémantickej interferencii a paralelám v slovenčine a maďarčine. – In: Současný stav a úkoly československé hungaristiky. (Materiály I. československého hungaristického sympozia.) Brno, 2. – 4. října 1978. Red. F. Hejl – R. Pražák. Brno, rektorát Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 1982 (na titulnej strane), 1985 (na obálke), s. 309-311.

Lexikálno-sémantická problematika historického slovníka slovenského jazyka. – In: Jazykovedné štúdie. 17. Z dejín slovenskej lexiky. Red. Š. Peciar. Bratislava, Veda 1982, s. 25-38.

Formovanie lexikálno-sémantickej skupiny výrazov začať/utvoriť súdne konanie, rokovanie, zasadnutie. – Slovenská reč, 47, 1982, s. 65-76.

1981

Lexikálny význam a princípy jeho poznávania. – In: Jazykovedné štúdie. 16. Materiály z vedeckej konferencie o sémantike. (Smolenice, 14. – 17. januára 1980.) Red. J. Ružička. Bratislava, Veda [1981], s. 169-170.

Die designative Seite des PN-s. – In: Proceedings of the Thirteenth International Congress of Onomastic Sciences. Cracow, August 21-25, 1978. Zv. 1. Red. K. Rymut. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łodż 1981, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1981, s. 205-209.

Semantika na sobstvenite i naricatelnite imena. – In: Razvitie na bãlgarskija ezik ot 9 vek. Sofija, Izdatelstvo BAN 1981, s. 112-116.

Základné problémy antroponomastiky. – In: Četrta jugoslovanska onomastična konferenca. Portorož, od 14. do 17. oktobra 1981. Zbornik referatov. Red. F. Jakopin. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti 1981, s. 247-257, slovin. res. s. 257-258, nem. res. s. 258.

Gegenstand und Methoden der Onomastik. – In: Proceedings of the Thirteenth International Congress of Onomastic Sciences. Cracow, August 21-25, 1978. Zv. 1. Red. K. Rymut. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1981, s. 211-215.

1980

Lexikálny význam a označovaná skutočnosť v jazykovozemepisnom aspekte. – Slovo a slovesnost, 41, 1980, s. 32-37, nem. res. s. 38.

Apelatívna a propriálna sémantika. – Jazykovedný časopis, 31, 1980, s. 3-12, rus. res. s. 12, nem. res. s. 13.

Zum Prozess der Onymiesierung. – In: Beiträge zur Onomastik. (Vorträge der namenkundlichen Arbeitstagung: Aktuelle Probleme der Namenforschung in der DDR Karl-Marx-Universität Leipzig 23. – 24. 10. 1979.) Linguistische Studien. Reihe A. Arbeitsberichte. 73/I. Red. E. Eichler – H. Walther. Berlin, Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Sprachwissenschaft 1980, s. 50-57.

Semaziologický a onomaziologický princíp organizácie slovnej zásoby. – In: Dialektologický zborník. 1. Materiály z I. slovenskej dialektologickej konferencie, konanej v Prešove 17. – 19. apríla 1975. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Jazykovedný zborník. 5. 1979.) Red. L. Bartko et al. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1980, s. 11-17.

Starý názov očnej choroby dobytka a jej liečenia v historicko-etymologických súvislostiach. – In: Jazykovedné štúdie. 15. Horeckého zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1980, s. 39-42.

Distribucija antroponimičeskich modelej. Prel. N. D. Fedosejeva. – In: Perspektivy razvitija slavianskoj onomastiki. Red. A. V. Superanskaja – N. V. Podoľskaja. Moskva, Nauka 1980, s. 13-39.

Spoločenské fungovanie osobného mena. – In: Spoločenské fungovanie vlastných mien. VII. slovenská onomastická konferencia (Zemplínska šírava 20. – 24. septembra 1976). Zborník materiálov. Red. M. Majtán. Bratislava, Veda 1980, s. 201-208.

K diskusii o vzťahu rodného mena a priezviska. – Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 21, 1980, s. 203-207.

Živé osobné mená na strednom Slovensku. (Projekt monografie.) – In: Spoločenské fungovanie vlastných mien. VII. slovenská onomastická konferencia (Zemplínska šírava 20. – 24. septembra 1976). Zborník materiálov. Red. M. Majtán. Bratislava, Veda 1980, s. 359-361.

1979
Teória spisovného jazyka za druhej svetovej vojny. – In: Z teórie spisovného jazyka. Zborník referátov a diskusných príspevkov. Red. J. Kačala. Bratislava, Veda 1979, s. 73-76.

Metodologické otázky rekonštrukcie mikrosystému z porovnávacieho hľadiska. – In: Sãpostavitelno izučavane na častnite lexikalni sistemi na slavianskite ezici v sinchronija i diachronija. Doklady od vtoroto rabotno zasedanie na Lexikološko-lexikografskata komisija pri Meždunarodnija komitet na slavistite. (Varna 5-9 noemvri 1976.) Sofija, Izdatelstvo BAN 1979, s. 23-34.

O formách národného jazyka. – In: Z teórie spisovného jazyka. Zborník referátov a diskusných príspevkov. Red. J. Kačala. Bratislava, Veda 1979, s. 100.

O dynamike pojmu norma spisovného jazyka. – In: Z teórie spisovného jazyka. Zborník referátov a diskusných príspevkov. Red. J. Kačala. Bratislava, Veda 1979, s. 113.

Dynamika lexikálneho významu. Teze přednášky v SJS – Banská Bystrica – 24. 5. 1978. – Jazykovědné aktuality, 16, 1979, s. 16-17.

Medzinárodný onomastický kongres v Krakove. – Jazykovedný časopis, 30, 1979, s. 87-90 (správa o kongrese konanom v dňoch 21. – 25. 8. 1978; spoluautori R. Krajčovič, M. Majtán).

1978
Živé osobné mená na strednom Slovensku. I. 1. Designácia osobného mena. – In: Zborník Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. (Acta Facultatis Paedagogicae Banská Bystrica. Séria spoločenskovedná. Slovenský jazyk. Onomastika.) Red. M. Majtán. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1978. 416 s., 2 mapy (spoluautor J. Matejčík).

Dynamika lexikálneho významu. – Slovo a slovesnost, 39, 1978, s. 241-243, nem. res. s. 243.

Predmet i metody onomastiki. – Slavia, 47, 1978, s. 5-13.

Personennamen und Sprachgemeinschaft. – In: Recueil linguistique de Bratislava. 5. Red. J. Horecký. Bratislava, Veda 1978, s. 223-229.

Die designative Seite des Personennamens. – In: Nomina appellativa et nomina propria. Summaries of the Papers XIIIth International Congress of Onomastic Sciences. Cracow, August 21st – 25th 1978, s. 26.

Predmet i metody onomastiki. – In: Nomina appellativa et nomina propria. Summaries of the papaers. XIII International Congress of Onomastic Sciences. Cracow, August 2st – 25 th 1978, s. 27.

1977
Der linguitische und onomastische Status des Eigennamens. – Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 30, 1977, s. 138-148.

Poznámky k polysémii, homonymii, antonymii a synonymii vlastných mien. – In: Jazykovedné štúdie. 13. Ružičkov zborník. Red. J. Horecký. Bratislava, Veda 1977, s. 37-43.

Lexikálne prevzatia v starej slovenčine. – In: Jazykovedné štúdie. 14. O pôvode a o najstaršom vývine slovenčiny. Zborník materiálov z vedeckej konferencie (Smolenice 9. – 11. decembra 1974), Stanislavov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1977, s. 167-186.

Osobné meno Eugen Pauliny. – Slovenská reč, 42, 1977, s. 337-343.

Diskusný príspevok V. Blanára. – In: Jazykovedné štúdie. 14. O pôvode a o najstaršom vývine slovenčiny. Zborník materiálov z vedeckej konferencie (Smolenice 9. – 11. decembra 1974). Stanislavov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava, Veda 1977, s. 131 (k referátu J. Stanislava).

Seminár o bulharskej frazeológii v Bratislave. – Slavica Slovaca, 12, 1977, s. 92-93 (správa o seminári konanom v dňoch 13. – 15. 4. 1976).

1976
Od myšlienkového odrazu k lexikálnemu významu. (Dr. Igorovi Němcovi, DrSc., k päťdesiatym narodeninám.) – Jazykovedný časopis, 27, 1976, s. 99-116, rus. res. s. 116.

Významová zmena ako problém porovnávacej lexikológie. (Dr. J. Filipcovi, CSc., k 60. narodeninám.) – Slavica Slovaca, 11, 1976, s. 25-31, nem. res. s. 32.

Zmeny spájateľnosti slova ako ukazovateľ lexikánosémantických zmien. – Slavica Slovaca, 11, 1976, s. 281-288, rus. res. s. 288.

Lingvistický a onomastický status vlastného mena. – Onomastica, 21, 1976, s. 5-18.

Lingvistický a onomastický status vlastného mena. – In: VI. slovenská onomastická konferencia. Nitra 4. – 6. apríla 1974. Zborník materiálov. Red. M. Majtán. Bratislava, Veda 1976, s. 23-29.

Gesellschaftliche Aspekte der Personennamen. – In: Beiträge zur Theorie und Geschichte der Eigennamen. (Materialien der namenkundlichen Arbeitstagung „Name, Geschichte, kulturelles Erbe“, Karl-Marx-Universität Leipzig 23. – 24. 10. 1974. Berlin, Akademie der Wissenschaften der DDR 1976, s. 129-134.

Z problémov základnej terminológie lexikálnej sémantiky. – In: Aktuálne problémy lingvistickej terminológie. Smolenice 28. januára – 1. februára 1974. Zborník materiálov zo zasadnutia Komisie pre lingvistickú terminológiu pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Red. I. Masár. Bratislava, Veda 1976, s. 128-130.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.juls.savba.sk


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 24.02.2024

  Narodeniny/výročie  
  24.02.  Ján Ľupták
  24.02.  Marko Vrzgula
  24.02.  Ľubomír Rehák
  25.02.  Ján Štrasser
  25.02.  Imrich Karvaš
  25.02.  Jozef Bendžala
  26.02.  Attila Komzsík
  26.02.  Alexander Matuška
  26.02.  Jozef Adamec

  Dnes má meniny
  Matej

  Zajtra má meniny
  Frederik/Frederika    za február 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS