o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Gabriela Kiliánová / spoločenské vedy

Gabriela Kiliánová

PhDr. Gabriela Kiliánová CSc.
riaditeľka Ústavu etnológie SAV, etnologička, vedecká pracovníčka

* 16.04.1951
vzdelanie

1974 Filozofická fakulta UK, odbor národopis (etnológia)
1977 titul PhDr.
1990 titul CSc., Filozofická fakulta UK, odbor národopis (etnológia)

Komunikačné jazyky:
nemecky, anglicky, francúzsky, rusky, poľsky

životopis

Riaditeľka Ústavu etnológie SAV Gabriela Kiliánová absolvovala štúdium národopisu (etnológie) na Filozofickej fakulte UK. Špecializáciu na ústnu slovesnosť a ľudovú literatúru ukončila v roku 1974. V rokoch 1974 - 1976 pracovala ako asistentka na Katedre etnografie a folkloristiky FiF UK v Bratislave. Na základe obhajoby rigoróznej práce Problém rozprávača vo folkloristike (Bratislava 1976) získala titul PhDr. V roku 1977 začala interné ašpirantské štúdium na FiF UK, ktoré ukončila v roku 1982.
V roku 1983 nastúpila do Ústavu etnológie SAV (vtedy pod názvom Národopisný ústav SAV), kde pracuje dodnes.
Po úspešnej obhajobe kandidátskej dizertačnej práce Ekológia súčasných procesov v ľudovej slovesnosti. Na príklade rozprávačského repertoáru jednej obce (Bratislava 1989) v roku 1990 získala titul CSc.
V roku 1993 prevzala funkciu vedeckej tajomníčky v Ústave etnológie SAV (ÚEt SAV). V rokoch 1998 - 2000 bola zástupkyňou riaditeľa a od roku 2000 vykonáva funkciu riaditeľky pracoviska.
Popri výskumnej práci v ÚEt SAV sa venuje aj pedagogickej činnosti. V rokoch 1994 - 1997 pôsobila ako odborná poradkyňa a lektorka v novovznikajúcom odbore Európske štúdia v Academii Istropolitane, v Inštitúte pre postgraduálne vzdelávanie v Bratislave, od roku 1997 v podobnej funkcii pokračovala v Academii Istropolitane Nove vo Svätom Jure. V školských rokoch 1996/97, 1998/99 a 1999/ 2000 prednášala na Katedre európskej etnológie, Filozofickej fakulty Viedenskej univerzity. Od školského roka 2001/ 02 poskytuje každý druhý rok blok prednášok na Inštitúte slavistiky, Univerzity v Regensburgu v Nemecku. Výberové prednášky pre vysokoškolských študentov predniesla na Univerzite Bielefeld (2001), Freiburg (2001), Madrid (2007) a iných.
Štipendijné výskumné pobyty absolvovala na Európskom univerzitnom inštitúte v talianskej Florencii (1992, 1993), na Rakúskej akadémii vied (1994), na Univerzite Martina Luthera Halle an der Saale v Nemecku (1994), na Univerzite v Leidene v Holandsku (2001) a na Univerzite v Lipsku, v Nemecku (2007, 2008).

Oblasť pôsobenia:
vedecký výskum v sociálnych vedách

Odborné zameranie:
Gabriela Kiliánová sa po absolvovaní vysokoškolského štúdia venovala výskumu súčasného slovesného repertoáru na vidieku a v malých mestách Slovenska. Sledovala najmä sociálny kontext odovzdávania ústnych tradícií. Po obhájení kandidátskej práce a získaní titulu CSc. rozširovala okruh odborných záujmov. Postupne sa venovala etnografii malých spoločenských skupín, neskôr etnickej a kultúrnej identite v strednej Európe, interetnickým vzťahom na hranici, kolektívnej pamäti a kolektívnym identitám, ako aj ich premenám v transformačných procesoch na Slovensku po roku 1989. V ostatnom období sa venuje antropológii smrti (rituály, postoje k smrti, obrazy smrti v modernej spoločnosti).
Od roku 1992 sa spolupodieľala na vytváraní nového študijného odboru pre sociálne a humanitné vedy v Academii Istropolitane, ktorý sa vďaka podpore TEMPUS programu podarilo otvoriť v školskom roku 1996/97 pod názvom Európske štúdia. Z toho dôvodu svoje odborné záujmy rozširovala o interdisciplinárne štúdium kultúrnej a sociálnej histórie Európy so zvláštnym zreteľom na modernizačné procesy v 19. a 20. storočí.

Spolupráca na významných projektoch:
Od nástupu do ÚEt SAV sa Gabriela Kilianová podieľala na práci takmer 15 vedeckých projektov na národnej úrovni (GAV, VEGA, štátne programy výskumu a vývoja, centrum excelentnosti SAV a pod.), pričom 5 projektov GAV, resp. VEGA viedla.
Na medzinárodnej úrovni sa zapojila do projektu 5. rámcového programu EÚ, schémy Marie Curie: European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean: Building on the Past (2001 - 2004, koordinátor Universita Ca´Foscari, Benátky), ktorý v rozšírenej zostave partnerov pokračuje aj v 6 rámcovom programe EÚ (2005 - 2009). Spolupracovala v 4 bilaterálnych a 1 multilaterálnom zahraničnom projekte na témy kolektívna pamäť, kolektívne identity a kultúrny priestor strednej Európy.
V súčasnosti (2007 - 2010) pracuje Gabriela Kilianová v interdisciplinárnom a medzinárodnom tíme, ktorý sa venuje výskumu kultúrnych javov v multietnických priestoroch stredovýchodnej Európy. Projekt je koordinovaný Spoločenskovedným centrom pre stredovýchodnú Európu na Univerzite v Lipsku v Nemecku.

Ocenenia:

1996 Medzinárodná Cena G. Pitre – S. Salomone Marino a Mesto Palermo, kategória “Cena predsedu poroty”, za dielo „Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska“ I. - II. Členka autorského kolektívu.

2006 Medzinárodná cena Herder Preis v odbore etnológia, A. Toepfer Stiftung F.V.S. Hamburg – Universität Wien

Herderova_cena

Členstvo v organizáciách a združeniach:

Od roku 1970 je Gabriela Kiliánová členkou Národopisnej spoločnosti Slovenska, v rokoch 1975 - 1977 bola vedeckou tajomníčkou spoločnosti.
Od roku 2008 je členkou Slovenskej asociácie sociálnych antropológov.
Je tiež členkou Rady Slovenskej asociácie sociálnych antropológov.

V zahraničí pôsobí Gabriela Kiliánová od roku 1992 ako členka International Society for Folk Narrative Research, od roku 1998 je členkou exekutívy výboru (Executive committee). Zároveň je členkou European Association of Social Anthropologists (od roku 1992), tiež členka Societé Internationale Ethnologie et Folklore (od roku 1994) a od roku 1995 je čestnou členkou spoločnosti Finish Literature Society. Ako dopisujúca členka pôsobí od roku 1996 v Österreichische volkskundliche Gesellschaft. Od roku 2008 je členkou Európskej akadémie vied a umení so sídlom v Salzburgu, Rakúsko.

Členstvo vo vedeckých radách doma a v zahraničí:

Vedecká rada Etnografického múzea SNM, Martin (od 2001)
Vedecká rada Sorbisches Institut e.V., Bautzen, Nemecko (od 1999)
Kuratórium, Ethnographisches Museum Schloss Kittsee, Rakúsko (1993 - 2007)
Vedecké poradné grémium, Forschungsstelle Sozialanthropologie, Zentrum Asienwissenschaften und Sozialanthropologie, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Rakúsko (od 2007)

Členstvo v edičných radách časopisov doma a v zahraničí:

Šéfredaktorka časopisu Slovenský národopis (od 2001)
Členka redakčnej rady časopisu Human Affairs (od 2002)
Členka redakčnej rady DEMOS, Internationale ethnographische und folkloristische Informationen, Dresden, Ndemecko ( 1987-2001)
Členka redakčnej rady časopisu Lětopis, Sorbisches Institut e.V., Bautzen, Nemecko (od 1999)
Členka redakčnej rady Anthropological Journal of European Cultures, Frankfurt am Main, Nemecko/ od 2006 Londondery, Veľká Británia (od 2002)

Rodina:

Manžel Ing. arch. Jaroslav Kilián, synovia Mgr. Peter Kilián, PhD. (nar. 1976), Juraj Kilián (nar. 1978), Mgr. Ondrej Kilián (nar. 1979).

tvorba

Výsledky svojich výskumov publikovala riaditeľka Ústavu etnológie SAV v knižných prácach, v kapitolách a vedeckých štúdiách (výber za posledných 5 rokov):

Knižné práce
KILIÁNOVÁ, Gabriela: Identita a pamäť. Devín/ Theben/ Dévény ako pamätné miesto. Bratislava: Ústav etnológie SAV a SAP, 2005. 148 s. ISBN 80-88880-68-8

KILIÁNOVÁ, Gabriela (ed.), DANGLOVÁ, Oľga – KANOVSKÝ, Martin (co-eds.) : Communities in Transformation. Central and Eastern Europe. Anthropological Journal on European Cultures 12, Frankfurt am Main, 2003.
KILIÁNOVÁ, Gabriela - KÖSTLIN, Konrad - NIKITSCH, Herbert - STOLIČNÁ, Rastislava eds.: Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21th Century: Reflections and Trends. Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien No. 27, Etnologické štúdie č. 9, Ústav etnológie SAV, Wien - Bratislava 2005. ISBN 3-9-02029-10-2

Kapitoly v knižných prácach
KILIÁNOVÁ, Gabriela: Ein Grenzmythros: die Burg Devín. In: Hannes Stekl – Elena Mannová (eds.): Heroen, Mythen, Identitäten. Die Slowakei und Österreich im Vergleich. Wiener Vorlesungen, Konversatorien und Studien. Band 14. Wien, WUV 2003, s. 49-80.

KILIÁNOVÁ, Gabriela: Continuity and Discontinuity in an Intellectual Tradition under Socialism: The 'Folkloristic School' in Bratislava. In: HANN, Chris, SÁRKÁNY, Mihály, SKALNÍK, Petr eds.: Studying Peoples in the People' s Democracies. Socialist Era Anthropology in Eastern and Central Europe. Halle Studies in the Anthropology of Euroasia, Volume 8, Münster, LIT Verlag, 2005. ISBN 3-8258-8048-6, s. 257-271.

KILIÁNOVÁ, Gabriela: People at risk in the context of informal local networks. In: HAUKANES, Haldis – PINE, Frances eds.: Generations, Kinship and Care. Bergen: University of Bergen, 2005. ISBN 82-91878-11-0, s. 121-136.

KILIÁNOVÁ, Gabriela. Märchenrezeption in der Slowakei. Zwischen mündlicher Überlieferung und moderner Wahrnehmung. In BENDIX, Regina, MARZOLPH, Ulrich (Hrsg.) Hören, Lesen, Sehen, Spüren: Märchenrezeption im europäischen Vergleich. Schriftenreihe RINGVORLESUNGEN der Märchen -Stiftung Walter Kahn, Herausgegeben von Kurt Franz, Bd. 8 UNI Göttingen, Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2008, s. 148-158. ISBN 978-3-7340-0361-4.

KILIÁNOVÁ, Gabriela: Komu patrí Devín? In: Eduard Krekovič – Elena Mannová – Eva Krekovičová (zost.): Mýty naše slovenské. Bratislava, Academic Electronic Press 2005, 120-133. ISBN 80-88880-61-0

- 15 vedeckých štúdií, uverejnených v rokoch 2003 - 2008 v domácich i zahraničných periodikách, resp. vo vedeckých zborníkoch na témy: kolektívna pamäť, kolektívne identity, miesta pamäte a slovesné tradície.

Ku bibliografii ako i k vedeckému zameraniu pozri bližšie http://www.uet.sav.sk/pracovnici/kilianova.htm

záujmy

krásna literatúra, klasická hudba, džez a ľudová hudba, špor - turistika a lyžovanie a.i.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Slovenská akadémia vied


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 30.05.2024

  Narodeniny/výročie  
  30.05.  Peter Lipa
  30.05.  Ľudovít Hudek
  30.05.  Vojtech Alexander
  31.05.  Tomislav Jurik
  31.05.  Viktor Bauer
  31.05.  Pavol Lančarič
  31.05.  Martin Čulen
  31.05.  Gabriela Belopotocká
  1.06.  Dominik Hrušovský
  1.06.  Ladislav Nagy
  1.06.  Peter Danišovič
  1.06.  Ján Francisci-Rimavský
  1.06.  Peter Machajdík
  1.06.  Marianna Krajčírová-Némethová

  Dnes má meniny
  Ferdinand

  Zajtra má meniny
  Petronela/Petrana    za máj 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS