o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Jozef Baláž / výtvarné umenie / iné

Jozef Baláž

Jozef Baláž
akademický maliar, zaslúžilý umelec, grafik, ilustrátor, nestor slovenskej známkovej tvorby

* 14.03.1923 Hlohovec
06.07.2006 Bratislava
motto

Nikdy nechcel byť najlepší, chcel byť vždy iba dobrý, aby mohol byť vždy ešte lepší.

vzdelanie

1943 vyučil sa za reprodukčného grafika v Slovenskej Grafii, Bratislava
1946 - 1949 SVŠT, oddelenie kreslenia a maľovania (prof. J. Mudroch, prof. D. Milly a K. Sokol), Bratislava
1949 - 1951 VŠVU, oddelenie krajinárskeho maliarstva (u prof. D. Millyho), Bratislava
1952 - 1953 Akadémia výtvarných umení (u národného umelca I. Beškova), Sofia

životopis

Špičkový slovenský grafik a ilustrátor, autor tapisérií a artprotisov a monumentálnej nástennej mozaiky. Jeho dielo vyrástlo z tradícií ľudového drevorezu a dospelo k výraznej grafickej reči založenej na expresívnej pôsobivosti farebných a tvarových kontrastov a dynamickej kresebnej línii.
Patrí k najplodnejším autorom slovenských poštových známok a najvýznamnejším tvorcom známkovej grafiky. Ako prví spolu s Albínom Brunovským (1935-1997) a neskôr aj s Martinom Činovským (1953) rozvíjali tradície slovenskej známkovej tvorby založenej v roku 1957 ešte v českom prostredí. Rýchlo vnikol do tajov známkovej tvorby a osvojil si jej techniku a zákonitosti. Svoje prvé známkové grafiky vytvoril ako 34-ročný ešte v päťdesiatych rokoch ostatného storočia, v rámci bývalého Československa - tri prvotiny - výtvarné pôsobivé známky z emisie 10. výročie TANAPu.

Svoj vlastný osobitý štýl - výrazový prejav a výtvarne pôsobivú výpoveď, obohatil o vyjadrovacie prostriedky - tvorivosť, objavnosť, eleganciu a sugestívnosť prejavu, ktoré používal aj vo svojej majstrovskej ilustračnej knižnej grafike a voľnej grafike. Aj jeho zásluhou bola umelecká úroveň poštových známok povýšená na úroveň krásy a hodnôt najmenších výtvarných diel. Jeho tvorba v tejto oblasti patrí do vzácnej pokladnice trvalých umeleckých hodnôt vytvorených v slovenskej kultúre a je aj základom novej špecifickej výtvarnej disciplíny - známkovej grafiky na Slovensku. Svojím originálnym výtvarným rukopisom výrazne ovplyvnil slovenskú známkovú tvorbu. Je autorom viac ako osemdesiat vydaných známok a takmer takého istého počtu FDC. Jeho výtvarné návrhy realizovali do konečnej podoby najčastejšie priznaní českí ryteckí majstri, ako Herčík, Housa, Jindra, Ondráček, Mráček, Schmidt a ďalší. Ako rytci na jeho výtvarných námetoch poštových známok sa ďalej zúčastňovali akad. maliar Martin Činovský, akad. maliar Rudolf Cigánik a rytec František Horniak. Širka námetov známok je pritom pozoruhodná až objavná a ich grafické stvárnenie pôsobivé. Nájdeme v nich štyri vyhranené tematické oblasti - prírodu (obrazy zvierat slovenských veľhôr, lesná a poľovná zver, ale aj ryby), kultúru (ľudová keramika, drotárske artefakty, hudobné nástroje, archeologické nálezy), výročia a dôležité spoločenské udalosti (SNP) a figurálnu kompozíciu a portréty významných osobností našej histórie (Štefánik - vedec a generál). Je priam pozoruhodné, že celé svoje bohatstvo v známkovej tvorbe, v rokoch 1993 - 2003, vytvoril až po svojej sedemdesiatke (!). Ide zhruba o päťdesiat grafických návrhov známok a FDC. Podľa vyjadrenia M. Činovského, vždy sa vedel nadchnúť pre každú známku. Jeho voľný autorský rukopis ponúkal priestor rytcovi aj pre vlastnú umeleckú interpretáciu. Prácu rytca si vážil. Rytec zas vždy cítil jeho dôveru, čo bolo pre neho potrebné. Aj preto dokázali spolu vytvoriť také množstvo známok - ocenených u nás i vo svete.

Jeho výtvarné a umelecké dielo možno rozčleniť do niekoľkých záujmových okruhov - už uvedenú úžitkovú grafiku a v nej tvorbu známok a oblasť voľnej grafiky (bravúrnych grafických kreácií), drobnej grafiky a ilustračnú tvorbu. V súčasnosti je ťažké zistiť, koľko kníh ilustroval a koľko grafík nakreslil, takisto množstvo ocenení, ktoré za ne obdržal doma a v zahraničí.

Ako ilustrátor bol vždy dôsledný, obsiahly a obsažný. Ilustroval vyše jeden a pol tisíc poviedok, najrozličnejšími technikami. Časopisecká kresba ho oslobodila od trémy pred čistým papierom. Reagoval na široké spektrum literárnych fragmentov a poviedok, od textov realistických a epických, kriminálnych a fantastických až po filozofujúce úvahy. Uvádza sa, že jeho ilustrácie boli častokrát divácky príťažlivejšie ako samotné poviedky. Svojím obrazným videním chcel povedať ešte aj čosi naviac toho, čo bolo v poviedke. Ilustrácie sa stávali nielen súčasťou literárneho obsahu, ale zároveň aj samostatne pôsobiacim umeleckým dielom. Dotyky s poviedkami mu rozširovali obzor a pomohli pri vlastnej voľnej tvorbe. Navzájom sa umelecky obohacovali. Expresívne umocňoval prvky súvisiace s obsahovo významovým zacielením rozšírené o lyrické hodnoty, čím dosahoval hlboký etický náboj umeleckého prejavu.

Ilustračnú tvorbu charakterizuje mnohostrannosť výtvarného vyjadrenia literárneho textu do uceleného umeleckého obrazu. Vie byť epický a súčasne aj lyrický, ktorému je rovnako blízky psychologický pohľad aj úsilie o vystihnutie symboliky podstaty javu. Najväčšmi si váži ľudskú dôstojnosť a slobodu, čo neraz možno cítiť aj z jeho diel.

Pôsobenie
1946 - 1948 výtvarná spolupráca s časopismi Obrazový život a Slovensky svet, ako výtvarný a technický redaktor
1963 - 2001 dvorný ilustrátor týždenníka Život
1967 člen umeleckého združenia Klubu grafikov
1977 - 1979 vedúci tajomník na Zväze slovenských výtvarných umelcov
1979 čestný člen združenia Bulharských grafikov
1993 prvý predseda Realizačnej komisie známkovej tvorby pri MDPaT SR

tvorba

Známkové grafiky
1957 známky z emisie 10. výročie TANAPu - Medveď hnedý (30 hal.), Kamzík (2O hal.) a TANAP (1,25 Kčs)
portrét prvého kozmonauta Juraja Gagarina
známka 110. výročie Svetovej poštovej únie
1981 známka Antona Hlinku spoločne s Martinom Činovským
1993 autor návrhu medziharčia prvej poštovej známky nášho samostatného demokratického štátu - Slovenskej republiky - s námetom Slovenský štátny znak, v nominálnej hodnote osem slovenských korún. Ten istý výtvarný námet autora je aj na známke SR s poradovým č. 2, ale v nominálnej hodnote 3 Sk.
1993 výtvarné spracovanie známky Ústava (4 Sk), vydanej pri príležitosti 5. výročia prijatia slovenskej ústavy
1993 známky s vyobrazením osobností slovenskej histórie - Ján Levoslav Bella (5 Sk), Ján Kollár (20 Sk), Alexander Dubček (8 Sk
1993 vodné dielo Gabčíkovo (10 Sk)

Ďalšie známkové portréty
významné osobností našej histórie - slovanskí panovníci - osobnosti Veľkej Moravy s návrhom medziharčia - kniežat Pribina, Rastislav, Koceľ, Svätopluk (ich fiktívne sugestívne dobové portréty), ako aj ďalšie už podľa zachovalých realistických podôb - Ľudovít Štúr, Svetozár Hurban Vajanský, P. O. Hviezdoslav, Ján Smrek, Štefan Moyzes, Jozef Škultéty, Jozef Ľudovít Holuby, Juraj Haulík (krajina spoločného vydania Chorvátsko), námety 50. výročie SNP (generál Rudolf Viest a generál Ján Golián, Francúzski partizáni), Slovenský skauting, Terchovská svadba, Návšteva pápeža Jána Pavla II (2x), Svetový rok matematiky (Juraj Hronec a Štefan Schwarz)

Posledné známky z jeho autorskej dielne
2003 Deň poštovej známky (12 Sk), pápež Ján Pavol II. (12 Sk), v spolupráci s rytcom s Martinom Činovským

Ilustračná tvorba (výber)
1957 Julinkin prvý bál
1963 Tajomstvo hračiek
1964 Maroško
1980 Balada o Jurovi Jánošíkovi
2002 Sirota Podhradských
Erbenová Kytica, Kollárova Slávy dcéra a Iliada a iné

Ocenenia
1947 Pamätná medaila Radu SNP
1954 II. cena za plagát v súťaži k 10. výročiu SNP
1960 Strieborná medaila za spoluprácu na celoštátnej výstave poštových známok v Bratislave
1964 Pamätná medaila k 20. výročiu SNP, plaketa za súbor návrhov na poštové známky k výstave PHILATEC - PARIS
1966 Čestné uznanie - Euroexlibris 66, Opava, cena za ilustrácie na II. bienále úžitkovej grafiky, Brno (ČR)
1968 Výročná cena Víta Nejedlého, čestné uznanie a medaila ZČF k 50. výročiu československej poštovej známkovej tvorby
1970 Pamätná plaketa ZSVU za zásluhy o rozvoj slovenského výtvarného umenia
1973 Cena C. Majerníka, zlatá medaila Budovateľ Pezinka, čestné uznanie za ilustrácie k Illiade v súťaži Najkrajšie knihy ČSSR, vychádza litografia z jeho tvorby "Pre šťastie" pri príležitostí jeho päťdesiatin
1973 Cena Ľudovíta Fullu
1974 Cena Fraňa Kráľa, Premio Grafico Fiera di Bologna (Taliansko)
1975 Cena vydávateľstva Mladé leta
1976 Cena Ministerstva kultúry ČSR, Uznanie za ilustračnú tvorbu na XV, kongrese Medzinárodného výboru pre detskú knihu
1976 Čestná listina IBBY za ilustráciu Íljas (Homér)
1977 1. cena v medzinárodnej súťaži UNESCO o najkrajšiu poštovú známku roka - za známku Svetový týždeň hudby, strieborná medaila IBBY, Lipsko (NDR); udelený titul zaslúžilý umelec
1978 Medaila Federálneho ministerstva spojov k 60. výročiu československej poštovej známky
1981 1. cena v súťaži o najlepšiu poštovú známku roka 1981 za známku 20. výročie letu človeka do vesmíru -portrét prvého kozmonauta Juraja Gagarina
1984 Cena Premio Internationale Asiago za emisiu poštových známok Ochrana prírody v ČSSR
1985 strieborný Čestný odznak ZSF
1987 1. cena za známku Interkozmos
1996 ocenenie najkrajšia známka SR - za známku Ľudovít Štúr,
3. miesto Grand Prix WIPA za známku Ľudovít Štúr, Viedeň (Rakúsko
1997 čestné ocenenie Posol Slovenska za doterajšiu tvorivú umeleckú prácu, udelené denníkom Slovenska republika
1999 vyznamenanie Pocta ministra MDPaT SR
2001 štátne vyznamenanie Rád Ľudovíta Štúra II. triedy, Cena ministra DPaT SR za poštovú známku Alexandra Dubčeka

Úspešné umiestnenie známok v anketách o najkrajšiu slovenskú poštovú známku
1993 Vodné dielo Gabčíkovo (10 Sk) - 2. miesto
1995 Ľudovít Štúr - (16 Sk), 1. miesto
1996 Európa - Izabela Textorisová - portrét (8 Sk) - 1. miesto 2001 - Alexander Dubček (8 Sk)- 3. miesto

Nedocenené známky podľa názoru odborníkov a laickej verejnosti
1998 Deň poštovej známky - Dejiny poštovej služby (4 Sk, rytec R. Cigánik)
2001 známky slovanských panovníkov - Osobnosti Veľkej Moravy - knieža Pribina (6 Sk), Rastislav (9 Sk), Koceľ (11 Sk), Svätopluk (14 Sk) - rytec R. Cigánik

články linky
  Baláž ukončil svoju pozemskú púť 6. júla 2006

 Staršie články o osobnosti >>
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Encyklopédia Slovenska, I. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1977; Slovenská pošta, a. s.; Poštové múzeum, Banská Bystrica; Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR; Bibiana; www.mesto.sk/vysoke_tatry/; www.telecom.gov.sk; www.infofila.cz; spracovala Viola Tóthová


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.04.  Anton Štefánek
  15.04.  Ivan Valentovič
  15.04.  Ladislav Orosz
  15.04.  Viliam Páleník
  15.04.  Zelenay Pavol
  15.04.  Juraj Miškov
  16.04.  Anatolij Dvurečenskij
  16.04.  Miroslav Dvorský
  16.04.  Gabriela Kiliánová
  17.04.  Daniel Rapant
  17.04.  Ján Čomaj
  17.04.  Vladimir Roy
  17.04.  Adam František Kollár
  17.04.  Štefan Boleslav Roman

  Dnes má meniny
  Fedor

  Zajtra má meniny
  Dana/Danica    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS