o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Amantius Akimjak / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Amantius Akimjak

prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak PhD.
dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

* 04.01.1961 Levoča
vzdelanie

* Magisterské:
1980 – 1985 Univerzita Komenského, RK CMBF - Teologická fakulta, Mgr., Odbor: katolícka teológia (Akimjak, A.: Historický vývin pojmu „sviatosť“.
Bratislava : CMBF, 1985.)

* Doktorské:
1990 – 1994 KUL Lublin, Teologická fakulta, ThLic. – ThDr., Odbor: liturgika, liturgický spev a posvätná hudba vo farskej pastorácii (Akimjak, A.: Wnętrze Kościoła na Słowacji według wymogów liturgii posoborowej. Lublin : KUL, 1994.)

1995 – 1999 KUL Lublin, Filozofická fakulta, PhLic. – PhDr., Odbor: filozofia kultúry a umenia (Akimjak, A.: Koncepcja filozofii kultury w ujęciu o. M. Alberta Krąpca, OP. Lublin : KUL, 1999.)

* Doktorandské:
1990 – 1996 KUL Lublin, Teologická fakulta - Inštitút muzikológie, PhD.
Odbor: muzikológia, liturgický spev a posvätná hudba (Akimjak, A.: Śpiewy międzylekcyjne w języku Słowackim po soborze watykańskim drugim. Lublin : KUL, 1996.)

1996 – 2000 KUL Lublin, Filozofická fakulta, PhD., Odbor: filozofia kultúry a umenia (Akimjak, A.: Koncepcja filozofii kultury w ujęciu filozoficznej szkoły lubelskiej. Lublin : KUL, 2000.)

* Habilitácia:
1998 Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta humanistiky, doc., Odbor: dejiny umenia a kultúry. (Akimjak, A.: Gregoriánsky chorál v stredoeurópskom priestore.
Trnava, 1998; habilitačná práca)

* Inaugurácia:
2004 Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, prof., Odbor: katolícka teológia, zameranie liturgický spev a posvätná hudba. (Akimjak, A.: Teológia liturgického spevu a posvätnej hudby. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, 2004; inauguračná prednáška)

životopis

Amantius Akimjak, profesor, doktor teológie a filozofie, sa narodil v roku 1961 v Levoči. Je kňazom Spišskej diecézy (od roku 1985).
V súčasnosti je profesor Akimjak dekanom Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ru­žom­berku. Zároveň je členom Vedeckej rady Katolíckej univerzity, Trnavskej univerzity, Prešovskej univerzity a VŠZaSP v Bratislave, členom diecéznej i celoslo­venskej liturgickej komisie. Pôsobí tiež ako šéfredaktor univerzitného časopisu „Disputationes scientificae Universitatis catholi­cae in Ružomberok“, ale aj ako redaktor časopisov Duchovný pastier, Liturgia, Máriina doba, Adoramus Te.
Profesor je prednášateľom liturgického spevu a posvätnej hudby, dejín umenia a kultúry, liturgiky a pastorálnej teológie, je riešiteľom projektu KEGA č. 3/123603: Spišský graduál.

Teologické štúdiá:
RK CMBF UK Bratislava 1980 - 1985
Katolícka univerzita v Lubline (Poľsko) 1990 - 1996: pastorálno-liturgická teológia, liturgický spev a pos­vätná hudba.
Rigorózna práca z teológie: „Wnętrze Kościoła na Słowacji według wymo­gów liturgii posoborowej“ (Vnútro kostola na Slovensku podľa požiada­viek pokoncilovej liturgie 1994).
Rigorózna práca z filozofie: „Koncepcja filozofie kultury w ujęciu o. M. A. Krąpca OP“ (Koncepcia filozofie kultúry v poňatí P. M. A. Krąpca, OP 1999).
Dizertačná práca: „Śpiewy międzylekcyjne w języku Słowackim po Soborze watykańskim drugim“ (Medzispevy v slovenskom jazyku po Druhom vatikánskom koncile 1996).
Habilitačná práca: „Gregoriánsky chorál v stredoeurópskom pries­tore“, Trnava 1998.

1. apríla 2004 bol prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. prezidentom SR Rudolfom Šusterom menovaný za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia.
Inauguračná prednáška: „Teológia liturgického spevu a posvätnej hudby“, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, 2004.

Členstvo vo vedeckých radách:
- predseda vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
- člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
- člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
- člen Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
- člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
- člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča v Prešove
- člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
- člen Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
- člen Medzinárodnej vedeckej rady katolíckych pedagógov pri Pedagogickej fakulte
Katolíckej univerzity v Ružomberku (členovia Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Česka, Slovenska)

Členstvo v redakčných radách:
Šéfredaktor univerzitného časopisu Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok.

Člen redakčnej rady Celopoľskej vedeckej rady knižnej edície Knižnica vzdelávania
pre bezpečnosť na roky 2007 - 2009.

Člen redakčnej rady časopisov:
- Duchovný Pastier
- Liturgia
- Adoramus Te
- Máriina Doba
- Máriin hlas
- Forum scientie et sapientiae
- Humanum – Miedzynarodowe Studia Humanistyczne (Humanum - Medzinárodné humanistické štúdiá)

Členstvo v záujmových organizáciách:
- predseda Hudobnej sekcie Diecéznej liturgickej komisie v Spišskej Kapitule
- tajomník Hudobnej sekcie Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska
- člen Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska
- člen Diecéznej liturgickej komisie v Spišskej Kapitule
- člen Klubu dekanov SR
- člen Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR (č. 797/2003-sekr)
- člen Inštitútu kresťanskej kultúry Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
- člen Komisie na prípravu celoslovenského eucharistického kongresu 11.–18. 9. 2005 v Bratislave
- člen Asociácie profesorov univerzít Slovenska
- člen Spoločnosti pre špeciálnu liečebnú výchovu v SR

Členstvo vo vedeckých grémiách:
Spolupráca so Slovenskou akadémiou vied Ústavom hudobnej vedy v Bratislave; Katolícka univerzita v Lubline; Opolská univerzita v Opoli, Pápežská teologická akadémia v Krakove (PL).

Ocenenia a vyznamenania:

* Čestné uznanie za prípravu a realizáciu hudobnej stránky celonárodných Levočských odpustov v Levoči (Cena mesta Levoča 26. 3. 2002)
* Pamätný list pri príležitosti Dňa učiteľov 2003 za svedomitú a aktívnu organizačnú prácu pri otvorení odboru ošetrovateľstvo a systematické dobudovanie fakulty ako významného centra hudobnej umeleckej výchovy od primátora mesta Ružomberok JUDr. Juraja Čecha
* Pamätná strieborná medaila vydaná pri príležitosti ukončenia činnosti NSP Ružomberok za prípravu a realizáciu študijného odboru Ošetrovateľstvo
* Pamätná strieborná medaila vydaná pri príležitosti 15. výročia zriadenia Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

tvorba

Publikácie:

- liturgické príručky

„A svetlo večné nech im svieti“
„Žalmový spevník II/b“, „II/c“
„Vešpery na nedele a sviatky“
„Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie“

- vyso­koškolské učeb­ni­ce:

„Liturgika I“, „II“, „III“, „IV“
„Liturgický spev a posvätná hudba I/B“, „II/B“, „III/B“

Sympó­ziá s me­dzi­národnou účasťou:

„Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w liturgii Kościoła katolickiego i zwyczajach ludowych na Słowacji“ (Sviatosti kresťanskej iniciacie v liturgii Katolíckej Cirkvi a v ľudových zvykoch na Slovensku) - Uniwersytet Opolski - Opole 1996
„Liturgická hudba a jej pastoračná hodnota“ - Trnavská univerzita - Bratislava 1996
“Zborový liturgický spev na Slovensku“ - Univerzita Mateja Bela - Banská Bystrica 1996
„Liturgické využitie piesní z JKS v pokoncilovej liturgii“ - Trnavská univerzita - Trnava 1997 a ďalšie.

Spolupráca na významných projektoch, aktivitách

Riešené a vyriešené vedeckovýskumné úlohy:

1. Vianočné hry v Spišskej Magure. Film: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Slovenská televízia Bratislava, 1995.
2. Akimjak, A.: A svetlo večné nech im svieti : liturgická príručka pre organistov na sv. omše a obrady za zosnulých. Spišská Kapitula - Spišské Podhradie, 1996. (ISBN 80-88704-07-3)
3. Akimjak, A. - Adamko R.: Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky so sprievodom pre organ : liturgická príručka. Spišská Kapitula - Spišské Podhradie, 1997, (ISBN 80-7142-053-0)
4. Akimjak, A. - Adamko R.: Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky : liturgická príručka. Spišská Kapitula - Spišské Podhradie, 1997. (ISBN 80-7142-054-9)
5. Práca nad Celoslovenským liturgickým spevníkom v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave
6. Riešenie projektu KEGA č. 3/1236/03 Sprístupnenie odbornej verejnosti národnej a kultúrnej pamiatky – Spišského graduálu z 15. storočia a jeho kritické spracovanie. (doba riešenia 2002 - 2005)
7. Riešenie projektu VEGA č. 1/4732/07: Výskum potenciálu kantorov a organistov v obciach a mestách regiónu Spiš v priebehu 20. storočia a analýza podmienok pre zvýšenie ich odbornej úrovne a spoločenskej akceptácie v súčasných podmienkach.
8. Vedenie rozvojového projektu MŠ SR: Cezhraničná spolupráca
9. Riešenie medzinárodného výskumného projektu: Didaktická pomôcka na vyučovanie liturgického spevu a posvätnej hudby (doba riešenia máj – september 2007)


články linky

 Staršie články o osobnosti >>
  Katolícka univerzita v Ružomberku
       
doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak PhD.


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 07.02.2023

  Narodeniny/výročie  
  7.02.  Peter Bondra
  7.02.  Pavol Zajac
  8.02.  Rudolf Fabry
  8.02.  Jozef Ciller
  8.02.  Alojz Rigele
  8.02.  Viliam Ostrožlík
  8.02.  Jozef Viskupič
  8.02.  Eugen Jurzyca
  9.02.  Rudolf Zajac
  9.02.  Zuzana Tlučková
  9.02.  Juraj Lapin
  9.02.  František Tóth
  9.02.  Richard Kapuš
  9.02.  Viliam Obert
  9.02.  Samuel Jurkovič
  9.02.  Imrich Kotvan
  9.02.  Veronika Vadovičová
  9.02.  Radovan Kazda

  Dnes má meniny
  Vanda

  Zajtra má meniny
  Zoja    za február 2023


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS