o projekte  | kritériá  | partneri  | PROJEKTY  | kampane  | reklama  | pridajte osobnosť  | kontakt  
Národná agentúra ISSN pridelila portálu
www.osobnosti.sk
ISSN 1338-2403

 
Denne aktualizované.
Osobnosti.sk (online)
 
Aj Vy máte možnosť podporiť Osobnosti.sk svojimi darmi a príspevkami zaslanými na účet občianskeho združenia Osobnosti.sk
4010825928 / 7500 - číslo účtu občianskeho združenia Osobnosti.sk
 
Vítam aktivitu projektu osobnosti.sk a páči sa mi. Častokrát totiž zanedbávame osobnosti vo vzťahu k svojej vlastnej histórií aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa poznajú národy a štáty. Osobnosti sú ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce čerpá celá spoločnosť.
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej repulibky
 
Osobnosti sú ľudia, ktorí sa zapísali do dejín a sú autormi niečoho, čo je trvalé a nemá pominuteľnú hodnotu. Čas ukáže najlepšie, ako to vlastne v skutočnosti je. Pretože ozajstné osobnosti nezapadnú prachom.
Ján Filc, člen Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja
 
Pre mňa je osobnosťou Slovensko ako také. Myslím si, že Slovensko si zaslúži titul osobnosti. A na Slovensku sú to ľudia, ktorí nás takto reprezentujú.
Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru
 
Projekt Osobnosti.sk si veľmi vážim. Považujem za dobré, že vznikol a že sa etabloval v našom spoločenskom prostredí. Naši ľudia sa takto pripomenú ďalším. Možno to budú pre niekoho vzory, ktoré budú chcieť dosiahnuť. Lebo títo ľudia pomaly, ale isto zaniknú.
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 
Žijeme v dobe, kedy sa osobnosťami stávajú produkty mediálnych kampaní a hviezdy rôznych reality show. Naozajstný význam pojmu osobnosť degraduje. Skutočné osobnosti sú často krát v úzadí a málokedy poznáme práve ich názor na rôzne problematiky našej spoločnosti. Aj z týchto dôvodov vznikla asi pred troma rokmi myšlienka zrealizovať projekt Osobnosti.sk.
Ing. Viliam Koza, autor projektu, predseda o.z. Osobnosti.sk

Tlačová konferencia k spusteniu internetového portálu Osobnosti.sk.


 
v menách všade 
A B C D E F G H I J K L M N O P P R S T U V W Z

 

.: NAPOSLEDY PRIDANÍ

Ján Čižmár
Ivan Baláž Kráľ
Viktor Hidvéghy ml.
Jozef Majerčík
Róbert Bezák
Ondrej Francisci
Pavel Kapusta


    . veda a vzdelanie
    . spoločnosť
    . politika
    . kultúra a umenie
    . šport
    . médiá
    . biznis
hotelyms.sk


24hod.sk - denník pre všetkých
 Milan Majtán / spoločenské vedy

Milan Majtán

PhDr. Milan Majtán DrSc.
jazykovedec

* 03.05.1934 Vrútky (okres Martin)
vzdelanie

1953 – 1957 Vysoká škola pedagogická v Bratislave, Fakulta spoločenských vied
1965 CSc.
1966 PhDr.
1995 DrSc.

životopis

Milan Majtán sa narodil vo Vrútkach. Vysokú školu navštevoval v rokoch 1953 – 1957, na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave si vybral odbor slovenský jazyk.
Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil v rokoch 1957 – 1961 ako profesor na gymnáziu v Bratislave-Petržalke.
Od roku 1961 pracuje v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, kde vystriedal viacero pozícií: štipendistu, vedeckého ašpiranta, vedeckého asistenta, vedeckého pracovníka a samostatného vedeckého pracovníka. Od roku 1984 je vedúcim oddelenia dejín slovenského jazyka.
V rokoch 1964 – 1983 pôsobil v Ústave ako tajomník a v rokoch 1984 – 2001 ako predseda slovenskej onomastickej komisie. Od roku 1984 bol členom predsedníctva onomastickej komisie ČSAV.
Od roku 1970 bol členom názvoslovnej komisie Ministerstva vnútra SSR a členom Názvoslovnej komisie Slovenského úradu geodézie a kartografie a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a súčasne predseda subkomisie pre geografické názvy na území Slovenska.
V rokoch 1992 – 2001 pôsobil vo funkcii predsedu komisie ÚGKK SR. V rokoch 1971 – 1972 bol tajomníkom Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, v rokoch 1972 – 1976 vedeckým tajomníkom Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV.
Od roku 1976 je členom medzinárodnej komisie pre slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov a od roku 1996 aj členom Ústrednej jazykovej rady.
K najdôležitejším výsledkom práce PhDr. Milana Majtána patrí dielo Historický slovník slovenského jazyka, pri jeho tvorbe pracoval ako vedúci autorského kolektívu a vedecký redaktor, doteraz vyšlo 5 zväzkov.
V súčastnosti pracuje v oblasti onomastiky, dejín slovenského jazyka a dialektológie.

Ocenenia:

1984 Strieborná čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
1996 prémia Literárneho fondu M. Majtánovi a kolektívu za dielo Historický slovník slovenského jazyka 4 (vedúci kolektívu)
1998 Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť
1999 Zlatá čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
- čestná medaila Mateja Bela za zásluhy v historických vedách
- titul najlepší pracovník rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie
2007 Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republikytvorba

1974

Bibliographia Onomastica. c) Slovak. – Onoma, 18, 1974, s. 194 – 196 (spoluautori L. Dvonč, M. Tylová).

1975

Bibliographia Onomastica. 3. Czechoslovakia. b) Slovak. – Onoma, 19, 1975, s. 231 – 236 (spoluautori L. Dvonč, M. Tylová).

1977

Štandardizovanie slovenských geografických názvov a názvy typu Ostrô – Ostré. – Krásy Slovenska, 54, 1977, s. 517 – 519.

1986

Geografické názvy okresu Žiar nad Hronom. 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie 1986. 86 s. (spoluspracovateľka Z. Koláriková).

Chronologické a geografické rozvrstvenie zložených slovanských osobných mien. – Slovenská reč, 51, 1986, s. 206 – 210.

Onomastika v systéme vied. – In: Úvod do onomastiky. Red. M. Blicha – M. Majtán. Košice, Rektorát Univerzity P. J. Šafárika 1986, s. 6 – 10.

Onomastické termíny podľa objektov pomenúvaných vlastnými menami. – In: Úvod do onomastiky. Red. M. Blicha – M. Majtán. Košice, Rektorát Univerzity P. J. Šafárika 1986, s. 46 – 59.

Metódy a pramene heuristického výskumu vlastných mien. – In: Úvod do onomastiky. Red. M. Blicha – M. Majtán. Košice Rektorát Univerzity P. J. Šafárika 1986, s. 69 – 76.

Základné spracovanie (klasifikácia) onymického materiálu. – In: Úvod do onomastiky. Red. M. Blicha – M. Majtán. Košice, Rektorát Univerzity P. J. Šafárika 1986, s. 80 – 99 (spoluautori V. Blanár, M. Blicha).

Metódy a ciele štandardizovania geografického názvoslovia. – In: Jazyková politika a jazyková kultúra. Materiály z vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach v Domove vedeckých pracovníkov SAV 17. – 19. apríla 1985. Venované XVII. zjazdu KSČ. Red. J. Kačala. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave 1986, s. 300 – 310. – Znovu publikované: Kultúra slova, 20, 1986, s. 144 – 150.

Projekt a zásady spracovania Hydronymie Slovenska. – In: Úvod do onomastiky. Red. M. Blicha – M. Majtán. Košice, Rektorát Univerzity P. J. Šafárika 1986, s. 125 – 130.

Literárna onomastika a vysoké školy. – In: Úvod do onomastiky. Red. M. Blicha – M. Majtán. Košice, Rektorát Univerzity P. J. Šafárika 1986, s. 131 – 139.
Problém hybridu v toponomastike. – In: Formacje hybrydalne w językach słowiańskich. Red. S. Warchol. Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowkiej – Wydzial Humanistyczny 1986, s. 45 – 49, angl. res. s. 50.

Na úvod. – In: Úvod do onomastiky. Red. M. Blicha – M. Majtán. Košice, Rektorát Univerzity P. J. Šafárika 1986, s. 5 (spoluautor M. Blicha).

Na 125. výročie Memoranda. – Slovenská reč, 51, 1986, s. 193 – 196.

Konferencia o začiatkoch československej štátnosti a o úlohe slovanskej kultúry v európskych dejinách. – Slovenská reč, 51, 1986, s. 105 – 106 (správa o medzinárodnej vedeckej konferencii konanej v dňoch 12. – 16. 5. 1985 v Nitre a v Břeclavi).

Piata celopoľská onomastická konferencia. – Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), 27, 1986, s. 239 – 241 (správa o konferencii konanej v dňoch 3. – 5. 9. 1985 v Poznani; spoluautorka R. Žilová).

Šesťdesiatpäť rokov Vincenta Blanára. – Jazykovedný časopis, 37, 1986, s. 91 – 92.

1987

Toponymický návod na používanie geografických názvov z územia Československej socialistickej republiky. 1. vyd. Bratislava – Praha, Slovenský úrad geodézie a kartografie – Český úřad geodetický a kartografický v Slovenskej kartografii 1987. 40 s. (spoluspracovateľ Sekretariát Názvoslovnej komisie pri Českom úrade geodetickom a kartografickom).

Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky. (Paralelný rus. a angl. názov.) 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie v Slovenskej kartografii 1987. 214 s., mapová príloha (spoluspracovateľka Z. Koláriková).

Geografické názvy okresu Banská Bystrica. (Paralelný rus. a angl. názov.) 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie v Slovenskej kartografii 1987. 150 s., 1 mapová príloha (spoluspracovateľka Z. Koláriková).

Pomenovanie reálií z tureckého (moslimského) a židovského prostredia v staršej slovenčine. – In: Studia Academica Slovaca. 16. Prednášky XXIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa 1987, s. 229 – 244.

Výrazné špecificky slovenské prvky v najstarších zložených slovanských menách zo Slovenska. – In: IX. slovenská onomastická konferencia. Nitra 26. – 28. júna 1985. Zborník referátov. Red. M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1987, s. 48 – 53.

Slovná zásoba vo Fándlyho diele Pilný domajší a poľný hospodár. – Slovenská reč, 52, 1987, s. 269 – 276.

Slovenské geografické názvoslovie v Belových Notíciách. – In: Matej Bel. Doba – život – dielo. Red. J. Tibenský. Bratislava, Veda 1987, s. 346 – 352.

Sprachpolitik und Standardisierung der Eigennamen. – In: Abstracts und Rundtischgespräche. XIV. Internationaler Linguistenkongress. Berlin, 10 – 15 August 1987. Organisiert unter der Schirmherrschaft des CIPL. Herausgeberkomitee, Berlin, Mai, 1987 (paralelné angl. znenie), s. 252.

Slovenská hydronymia v slovanskom kontexte. – Zápisník slovenského jazykovedca, 6, 1987, č. 1, s. 14 – 16 (tézy prednášky konanej dňa 16. 12. 1986 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave).

Jazykovopolitické aspekty vlastných mien. – Zápisník slovenského jazykovedca, 6, 1987, č. 3, s. 3 – 6 (tézy prednášky konanej dňa 13. 5. 1987 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici).

Štruktúrne typy slovenskej hydronymie. – Zápisník slovenského jazykovedca, 6, 1987, č. 4, s. 16 – 18 (tézy prednášky konanej dňa 13. 11. 1987 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici).

Štyridsať rokov slovenskej onomastiky. – In: IX. slovenská onomastická konferencia. Nitra 26. – 28. júna 1985. Zborník referátov. Red. M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1987, s. 3 – 7.
Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). Zv. 1. (A – D). Red. Š. Valentovič. Martin 1986. – In: Slovenská reč, 52, 1987, s. 179 – 181 (rec.).

Bratislava a niektoré miestne názvy na pravom brehu Dunaja. – Večerník, 13. 11. 1987, s. 3; 20. 11. 1987, s. 3; 4. 12. 1987, s. 3; 18. 12. 1987, s. 3.

Sympózium o najstarších dejinách Bratislavy. – Slovenská reč, 52, 1987, s. 173 – 174 (správa o sympóziu konanom v dňoch 28. – 30. 10. 1986 v Bratislave).

Štefan Peciar sedemdesiatpäťročný. – Slovenská reč, 52, 1987, s. 314.

PhDr. Vlado Uhlár sedemdesiatpäťročný. – Slovenská reč, 52, 1987, s. 367.

Izidor Kotulič šesťdesiatročný. – Jazykovedný časopis, 38, 1987, s. 81.

Za profesorom Štefanom Krištofom. – Slovenská reč, 52, 1987, s. 116 – 117. – Ďalší autorov nekrológ: Odišiel prof. Štefan Krištov. – Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), 28, 1987, s. 9 – 10.

1988

Slavistischer Onomastischer Atlas. Reihe: Einführungen vorbereitende Materialien, Fragebogen, methodische Handbücher und Instruktionen. 1. Die Strukturtypen der slavischen Ortsnamen (anhand der westslawischen Sprache). 1. vyd. Brno – Leipzig 1988. 88 s. (Namenkundliche Informationen. Sonderheft.) (spoluautori H. Borek, E. Eichler, R. Šrámek).
Geografické názvy okresu Nitra. 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie 1988. 108 s. (spoluspracovateľka Z. Koláriková).
Geografické názvy okresu Poprad. (Paralelný rus. a angl. názov.) 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie v Slovenskej kartografii 1988. 150 s. + príl. (spoluspracovateľka C. Gughová).

Kodifikácia spisovného jazyka a štandardizovanie vlastných mien. – In: Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej. Materialy z VI Konferencji Onomastycznej. Red. E. Homa. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Universytetu Szczecińskiego 1988, s. 113 – 120.

Gramatická stránka vlastného mena. – In: V ogólnopolska konferencja onomastyczna. Poznań 3 – 5 września 1985. Księga referatów. Red. K. Zierhoffer. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Universytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1988, s. 191 – 195.

Onymia a urbanonymia. – In: Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátneho onomastického seminára. Modra-Piesky 8. – 10. októbra 1986. Red. P. Žigo. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave 1988, s. 6 – 9.

Słowiański Atlas Onomastyczny. – In: Z pólskich studiów slawistycznych. Seria 7. Językoznawstwo. Prace na X międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988. Red. J. Basara. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1988, s. 67 – 73.

Slovanský onomastický atlas – strukturní typy slovanské oikonymie. – In: X meždunaroden kongres na slavistite. Reziume na dokladite. Sofija, 14 – 22 sentemvri 1988 g. Sofija, Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite 1988, s. 102 (spoluautori H. Borek, E. Eichler, R. Šrámek).

Bratislava a miestne názvy na pravom brehu Dunaja. – In: Najstaršie dejiny Bratislavy. Referáty zo sympózia 28. – 30. októbra 1986. Red. V. Horváth. Bratislava, Bratislavská informačná a propagačná služba pre Archív hlavného mesta SSR Bratislavy [1988], s. 181 – 184, rus. res. s. 184 – 185, nem. res. s. 185, angl. res. s. 186.

Slovenská hydronymia v slovanskom kontexte. – In: Československá slavistika 1988. Lingvistika, historie. Pripravil Československý komitét slavistov. Red. J. Petr. Praha, Academia 1988, s. 15 – 23.

Slowakische Hydronymie im slawistischen Kontakt. – In: X meždunaroden kongres na slavistite. Reziume na dokladite. Sofija, 14 – 22 sentemvri 1988 g. Sofija, Izdatelstvo na Bălgarskata akademija na naukite 1988, s. 182.

Na výročie vzniku ČSR a federatívneho usporiadania ČSSR. – Slovenská reč, 53, 1988, s. 257 – 258.

Záverečné slovo. – In: Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátneho onomastického seminára. Modra--Piesky 8. – 10. októbra 1986. Red. P. Žigo. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave 1988, s. 164 – 166.

Najstaršie pramene k dejinám slovenčiny. [1. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Zv. 2. 1235 – 1260. Ed. R. Marsina. Bratislava 1987. – 2. Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. Zv. 2. 1315 – 1323. Ed. V. Sedlák. Bratislava 1987.] – In: Slovenská reč, 53, 1988, s. 375 – 376 (ref.).

Čo je brdo? – In: Pisárčiková, M. a kol. : Jazyková poradňa odpovedá. Red. M. Pisárčiková. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988, s. 14. – Tamže: Ako sa používajú obyvateľské mená od názvov typu Šaštín-Stráže? (s. 174). – Podbanské, Podbanskô či Podbansko? (s. 174). – Akého rodu je meno žilinského sídliska Vlčince? (s. 174 – 175). – Ako je to s názvom Belianske Tatry? (s. 175).

Výberový prehľad bibliografie o slovenskej urbanonymii. – In: Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátneho onomastického seminára. Modra-Piesky 8. – 10. októbra 1986. Red. P. Žigo. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave 1988, s. 167 – 168.

PhDr. Vlado Uhlár sedemdesiatpäťročný. – Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), 29, 1988, s. 176.

Prof. PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc., šesťdesiatročný. – Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), 29, 1988, s. 176 – 177.

1989

Geografické názvy okresu Senica. (Paralelný rus. a angl. názov.) 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie v Slovenskej kartografii 1989. 134 s. (spoluspracovateľka Z. Koláriková).

Geografické názvy okresu Stará Ľubovňa. (Paralelný rus. a angl. názov.) 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie v Slovenskej kartografii 1989. 62 s. + príl. (spoluspracovateľka I. Findrová).

Jazykovopolitické aspekty vlastných mien. – In: Aktuálne úlohy onomastiky z hľadiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry. Zborník príspevkov z 2. československej onomastickej konferencie (6. – 8. mája 1987 v Smoleniciach). Red. M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1989, s. 7 – 13.

Štruktúrne typy slovenskej hydronymie. – In: Hydronimia Słowiańska. Materialy z IX konferencji Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitece Slawistów Mogilany 16 – 18 IX 1986 r. Red. K. Rymut. Warszawa – Wrocław – Kraków – Gdańsk – Łódź 1989, s. 177 – 184.

Klasifikácia chrématonymie. – In: Chrématonyma z hlediska teorie a praxe. Příloha: Bibliografický soupis diplomových prací z onomastiky. Sborník z 3. celostátního semináře „Onomastika a škola“ Ústí nad Labem 21. – 22. 6. 1988. Red. R. Šrámek – L. Kuba. Brno, Onomastická komise ČSAV – Slovenská onomastická komisia SAV – Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem – Ústav pro jazyk český ČSAV – Ústav slavistiky ČSAV 1989, s. 7 – 13.

Česká a slovenská toponymia po roku 1945. (Úlohy československej onomastiky pri štandardizovaní geografického názvoslovia.) – In: Slavica Pragensia. 30. (Acta Universitatis Carolinae. 1987. Philologica. 4 – 5.) Red. V. Budovičová. Praha, Univerzita Karlova 1989, s. 143 – 147, čes. res. s. 283, rus. res. s. 287, nem. res. s. 292, fr. res. s. 296.

Záverečné slovo. – In: Chrématonyma z hlediska teorie a praxe. Příloha: Bibliografický soupis diplomových prací z onomastiky. Sborník z 3. celostátního semináře „Onomastika a škola“ Ústí nad Labem 21. – 22. 6. 1988. Red. R. Šrámek – L. Kuba. Brno, Onomastická komise ČSAV – Slovenská onomastická komisia SAV – Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem – Ústav pro jazyk český ČSAV – Ústav slavistiky ČSAV 1989, s. 162 – 163.

Okrajové vrstvy slovnej zásoby v staršej slovenčine. – Zápisník slovenského jazykovedca, 8, 1989, č. 3, s. 3 – 6 (tézy prednášky konanej dňa 24. 1. 1989 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Nitre).
Onomastika na X. medzinárodnom kongrese slavistov. – Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), 30, 1989, s. 244 – 246 (správa o onomastických príspevkoch na 10. medzinárodnom zjazde slavistov, konanom v dňoch 14. – 22. 9. 1988 v Sofii).

Profesor Branislav Varsik osemdesiatpäťročný. – Slovenská reč, 54, 1989, s. 180 – 181. – Ďalší autorov jubilejný článok pri tej istej príležitosti: Profesor Branislav Varsik osemdesiatpäťročný. – Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), 30, 1989, s. 202 – 203.

Profesor Eugen Jóna osemdesiatročný. – Slovenská reč, 54, 1989, s. 40 – 41.

Za Štefanom Peciarom. – Slavica Slovaca, 24, 1989, s. 265 – 266.

1990

Geografické názvy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Geografické názvy z územia Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava – Praha, Slovenský úrad geodézie a kartografie – Český úřad geodetický a kartografický 1990. 150 s. (spoluspracovateľka Z. Koláriková).

Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy. Paralelný rus. a angl. názov. 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie v Slovenskej kartografii 1990. 86 s. s mapovou príl. (spoluspracovateľ L. Macko).

Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike. Paralelný rus. a angl.
názov
. 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie 1990. 142 s. s mapovou príl. (spoluspracovateľka I. Findrová).

Geografické názvy okresu Liptovský Mikuláš. 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie 1990. 126 s. (spoluspracovateľky C. Gughová, M. Niňajová).

Geografické názvy okresu Košice-mesto a Košice-vidiek. 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie 1990. 134 s. (spoluspracovateľky Z. Koláriková, D. Jursová).

Geografické názvy okresu Rožňava. (Paralelný rus. a angl. názov.) 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie 1990. 104 s. + mapa (spoluspracovateľka D. Jursová).

Okrajové vrstvy slovnej zásoby a ich spracovanie v slovanských historických slovníkoch. – In: Metódy výskumu a opisu lexiky slovanských jazykov. Materiály zo sympózia konaného v rámci 7. zasadnutia Lexikologicko-lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Nové Vozokany 24. – 26. apríla 1989). Red. V. Blanár et al. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1990, s. 231 – 238.

Nevžité neologizmy a okazionálne slová v staršej slovenčine. (Na okraj jedného prekladu podľa poľskej predlohy.) – In: Studia lingustica Polono-Slovaca. 2. Red. M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 1990, s. 198 – 210, poľ. res. s. 210 – 211.

Juraj Fándly a bernolákovská kodifikácia. – Slovenská reč, 55, 1990, s. 257 – 262.

Spoločenská podmienenosť vývinu exotizmov. (Pomenovanie reálií z tureckého a moslimského prostredia v staršej slovenčine.) – In: Studia linguistica Polono-Slovaca. 3. „Dynamika rozwoju słownictwa“. Referaty z konferencji w Paszkówce 22 – 25 VI 1987. Red. J. Reichan. Wrocław – Warszawa – Kraków, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1990, s. 169 – 174, poľ. res. s. 174.

Vlastné mená v Timraviných literárnych prácach. – In: Božena Slančíková-Timrava. Koloman Banšell. Zborník z vedeckej konferencie o živote a diele Boženy Slančíkovej-Timravy a Kolomana Banšella 1. a 2. októbra 1987 v Lučenci. Red. M. Kocák. Martin, Matica slovenská 1990, s. 116 – 128.

Na úvod. – In: Studia linguistica Polono-Slovaca. 2. Red. M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 1990, s. 1.

Knappová, M.: Rodné jméno v jazyce a společnosti. Praha 1989. – In: Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), 31, 1990, s. 150 – 152 (ref.).

Bratislavský topografický lexikon. [Horváth, V. Bratislavský topografický lexikon. Bratislava 1990.] – In: Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), 31, 1990, s. 237 (rec.).

Chríb. – Slovenský denník, 9. 8. 1990, s. 2. – Tamže: Hrb (23. 8., s. 2). – Chlm (13. 9., s. 2). – Grúň (11. 10., s. 2). – Hrúd (25. 10., s. 2). – Snoh, snoha, snož, snoža (31. 10., s. 2). – Nártie, nárť, nárt (22. 11., s. 2).

Životné jubileum doc. Vincenta Blanára. – Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), 31, 1990, s. 188 – 190 (k 70. narodeninám).

1991

Historický slovník slovenského jazyka. 1. A – J. 1. vyd. Red. M. Majtán et al. Bratislava, Veda 1991. 536 s. (vedúci autorského kolektívu; spoluautori V. Blanár, E. Jóna, I. Kotulič, E. Krasnovská, M. Majtánová, Š. Peciar, B. Ricziová, J. Skladaná).

30 mien (staráme sa o bábätko). 1. vyd. Bratislava, Nezávislosť 1991. 104 s. (spoluautorka D. Chovancová).

Geografické názvy okresu Trenčín. (Paralelný angl. a rus. názov). 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie 1991. 126 s. s mapovou príl. (spoluspracovateľka M. Hajčíková).

Geografické názvy okresu Komárno. (Paralelný angl. a rus. názov). 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie 1991. 78 s. s mapovou príl. (spoluspracovateľka A. Kubljaková).

Geografické názvy okresu Veľký Krtíš. (Paralelný angl. a rus. názov). 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie 1991. 94 s. s mapovou príl. (spoluspracovateľka M. Hajčíková).

Geografické názvy okresu Trebišov. (Paralelný angl. a rus. názov). 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie 1991. 102 s. s mapovou príl. (spoluspracovateľky M. Hajčíková, S. Seitzová).

Osobné mená v najstaršej slovenčine ako odraz etnicity osídlenia. – In: X. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 13. – 15. septembra 1989. Zborník referátov. Red. M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1991, s. 120 – 124.

Slová bor, borovica, sosna v slovenských terénnych názvoch. – In: Onomastyka. Historia języka. Dialektologia. Księga pamiątkowa ku czci prof. dr. Henryka Borka (1929 – 1986). (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu.) Red. A. Furdal et al. Warszawa – Wrocław, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1991, s. 233 – 235.

Genéza slovenčiny vo svetle vlastných mien. – Zápisník slovenského jazykovedca, 10, 1991, č. 3 – 4, s. 6 – 8 (tézy prednášky konanej dňa 30. 9. 1991 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Nitre).

Súčasný pohyb v toponymii. – Zápisník slovenského jazykovedca, 10, 1991, č. 1 – 2, s. 6 – 7 (tézy prednášky na 3. celoslovenskom stretnutí jazykovedcov o súčasnom pohybe v toponymii, konanej dňa 5. 12. 1990 v Domove vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach).

Kontinuita jazyka a dejín. Hovoríme s jazykovedcom Milanom Majtánom. – Literárny týždenník, 4, 1991, č. 29, s. 1, 11 (rozhovor I. Stadtruckera s M. Majtánom).

1992

Historický slovník slovenského jazyka. 2. K – N. Red. M. Majtán. 1. vyd. Bratislava, Veda 1992. 616 s. (vedúci autorského kolektívu, spoluautori V. Blanár, I. Kotulič, E. Krasnovská, M. Majtánová, J. Skladaná).

Geografické názvy okresu Dunajská Streda. (Paralelný angl. a rus. názov.) 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie 1992. 72 s. + príl. (spoluspracovateľka A. Kubaljaková).

Geografické názvy okresu Rimavská Sobota. (Paralelný angl. a rus. názov.) 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie 1992. 108 s. + príl. (spoluspracovateľky M. Klobošičová, Z. Kolláriková).

Geografické názvy okresu Spišská Nová Ves. (Paralelný angl. a rus. názov.) 1. vyd. Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie 1992. 100 s. + príl. (spoluspracovateľka M. Hajčíková).

Kontinuitný vývin slovenčiny a jeho odraz vo vlastných menách. – Slavica Slovaca, 27, 1992, s. 37 – 50, nem. res. s. 50.

Kontinuitný vývin slovenčiny vo svetle vlastných mien. – Slovenská reč, 57, 1992, s. 65 – 72.

Dielo J. A. Komenského vo vývine slovenčiny. – Slovenská reč, 57, 1992, s. 257 – 263.

Slovná zásoba vo Fándlyho diele Pilný domajší a poľný hospodár a Bernolákov Slovár. – In: Pamätnica Antona Bernoláka. Red. J. Chovan v spolupráci s M. Majtánom. Martin, Matica slovenská 1992, s. 139 – 143.

Literárna onymia a umelecký preklad. – In: Zborník. Acta Facultatais Paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Roč. 28. Zv. 3. Slavistika. Onomastika a škola. Materiály zo IV. celoštátneho onomastického seminára konaného v Prešove 12. – 13. septembra 1990. Red. M. Blicha et al. Prešov, Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove 1992, s. 160 – 164, nem. res. s. 164.

Kalná nad Hronom, Kalnica, Kalník ... – Nedeľná Pravda, 1, 1992, č. 36, s. 6.

Osemdesiatročný PhDr. Vlado Uhlár. Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), 32 – 33, 1991 – 92, s. 261.

1993

Meno pre naše dieťa. 3., preprac. a dopl. vyd. Bratislava, Obzor 1993. 228 s. (spoluautor M. Považaj).

Encyklopédia jazykovedy. Zost. J. Mistrík s kolektívom autorov. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1993. 520 s. (člen kolektívu autorov).

Geografické názvy okresu Zvolen. (Paralelný angl. názov.) 1. vyd. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v Geodetickom a kartografickom ústave 1993. 104 s. + mapová príloha (spoluspracovateľka A. Kubljaková).

Geografické názvy okresu Humenné. (Paralelný angl. názov.) 1. vyd. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v Geodetickom a kartografickom ústave 1993. 122 s. s mapovou prílohou (spoluspracovateľka M. Hajčíková).

Geografické názvy okresu Michalovce. (Paralelný angl. názov.) 1. vyd. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v Geodetickom a kartografickom ústave 1993. 90 s. s mapovou prílohou (spoluspracovateľka M. Hajčíková).

Geografické názvy okresu Svidník. (Paralelný angl. názov.) 1. vyd. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v Geodetickom a kartografickom ústave 1993. 80 s. + mapová príloha (spoluspracovateľka M. Hajčíková).

Toponymický návod pre vydavateľov kartografických a iných diel. 1. vyd. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v Geodetickom a kartografickom ústave 1993. 32 s. (spracoval so sekretariátom Názvoslovnej komisie pri Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky s prispením členov Názvoslovnej komisie). – Angl. znenie publikácie: Toponymic Guidelines for map and other editors. 1. vyd. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v Geodetickom a kartografickom ústave 1993. 40 s.

Štúdie o staršej slovenskej lexike. – In: Z vývinu slovenskej lexiky. Red. R. Kuchar. Bratislava, Veda 1993, s. 129 – 150.

Slovenské preklady Komenského v 17. storočí. – In: J. A. Komenský a slovenská kultúra. Zborník z medzinárodnej komeniologickej konferencie konanej v Bratislave v dňoch 30. a 31. marca 1992. Red. P. Hrnčiar et al. Bratislava, Univerzita Komenského 1993, s. 238 – 243.

Neznámy bernolákovský autor prekladu didakticko-pedagogického spisu Ďeťinná spratoveň z roku 1795. – In: Slovenské učené tovarišstvo 1792 – 1992. Red. M. Petráš. Trnava, Západoslovenské múzeum 1993, s. 56 – 59.

Kontinuierliche Entwicklung des Slowakischen und ihr Abbild in den Eigennamen. – In: XI. medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Red. S. Mislovičová et al. Bratislava, Veda 1993, s. 607 – 608.

Die historische und gegenwärtige slowakische Oronymie. – In: Onymische Systeme. Zusammenfassungen der Beiträge an der III. Tschechischen Konferenz und an dem V. Seminar „Onomastik und Schule“ (12. – 14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung Trier (12. – 17. 4. 1993). Red. V. Koblížek. Hradec Králové, Verlag Gaudeamus 1993, s. 147 – 149.

Kontinuitný vývin slovenčiny vo svetle vlastných mien. – Zápisník slovenského jazykovedca, 12, 1993, s. 10 – 12 (tézy prednášky konanej dňa 23. 3. 1993 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave).

Kontinuita a vývin slovenčiny vo svetle historických vlastných mien. – Zápisník slovenského jazykovedca, 12, 1993, s. 17 – 18 (tézy prednášky konanej dňa 21. 4. 1993 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Prešove).

Vývin priezvisk na Slovensku. – Zápisník slovenského jazykovedca, 12, 1993, s. 18 – 20 (tézy prednášky konanej dňa 22. 4. 1993 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Prešove).

Ako vznikali naše priezviská (I). – Nedeľná Pravda, 2, 1993, č. 44, s. 16. – Tamže: Ako vznikali naše priezviská (II) (č. 46, s. 16). – Ako vznikali naše priezviská (III) (č. 48, s. 16). – Priezviská z krstných mien (č. 50, s. 16). Priezviská podľa pôvodu (č. 52, s. 16).

Počas slavistického kongresu udelia čestný doktorát UK profesorovi E. Eichlerovi. – Republika, 7. 9. 1993, s. 8.

Čestný doktorát Univerzity Komenského prof. Ernstovi Eichlerovi. – Slovenská reč, 58, 1993, s. 250 – 252.

Na šesťdesiate narodeniny prof. Jána Matejčíka. – Slovenská reč, 58, 1993, s. 173.

Závan storočí v názvoch obcí. – Nedeľná Pravda, 2, 1993, č. 14, s. 4 – 5 (rozhovor A. Vymazalovej s M. Majtánom).

Politika v gramatike. Slovenský jazykovedec Milan Majtán pre Republiku. – Republika, 16. 7. 1993, s. 4 (rozhovor I. Starého s M. Majtánom). – Časť znovu publikovaná v príspevku Politika v gramatike. Matriky a maďarská podoba mena. – Národná obroda, 18. 7. 1993, s. (okrem toho v príspevku časť z príspevku M. Považaja Dobré ráno, pani Potocký! Jazykovedec M. Považaj hodnotí zákon o mene a priezvisku, Pravda, 16. 7. 1993, s. 1).

Jazykovedec M. Majtán na tému: Tabule a platný zákon. – Republika, 4. 8. 1993, s. 5 (rozhovor I. Starého s M. Majtánom).

1994

Historický slovník slovenského jazyka. 3. O – P (pochytka). Red. M. Majtán et al. 1. vyd. Bratislava, Veda 1994. 656 s. (spoluautori V. Blanár, I. Kotulič, M. Kováčová, E. Krasnovská, R. Kuchar, T. Laliková, M. Majtánová, D. Ondrejkovičová).

Onymické systémy. Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti doktora filologických vied. Bratislava, Vedecká rada Univerzity Komenského 1994. 40 s.

Geografické názvy okresu Považská Bystrica. (Paralelný angl. názov.) 1. vyd. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1994. 94 s. + mapová príl. (spoluspracovateľka M. Kováčová).

Geografické názvy okresu Prievidza. (Paralelný angl. názov.) 1. vyd. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1994. 78 s. + mapová príl. (spoluspracovateľka M. Kováčová).

Geografické názvy okresu Žilina. (Paralelný angl. názov.) 1. vyd. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1994. 84 s. + mapová príl. (spoluspracovateľka M. Klobošičová).

Geografické názvy okresu Čadca. (Paralelný angl. názov.) 1. vyd. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1994. 80 s. + mapová príl. (spoluspracovateľka A. Kubaljaková).

Motivácia a lexikálna sémantika. – In: Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien. 11. slovenská onomastická konferencia. Nitra 19. – 20. mája 1994. Zborník referátov. Red. E. Krošláková. Bratislava – Nitra, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Vysoká škola pedagogická 1994 v Nitre, s. 15 – 19.

Jazyková situácia na Slovensku v 17. storočí a jazyk Pilárikovho diela Sors Pilarikiana. – In: Štefan Pilárik. Bard slovenskej barokovej literatúry. Zost. M. Holečko. Red. J. Tazberík. Bratislava – Zvolen, Národné osvetové centrum Bratislava – Regionálne kultúrne stredisko Zvolen 1994, s. 40 – 44.

Najstaršie osobné mená a vývin priezvisk na Slovensku. – Slovenská archivistika, 29, 1994, s. 94 – 108, nem. res. s. 109.

Vývin pomenúvania osôb na Slovensku. – In: Najstaršie rody na Slovensku. Zborník príspevkov zo sympózia o najstarších rodoch na Slovensku. Red. K. Štulrajterová. Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej 1994, s. 28 – 34.

Vývin priezvisk na Slovensku. – Slovenská reč, 59, 1994, s. 30 – 37.

Zo staršej slovenskej zoonymie. (Mená kráv zo začiatku 18. storočia.) – Slovenská reč, 59, 1994, s. 143 – 149.

Tribeč, nie Tríbeč. – Kultúra slova, 28, 1994, s. 345 – 348.

Zo slovenskej oronymie. (Názvy slovenských vrchov.) – In: Studia Academica Slovaca. 23. Prednášky XXXI letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1994, s. 124 – 135.

Voľnejšie miesta štandardizácie geografického názvoslovia. – In: Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. Budmerice 27. – 29. októbra 1994 (konferenčné materiály). Red. J. Doruľa. Bratislava – Martin, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Matica slovenská 1994, s. 60 – 61.

O jazyku Terézie Vansovej. – In: Literárny archív. 29/92, 30/93. Red. M. Kocák. Martin, Matica slovenská 1994, s. 255 – 257.

Osobné mená v najstarších písomnostiach. Predstupeň našich priezvisk. – Historická revue, 5, 1994, č. 1, s. 27 – 28.

Spracovanie lexiky slovenských terénnych názvov. – Zápisník slovenského jazykovedca, 13, 1994, s. 19 – 21.

Základné otázky zoonomastiky. – Zápisník slovenského jazykovedca, 13, 1994, s. 37 (tézy prednášky konanej dňa 14. 3. 1994 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Nitre).

Priezviská podľa spoločenského zaradenia a zamestnania. – Nedeľná Pravda, 3, 1994, č. 1, s. 17. – Tamže: Latinské a latinizované priezviská (č. 3, s. 17). – Priezviská zo starozákonných mien (č. 5, s. 17). – Priezviská a slovensko-maďarské jazykové kontakty (č. 7, s. 17). – Z ohlasov (č. 9, s. 17). – Priezviská privlastňovacieho typu (č. 11, s. 17). – Elégius – Elig – Elo (č. 13, s. 17). Priezviská zo ženských mien (č. 15, s. 17). – Priezviská Cipciar a Pindiar (č. 17, s. 17). – Priezviská zo zložených slov (č. 19, s. 17). – „Vtáčie“ priezviská (č. 21, s. 17). – Priezvisko Bulla (č. 23, s. 17). – Priezviská z názvov rastlín (č. 25, s. 17). – Priezviská Vester, Vesteg (č. 27, s. 17). – „Zvieracie“ priezviská (č. 29, s. 17). – Priezviská zakončené príponou -oň (č. 31, s. 17). – Priezviská Opicháč, Postriháč, Olejník a Zábojník (č. 33, s. 17). – Priezviská Luptovec a Nerer (č. 35, s. 17). – Priezviská Vengor a Vnenk (č. 37, s. 17). – Priezviská Hriň a Kubičár (č. 39, s. 17). – Priezviská Starigazda, Novisedlák a Novosedlík (č. 41, s. 17). – Priezviská Švec a Švač (č. 43, s. 17). – Priezviská zakončené na -oš a -uš (č. 45, s. 17). – Priezviská Alakša, Grexa a Pašek (č. 49, s. 17). – Priezviská Gálik, Valko a Vančo (č. 51, s. 17).

Anton Habovštiak sedemdesiatročný. – Slavica Slovaca, 29, 1994, s. 168.

O vlastných menách. Na margo zaujímavej konferencie. – Národná obroda, 25. 3.1994, s. 7 (rozhovor K. Hegerovej s M. Majtánom o 11. slovenskej onomastickej konferencii, konanej v dňoch 19. – 20. 5. 1994 v Nitre).

1995

Historický slovník slovenského jazyka. 4. zv. P (poihrať sa – pytlovať). Red. M. Majtán et al. 1. vyd. Bratislava, Veda 1995. 584 s. (spoluautori M. Kováčová, E. Krasnovská, T. Laliková, M. Majtánová, D. Ondrejkovičová, B. Ricziová, J. Skladaná).

Stav a perspektívy výskumu dejín slovenčiny. – Slovenská reč, 60, 1995, s. 259 – 264.

Fándlyho slovenčina a bernolákovská kodifikácia. – In: Literárnomúzejný letopis. 26. Red. I. Sedlák. Martin, Matica slovenská 1995, s. 185 – 191.

Voľnejšie miesta štandardizácie geografického názvoslovia. – In: Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. Materiály z konferencie konanej v Budemericiach 27. – 29. októbra 1994. Red. J. Doruľa. Bratislava, Veda 1995, s. 173 – 174.

Historická a súčasná slovenská oronymia. – In: Seminář Onymické systémy v regionech. (Sborník příspěvků z V. semináře „Onomastika a škola“, konaného 12. – 14. ledna 1993 v Hradci Králové. Red. R. Šrámek et al. Hradec Králové, Gaudeamus 1995, s. 205 – 207.

Z lexiky slovenskej oronymie. – In: Acta Onomastica. 36. Věnováno k 100. výročí narození univ. prof. PhDr. Vladimíra Šmilauera, DrSc., zakladatele moderní české onomastiky. Red. L. Olivová-Nezbedová. Praha, Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky 1995, s. 129 – 133.

Národnostný vývin v Krupine vo svetle vlastných mien. – In: Pohľady do minulosti Krupiny. Zost. M. Gajdoš. Zvolen – Krupina, Vlastivedné múzeum vo Zvolene a Mestský úrad v Krupine 1995, s. 55 – 58.

Toponymum Senohrad pochádza z osobného mena Sěmirad? – Slavica Slovaca, 30, 1995, s. 143 – 145, rus. res. s. 145.

Nárečový základ jazyka Jozefa Gregora-Tajovského. – In: Literárny archív 31/94. Red. M. Kocák. Martin, Matica slovenská 1995, s. 133 – 138.

Politika a prechyľovanie priezvisk v slovenčine. – Literárny týždenník, 8, 1995, č. 42, s. 10.

Veľkomoravské dedičstvo v slovenských osobných menách. – Literárny týždenník, 8, 1995, č. 31, s. 3.

Od prezývky a prímena k priezvisku. Vývin priezvisk na Slovensku. – Zápisník slovenského jazykovedca, 14, 1995, s. 26 – 27 (tézy prednášky konanej dňa 15. 3. 1995 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Nitre).
Wenzel, W.: Studien zu sorbischen Personennamen. 1. Systematische Darstellung: 2/1. Historisch-etymologisches Wörterbuch. A – L; 2/2. M – Ž. Bautzen 1987, 1991, 1992. – In: Slavica Slovaca, 30, 1995, s. 173 – 174 (ref.).

Aj výrazný kultúrny čin. [Krošláková, E. – Habovštiaková, K.: Základy slavistiky a staroslovienčina. Textová príručka. Nitra 1994.] – In: Slovenská reč, 60, 1995, s. 333 – 334 (ref.).

Priezviská Škultéty, Šoltýs, Fojtík a Rychtarčík. – Nedeľná Pravda – magazín, 4, 1995, č. 1, s. 38. – Tamže: Priezviská Dianiška, Jamriška, Petiška a Mišura (č. 3, s. 38). – Priezviská podľa jedál (č. 5, s. 38). – [Priezviská východoslovenského pôvodu] (č. 7, s. 38). – [Priezviská Beňo, Borgula, Brachna, Fabo, Sanitrár, Jeňo, Hanispal] (č. 9, s. 38). – [Priezviská Kondel a Hubinský] (č. 11, s. 38). – [Priezvisko Blázy] (č. 13, s. 38). – Priezviská Pažický a Fraštacký (č. 15, s. 38). – Priezviská zakončené na -ár/-iar (č. 17, s. 38). – Priezviská Chvaštula, Družbacký a Valúch (č. 19, s. 38). – Priezviská Bágel, Búgel, Keliar a Cyprich (č. 21, s. 38). – Priezviská Kleskeň, Lovich a Puchor (č. 23, s. 38). – Priezviská Šouc a Tibenský (č. 25, s. 38). – Priezviská Indro a Šulavík (č. 27, s. 38). – Priezviská podľa vlastností (č. 29, s. 38). – Priezviská Novomeský a Dočolomanský (č. 31, s. 38). – Priezviská Hübner, Glončák a Penxa (č. 33, s. 38). – Priezviská Šteflovič, Grúň a ďalšie (č. 35, s. 38). – Priezviská Berník a Pľuta (č. 37, s. 38). – Priezviská Konečník, Koník a Kulíšek (č. 39, s. 38). – Priezviská Finďo, Furdek a Lauroško (č. 41, s. 38). – [Priezviská Feranec, Frolo, Furier, Fulier] (č. 43, s. 38). – Priezviská Gereg, Michajluk a Šimurda (č. 45, s. 38). – Priezviská Slašťan, Švihran, Švikruha (č. 47, s. 38). – Priezviská Jaďuď, Mecka a Bauco (č. 49, s. 38). – Priezviská Dever, Faško a Zolvík (č. 51, s. 38).

Stále živá spomienka a trvalý vzor. – Acta Onomastica. 36. Věnováno k 100. výročí narození univ. prof. PhDr. Vladimíra Šmilauera, DrSc., zakladatele moderní české onomastiky. Red. L. Olivová-Nezbedová. Praha Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky 1995, s. 12.

Profesor Vincent Blanár sedemdesiatpäťročný. – Slavica Slovaca, 30, 1995, s. 97 – 99. – Ďalší jubilejný článok pri tej istej príležitosti: Na životné jubileum prof. Vincenta Blanára. – Živio! Živio! Mnoga ljeta. – Jazykovedný časopis, 46, 1995, s. 148 – 149 (spoluautor J. Bosák).

Doc. PhDr. Emil Tvrdoň, CSc., šesťdesiatročný. – Slovenská reč, 60, 1995, s. 166.

Jazyková norma nie je košeľa. Rozhovor s PhDr. Milanom Majtánom, CSc. – Slovenská Republika, 14. 10. 1995, príl. Kultúra ’95, s. 7 (rozhovor K. Hegerovej s M. Majtánom).

Na slovíčko s prof. Blanárom. – Literárny týždenník, 8, 1995, č. 51 – 52, s. 2 (rozhovor M. Majtána s V. Blanárom).

1996

Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava, Veda 1996. 192 s.

Slovenské preklady Biblie. – Slovenská reč, 61, 1996, s. 342 – 352.

Špecifiká starozákonnej lexiky slovenských prekladov Biblie. – In: Studia Academica Slovaca. 25. Prednášky XXXII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1996, s. 114 – 119.

Z biblických frazém Starého zákona v staršej slovenčine. – In: Slovenčina v historickom kontexte. Materiály z konferencie konanej v Nitre 16. – 17. mája 1996. Red. Ľ. Kralčák. Nitra, Vysoká škola pedagogická 1996, s. 136 – 144.
Chronológia slovanských zložených osobných mien v slovenčine. – In: 12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár „Onomastika a škola“. Prešov 25. – 26. októbra 1995. Zborník referátov. Red. M. Majtán – F. Ruščák. Prešov, Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied 1996, s. 173 – 180.

Mená kráv v staršej slovenčine. – In: Systemy zoonimiczne w językach słowiańskich. Red. S. Warchoł. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1996, s. 65 – 72, angl. res. s. 73.

Hydronymia povodia Popradu. (Základná charakteristika.) – In: Hydronymia słowiańska. 2. Materiały z międzynarodowej konferencji hydronymicznej Mogilany, 20 – 24 IX 1994 r. Red. K. Rymut. Kraków, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN 1996, s. 47 – 50.

Vývin urbanonymie pred obdobím národného obrodenia. – In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996). Red. P. Odaloš – M. Majtán. Banská Bystrica – Bratislava, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 1996, s. 56 – 61.

Pôvodca názvu Bratislava. In: Pavol Jozef Šafárik a slavistika. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie a dokumentov z osláv 200. výročia narodenia P. J. Šafárika. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Literárnovedný zborník 12 / Jazykovedný zborník 13 / Historický zborník 5 (AFPh UŠ 79) 1996. Red. P. Petrus et al. Prešov – Martin, Filozofická fakulta v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach – Matica slovenská v Martine 1996, s. 317 – 322, nem. res. s. 322.

Ján Kollár, Pavol Jozef Šafárik a štúrovci – a názov Bratislava. – Slovenská archivistika, 31¸1996, č. 2, s. 48 – 60.

Z Tatranskej Vratislavy Bratislava. Vznik názvu nášho hlavného mesta. – Historická revue, 7, 1996, č. 1, s. 33.

Názvy Nitry a Bratislavy v historickom kontexte. – Zápisník slovenského jazykovedca, 15, 1996, s. 34 – 35 (tézy prednášky konanej dňa 9. 10. 1996 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Nitre).

O jazyku slovenských prekladov Biblie. – Zápisník slovenského jazykovedca, 15, 1996, s. 25 – 28 (tézy prednášky konanej dňa 25. 4. 1996 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici).

Na úvod. – In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996). Red. P. Odaloš – M. Majtán. Banská Bystrica – Bratislava, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 1996, s. 9 (spoluautor P. Odaloš).

Studnica vody živej. [Slovník slovenských nárečí. 1. A – K. Red. I. Ripka. Bratislava 1994.] – In: Slovenské národné noviny, 7 (11), 1996, č. 41, s. 12 (ref.).
Blicha, M.: Toponymia Ondavskej a Toplianskej doliny. Slovensko-rusínske jazykové kontakty v chotárnych názvoch. Prešov 1996. – In: Acta Onomastica, 37, 1996, s. 156 – 157 (ref.).

Priezviská Hurban a Hodža. – Nedeľná Pravda – magazín, 5, 1996, č. 1, s. 44. – Tamže: Priezviská Kojš, Koyš (č. 3, s. 44). – Názvy obcí Kojšov a Kojatice (č. 5, s. 44). – Priezviská Brajerčík a Peťovský (č. 7, s. 44). – Priezviská zakončené na –y a priezvisko Eštočin (č. 9, s. 44). – Priezviská Antalík, Antoš a názvy obce Antol (č. 11, s. 44). – Priezviská Trebelka, Trebula a názov vrchu Tribeč (č. 13, s. 44). – Priezviská Petluš a Johanides (č. 15, s. 44). – Priezviská Hucko a Dudík (č. 17, s. 44). – Prešporok – Bratislava (1) (č. 19, s. 44). – Prešporok – Bratislava (2) (č. 21, s. 44). – Priezviská Štepiga, Štepita (č. 23, s. 44). – Banská Štiavnica a Turčianska Štiavnička (č. 25, s. 44). – Priezviská Chmelko a Vápeník (č. 27, s. 44). – Košice (č. 29, s. 44). – Názvy obcí podľa patrocínií (č. 31, s. 44). – Názvy obcí typu Rimavská Sobota, Sobotište (č. 33, s. 44). – Priezviská Ďurian a Ďurický (č. 35, s. 44). – Priezviská Hodas, Gabčík, názov Gabčíkovo (č. 37, s. 44). – Názov Prešov (č. 39, s. 44). – Názvy obcí Gánovce a Jánovce a názvy podľa patrocínií (Nedeľná Pravda, 5, 1996, č. 48, s. 34). – Priezvisko Belavý (č. 50, s. 34).

Sedemdesiatka Ladislava Dvonča. – Slovenská reč, 61, 1996, s. 295 – 296.

Doc. Michal Blicha, CSc., šesťdesiatpäťročný. – In: 12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár „Onomastika a škola“. Prešov 25. – 26. októbra 1995. Zborník referátov. Red. M. Majtán – F. Ruščák. Prešov, Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied 1996, s. 339 – 340.

Životné jubileum doc. Emy Krošlákovej. – Slovenská reč, 61, 1996, s. 90 – 91 (k 60. narodeninám E. Krošlákovej). – Ďalší autorov jubilejný článok pri tej istej príležitosti: Životné jubileum doc. PhDr. Emy Krošlákovej, CSc. – In: Slovenčina v historickom kontexte. Materiály z konferencie konanej v Nitre 16. – 17. mája 1996. Red. Ľ. Kralčák. Nitra, Vysoká škola pedagogická 1996, s. 8 – 9.

Odišiel Vlado Uhlár. – Acta Onomastica, 37, 1996, s. 174.

1997

Problematika lexiky a starozákonných reálií v slovenských prekladoch Biblie. – In: Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią. Red. G. Habrajska. Łódź, Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego 1997, s. 145 – 150, poľ. res. s. 151 – 152.

Vývin pomenúvania na Slovensku a osobné meno Daniel Dudok. – In: Zborník Spolku vojvodinských slovakistov. 14 (1992). Red. E. Horák. Nový Sad (Juhoslávia), Spolok vojvodinských slovakistov 1997, s. 171 – 175, chorv. res. s. 175, angl. res. s. 176.

Knižka o liečení domácich zvierat z roku 1787. – In: Kniha ’95 – Zost. a red. M. Domová. Martin, Matica slovenská 1997, s. 203 – 205.

Slovenská toponymia v najstarších atlasoch Uhorska. – In: Historické mapy. Zborník z vedeckej konferencie. Red. M. Kováčová. Bratislava, Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským národným archívom, Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava a Katedrou mapovania a pozemkových úprav SvF STU v Bratislave 1997, s. 89 – 94.

Zložené slovenské osobné mená v slovenskej toponymii. (Materiálom doplnené znenie referátu na 12. medzinárodnom kongrese slavistov.) – Onomastica, 42, 1997, s. 95 – 128, fr. res. s. 355.

Pôvodné slovenské podoby geografických názvov Bojná, Strečno a Košeca. – In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 45. Red. P. Žigo et al. Bratislava, Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK 1997, s. 223 – 228.

Nielen ľudia, aj ich diela majú svoje osudy! – Slovenské národné noviny, 5 (8), 1997, č. 18, príl. Orol tatranský, č. 2, s. 10 (o Jazykovednom zborníku z r. 1948).

Biblia v našom jazyku. – Historická revue, 8, 1997, č. 4, s. 12 – 14.

Biblia v slovenských prekladoch. – Cirkevné listy, 110 (121), 1997, s. 21 – 24.

O význame slova Ortík. – Hlas Vrbového, 7, 1997, č. 2, s. 4.

Vrútočan¸ nie Vrútčan ani Vrúčan. – Vrútočan, 7¸ 1997, č. 6, s. 19.

Kompozitá v slovenskej onymii. – Jazykovedný zápisník, 16, 1997, s. 18 – 20 (tézy prednášky konanej 23. 4. 1997 v pobočke Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici a 14. 10. 1997 v pobočke v Nitre).

Nový slovník. [Krátky slovník slovenského jazyka. 3. vyd. Bratislava 1997.] – In: Slovenské národné noviny, 8 (12), 1997, č. 33, s. 12 (ref.).

Priezviská Sabol, Vitáloš a názov obce Vitálišovce. – Nedeľná Pravda, 6, 1997, č. 1, s. 45. – Tamže: Priezviská Bauco a Bartek (č. 3, s. 45). – Priezviská Groš, Šesták a Delinga (č. 5, s. 45). – Valkovo či Váľkovo (č. 7, s. 45). – Priezvisko Tekel (č. 9, s. 45). – Priezviská Broska, Pietor – a Pôtor (č. 11, s. 45). – Priezviská Perlak a Benedikty (č. 14, s. 45). – Rodostrom a priezvisko Nemec (č. 15, s. 45). – Priezviská Cyran a Maľcovský (č. 17, s. 45). – Priezvisko Zošiak a ďalšie (č. 19, s. 45). – Vrútky a priezvisko Ruttkay (č. 21, s. 45). – Priezvisko Maťaše (č. 23, s. 45). – Strečno (č. 25, s. 61). – Priezvisko Ollík a Cangár (č. 27, s. 45). – Priezviská Marvonek, Parobek a Kamas (č. 29, s. 45). – Ulica sv. Alžbety (č. 31, s. 45). – Priezvisko Košút (č. 33, s. 45). – Priezviská Kimlár, Čatloš a Čakloš (č. 35, s. 45). – Priezviská Zetocha, Kmecko a Španko (č. 37, s. 45). – Priezviská Habáň a Krman (č. 39, s. 57). – Priezviská Fraštacký a Štelbaský (č, 41, s. 57). – Priezviská Kanoc a Kmošena (č. 43, s. 57). – Priezviská Šabík a Šikula (č. 45, s. 57). – Priezviská Divičan a Divinec (č. 47, s. 57). – Priezviská Hnát, Koštial a Krošlák (č. 49, s. 57). – Priezviská Martikán, Markytán a Martalúz (č. 51, s. 57).

Izidor Kotulič sedemdesiatročný. – Jazykovedný časopis, 48¸ 1997, s. 73.

1998

Vyberte si meno pre svoje dieťa. 1. vyd. Bratislava, Art Area 1998. 344 s. (spoluautor M. Považaj).

Gewässernamen im Flußgebiet des Dunajec. (Nazwy wodne dorzecza Dunajca.) 1. vyd. Stuttgart, Franz Steiner Verlag 1998. 516 s. (spoluautor K. Rymut).

Názvy obcí Slovenskej republiky. (Vývin v rokoch 1773 – 1997.) 1. vyd. Bratislava, Veda 1998. 600 s.

Slovenčina v Krmanovej gramatike z roku 1704. – Slovenská reč, 63, 1998, s. 167 – 172, angl. abstrakt s. 173.

História slova raňajky. – Kultúra slova, 32, 1998, s. 84 – 87.

Vplyvy čachtickej sednice Tatrína na formovanie spisovnej slovenčiny. – In: Literárny archív. 33/96. Red. M. Kocák. Martin, Matica slovenská 1998, s. 98 – 102.

Od prezývky a prímena k priezvisku. (Vývin priezvisk na Slovensku.) – In: Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich. Zv. 1. Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin, UMCS 1998, s. 244 – 259, nem. res. s. 259 – 260.

Praslovanské dedičstvo v najstarších slovenských osobných menách. – In: Slovianska onomastyka. Zbirnyk naukovych prac na česť 70-riččia doktora filolohičnych nauk, profesora P. P. Čučky. Red. S. M. Medviď et al. Užhorod, Hosporzrachuvnyj redakcijno-vydavnyčyj viddil Komitetu informaciji 1998, s. 227 – 234.

Zložené slovanské osobné mená v slovenskej toponymii. – In: XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Príspevky slovenských slavistov. Red. J. Doruľa. Bratislava, Slovenský komitét slavistov – Slavistický kabinet SAV 1998, s. 199 – 206, angl. res. s. 199.

Slovansko-slovenské osobné meno Mojtech. – In: Prasłowiańszczyzna i jej rozpad. Red. J. Rusek – W. Boryś. Warszawa, Energeia 1998, s. 313 – 317.

Kompozitné štruktúry v slovenskej onymii. – Slovenská reč, 63, 1998, s. 13 – 24, angl. abstrakt s. 13.

Slovenské ojkonymá zo slovanských zložených antroponým. – In: 13. slovenská onomastická konferencia. Modra-Piesok 2. – 4. októbra 1997. Zborník materiálov. Red. M. Majtán – P. Žigo. Bratislava, Esprima 1998, s. 55 – 59.

Ján Stanislav o hydronyme Rabica (Répce). – In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 49. Red. P. Žigo. Bratislava, Univerzita Komenského 1998, s. 67 – 68.

Názov a najstaršie dejiny Zvolenskej Slatiny (do konca 15. storočia). – Historický časopis, 46, 1998, s. 289 – 293.

Názvy Bratislavy a vznik úradného názvu Bratislava. – In: Najnowsze przemiany nazewnicze. Red. E. Borkowa [Borková] – K. Nowik [Nowiková]. Warszawa, Energeia 1998, s. 391 – 394.

Z najstarších dejín Zvolenskej Slatiny. Kráľovská kúria v mestečku. – Historická revue, 9, 1998, č. 10, s. 30 – 31.

Compound Slavic Personal Names in Slovak Toponymy. – In: XIII. mędzinarodowy kongres slawistów Kraków 1998. Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstvo. Red. J. Rusek – J. Siatkowski – Z. Rusek. Warszawa, Energeia 1998, s. 322.

[Diskusný príspevok.] – In: XI. medzinárodný zjazd slavistov. Bratislava 30. augusta – 8. septembra 1993. Záznamy z diskusie k predneseným referátom. Red. J. Doruľa. Bratislava, Slovenský komitét slavistov – Slavistický kabinet SAV 1998, s. 65.

Na záver. – In: Lomenčík, J.: Hor’ Máľincom iďen. Čriepky z minulosti. Mošovce, DOMA pre Obecný úrad v Málinci 1998, s. 76 – 77.

Miroslawska [Mirosławská], W..: Nazwy osobowe mieskańców Lutomierska (XVII – XVIII w.). Łódź 1997. – In: Slavica Slovaca, 33, 1998, s. 86 – 87 (ref.).

Slovenskí jazykovedci. [Dvonč, L.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1976 – 1985). Bratislava 1997.] – In: Slovenské národné noviny, 9 (13), 1998, č. 20, s. 12 (ref.).

Priezviská Čaplovič a Čapla. – Kultúra slova, 32, 1998, s. 98 – 99.

Prizviská Hatala a Srebala. – Nedeľná Pravda, 7, 1998, č. 4, s. 41. – Tamže: Priezviská Klemens a Clementis (č. 6, s. 33). – Slovo raňajky (č. 7, s. 40). – Priezviská Braxatoris a Rotarides (č. 8, s. 33). – Priezviská Cholvat, Juráš a Vomgrej (č. 10, s. 51). – Priezviská Hornok a Kosír (č. 13, s. 35). – Priezviská Kopál a Toryský (č. 18, s. 57). – Priezvisko Čaplovič (č. 20, s. 57). – Priezviská Šeliga, Paciga (č. 25, s. 57). – Priezviská Bosák a Lesák (č. 28, s. 57). – Priezviská Šimko, Jankech a Jaďuď (č. 30, s. 57). – Priezvisko Giláni (č. 33, s. 54). – Priezviská Trebula, Pribula a Príbus (č. 35, s. 56).

1999

Hydronymia povodia Ipľa. 1. vyd. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a Filozofická fakulta Univerzity Komenského vo vydavateľstve Kartprint 1999. 118 s. (spoluautor P. Žigo).

Toponymický návod pre vydavateľov kartografických a iných diel. (Paralelný angl. názov.) 3. preprac, vyd. Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1999. 52 s. (spoluautori M. Kováčová, M. Považaj).

Čeština a slovenčina v Krmanovej gramatike z roku 1604. – In: Prace Filologiczne. 44. Red. W. Kupiszewski et al. Warszawa, Instytut Języka Polskiego 1999, s. 355 – 360.

Etnické a jazykové areály. – In: Nárečia a národný jazyk. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie (Budmerice 24. – 26. septembra 1997). Red. A. Ferenčíková. Bratislava, Veda 1999, s. 15 – 19.

Priezviská Ruttkay a Ostrolucký. (Poznámka ku genealogickému výskumu.) – Slovenská reč, 64, 1999, s. 272 – 278, angl. abstrakt s. 272.

Štruktúrne typy slovenskej oronymie. – Österreichische Namenforschung, 27, 1999, zoš. 1 – 2, s. 55 – 66, nem. res. s. 67.

Svedectvo terénnych názvov o Chorvátoch na Slovensku. – In: Chorvátska národnosť na Slovensku. (História, onomastika, národopis.) Red. J. Botík. Bratislava, Slovenské národné múzeum 1999, s. 66 – 74.

Chorvátske prvky v slovenských terénnych názvoch. – In: Slovensko-chorvátske jazykové a literárne vzťahy. Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovensko-chorvátske jazykové a literárne vzťahy, ktorá sa uskutočnila 22. – 23. apríla 1999 v Bratislave. Red. E. Horák. Bratislava, T. R. I. MÉDIUM pre Združenie slovanskej vzájomnosti v Bratislave 1999, s. 138 – 141.

Pleskalová, J.: Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno 1998. – In: Slavica Slovaca, 34, 1999, s. 83 – 84 (ref.).

Slovenský juh v stredoveku. [Stanislav, J.: Slovenský juh v stredoveku. 1. 2. vyd. Bratislava 1999.] – In: Slovenské národné noviny, 10 (14), 1999, č. 31, s. 12 (ref.).

Nestor slovenskej jazykovedy. Profesor Eugen Jóna deväťdesiatročný. – Slovenská reč, 64, 1999, s. 38 – 40.

2000

Historický slovník slovenského jazyka. Zv. 5. R – rab. – Š – švrkotať. Red. M. Majtán. 1. vyd. Bratislava, Veda 2000. 692 s. (spoluautori M. Gigerová, M. Kováčová, E. Krasnovská, R. Kuchar, T. Laliková, R. Ondrejková, J. Skladaná).

Historický slovník slovenského jazyka – a Vincent Blanár. – Slavica Slovaca, 35, 2000, s. 169 – 174, angl. abstrakt s. 169, rus. res. s. 174.

Kompozitné štruktúry v slovenskej onymii. – In: Słowiańskie composita onomastyczne. (Toponimia. Varia.) Red. S. Warchol. Lublin, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2000, s. 109 – 119, angl. res. s. 120.

Vývin slovenských geografických názvov v stredoveku. – In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia. Banská Bystrica 6. – 8. júla 2000. Zborník referátov. Red. J. Krško – M. Majtán. Bratislava – Banská Bystrica, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB 2000, s. 111 – 116.

Tridsať rokov štandardizácie geografických názvov v rezorte geodézie a kartografie. – Kultúra slova, 34, 2000, s. 257 – 262.

30 rokov činnosti Názvoslovnej komisie ÚGKK SR. Geodetický a kartografický obzor, 46/88, 2000, s. 204 – 211 (spoluautori D. Fičor, M. Kováčová).

Pôvodné názvy Vrútok a ich chotára. – In: Vrútky 1255 – 2000. Red. Š. Mruškovič. Vrútky 2000, s. 49 – 53.

Vážení prítomní, dámy a páni. – In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia. Banská Bystrica 6. – 8. júla 2000. Zborník referátov. Red. J. Krško – M. Majtán. Bratislava – Banská Bystrica, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB 2000, s. 6 – 7 (otvárací prejav).

Redakčná činnosť:

Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996). Banská Bystrica – Bratislava, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Slovenskej akadémie vied 1996. 250 s. (spoluredaktor P. Odaloš).

Historický slovník slovenského jazyka. 5. R – rab. – Š – švrkotať. 1. vyd. Bratislava, Veda 2000. 692 s. [vedecký redaktor, člen redakcie s R. Kucharom a J. Skladanou).]

Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia. Banská Bystrica 6. – 8. júla 2000. Zborník referátov. Bratislava – Banská Bystrica, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB. 300 s. (redaktor s J. Krškom).

Onomastický zpravodaj ČSAV (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV), 27, 1986 – 33, 1992. – Onomastický zpravodaj, 34, 1993 (člen red. rady).

Slovenská reč, 51, 1986, č. 4 – 6 – 60, 1995 (člen red. rady).

Úvod do onomastiky. Košice, Rektorát Univerzity P. J. Šafárika 1986 (spoluredaktor M. Blicha).

Studia linguistica Polono-Slovaca. 1. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gadańsk – Łodż, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1988 (člen red. rady).

Aktuálne úlohy onomastiky z hľadiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry. Zborník príspevkov z 2. československej onomastickej konferencie (6. – 8. mája 1987 v Smoleniciach). Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1989. 424 s. (zostavovateľ).

Studia linguistica Polono-Slovaca. 2. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 1990. 290 s. (redaktor).

Historický slovník slovenského jazyka. 1. A – J. Bratislava, Veda 1991. 536 s. (vedecký redaktor, člen redakcie).

Historický slovník slovenského jazyka. 2. K – N. 1. vyd. Bratislava, Veda 1992. 616 s. (vedecký redaktor, člen redakcie).

Pamätnica Antona Bernoláka. Martin, Matica slovenská 1992. 276 s. + 16 s. obr. príl. (red. J. Chovan v spolupráci s M. Majtánom).

Pramene k dejinám slovenčiny. 1. vyd. Bratislava, Veda 1992. 400 s. + 24 s. obr. príl. (spoluzostavovateľka J. Skladaná).

Historický slovník slovenského jazyka. 3. O – P (pochytka). Bratislava, Veda 1994. 656 s. (vedecký redaktor, člen redakcie).

Studia linguistica Polono-Slovaca. 4. Bratislava, Veda 1994. 104 s. (člen red. skupiny).

Historický slovník slovenského jazyka. 4. zv. P (poihrať sa – pytlovať). Bratislava, Veda 1995. 584 s. (vedecký redaktor, člen redakcie).

doplňte alebo opravte informácie doplňte linky

Zdroj: www.juls.savba.sk/slovenski_jazykovedci, Kto je kto v SAV, 2004


Verzia pre tlač
       

  Dnes je 14.07.2024

  Narodeniny/výročie  
  14.07.  Peter Ponický
  14.07.  Milan Markovič
  14.07.  Otto Berger
  14.07.  Ľuboš Martinák
  14.07.  Oľga Nachtmannová
  14.07.  Viliam Pichler
  14.07.  Juraj Sarvaš
  14.07.  Miloslav Mojžiš
  15.07.  Eva Krížiková
  15.07.  Veronika Velez Zuzulová
  15.07.  Ľubomír Vážny
  15.07.  Zita Izakovičová
  15.07.  Július Šefránek
  15.07.  Jana Gantnerová
  15.07.  Vladimír Faič
  15.07.  Hana Ponická
  15.07.  Milan Očko
  16.07.  Ivan Tásler
  16.07.  Martin Huba
  16.07.  Ladislav Hluchý
  16.07.  Július Pašteka
  16.07.  Václav Šuplata
  16.07.  Jozef Ulian

  Dnes má meniny
  Kamil

  Zajtra má meniny
  Henrich    za júl 2024


   pozrite si poradie TOP 51
   rebríček je zostavený podľa    návštevnosti osobností


  2303

  osobností
  v databáze portálu


KTO je KTO?
a
KTO bol KTO?
na Slovensku


 

(c) 2004 - 2010 Občianske združenie Osobnosti.sk | Powered and designed by NWS