o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 František Trebuňa / technika

František Trebuňa

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa CSc.
Dekan Strojníckej fakulty TU v Košiciach, riaditeľ Ústavu špeciálnych technických vied a vedúci Katedry aplikovanej mechaniky a mechatroniky

* 05.08.1947 Spišské Hanušovce (okr. Kežmarok)
vzdelanie

1952 – 1962 ZDŠ Spišské Hanušovce
1962 – 1965 SVŠ Spišská Stará Ves, maturita jún 1965
1965 – 1970 Strojnícka fakulta VŠT Košice, štátne záverečné skúšky september 1970
1971 – 1973 Riadna vedecká ašpirantúra – SjF VŠT Košice, školiteľ prof. Ing. Alexander Doktor
1978 Habilitácia na docenta, odbor 39-01-9 Mechanika tuhých a poddajných telies
1995 Inaugurácia na profesora, odbor aplikovaná mechanika

životopis

Profesor František Trebuňa je ženatý. Spolu s manželkou MUDr. Kamilou Trebuňovou (rod. Baranovou) majú dvoch synov: Františka (1974) a Petra (1980).

Priebeh praxe:
1970 – 1971 asistent Katedry technickej mechaniky Strojníckej fakulty VŠT v Košiciach
1971 – 1973 riadny vedecký ašpirant Katedry technickej mechaniky SjF VŠT v Košiciach
1973 – 1978 odborný asistent KTM SjF VŠT v Košiciach
1974 – 1975 starší inžinier VZLU, Praha
1979 – 1995 docent KTM SjF VŠT v Košiciach
1996 – doteraz profesor KTM SjF TU v Košiciah

Riadiace funkcie v rámci fakulty:
1975 – 1978 tajomník Katedry technickej mechaniky SjF VŠT v Košiciach
1979 – 1985 zástupca vedúceho katedry KTM SjF VŠT v Košiciach
1986 – 1990 vedúci Katedry technickej mechaniky SjF VŠT v Košiciach
1995 – 1996 prodekan SjF v Košiciach
1997 – 2003 dekan Strojníckej fakulty TU v Košiciach
2003 – doteraz prodekan, riaditeľ ústavu a vedúci katedry aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF TU v Košiciach

Študijné a prednáškové pobyty:
1968 Technická univerzita, Západný Berlín
1973 Moskovský stavebný inštitút, Moskva
1973 Leningradský polytechnický inštitút, Petrohrad
1978 Mineralogicko-geologický inštitút, Sofia
1985, 1989 Bergská univerzita, Wuppertal
1988 Polytechnika Warsawska, Warsawa
1978, 1981, 1983, 1987 Polytechnika Rzeszow
1997 ETH Zürich

Vedeckopedagogický rast:
Obhajoba kandidátskej dizertačnej práce „Príspevok k výpočtu napätosti v tenkostenných konštrukciách“ odbor: „Mechanika tuhých a poddajných telies a prostredí“ 1973 - SjF VŠT v Košiciach.

Habilitácia za docenta: habilitačná práca „Aplikácia matematickej teórie pružnosti pri výpočte ortotropných dosiek a konštrukcií“ odbor: „Mechanika tuhých a poddajných telies a prostredí“ 1978 – SjF VŠT v Košiciach.

Vymenúvacie konanie za profesora. Inauguračná prednáška „Analytické a experimentálne posúdenie pevnosti a tuhosti nosných konštrukcií z klasických a novodobých materiálov“ 1995 – SjF Žilinskej univerzity v Žiline, odbor: „Aplikovaná mechanika“.

Vedecká orientácia:
tenkostenné konštrukcie - výpočtové metódy a ich experimentálne overenie
pevnostná a tuhostná analýza robotov a manipulátorov
experimentálna analýza napätosti, automatizácia jej merania a vyhodnotenia
zvyškové napätia v konštrukciách a metódy ich určovania
životnosť konštrukcií
mechanika kompozitných materiálov
mechatronika

Prehľad vedecko-výskumných a odborných aktivít:
vedecké monografie - 8
vysokoškolské učebnice - 8
vysokoškolské učebnice - 5
vysokoškolské skriptá - 12
pôvodné vedecké práce v časopisoch – 197
pôvodné vedecké práce v zborníkoch - 109
citácie v publikovaných vedeckých prácach - viac ako 225
vedecko-výskumné práce, projekty a inžinierske diela – 252

Členstvo vo vedeckých radách, redakčných radách, komisiách:
člen Vedeckej rady TU v Košiciach (1997 – 2003)
člen Vedeckej rady SjF TU v Košiciach
člen Vedeckej rady SjF VUT Brno
člen Vedeckej rady SjF TU VŠB Ostrava
člen Vedeckej rady SjF STU Bratislava
podpredseda spoločných odborových komisií doktorandského štúdia v odboroch: aplikovaná mechanika, mechatronika, výzbroj a letecká technika
viceprezident asociácie strojných inžinierov Slovenska
člen Českej a Slovenskej spoločnosti pre mechaniku
predseda a člen redakčných rád vedeckých časopisov
predseda a člen vedeckých výborov konferencií a sympózií
člen pracovnej skupiny akreditačnej komisie
predseda TSC IMEKO experimentálna mechanika

Ocenenia (vybrané ocenenia za vedecko-odbornú a publikačnú činnosť):

1970 - medaila „Vynikajúci študent VŠT“, 1970
1971 - uznanie Prezídia ČSAV Praha, 1971
1979 - cena riaditeľa programu Intercosmos za vývoj zariadenia pre experiment Vertikal, 1979
1982, 1985 - viacnásobné ocenenie VSŽ Košice, 1982, 1985
1982, 1983, 1989 - cena rektora VŠT Košice
1983, 1986 cena Slovenského literárneho fondu za publikácie v Strojníckom časopise
1985, 1986 ocenenia Československej spoločnosti pre mechaniku
1986 cena riaditeľa VUKOV Prešov za výskum robotiky
1995 člen The New York Academy of Sciences
1997 zlatá medaila TU Košice
1999 plaketa STU Bratislava

“Plaketa

2001 zaradenie do monografie 2000 Outstanding Intellectuals of the 20th century. International Biographical Centre Cambridge, England
2002 medaila Georgia Agricoly VŠB TU Ostrava

“Medaila

2002 zlatá medaila SjF VUT Brno
2005 čestný doktorát VUT Brno (aplikovaná mechanika a mechatronika)
2006 zlatá medaila SjF TU v Košiciach
2007 Gold metal for Slovakia. American Bibliographical Institute
2007 International educator for the year 2007. International Bibliographical Centre. Cambridge
2007 zlatá medaila TU Košice
2007 čestný doktorát VŠB Ostrava (aplikovaná mechanika a mechatronika)

tvorba

Monografie:

Trebuňa, F., Bigoš, P.: Intenzifikácia technickej spôsobilosti ťažkých nosných konštrukcií. Vienala, Košice 1998, ISBN 80-967325-3-6, 345 s.
Trebuňa, F., Šimčák, F.: Tenkostenné nosné prvky a konštrukcie. Vienala, Košice 1999, ISBN 80-7099-444-4, 268 s.
Trebuňa, F.: Štrukturované štúdium. Vienala Košice 2001 ISBN 80-7099-690 – 0, 141 s.
Trebuňa, F., Buršák, M.: Medzné stavy – lomy. Grafotlač, Prešov, 2002, ISBN 80-7165-362-4, 348 s.
Trebuňa, F., Šimčák, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav. Emilena Košice 2004, ISBN 80-7073-148-9 980 s.
Trebuňa, F., Šimčák, F.: Kvantifikácia zvyškových napätí tenzometrickými metódami. Grafotlač Prešov 2005, ISBN 80-8073-227-2, 134 s.
Trebuňa, F. a kol.: Princípy, postupy, prístroje v metóde Photostress. EVPU Nová Dubnica, a.s. a SjF TU v Košiciach, pripravené do tlače, 540 s.
Trebuňa, F.: Príručka experimentálnych mechaniky. Typopress Košice, 2007, ISBN 970-80-8073-816-7, 1526 s..

Odborné a popularizačné knihy:

Trebuňa, F., Badida, M.: Profesori strojníckej fakulty 1952 – 2002. Vienala Košice 2002 ISBN 80-7099-822-9 284 s.
Trebuňa, F., Badida, M.: Almanach 2002. Vienala Košice 2002 ISBN 80-7099-804-0 188 s.
Trebuňa, F., Maňková, I., Kováč, M., Smrček, J., Zapachová, A.: Údaje o fakulte a univerzite – vzdelávací proces. Vienala Košice 2001 ISBN 80-7099-687-0 342 s.
Trebuňa, F., Smrček, J., Maňková, I., Kováč, M.: Vedeckovýskumná činnosť, habilitačné a inauguračné konanie. Vienala Košice 2001 ISBN 80-7099-688-9 427 s.
Trebuňa, F., Maňková, I., Kováč, M., Smrček, J.: Akreditačné dokumenty SjF TU v Košiciach. Vienala Košice 2001, ISBN 80-7099-689-7 348 s.

Vysokoškolské učebnice:

Trebuňa, F., Šimčák, F., Jurica, V.: Pružnosť a pevnosť I.. I.vydanie Vienala Košice 2000, ISBN 80-7099-477-0, II.vydanie Vienala Košice 2001, ISBN 80-7099-736-2, 302 s.
Trebuňa, F., Jurica V, Šimčák,F.,: Pružnosť a pevnosť II. I.vydanie Vienala Košice 2000 , ISBN 80-7099-478-9, II. Vydanie, Vydavateľstvo M. Vaška Prešov 2002, ISBN 80-7165-364-0, 318 s.
Trebuňa, F., Šimčák, F., Jurica, V.: Príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti I. I. Vydanie, Vienala Košice 2000, II. Vydanie Vydavateľstva M. Vaška, Prešov, 2002, ISBN 80-7099-593-9, 314 s.
Trebuňa, F., Jurica, V., Šimčák, F.,: Príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti II.. Vienala 2000, ISBN 80-7099-594-7, 345 s.
Trebuňa, F., Buršák, M.: Medzné stavy – lomy, Grafotlač Prešov 2002, ISBN 80-7165-362-4 348s.
Trebuňa, F., Šimčák, F., Jurica, V.: Pružnosť a pevnosť. Elfa Košice 2005 ISBN 80 –8073-228-0, 232 s.
Trebuňa, F., Šimčák, F.: Pružnosť, pevnosť a plastickosť v strojárstve. EMILENA, Košice, 2005, ISBN 80-8073-276-0, 484 s.
Trebuňa, F., Šimčák, F.: Pružnosť, pevnosť a plastickosť v príkladoch. EMILENA, Košice, 2005, ISBN 80-8073-277-9, 452 s.

Vysokoškolské skriptá:

Trebuňa, F.: Pružnosť a pevnosť. ES VŠT Košice, 1976, 264 s.
Trebuňa, F., Jurica, V.: Príručka pružnosti a pevnosti. ALFA Bratislava, 1977 - 1. vydanie, 1981 - 2. vydanie, 256 s.
Trebuňa, F.: Pružnosť a pevnosť pre odbory baníctva. ALFA Bratislava, 1981 - 1. vydanie, 1983 - 2. vydanie, 354 s.
Trebuňa, F., Jurica, V., Šimčák, F.: Zbierka úloh z pružnosti a pevnosti I. ALFA Bratislava, 1982 - 1. vydanie, 1985 - 2. vydanie, 1989 – 3 vydanie, 424 s.
Trebuňa, F.: Pružnosť a pevnosť, BF VŠT ,ES VŠT Košice 1986, 412 s.
Trebuňa, F.: Pružnosť a pevnosť pre medziodbor Technika a technológia hlbinného vŕtania. ES VŠT Košice, 1986 - 1. vydanie, 1988 - 2. vydanie, 400 s.
Trebuňa, F., Šimčák, F., Jurica, V.: Pružnosť a pevnosť I pre od­bory strojárska technológia, ekonomika a riadenie strojárskej výroby, automatizované systémy riadenia výroby a procesov v strojárstve. ALFA Bratislava, 1988, 327 s.
Trebuňa, F.: Pružnosť a pevnosť SF VŠT , ES VŠT Košice 1988, 408 s.
Trebuňa, F., Jurica, V., Šimčák, F.: Zbierka úloh z pružnosti a pevnosti II. ALFA Bratislava, 1982 - 1. vydanie, 1985 - 2. vydanie, 1989 – 3.vydanie, 300 s.
Trebuňa, F.: Technická mechanika, časť Mechanika poddajných telies. ALFA Bratislava, 1988, 410 s.
Trebuňa, F., Šimčák, F., Jurica, V.: Pružnosť a pevnosť II pre odbory strojárska technológia, ekonomika a riadenie výroby a procesov v strojárstve. Alfa Bratislava, 1989, 344 s.
Trebuňa, F., Caban, S., Jurica, V., Šimčák, F., Vavrinčíková, V.: Technická mechanika. Návody na cvičenie, ES VŠT Košice, 1989, 489 s.

Významné projekty a výskumné úlohy

Trebuňa, F., Jurica, V., Klinda, A., Šimčák, F.: Modelovanie, metodika výpočtu a experimentálne overovanie nosných prvkov z perspektívnych konštrukčných materiálov. Projekt VEGA 1 /328/93, TU Košice, december 1993.
Trebuňa, F.: Modelovanie, metodika výpočtu a experimentálneho overenia nosných prvkov z perspektívnych konštrukčných materiálov. Projekt VEGA 1/328/94 . TU Košice.
Trebuňa, F.: Identifikácia a spolupôsobenie geometricky, fyzikálne, materiálovo a mechanicky rozdielných častí nosných prvkov a konštrukcií výpočtovými a experimentálnymi metódami metódami s cieľom zvyšovania ich spoľahlivosti. Projekt VEGA 95/5195/532. TU Košice.
Trebuňa, F.: Teoretické a experimentálne metódy výskumu a vývoja ultraľahkých systémov. Projekt VEGA 1/6198/99. TU Košice.
Trebuňa, F. a kol.: Skvalitnenie vzdelanostnej úrovne tvorivých (kreatívnych) zamestnancov priemyslu, výskum nových metodológií, rozvoj využitia experimentálnych diagnostických a simulačných metód v materiálovej diagnostike a konštrukcii pre potreby priemyselnej praxe zabezpečujúcich zvýšenie konkurencieschopnosti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.
Etapa 2.1.1 „Hardvérové a softvérové riešenie otázok experimentálneho určovania zvyškových napätí metódou odvrtávania“. Štátny program výskumu a vývoja 2003 SP 51/028 OO 09/028 09 11 , 57 s.
Etapa 2.1.2 „Vplyv gradientu napätosti po hrúbke steny na merané hodnoty zvyškových napätí a ich verifikácia metódou konečných prvkov“. Štátny program výskumu a vývoja 2003 SP 51/028 OO 09/028 09 11, 60 s.
Etapa 2.1.3 „Kvantifikácia zvyškových napätí tenzometrickými metódami“. Štátny program výskumu a vývoja 2003 SP 51/028 OO 09/028 09 11, 151 s.
Trebuňa, F. a kol.: Vývoj, verifikácia a využitie moderných experimentálnych metód mechaniky s cieľom zvýšenia vzdelanostnej úrovne tvorivých pracovníkov ako aj konkurencieschopnosti strojárskej výroby. Projekt VEGA 1/2187/05, Doba riešenia projektu 1.1.2005 až 31.12.2007.
Trebuňa, F. a kol.: Vytvorenie výskumných podkladov pre tvorbu novej modernej vysokoškolskej príručky experiemntálnych metód mechaniky ako ťažiskovej disciplíny nových študijných programov druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia technických smerov v Slovenskej republike. Projekt KEGA 3/3154/05, Doba riešenia projektu 1.1.2005 až 31.12.2007.
Trebuňa, F. a kol.: Inovácia metodík experimentálneho a numerickécho modelovania mechanických a mechatronických sústav s cieľom vybudovania centra excelentnosti experimentálnych metód mechaniky. Projekt KEGA 1/0004/08, Doba riešenia projektu 1.1.2008 až 31.12.2011.


doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 30.05.2024

  Narodeniny/výročie  
  30.05.  Peter Lipa
  30.05.  Ľudovít Hudek
  30.05.  Vojtech Alexander
  31.05.  Tomislav Jurik
  31.05.  Viktor Bauer
  31.05.  Pavol Lančarič
  31.05.  Martin Čulen
  31.05.  Gabriela Belopotocká
  1.06.  Dominik Hrušovský
  1.06.  Ladislav Nagy
  1.06.  Peter Danišovič
  1.06.  Ján Francisci-Rimavský
  1.06.  Peter Machajdík
  1.06.  Marianna Krajčírová-Némethová

  Dnes má meniny
  Ferdinand

  Zajtra má meniny
  Petronela/Petrana    za máj 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS