o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Oto Barborák / technika / funkcionári vedy a vzdelania

Oto Barborák

Doc. Ing. Oto Barborák CSc.
docent Fakulty špeciálnej techniky, prorektor pre informatizáciu, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Katedra špeciálnej, výrobnej a mobilnej techniky

* 21.09.1952 Holíč
vzdelanie

1971 Stredná všeobecnovzdelávacia škola, Holíč
1976 Fakulta strojní, Vysoká škola strojní a textilní, Liberec, odbor Konštrukce textilních a oděvních stroju, Ing.
1989 Fakulta strojní, Vysoká škola strojní a textilní, Liberec, odbor Textilní technika CSc.
2002 Fakulta strojní, Vysoká škola strojní a textilní, Liberec, odbor Konstrukce stroju a zařízení, Doc.

životopis

Docent Oto Barborák pôsobí od roku 2007 ako dekan Fakulty špeciálnej techniky na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. V rokoch 2002 / 2007 pôsobil ako vedúci Katedry špeciálnej, výrobnej a mobilnej techniky. V roku 2008 absolvoval študijný pobyt na Iženskej štátnej technickej univerzite.
Je garantom bakalárskeho štúdia na Fakulte špeciálnej techniky a od roku 2006 spolugarantom bakalárskeho študijného programu na Fakulte priemyselných technológií v Púchove.

Priebeh zamestnaní:

1977 – 1990 pracovník v textilnom a odevnom priemysle na rôznych riadiacich postoch
1985 Forschungsinstitut RAKO (Rationalisierung Konfektion) Berlín (dnes SRN) – štúdijný pobyt v odevnom výskumnom ústave - 2 mesiace
1989 CSc – práca: Manipulátory v odevnej výrobe
1990 – 1992 Synatex – konfekčná výrobná firma, Tunis, (Tunisko) – štúdijno – pracovný pobyt v odevnej firme
1992 – 1997 práca v odevnom priemysle, podnikanie
1997 pedagóg na Fakulte špeciálnej techniky, odborný asistent na Katedre mechaniky
2002 Doc, práca: Kinematika a dynamika podávacieho mechanizmu šijacieho stroja
2002 – 2007 vedúci Katedry špeciálnej, výrobnej a mobilnej techniky
2007 dekan Fakulty špeciálnej techniky
2008 študijný pobyt na Strojníckej fakulte Iževskej štátnej technickej univerzity, Iževsk, Ruská federácia, spojený s prednáškovou činnosťou.
2012 Dr.h.c. udelený Iževskou štátnou technickou univerzitou

Garantovanie študijných programov:

Garant bakalárskeho štúdijného programu na Fakulte špeciálnej techniky
* Štúdijný odbor: Inžinierstvo strojov a zariadení (od roku 2002)
* Štúdijný odbor: Výrobná technika (od roku 2005)
* štúdijný program: Výrobná technika v spracovateľskom priemysle

Spolugarant bakalárskeho štúdijného programu na Fakulte priemyselných technológií v Púchove
* Štúdijný odbor: Materiály (od roku 2006)
* štúdijný program: Textilná technológia a návrhárstvo (od roku 2006)

Garant doktorandského štúdia (III. stupeň) na FŠT v odbore 23-01-9 Časti a mechanizmy strojov

Člen rady garantov študijných odborov doktorandského štúdia na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka

Školiteľ v rámci doktorandského štúdia na Fakulte špeciálnej techniky
* vedný odbor 23-01-9 Časti a mechanizmy strojov
* vedný odbor 23-07-9 Strojárenské technológie a materiály

Ocenenia:

2007 Cena rektora Trenčianskej univerzita A. Dubčeka za vysokoškolskú učebnicu: „Tkacie stroje v textilnej výrobe“

2007 Strieborná medaila Maximiliána Hella, udelená rektorom TnU AD

2005 Cena rektora Trenčianskej univerzita A. Dubčeka za vysokoškolskú učebnicu: „Mechanické technológie a stroje na výrobu netkaných textílií“

Vedecké a výskumné aktivity:

- Kinematika a dynamika strojov a zariadení
- Časti strojov a mechanizmov – zameranie predovšetkým na textilné a odevné stroje
- Spoľahlivosť strojov a zariadení

Riešenie projektov:

Zodpovedný riešiteľ vedeckej grantovej úlohy VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR)
1. VEGA č. 1/1093/05 pre roky 2005 - 2007 – hlavný riešiteľ
Názov:
Rozpracovanie teórie a metodiky prognózovania spoľahlivosti šijacích strojov z hľadiska predlžovania životnosti ich funkčných častí a z pohľadu materiálového zloženia zašívaných častí

Zodpovedný riešiteľ vedeckej grantovej úlohy VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR)
2. VEGA č. 1/0421/08
pre roky 2008 - 20010 – hlavný riešiteľ
Názov:
Výskum možnosti využitia nekovových a kompozitných materiálov pri výrobe akčných členov na výrobnej technike

Riešenie univerzitných projektov na TnUAD:

1) Univerzitný grant TnU AD AD - hlavný riešiteľ
č. 4/03: Vplyv prevádzkových technických parametrov na opotrebovanie a spoľahlivosť práce ihly na šijacom stroji (ukončená záverečnou správou).

2) Univerzitný grant TnU AD - hlavný riešiteľ
č. 9/04: Výskum vplyvu textilného materiálu na opotrebovanie povrchu strojovej šijacej ihly v oblasti uška a hrotu (ukončené záverečnou oponentúrou na FŠT).

3) Univerzitný grant TnU AD - hlavný riešiteľ
č.11/05: Výskum dôsledku interaktívneho styku strely a špeciálnej ochrannej textílie (ukončené záverečnou oponentúrou na FŠT).

Realizované technické diela:

Č. 1/2002/FŠT: Konštrukčná úprava časti stroja MEMMINGER 541 na výrobu textilných lán

Č. 1/2003/kŠT: Uchytenie návinu a jeho brzdenie pri prevíjaní textilných lán

Č. L1/2005/FŠT/ KŠaVT: Spracovanie návrhu konštrukcie umiestnenia a uchytenia rozvodovky
v karosérii PVSaPC


Č. 1/2005/FŠT/ KšaVT: Riešenie spôsobu navíjania textilných lán väčších priemerov na stroji
HERZOG 65829


Č. 3/2005/FŠT/ KšaVT: Riešenie spôsobu miešania materiálu na výrobu vlákien pre výrobu textilných lán

Č. 2/2005/FŠT/ KšaVT: Riešenie spôsobu navádzania textilných lán do fixačného stroja

Č. /2005/FŠT/ KŠaVT: Riešenie uchytenia sietí pri ich splietaní

Č. 1/2006/KšaVT/FŠT: Riešenie renovácie nožov , používaných na automatizovanom rezacom
pracovisku pre rezanie textílií


Č. 1/2007/FŠT/KŠVaMT: Spôsob miešania materiálu a výroba prototypu miešacieho zariadenia na prípravu suroviny na výrobu textilných lán

Č. 2/2007/KŠVaT/FŠT: Riešenie odstránenia kmitania navíjacieho hriadeľa pri prevíjaní textilných lán

Iné:

Od 1. 9. 2005 zaradenie na Fakulte špeciálnej techniky na funkčné miesto mimoriadny profesor

Vedúci Katedry špeciálnej, výrobnej a mobilnej techniky, Fakulta špeciálnej techniky TnU AD

Člen hodnotiacej pracovnej skupiny SLOVAK GOLD (2007)

Garant a lektor podiplomového štúdia príslušníkov OS SR na FŠT

Garant a lektor štúdia príslušníkov OS SR na FŠT v spolupráci s firmou DELTA DEFENCE, a.s. Prešov

Získaný certifikát Goetheho inštitútu /SRN/ - absolvovanie lekcií nemeckého jazyka so skúškou

tvorba

Publikačné aktivity:

Doc. Ing. Oto Barborák, CSc. je autorom alebo spoluautorom viac ako 100 vedeckých a odborných prác v odborných časopisoch, na medzinárodných vedeckých konferenciách a v Zborníkoch vedeckých prác a štúdií.

Monografie, vysokoškolské učebnic a skriptá:

Barborák O., Beran J., Božková O.: Strojová šijacia ihla, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, 2005, (ISBN 80-8075-084-X, EAN 9788080750848) – podiel 75%

Barborák O., Chrpová E.: Mechanické technológie a stroje na výrobu netkaných textílií, Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Trenčín, 2005 (ISBN 80-8075-056-4, EAN 9788080750565) – podiel 80%

Barborák O., Chrpová E.: Tkacie stroje v textilnej výrobe, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, 2006 (ISBN 80-8075-103-X, EAN 9788080751036) – podiel 50%

Barborák O.: Technická mechanika, /vysokoškolská učebnica/, Dubnický technologický inštitút – súkromná vysoká škola, Dubnica nad Váhom, 2007, ISBN 978-80-969615-6-6, EAN 9788096961566

Barborák O.: Vláknité a textilné materiály, /vysokoškolská učebnica/, Dubnický technologický inštitút – súkromná vysoká škola, Dubnica nad Váhom, 2007, ISBN 978-80-969615-8-0, EAN 9788096961580

Lahučký D., Barborák O.: Technická dokumentácia, /vysokoškolská učebnica/, Dubnický
technologický inštitút – súkromná vysoká škola, Dubnica nad Váhom, 2008, ISBN 978-80-969615-5-9, EAN 9788096961559/ 50%

Barborák O., Hakim A.H., Andrejčák I.: Prevádzková spoľahlivosť výrobnej techniky, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, 2008, (50%)

Barborák O.: Kinematika - úvod do riešenia rovinných mechanizmov, Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Trenčín, 2000, (ISBN 80-88914-21-3)

Barborák O.: ODEVNÍCTVO I - Vrchné odevné textilné materiály, Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Trenčín, 2001, (ISBN 80-88914-38-3)

Barborák O.: ODEVNÍCTVO II - Šijacie stroje v odevnej výrobe, Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčín, 2002, (ISBN 80-88914-77-9)

Barborák O., Kotras Š., Backárová H.: Odevné stroje a výrobné systémy – Zásady prevádzky šijacej techniky, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčín, 2004, (ISBN 80- 8075-032-7, EAN:9788080750329) – podiel 80%

Barborák O.: Základy stavby výrobnej techniky – vybrané kapitoly, Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Trenčín, 2007, (ISBN 978-80-8075-194-4, EAN 9788080751944)

Barborák O.: Projektový manažment – Vybrané kapitoly, Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Trenčín, 2007, (ISBN 978-80-8075-211-8, EAN 9788080752118)

Pôvodný článok vo vedeckom a odbornom časopise:

Barborák O.: Analýzy opotrebovania vytypovaných častí prieťahového vlnárskeho stroja N. Schlumberger, typ GN 5, Zborník vedeckých prác a štúdií FŠT č. 1, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2001 (ISBN 80-88914-52-3)

Barborák O.: Výpočet kinematických a dynamických parametrov podávacieho mechanizmu šijacieho stroja, Zborník vedeckých prác a štúdií FŠT č.2, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Trenčín, 2002, (ISBN 80-88914-99-X, EAN 9788088914990)

Barborak O., Blagodarny V., Božkova O.: Kinematické parametre kulisového ihlového a niťového mechanizmu priemyselného šijacieho stroja, časopis Manufacturing Engineering – Výrobné inžinierstvo č. 4, Prešov, 2004, Barborák O.: Ihla ako aktívny člen ihlového mechanizmu šijacieho stroja, Zborník vedeckých prác a štúdií FŠT č. 3, Trenčianska univerzita A:Dubčeka, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčín, 2004, (ISBN 80-8075-046-7, EAN 9788080750466 )

Barborák O.: Kinematické parametre šesťčlenného kulisového mechanizmu, Sborník Vojenské akademie v Brně, řada B – technické a přírodní vědy, č. 1, Brno, 2004, VA Brno, ( ISSN 1211-1023) Backárová H., Barborák O.: Vplyv tribologických aspektov na pohyb mechanizmu šijacieho stroja, Zborník vedeckých prác a štúdií FŠT č. 4, Trenčianska univerzita A:Dubčeka, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčín, 2005, (ISBN 80-8075-106-4, EAN 9788080751067, ISSN 1336-9008)

Barborák O.: Štúdia o významných faktoroch, vplývajúcich na spoľahlivosť práce šijacieho stroja a možnosti odstránenia ich negatívnych účinkov, Zborník vedeckých prác a štúdií FŠT č.5, trenčianska univerzita A. Dubčeka, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčín, 2006 (ISSN 1336-9008, ISBN 80-8075-170-6, EAN 9788080751708)

Lipták,P., Barborák, O., Kopecký,I.: Diagnostikovanie vybraných technických parametrov šijacieho stroja a ich vplyv na spoľahlivosť jeho práce, Technická diagnostika, Z1, ročník XVI., 2007, ISSN 1210- 311X, (50%)

Blagodarny V., Barborák O., Pavlenko S.: Hodnotenie spoľahlivosti šijacích strojov, Manufacturing Engineering – Výrobné inžinierstvo, číslo 1, ročník VII, 2008, str.75, ISSN 1335-7972 /podiel 0,40/0,4/0,2

Barborák O., Blagodarny V., Andrejčák I.: Urýchlené únavové skúšky zariadení výrobnej techniky, Zborník vedeckých prác a štúdií FŠT č. 6, Trenčianska univerzita A:Dubčeka, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčín, 2007, str. 23 až 27, (ISBN 978-80-8075-267-5, EAN 9788080752675, ISSN 1336- 9008), podiel 50/20/30

Blagodarny V., Barborák O., Pavlenko S.: Hodnotenie spoľahlivosti šijacích strojov, Zborníkvedeckých prác a štúdií FŠT č. 6, Trenčianska univerzita A:Dubčeka, Fakulta špeciálnej techniky,Trenčín, 2007, str. 29 až 40, (ISBN 978-80-8075-267-5, EAN 9788080752675, ISSN 1336-9008), podiel 40/40/20

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Doc. Ing. Oto Barborák, CSc.


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 13.06.2024

  Narodeniny/výročie  
  13.06.  Zita Pleštinská
  13.06.  Juraj Migaš
  13.06.  Pavel Hrmo
  13.06.  Ladislav Veliačik
  13.06.  Monika Vrzgulová
  13.06.  Jana Dukátová
  14.06.  Zuzana Smatanová
  14.06.  Pavol Palkovič
  14.06.  Emília Došeková
  14.06.  Vladimír Rusko
  14.06.  Pavol Polanský
  15.06.  Ivan Varga
  15.06.  Ján Azud
  15.06.  Eduard Pittich
  15.06.  Ivan Sokol
  15.06.  Ladislav Troják

  Dnes má meniny
  Anton

  Zajtra má meniny
  Vasil    za jún 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS