o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Jozef Novák-Marcinčin / technika / funkcionári vedy a vzdelania

Jozef Novák-Marcinčin

prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin PhD.
bývalý dekan Fakulty výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach (so sídlom v Prešove)

* 27.02.1964 Prešov
14.08.2014 Prešov
životopis

- narodený 27. 2. 1964 v Prešove, ženatý, manželka Ľudmila, dcéra Ema

Odborný a vedecký rast:
• 1987 - Ing. na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach
Odbor: Prístrojová, regulačná a automatizačná technika
• 1994 - CSc. na Strojníckej fakulte TU v Košiciach
Odbor: Stavba výrobných strojov a zariadení
• 1996 - docent na Strojníckej fakulte TU v Košiciach
Odbor: Výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi
• 2002 - profesor na Fakulte výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove

Prehľad o odbornej praxi:
1987 – 1990 Vojenský opravárenský podnik Prešov (konštruktér, referent a vedúci Technicko-organizačného rozvoja)
1990 – 1997 Strojnícka fakulta TU v Košiciach (odborný asistent, docent, zástupca vedúceho katedry)
1997 – 2008 Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove (docent, profesor, zástupca vedúceho katedry, prodekan, dekan)

Výsledky vedecko-výskumnej a odbornej činnosti:
- koordinátor medzinárodného Lifelong Learning Project č. 135764-LLP-2007-SK-KA1SCR "Inter-countries Research for Manufacturing Advancement - IRMA" (2008- 2009), projektu Leonardo da Vinci č. 2006-146-492-P14 "IMPEX - IMprove your Production EXperts" a projektu Európskeho sociálneho fondu č. SOP ĽZ-2005/NP1-012, kód projektu 11230100456 ”Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia v odbore výrobných technológií so zameraním na projektový manažment“ (01/2007-07/2008)
- koordinátor a spoluriešiteľ 8 ďalších medzinárodných projektov: INCO-Copernicus CP-960052, TEMPUS Phare Compact Measures Grant CME 03557-97, CEEPUS SK-0030, PL-0033, RO-0202, Višegrádske projekty č. 12319/2004, 11009-2006, 13052-2007
- vedúci 6 výskumných projektov VEGA: 1/2278/95, 1/4367/97, 1/6199/99, 1/7290/20, 1/0405/03, 1/3177/06, zástupca vedúceho v 2 projektoch VEGA
- vedúci riešiteľ 3 projektov KEGA: 201/2001, 3/2236/04, 3/5172/07
- vedúci 2 projektov aplikovaného výskumu č. aAV/1107/2004 a AV4/0003/07
- autor, resp. spoluautor 2 udelených patentov a 2 ďalších prihlášok patentov
- realizovaných 14 technicko-inžinierskych diel v rámci hospodárskej, resp. podnikateľskej činnosti fakulty (realizované napr. pre CAD-Up International Prešov, HMTranstech Prešov, VOP 028 Prešov, Tomark Prešov, GTSystems Detva atď.)
- oponent habilitačných, doktorandských dizertačných a diplomových prác, vedeckých článkov, predseda a člen viacerých inauguračných a habilitačných komisií

Pedagogická činnosť:
- vedenie cvičení na SjF TU od r. 1990 a vedenie prednášok na SjF TU od r. 1991, od r. 1997 vedenie prednášok na FVT TU, prednášaných celkom 8 predmetov, v súčasnosti vedené prednášky v 4 predmetoch, novozavedené 4 predmety (Biorobotika, Teoretické základy počítačovej podpory výrobných technológií, Manažér a výpočtová technika, Automatizácia servisných činností)
- vedenie prednášok zahraničných študentov na FVT TU v anglickom jazyku od r. 2000, celkom 4 predmety
- od r. 1990 úspešne vedených 61 diplomantov (z toho 4 zahraniční v anglickom jazyku)
- člen, resp. predseda komisie pre štátne skúšky na SjF TU v Košiciach, FVT TUKE v Prešove, SjF ŽU v Žiline, MtF STUBA v Trnave
- garant študijného zamerania, resp. študijného programu "Počítačová podpora výrobných technológií" vo všetkých troch stupňoch (Bc., Ing., PhD.)
- od r. 1998 školiteľ celkom 12 doktorandov v rámci doktorandského štúdia, z ktorých 8 štúdium úspešne ukončili, v súčasnosti školiteľ 5 doktorandov
- spolugarant doktorandského štúdia na FVT TU v odbore Strojárske technológie a materiály, garant špecializácie Automatizované riadenie výrobných a technologických procesov
- prednášková činnosť a realizácia pozvaných prednášok aj na SjF ŽU v Žiline (1999-2008), FS VŠB-TU v Ostrave (1996), Politechnika Lublin - Poľsko (1998), Politechnika Poznaň - Poľsko (1999-2008), Politechnika Krakov - Poľsko (2000-2008), Univerzita Debrecen - Maďarsko (2002-2006), Univerzita Baia Mare - Rumunsko (2000-2008), Univerzita Rijeka - Chorvátsko (2003-2008), Politechnika Czestochowa - Poľsko (2008)

Medzinárodné aktivity:
- 1996 - študijný a prednáškový pobyt na Fakulte strojní VŠB-TU v Ostrave (ČR)
- 1997 - odborná stáž na Universita Cattolica del Sacro Cuore Miláno (Taliansko)
- 2000 - odborná stáž na Technische Fachhochschule Wildau (Nemecko)
- 2000-2008 - viacero študijných a odborných pobytov v rámci projektu CEEPUS a ERASMUS na FS ČVUT Praha, VŠT-TU Ostrava, UTB Zlín (ČR), Politechnike Poznaň, Politechnike Krakov, ATH Bielsko-Biala (Poľsko), Univerzite Debrecen (Maďarsko), Univerzite Baia Mare, Univerzite Bukurešť (Rumunsko) Univerzite Rijeka, Univerzite Slavonski Brod (Chorvátsko), Univerzite Novi Sad (Srbsko), Univerzite Perugia (Tal.)
- garant zmluvnej spolupráce FVT TU so Strojníckou fakultou Politechniky Krakov, Strojníckou fakultou Politechniky Poznaň, Strojníckou fakultou ATH Bielsko-Biala, Technickou fakultou Univerzity Debrecen, Inžinierskou fakultou Univerzity v Rijeke a Inžinierskou fakultou North University of Baia Mare
- každoročná účasť na viacerých zahraničných vedeckých a odborných konferenciách

Členstvo v komisiách, výboroch a redakčných radách:
Medzinárodné:
- stály člen permanentného DAAAM výboru "CA Systems and Technologies" (Viedeň)
- člen Strojárskej sekcie Poľskej akadémie vied v Poznani (Poľsko)
- honoured profesor na North University of Baia Mare (Rumunsko)
- člen Vedeckej rady Fakulty výrobných technológií UJEP Ústí nad Labem (ČR)
- člen redakčnej rady časopisu Journal CA Systems in Production Process Planning
- člen redakčnej rady časopisu Engineering Review
- člen vedeckých výborov mnohých medzinárodných zahraničných a domácich konferencií
Národné:
- člen Komisie VEGA č. 5 pre strojárstvo, hutníctvo a materiálové inžinierstvo (2002-2004)
- podpredseda Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Strojárske technológie a materiály
- člen redakčnej rady časopisov Počítačom podporované systémy v strojárstve, Výrobné inžinierstvo, Transactions of the Universities in Košice
- člen Vedeckej rady FEVT Technickej univerzity vo Zvolene
Na TU v Košiciach:
- člen Vedeckej rady TU v Košiciach
- člen Alumni klubu TU v Košiciach
- člen Kolégia rektora TU v Košiciach
Na FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove:
- predseda Vedeckej rady FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove
- predseda Fakultnej odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Stroj. technológie
- garant práv pre realizáciu inauguračných a habilitačných konaní v odbore Výr. technológie
- predseda, resp. člen komisie pre štátne skúšky na FVT TU v odbore Výrobné technológie
- podpredseda redakčnej rady časopisu Výrobné inžinierstvo


tvorba

Publikačná činnosť:
- spoluautor 7 monografií, z ktorých 4 boli vydané v zahraničí
- autor, resp. spoluautor 68 článkov publikovaných v domácich a 44 v zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, z toho 2 články v zahraničných karentovaných časopisoch
- autor, resp. spoluautor 183 článkov publikovaných v zborníkoch medzinárodných a celoštátnych vedeckých konferencií, z toho 74 publikovaných v zahraničí
- autor, resp. spoluautor 7 učebných textov (skrípt)
- autor, resp. spoluautor viacerých výskumných správ, hodnotiacich správ projektov VEGA
- na publikácie registrovaných celkom 457 citácií, z toho 176 zahraničných

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: TU - KOšice


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 16.04.2024

  Narodeniny/výročie  
  16.04.  Anatolij Dvurečenskij
  16.04.  Miroslav Dvorský
  16.04.  Gabriela Kiliánová
  17.04.  Daniel Rapant
  17.04.  Ján Čomaj
  17.04.  Vladimir Roy
  17.04.  Adam František Kollár
  17.04.  Štefan Boleslav Roman
  18.04.  Jozef Kalman
  18.04.  Marián Sedlák
  18.04.  Viliam Ujházy
  18.04.  Terézia Vansová
  18.04.  Radoslav Matuštík

  Dnes má meniny
  Dana/Danica

  Zajtra má meniny
  Rudolf    za apríl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS