o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Ondrej Haľák / medicína

prof. MUDr. Ondrej Haľák CSc.

* 04.04.1912 Muránska Dlhá Lúka
20.04.1998 Martin
vzdelanie

1973 bol vymenovaný za univerzitného profesora
1965 získal titul docenta na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.
1937 Lekárska fakulta Karlovej univerzity v Prahe
Gymnázium v Revúcej a v Levoči

životopis

1967 - 1987 Prednosta Kliniky tuberkulózy a pľúcnych chorôb Nemocnice s poliklinikou a Lekárskej fakulty UK v Martine
1956 - 1967 Náčelník Vojenského ústavu pre pľúcne choroby Nová Polianka
1950 - 1956 Prednosta tuberkulózneho oddelenia Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe
1945 - 1949 Primár a riaditeľ Vojenského ústavu pre choroby pľúcne v Tatranských Matliaroch
1940 - 1944 Sekundárny lekár v sanatóriu v Novom Smokovci
1937 - 1939 Základná vojenská služba v rr. v Prahe v Žiline

Vedecko-výskumnej činnosti sa venoval od začiatku svojej profesionálnej dráhy. Významne sa podieľal na štátnom výskume technického rozvoja, základnom výskume alebo rezortnom výskume. Z toho vyplynula aj jeho bohatá prednášková a publikačná činnosť. Doma i v zahraničí predniesol nespočetný počet prednášok. Súpis jeho odborných prác tvorí asi 120 odborných publikácií. Profesor Haľák zameral svoj vysoký odborný potenciál najmä na prevenciu, diagnostiku a liečbu tuberkulózy. Ako vedec a klinik však neobmedzil svoju priekopnícku a tvorivú prácu len na tuberkulózu, ale s hlbokým záujmom sa venoval aj iným nešpecifickým pľúcnym ochoreniam – podrobne bola rozpracovaná problematika resekcie pľúc, pleurálneho syndrómu, sarkoidózy, chronickej bronchitídy, asthmy bronchiale, fajčenia a bronchgenného karcinómu.
Vo svojej kandidátskej práci podrobne rozpracoval zásady chirurgickej liečby tuberkulózy (1962).

Ocenenia:

1982 Pamätná medaila za zásluhy okresu Martin
1982 Zlatá pamätná medaila LF Univerzity J. E. Purkyně v Brne
1982 Slovenská lekárska spoločnosť udelila Sodalem Honoris Causa
1979 Pamätný diplom pri príležitosti 60. výročia založenia LF UK v Bratislave
1981 Cena ministra zdravotníctva SSR za vedecko-výskumnú činnosť v zdravotníctve
Zlatá medaila Univerzity Palackého za zásluhy o rozvoj vedy, kultúry a školstva

Pôsobenie vo významných spoločenských funkciách, odborných spoločnostiach:

Prodekan LF UK v Martine, 1969
Dekan LF UK v Martine, 1976 - 1980
Hlavný odborník MZ SSR pre tuberkulózu a respiračné choroby, 1977 - 1982
Poradný člen Medzinárodnej únie boja proti tuberkulóze v Paríži
Člen Societas Eureopea Physiologiae Clinicae Respiratoriae
Člen Vedeckej rady ministerstva zdravotníctva
Člen vedeckej rady Univerzity Komenského v Martine a v Bratislave
Člen redakčnej rady časopisu Studia pneumologica et ftiseologica cechoslovaca
Predseda Slovenskej pneumologickej spoločnosti, 1957 - 1980
Predseda Československej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti

Profesor Haľák bol široko vzdelaný lekár-klinik, vynikajúci vysokoškolský pedagóg, neúnavný bádateľ a vedec na poli medicíny, významný akademický funkcionár. Patril medzi čelných predstaviteľov československej pneumológie a ftizeológie.

tvorba

Výber najvýznamnejších publikácií:

1986 Haľák, O.: Profesionálna tuberkulóza. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 46, , č.1-2, s.32-35
1984 Haľák, O. a kol.: Súčasný význam Gram-negatívnych bacilárnych pneumónií. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 44, č.4, s.240-244
1981 Haľák. O. a kol.: Chronická obštrukčná choroba pľúc a hladiny karboxyhemoglobínu. Čs. fysiol., 30, č.3, s.237-238
1981 Haľák, O.: Akútne a chronické respiračné ochorenia z hľadiska verejného zdravotníctva. Bratisl. lek. Listy, 75, č.3, s.257-392
1980 Haľák, O.: Klinicko-fyziologické pohľady využitia scintigrafie pľúc v pneumológii. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 40, , č.9, s.587-592
1980 Haľák, O. a kol.: Úlohy a ciele onkologického programu v pneumológii a počiatočné skúsenosti v ich realizácii v spolupráci Kliniky TaRCH a Ústavu patologickej anatómie. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 40, č.1, s.3-6
1979 Haľák, O. a kol.: Metódy práce odboru tuberkulózy a respiračných chorôb v onkologickom a kardiovaskulárnom programe. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 39, č.9, s.644-646
1979 Haľák, O. a kol.: Kontrolné výsledky výskumu – porovnávacia štúdia hodnôt krvných plynov a pH s gamagrafiou pľúc pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc. Bratisl.lek.Listy, 71, č.3, s.257-376
1977 Haľák, O.: Porovnávacia štúdia hodnôt krvných plynov a pH s gamagrafiou pľúc pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, Bratisl. lek. Listy, 67, č. 3, s.249-368
1977 Haľák, O. a kol.: Tuberkulózy ulkus jazyka imitujúci karcinóm pri otvorenj tuberkulóze pľúc. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 37, č.4, s.278-280
1976 Haľák, O. a kol.: Niekoľko pohľadov na problematiku zhubných nádorov dýchacieho ústrojenstva v Československu a na Slovensku. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 36, č.6, s.364-368
1976 Haľák, O. a kol.: Výsledky uplatňovania zásad uznesenia Vlády ČSSR o opatreniach v boji proti tuberkulóze. Čs. zdravotnictví, 24, č.8-9, s.345-349
1976 Haľák, O. a kol.: Súčasný pohľad na vývoj bronchitídy u dospelých. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 36, č.9, s.595-600
1976 Haľák, O.: Aktuálne otázky bronchogénneho karcinómu dneška. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 36, č.6, s.361-363
1975 Haľák, O. a kol.: Problematika tuberkulózy a respiračných ochorení v Československu. Lek. obzor, 24, s.95-101
1974 Haľák, O. a kol.: Nežiadúce účinky antituberkulotík. Lek. obzor, 23, s.369-374
1973 Haľák, O. a kol.: Kašeľ ako klinický symptóm pri bronchogénnom karcinóme. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 33, č.3/4, s.175-178
1973 Haľák, O. a kol.: Epidemiologický význam minimálnych tuberkulóz s kultivačnou pozitivitou mykobaktéria tbc. Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca, 33, č.1/2, s.4-7
1972 Haľák, O. a kol.: V čom sú príčiny neskorej diagnostiky bronchogenného karcinómu. Bratisl. lek. Listy., 57, č.6, s.686-690
1971 Haľák, O. a kol.: Epidemiological Importance of Unrecognized Opened Sources of Tuberculosis in Families. Folia Medica Martin., 1, č.1, s.177-180
1971 Haľák, O. a kol.: Dlhodobé výsledky pľúcnych resekcií pri polyrezistentných kavitárnych tuberkulózach. Bratisl. lek. Listy, 55, č.3, s.361-365
1969 Haľák, O. a kol.: Spôsoby hojenia čerstvých tuberkulóznych kaverien pod vplyvom antituberkulotickej liečby. Bratisl.lek.Listy, 51, č.2, s.220-227
1967 Haľák, O. a kol.: Solitárne guľaté pľúcne lézie overené chirurgicky a histologicky. Lek. obzor, 16, s.265-274
1967 Haľák, O. a kol.: Primárny leiomyosarkóm pľúc. Rozhl. Tuberk., 27, 9, s.621-625
1967 Haľák, O. a kol.: Problematika resekcií pľúcneho tkaniva pre reziduálne tuberkulózne lézie po antutuberkulotickej liečbe pri negatívnom náleze Mykobaktéria tuberkulózy v spúte. Bratisl. lek. Listy, 48, č.6, s.371-377
1966 Haľák, O. a kol.: Kontrola účinnosti antituberkulotík pri tuberkulóze pľúc podľa nálezu živých myco TB v resekovanom pľúcnom tkanive. Lek. obzor, 15, s.131-134
1966 Haľák, O. a kol.: Problematika otvorene sa hojacich tuberkulóznych kaverien. Bratisl. lek. Listy, 46, č.9, s.555-563
1965 Haľák, O. a kol.: Nález mykobaktéria tuberkulózy v pľúcnych resekátoch pri vyšetrovaní všetkých špecifických lézií. Rozhledy v tuberkulose a v nemocech plicních, 25, č.3, s.208-216
1963 Haľák, O. a kol.: Výber, indikácie a výsledky prvých sto resekcií pľúc pre tuberkulózu vo VÚCHP v Novej Polianke. Lek. obzor, 12, s.41-49
1961 Haľák, O.: Otvorené vyhojené tuberkulózne dutiny. Rozhledy v tuberkulose a v nemocech plicních, 21, č.4, 262-270
1959 Haľák, O.: Chondrohamartóm pľúc v tbc liečebni. Rohledy v tuberkulose a v nemocech plicních, 19, č.6, s.456-461
1959 Haľák, O. a kol.: Osudy minimálnej tuberkulózy pľúc. Bratisl. lek. Listy, 39, č.1, s.153-159
1958 Haľák, O.: Príspevok k diagnostike a therapii exsudatívnej pleuritídy. Rohl. v chirurgii, 18, , č.2, s.113-121
1951 Haľák, O.: Hernie mediastinálne v našom materiáli. Vojenské zdravotnické listy, 20:222, , s.1-6
1946 Haľák, O.: Dnešný stav kolapsotherapie pľúcnej tuberkulózy umelým ochrnutím nervu freniku. Rozhledy v tuberkulose, č.2-3, 26 s.
1946 Haľák, O.: Výber a príprava pacienta pre torakoplastiku. Rozhledy v tuberkulose, č.4, 10s.
1946 Haľák, O.: Tbc za vojny a jej posudzovanie so stránky vojenskej a zaopatrovacej. Slovenský lekár, č.9-10, s.1-10.

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 20.05.2024

  Narodeniny/výročie  
  20.05.  Pavel Kyman
  20.05.  Alojz Přidal
  20.05.  Ján Jamnický
  20.05.  Milan Paštéka
  20.05.  Ján Korec
  20.05.  Igor Štefanov
  20.05.  Stan Mikita
  21.05.  Ladislav Šándor
  21.05.  Ivan Bella
  21.05.  Gustáv Mallý
  21.05.  Václav Pankovčin
  22.05.  Jana Laššáková
  22.05.  Tomáš Janovic
  22.05.  Slavko Pavlenko

  Dnes má meniny
  Bernard

  Zajtra má meniny
  Zina    za máj 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS