o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Rudolf Moravec / medicína

Rudolf  Moravec

prof. MUDr. Rudolf Moravec DrSc.
lekár, univerzitný profesor

* 10.02.1930 Brodno - Žilina
13.06.2008 Bratislava
motto

Žijem a pracujem aj preto, aby som obhajoval pravdu a pomáhal chorým.

vzdelanie

1941 - 1949 gymnázium, Žilina
1949 - 1955 Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

životopis

Univerzitný profesor MUDr. Rudolf Moravec, DrSc. sa narodil v roku 1930 v Brodne na Kysuciach. Otec Ondrej Moravec pracoval na železnici, matka Anna, rodená Dupkalová, sa starala o domácnosť a malé gazdovstvo.
Základnú cirkevnú školu vychodil Rudolf Moravec v Brodne v rokoch 1936 - 1941, v roku 1949 zmaturoval na Gymnáziu v Žiline a potom sa rozhodol pre štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré absolvoval v rokoch 1949 - 1955.
V prvom a druhom ročníku vysokoškolského štúdia zaujala Rudolfa Moravca anatómia, ktorú prednášala MUDr. Eugénia Štekláčová. V rokoch 1955 - 1960 pracoval v Ústave anatómie LF UK ako odborný asistent, kde už ako študent od II. ročníka pracoval ako demonštrátor a vedecká pomocná sila.

Prvým pracoviskom, na ktorom po skončení štúdia na LF doktor Moravec začínal svoju lekársku kariéru, bol Ústav pre normálnu a topografickú anatómiu, pôsobil tu v pozícii odborného asistenta. V roku 1957 sa stal tajomníkom katedry Lekárskej fakulty UK, po rozdelení tohto pracoviska na Katedru anatómie a Ústav normálnej a topografickej anatómie bol doktor Moravec poberaný funkciou tajomníka Katedry anatómie.
V rokoch 1958 - 1959 absolvoval Rudolf Moravec vojenskú prezentačnú službu.
V roku 1960 prijal ponuku profesora Konštantína Čárskeho a začal pracovať ako odborný asistent. Na Katedre chirurgie I. a I. chirurgickej klinike fakultnej nemocnice Lekárskej fakulty UK pôsobil v rokoch 1960 - 1971 ako odborný asistent v rokoch, ako kandidát vied (CSc.) od roku 1966, ako docent v rokoch 1971 - 1983 a ako profesor od roku 1983.
Doktorom lekárskych vied bol od roku 1982. Katedru chirurgie I. a II. chirurgickej kliniky, ktorej bol prednostom, viedol v rokoch 1974 - 1976 a 1980 - 1989. Vo funkcii vedúceho katedry chirurgie I. a prednostu kliniky pôsobil štrnásť rokov.
Prvá chirurgická klinika v obdobiach, keď bol jej prednostom Rudolf Moravec, vykazovala veľmi dobré výsledky v odbornej klinickej a vedeckovýskumnej činnosti. Od roku 1977, a neskôr v čase, keď MUDr. Moravec zastával funkciu prednostu, sa pracovisko začalo profilovať na proximálne selektívne vagotómie, bola vypracovaná metodika vyšetrovania žalúdočného chemizmu. Ďalšou problematikou bola chirurgia pažeráka. Veľké úsilie vynakladal aj na získavanie základnej odbornej literatúry pre poslucháčov medicíny. Okrem odbornej autorskej či spoluautorskej činnosti, zabezpečoval aj vydávanie skrípt, a to nie len pre poslucháčov všeobecného lekárstva, ale aj pre stomatológov. Vytvorili sa tak dobré predpoklady pre tvorbu učebníc a skrípt z chirurgie (Všeobecná chirurgia pre poslucháčov stomatológie, 1987 alebo Speciální chirurgie I. - II. díl, 1985). Doktor Moravec inicioval a podporoval spoluprácu I. chirurgickej kliniky s medicínskymi pracoviskami doma i v zahraničí. Intenzívna bola napríklad spolupráca so Slovenskou akadémiou vied, osobitne s MUDr. Pavlom Langerom, DrSc,. s Výskumným ústavom gerontologickým a s jeho zakladateľom a riaditeľom MUDr. Viliamom Balážom, CSc.

Na Klinike plastickej chirurgie v Nemocnici s poliklinikou v Brastislave-Ružinove pôsobil Rudolf Moravec ako profesor v rokoch 1990 - 1995, keď odišiel do dôchodku.
Ako pedagóg na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pôsobil takmer dvadsaťpäť rokov, prednášal všeobecnú a špeciálnu chirurgiu. Pôsobil tiež na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. pre odbor ošetrovateľstva.
V minulosti bol profesor Rudolf Moravec krajským chirurgom i zástupcom hlavného chirurga Slovenska. Bol členom redakčnej rady Rozhľady v chirurgii, predsedom komisie pre záverečné skúšky z chirurgie, obhajobu CSc. a DrSc.

Rudolf Moravec sa zúčastnil na riešení viacerých rezortných výskumných úloh v zdravotníctve a má podiel na ich úspešnom obhájení. Jednou z nich bola výskumná úloha o poruchách funkcie srdca z príčin tyreotoxikózy. V roku 1979 úspešne obhájil rezortnú výskumnú úlohu Patofyziológia nenádorových ochorení a chirurgická liečba nenádorových ochorení pankreasu, ktorá bola odmenená Cenou ministerstva zdravotníctva.
Profesor Moravec publikoval 289 odborných a vedeckých prác doma a v zahraničí. Ako autor a spoluautor odprednášal 468 vedeckých a odborných prác. Z toho v zahraničí a na medzinárodných vedeckých podujatiach štyridsaťdva. Jeho práce sú citované v zahraničnej i domácej literatúre. Centrom jeho vedeckovýskumnej a experimentálnej práce boli ochorenia podžalúdkovej žľazy, pečene a čreva. V klinických štúdiách zameral pozornosť na žalúdok, pečeň, žlčové cesty, štítnu žľazu, nadobličky, tenké a hrubé črevo. Uverejnil viac ako 200 článkov z oblasti zdravotnej výchovy. Je autorom a spoluautorom učebníc Všeobecná chirurgia (1981), Špeciálna chirurgia (1987) a viacerých skrípt z chirurgie. Medzi jeho monografické práce patria Choroby pankreasu (1987), Klinická endokrinológia (1982), Z dejín chirurgie na Slovensku, 70 rokov I. chirurgickej kliniky v Bratislave (1989) a Priekopníci vedy a techniky na Slovensku (1999). V roku 1998 mu vyšla kniha úvah a spomienok Z chirurgovho zápisníka, na ktorú voľne nadväzuje Nemocnica v strede mesta.
Imrich Sečanský ho v odbornom mesačníku Slovenský lekár (č. 11. - 12. z roku 2003) zaradil medzi majstrov pera medzi slovenskými lekármi.
Profesor Moravec aktívne pôsobil v oblasti zdravotnej výchovnej činnosti a histórie medicíny do vysokého veku.
Aktívne pracoval v Československej chirurgickej spoločnosti ako člen výboru a v Slovenskej chirurgickej spoločnosti ako podpredseda výboru. Bol členom Medzinárodnej chirurgickej spoločnosti, tiež členom komisie pre obhajoby doktorských lekárskych vied v rámci ČSSR a podpredsedom komisie pre obhajoby kandidáta vied z chirurgických disciplín na Slovensku.
Vypracoval desiatky recenzných hodnotení na kandidátske či doktorské dizertačné práce a vedeckovýskumné oponentúry. Pracoval aj ako člen skúšobnej komisie pre atestačné skúšky z chirurgie – I. či II. atestácie. Pôsobil v redakčných radách časopisov Rozhledy v chirurgii, Rodina a škola či Abeceda zdravia.

Za svoju profesionálnu prácu bol ocenený mnohými cenami a vyznamenaniami. Trikrát získal Cenu Kostlivého, v roku 1986 Koperníkovu medailu, za učebnicu Špeciálna chirurgia bol ocenený Cenou rektora UK, za najlepšie skriptá v odbore vied získal v roku 1980 Cenu rektora KU v Prahe. V roku 1972 ho na Medzinárodnej výstave patentov v Ženeve ocenili Zlatou medailou za vynález Perfusor, je držiteľom Striebornej i Zlatej medaily Lekárskej fakulty. V roku 2000 mu bol udelený titul Osobnosť Kysúc za humánnu činnosť.
MUDr. Moravec vychoval deväť kandidátov vied z chirurgie, troch docentov a jedného profesora. ďalších piatich docentov z chirurgie z iných slovenských pracovísk, keď bol vo funkcii predsedu habilitačnej komisie.

Ocenenia:

1972 Zlatá medaila za vynález a patent Perfusor, Medzinárodná výstava patentov, Ženeva
1975 Medaila Kopernikova, Krakov
1976 Čestné uznanie Československej chirurgickej spoločnosti
1980 Čestné uznanie FN
1980 Strieborná medaila Univerzity Komenského
1980 Strieborná medaila Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
1980 Medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti J. Ev. Purkyně, PROPTER MERITA
1980 Rad podniku ZVL Kysucké Nové Mesto, n.p.
1980 Za zásluhy o rozvoj socialistického zdravotníctva. Rezortné vyznamenanie, udelené Mzd SSR
1980 Vzorný pracovník rezortu školstva. Rezortné vyznamenanie MŠ SSR
1980 Pamätný diplom Za rozvoj a budovanie Lekárskej fakulty
1982 Medaila Fakulty všeobecního lékařství Karlovej univerzity v Prahe pri príležitosti 100. výročia založenia I. českej chirurgickej kliniky
1983 Čestný bronzový odznak za odborársku prácu, udelený ÚRO
1983 Cena odbornej spoločnosti chirurgickej za najlepšiu publikáciu v roku 1982. Slovenská lekárska spoločnosť, Bratislava
1983 Pamätná medaila Dr. Ivana Hálka za pomoc pri riešení zložitých chirurgických pacientov. Udelil ONV, OVSA, OÚNZ Čadca, 10. 11. 1983 na V. Hálkových dňoch
1984 Pamätná medaila 150 rokov nemocnice v Trnave, za spoluprácu v oblasti chirurgie
1985 Pamätná medaila Za zásluhy o rozvoj socialistického zdravotníctva. Rezortné vyznamenanie, udelené Mzd SSR
1985 Pamätná plaketa pri príležitosti 100. výročia založenia Levickej nemocnice. OÚNZ, Levice
1985 Medaila Spolku slovenských lekárov Nové Zámky, Pamätná plaketa pri príležitosti založenia nemocnice v Nitre. Za záslužnú prácu pri budovaní socialistického zdravotníctva v okrese Nitra
1985 Laureát Kostlivého ceny za publikáciu Divertikuly hornej časti gastrointestinálneho traktu
1985 Strieborná medaila LF UK J. Ev. Purkyně, Brno. Za dlhodobú družobnú spoluprácu medzi fakultami
1986 Kopernikova medaila
1986 Zaslúžilý lekár. Titul udelený vládou SSR
1986 Cena Rektora UK v Prahe za skriptá
1987 Laureát Kostlivého ceny za publikáciu Ochrana nervus laryngeus recurrens pri strumektómii
1988 Cena Rektora UK v Bratislave za učebnicu Špeciálna chirurgia
1988 Laureát Kostlivého ceny za monografiu Choroby Pankreasu
1989 Zlatá medaila Lekárskej fakulty pri príležitosti 70. výročia vzniku Lekárskej fakulty UK
1989 Za zásluhy o rozvoj zdravotníctva v Západoslovenskom kraji, pri 125. výročí Fakultnej nemocnice v Bratislave
1992 Cena Slovenského literárneho fondu za učebnicu Všeobecná chirurgia
1999 Čestné uznanie – Grand Prix – za knihu Z chirurgovho zápisníka, najlepšiu odbornú literárnu prácu v kategórii histórie medicíny a farmácie na 8. ročníku medzinárodných odborných výstav
2000 titul Osobnosť Kysúc (za humánnu činnosť)

tvorba

Monografie:

1982 Hrnčiar, J. - Žákovič, V. - Langer, P. - Lichardus, B. - Moravec, R. - Kužela L. a kol.: Klinická endokrinológia. Chirurgická liečba endokrinných ochorení. Martin, Osveta, 616 s., s. 587 – 596.

1987 Moravec, R. - Bučko, A. - Miček, F. - Zlatoš, J.: Choroby pankreasu. Martin, Osveta, 232 s.

1989 Moravec, R. - Beniak, M. - Bencúr, J. M. - Húsková, M. - Moravcová, M. - Tichý, M.: 70 rokov I. chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice na Slovensku. Bratislava, Pramene, 88 s.

1990 Moravec, R. - Tichý, M. - Beniak, M. - Moravcová, M. - Húsková, M.: Z dejín chirurgie na Slovensku. Bratislava, Pramene, 218 s.

1998 Moravec, R.: Pamäti lekára. Z chirurgického zápisníka. Bratislava, Odkaz, 99 s.

1999 Tibenský, J. - Poss, O. (Ed.): Priekopníci vedy a techniky na Slovensku, 3. zv. Bratislava, AEP, 418 s. Moravec, R.: Profesor Dr., dr. h. c. Stanislav Kostlivý, s. 90 – 93.

2004 Moravec, R.: Nemocnica v strede mesta. Bratislava, Alexandra, s. 106.

2007 Moravec, R.: Skalpel v duši. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška, s. 127.

Publikácie z cievnej a úrazovej chirurgie (výber):

Haruštiak, S. - Ondruš, B. - Moravec, R. - Lesáková, V.: K problematike bronchiálneho adenómu. Lek. Obzor, 38, 1989, s. 325 – 329

Gýbeľová, T. - Voleková, J. - Kukura, J. - Moravec, R.: Hygienická štúdia hojenia operačných rán chirurgických pacientov operovaných v rokoch 1976 – 1981 po rekonštrukcii kliniky. Rozhl. Chir., 1988, č. 12, s. 829 – 835

Haruštiak, S. - Moravec, R. - Paulík, J. - Lesáková, V.: Anaerobná mediastinitída – vážny chirurgický problém. Rozhl. Chir., 66, 1987, č. 8 – 9, s. 584 – 588

Žernovický, F. - Moravec, R. - Kubis, J. - Chorváth, V. - Mrlík, J.: Embolizujúca arterioskleróza aorty. Rozhl. Chir., 65, 1986, č. 4, s. 257 – 359

Voleková, J. - Moravec, R. - Gýbeľová, T. - Lacová, M. - Hulínová, I.: Štúdie infekčných pooperačných komplikácií na chirurgickej klinike. Čs. Hyg., 30, 1985, č. 2, s. 89 – 97

Labaš, P. - Pecháň, J. - Moravec, R. - Ohrádka, B. - Valentin, M. - Srbecký, M.: Význam akumulačného rádiofibrinogénového testu v chirurgickej praxi. Bratisl. lek. Listy, 81, 1984, s. 72 – 79

Publikácie z oblasti experimentálnej chirurgie (výber):

Zlatoš, J. - Moravec, R. - Gatial, J. - Palko, J. - Mentel, J.: Topometry of normal intrahepatic bile duc. Surg. Radiol. Anat., 17, 1995, s. 151 – 154

Langer, P. - Moravec, - Ohrádka, B. - Foldeš, O. - Trančík, J.: Sledovanie úlohy enterohepatálneho cyklu v celotelovej bilancii tyreoidálnych hormónov u psov. Bratisl. lek. Listy, 81, 1984, č. 3, s. 362 – 366.

Bencúr, J. M. - Moravec, R. - Ohrádka, B. - Labaš, P. - Paulík, J.: Kontrastné látky v klinickej praxi a experimente. Bratisl. lek. Listy, 69, 1978, č. 2. s. 195 – 204

Moravec, R. - Baláž, V. - Mikulecký, M. - Ohrádka, B. - Kubáček, L. - Labaš, P. - Hostýnová, D. - Hulínová, I.: Dynamika niektorých biochemických ukazovateľov u psov po traume pankreasu a následnom podaní glukózy. Bratisl. lek. Listy, 67, 1977, č. 4, s. 443 – 453

Publikácie z oblasti brušnej chirurgie /ochorení orgánov brušnej dutiny/ (výber):

Zboja, Š. - Brozman, M. - Moravec, R. - Fedeleš, J. - Janovic, J. - Hulín, I.: K problematike operácií prietrže v stene brušnej. Bratisl. lek. Listy, 1994, s. 125 – 128

Moravec, R. - Kadlec, O. - Hulínová, I. - Štubňová, E.: Zvláštnosti chirurgického pacienta v strednom veku. Rozhl. Chir., 70, 1991, č. 5. s. 312 – 320

Moravec, R. - Bencúr, J. M. - Slančík, J. Jablonický, Š.: Divertikulóza hrubého čreva v klinickej praxi. Sborník IV. pražský chirurgický deň. Praha, UK 1990, s. 42 – 49

Moravec, R. - Slančík, J. - Ďurdík, Š.: Kolorektálny karcinóm a cholecystektómia. Rozhl. Chir., 69, 1990, č. 7. s. 468 – 473

Moravec, R. - Matis, P. - Smolen, V. - Bencúr, J. M.: Vnútorné pankreatické fistuly. Čas. Lék. čes. 129, 1990, č. 13, s. 396 – 397

Moravec, R. - Ohrádka, B. - Matis, P. - Škultéty, J. : K problematike neskorších komplikácií po akútnej pankreatitíde. Sborník III. pražský chirurgický deň. Praha, UK 1989, s. 163 – 166

Moravec, R. - Šimek, L. - Vrtík, D.: Kvalitatívne ukazovatele u ileóznych stavov. UK, čs. redakcia VN MON, Ostrava, 1989, s. 24 – 30

Moravec, R. - Skladaný, M. - Novosad, M. - Mrlík, J. - Bencúr, J. M. - Škultéty, J.: Prínos USG a PTC v hepatobiliárnej chirurgii. Zborník 41. chirurgického dňa Kostlivého, Progres v chirurgii. Bratislava, Svornosť 1988, s. 101 – 114

Baláž, V. - Moravec, R. - Vician, M. - Balážová, E. - Kadrabová, J.: Serum Zinc Levels in Old Subjects and after Surgical Challenge. Scripta Medica, Brno, 61, 1988, č. 5, s. 295 – 300

Moravec, R. - Fabian, F.: Morbus Crohn a colits ulcerosa v klinickej praxi. Lek. Obzor, 36, 1987, č. 6, s. 345 – 350

Publikácie z oblasti históri medicíny a chirurgie (výber):

VencelVencel, P. - Moravec, R. - Korauš, J. - Žiška, K.: Matej Imrich Korauš vojenský lekár, profesor a národovec. In: Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva LF UK v Bratislave (1990 – 2000). Vedecká publikácia štúdií. Ed.: Sedláčková, E. Pavlíková, Ľ., Heřmanová, D., Rapantová, H. Bratislava, JUGA 2001, 144 s., s. 118 – 122

Moravec, R.: K renesancii všeobecnej chirurgie. In: Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva LF UK v Bratislave (1990 – 2000). Vedecká publikácia štúdií. Ed.: Sedláčková, E. Pavlíková, Ľ., Heřmanová, D., Rapantová, H. Bratislava, JUGA 2001, 144 s., s. 81 – 83

Vencel, P. - Žiška, K. - Moravec, R.: Docent MUDr. Jozef Bányai-Útrata, jeden z nestorov slovenskej medicíny. In: História medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny v kontexte vývoja európskej vedy 20. storočia. Ed.: Pavlíková, Ľ., Beniak, M. a kol. Bratislava, JUGA 2000, 304 s., s. 86 – 90

Moravec, R.: K 100. nedožitým narodeninám prof. MUDr. Konštantína Čárskeho. In: História medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny v kontexte vývoja európskej vedy 20. storočia. Ed.: Pavlíková, Ľ., Beniak, M. a kol. Bratislava, JUGA 2000, 304 s., s. 54 – 60

Moravec, R.: Profesor Dr., dr. h. c. Stanislav Kostlivý. In: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku, 3. zv. Ed.: Tibenský, J., Poss, O. Bratislava, AEP 1999, 418 s., s. 90 – 93

Vencel, P. - Žiška, K. - Moravec, R. - Moravcová, M.: Július Carmen, autor prvej slovenskej zdravovedy. In: Vedecká konferencia II. Stodolov memoriál, Bratislava 1998. Zborník príspevkov. Bratislava, LF UK 1998, 185 s., s. 61 – 65

Moravec, R.: Historický vývoj operácií na žalúdku. In. Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny a farmácie. Vysoké Tatry 1994. Zborník príspevkov z vedeckého sympózia. Bratislava, Slovenská lekárska spoločnosť 1994, 200 s., s. 41 – 42

Moravec, R.: Za profesorom MUDr. Konštantínom Čárskym. Bratisl. lek. Listy, 85, 1988, č. 2, s. 142 – 143

Moravec, R. - Tichý, M. - Beniak, M. - Moravcová, M. - Húsková, M.: Minulosť a súčasnosť I. chirurgickej klinky – 65. výročie jej vzniku. Zborník prác 38. chirurgického dňa Kostlivého, Infekcie v chirurgii. Bratislava, Svornosť 1985, s. 7 – 15


doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Prof. MUDr. Rudolf Moravec, DrSc.; M. Tichý, E. Sedláčková, H. Rapantová, D. Heřmánková: Prof. MUDr. Rudolf Moravec, DrSc. - Chirurg z kysuckého Brodna, Brastislava, Juga, 2002. Spracovala Zlatica Mokrá


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian
  17.07.  Eva Slavkovská
  17.07.  František Zvarík
  17.07.  Miroslav Válek
  17.07.  Pavol Peter Gojdič
  17.07.  Aladár Randík

  Dnes má meniny
  Henrich

  Zajtra má meniny
  Drahomír    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS