o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Bohuslav Cambel / prírodné vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Bohuslav Cambel

prof. RNDr. Bohuslav Cambel DrSc.
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 29.10.1919 Slovenská Ľupča
09.06.2006 Bratislava
vzdelanie

1972 akademik SAV
1968 Dr. h. c. Univerzity T. G. Ševčenka v Kyjeve
1968 člen korešpondent ČSAV
1964 člen korešpondent SAV
1963 DrSc.
1959/60, 1960/61 dekan PRIF UK
1952/53 prodekan FGGV SU
1953/54-1956/57 prorektor UK
1966/67-1968/69 rektor UK (od 1.9.1966 do 31.8.1969)
1990 odchod do dôchodku
1980-1989 interný riaditeľ Geologického ústavu SAV
1969-1980 vedúci Katedry geochémie PRIF UK
1966-1969 profesor Katedry nerastných surovín PRIF UK
1966-1980 externý riaditeľ Geologického ústavu SAV
1963-1966 riaditeľ Geologického laboratória SAV
1963-1966 interný riaditeľ Geologického ústavu SAV
1958-1963 riaditeľ Vedeckovýskumného ústavu geologicko-geografických vied PRIF UK
1958-1980 riadny profesor geochémie PRIF UK
1957 - riadny profesor geochémie FGGV UK
1953-1957 docent geochémie FGGV SU (UK)
1952-1963 vedúci Katedry nerastných surovín a geochémie FGGV SU (UK) a PRIF UK
1946-1952 asistent a odborný asistent Mineralogicko-petrografického ústavu PRIF SU
1943-1946 zmluvný asistent Mineralogicko-petrografického ústavu PRIF SU
1949 PRIF SU (RNDr.)
1939-1946 PRIF SU
1939 Štátne slovenské reálne gymnázium v Banskej Bystrici

životopis

Zakladateľ geochémie na Slovensku. Jeho vedeckovýskumné práce sú zamerané na výskum kryštalických hornín viacerých oblastí centrálnych častí Západných Karpát. Intenzívne sa venoval štúdiu malokarpatského kryštalinika, otázkam neovulkanizmu Kremnicko-štiavnického pohoria, problematike metalogenézie Spišsko-gemerského pohoria i geochronologickému datovaniu kryštalických komplexov Západných Karpát a vzniku ložísk nerastných surovín.

Okrem založenia katedry geochémie, prvej svojho druhu v Československu, sa podieľal aj na zakladaní mimouniverzitných geologických vedeckých pracovísk (GÚ SAV a geologické pracovisko v Banskej Bystrici) a vychoval generáciu vysokoškolsky vzdelaných pedagógov a vedeckých pracovníkov v odbore ložisková geológia a geochémia. Jeho zásluhou boli vybavené príslušné pracoviská na PRIF UK a GÚ SAV modernými prístrojmi pre výskum geologických materiálov.

V roku 1998 bolo jeho meno uverejnené v knihe “2000 významných vedeckých pracovníkov 20. storočia”, vydanej medzinárodným biografickým centrom pri Cambridgskej univerzite v Anglicku..

tvorba

Publikačná činnosť (výber):

1992 Cambel, B., Korikovský, S., Krist, E.:Termodynamika metamorfných podmienok západokarpatského kryštalinika
1990 Cambel, B., Kráľ, J., Burchart, J. : Izotopová geochronológia kryštalinika Západných Karpát s katalógom údajov
1987 Cambel, B.- Vilinovič, V. : Geochémia a petrológia granitoidných hornín Malých Karpát
1985 Cambel, B.-Jarkovský, J.: Rudnianske rudné pole -geochemicko-metalogenitická
1983 Cambel, B. - Khun. M.:Geochemical characteristics of blacj stales from the ore-bearing complex of the Malé Karpaty
In: Geol. Carpathica, 34, 3, s. 259-382
1982 Cambel, B.- Kamenický, L. : Geochémia metamorfovaných bázických hornín tatraveporidov centrálnych Západných Karpát
1982 Cambel, B.- Kamenický, L.: Geochémia metamorfovaných bazických hornín tatroveporid – Západné Tatry
1982 Cambel, B.- Khun, M.:Problémy genézy antimonového zrudnenia a geochémia tmavých bridlíc kryštalinika Malých Karpát
In: Mineralia Slovaca, Bratislava
1981 Problémy stratigrafie kryštalinika Západných Karpát z hľadiska rádiometrického datovania. In: Acta Carolinae, (Praha)
1979 Geochemický, mineralogický a nukleárny výskum petrogenetických celkov československých Karpát
1979 Geochémia mikroprvkov v antimonitoch z československých ložísk
Náuka o Zemi, Sér. geol.12, s. 236s.
1977 Cambel, B., Jarkovský, J., Kristín, J.: Geochemický výskum hlavných sulfidických minerálov železa pomocou elektrónovej mikrosondy; Cambel, B. Jarkovský, J.
1976 Antimonitové zrudnenie v oblasti Malých Karpát a jeho vzťah k pyritovým stratimorfným ložiskám
1974 Cambel, B.-Jarkovský, J. : Geochemistry of Chalkopyrite
In: Geologický zborník Geologica Carpathica, 20,2, s. 213-267
1969 Cambel, B.-Kamenický, L. :Zirkonium in den basischen Gesteinen der Westkarpaten
1969 Cambel, B.-Jarkovský, J.: Geochemistry of Pyrrhotites of Various Genetic Types
1967 Cambel, B.-Jarkovský, J.:Geochemie des Pyrits einiger Lagerstätten der Tschechoslowakei
In: Geologický zborník Geologica Carpathica (Bratislava), 17, 1, s. 17-34
1966 Cambel, B.-Jarkovský, J.: The Possibility of utilising the Nickel and Cobalt in Pyrites as Indicators of Ore Genesis
Carpatho-Balkan Geological Association, VII. congress,(Reports, Part III., (Sofia), s. 79-88
1965 Cambel, B.- Jarkovský, J.: Die Geochemie des Pyrites und ihre Verwertung beim Studium der Genese der Lagerstätten
1965 Cambel, B.- Kupčo G.:Petrographie und Geochemie der metamorphen Hornblendegesteine aus der Kleinkarpatenregion
1964 Geologický vývoj zeme a vedecký svetonázor; (doktorská dizertačná práca)
1963, 1962 Cambel, B.- Maheľ, M. :Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1:200 000; Hydrotermálne a rudné ložiská v kryštaliniku Malých Karpát, mineralógia a geochémia ich rúd” a “Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape ČSSR 1:200 000 M-33-XXXV-Wien-M-33-XXVI-Bratislava”
1959 Hydrotermálne ložiská v Malých Karpatoch a geochémia ich rúd. In: Acta geol. et geogr. Univ. Comenianae, Geologica 3, 335 s.
1956 Cambel, B.-Valach, J. : Granitoidné horniny v Malých Karpatoch, ich geológia, petrografia a petrochémia. In: Geologické práce, zošit 42, 150 s.
1956 Nerastné suroviny, ich vznik, význam a geológia
1956Tektonity malokarpatskcýh granitoidných hornín
1954 Cambel, B.-Böhmer, M. : Cajlanské antimonové a pyritové ložiská a chemizmus malokarpatských rúd. In: Geotechnika, zošit 8, 62 s.
1954 Geologicko-petrografické problémy severovýchodnej časti kryštalinika Malých Karpát. In: Geologické zošity, zošit 36, 71 s.
1953 Cambel, B.- Kupčo, G. :Geochemické, genetické a geologické pomery malokarpatských rudných ložísk . In: Geologický zborník, (Bratislava ), 3 s.135-194
1953 Rudné ložiská v oblasti Častej. In: Geologický zborník,, 3, s. 297-313
1952 Amfibolické horniny v Malých Karpatoch

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda Geochemicko-mineralogickej sekcie KBGA, predseda geochemickej sekcie Slovenskej geologickej spoločnosti, predseda celoštátnej komisie pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertačných prác na Slovensku v odbore geochémia, predseda prírodovedeckej sekcie Spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých názorov, podpredseda Mineralogickej a geochemickej sekcie Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie, hlavný redaktor časopisu Geologický zborník – Geologica Carpathica (1963-1990), člen The Geochemical association USA, člen výboru Medzinárodnej geochemickej a kozmochemickej asociácie (IAGC), člen Predsedníctva SAV, člen Vedeckého kolégia SAV a ČSAV, člen komisie Geologického komitétu ČSAV, člen Odborovej rady pre geológiu pri Ústrednom geologickom úrade v Prahe, člen rezortnej atestačnej komisie pri SGÚ a GÚ SAV, člen Kolégia pre geológiu a geografiu pri SAV, člen Odborovej komisie člen Vedeckej rady Ministerstva školstva pre prírodovedné odbory: geológiu, biológiu, geografiu, člen Štátneho výboru pre vysoké školy, člen Hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska a vedúci jej lexikálnej skupiny geológia, člen redakčnej rady časopisu Mineralia Slovaca a periodika Acta geologica, čestný člen Slovenskej geologickej spoločnosti, čestný člen Všezväzovej mineralogickej spoločnosti ZSSR, čestný člen Českej geologickej spoločnosti.

Vyznamenania

2000 Zlatá medaila k 60. výročiu založenia GÚ D. Štúra
1989 Zlatá medaila SAV “Za zásluhy o spojenie vedy s praxou”
1989 Zlatá medaila ČSAV za vedu a ľudstvo
1989 Zlatá medaila GÚ D. Štúra
1984 Zlatá medaila Univerzity J.E. Purkyně v Brne
1984 Zlatá medaila Pošepného ČSAV
1982, 1985 cena Literárneho fondu Slovenska
1980 Pamätná medaila GÚ D. Štúra
1980 Zlatá medaila PRIF UK
1979 Pamätná zlatá medaila LF UK – Martin
1979 Veľká strieborná medaila Univerzity Komenského
1979 Medaila Prof. Cyrila Purkyněho za rozvoj geológie
1979 Štátna cena Kl. Gottwalda
1975 Národná cena SSR
1974 Zlatá medaila D. Štúra SAV za rozvoj prírodných vied
1972 Medaila za činnosť v Socialistickej akadémii
1969 Zlatá medaila Univerzity Komenského
1968 Zlatá medaila Univerzity T.G. Ševčenka v Kyjeve
1968 Medaila Slovenskej národnej rady
1968 Rad práce
1967 Medaila Moskovskej štátnej univerzity
1967 Pamätná zlatá medaila Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu

články linky
  Zomrel prof. Bohuslav Cambel

 Staršie články o osobnosti >>
  Univerzita Komenského v Bratislave
  Bohuslav Cambel - Univerzita Komenského
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 15.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  15.04.  Anton Štefánek
  15.04.  Ivan Valentovič
  15.04.  Ladislav Orosz
  15.04.  Viliam Páleník
  15.04.  Zelenay Pavol
  15.04.  Juraj Miškov
  16.04.  Anatolij Dvurečenskij
  16.04.  Miroslav Dvorský
  16.04.  Gabriela Kiliánová
  17.04.  Daniel Rapant
  17.04.  Ján Čomaj
  17.04.  Vladimir Roy
  17.04.  Adam František Kollár
  17.04.  Štefan Boleslav Roman

  Dnes má meniny
  Fedor

  Zajtra má meniny
  Dana/Danica    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS