Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Milan Piatrik / prírodné vedy

Prof. Ing. Milan Piatrik PhD.
Jadrové vedy a environmentalistika

* 7.03.1943 Harmanec
vzdelanie

1957 Základná 8-ročná škola
1960 11. ročná Všeobecnovzdelávacia stredná škola s maturitou v Banskej Bystrici
1965 Fakulta technickej a jadrovej fyziky ČVUT v Prahe, inžinier jadrovej chémie
1973 PhD. v odbore Jadrové vedy, CHTF SVŠT Bratislava
1984 Doc. v odbore Technológia vody,CHTF SVŠT Bratislava
2002 Doc. v odbore Environmentalistika, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene; habilitačná práca: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v SR, FEE TU Zvolen, 2002
2002 Prof. v odbore Environmentalistika, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene; inauguračná práca: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v podmienkach SR, FEE TU Zvolen, 2002

životopis

Kariéra

1965-1975 Katedra rádiochémie a radiačnej chémie CHTF SVŠT Bratislava
1975-2004 Katedra chémie a technológie životného prostredia, FCHPT STU Bratislava
2004-2008 Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU Bratislava
2002-2013 Katedra environmentálneho manažérstva Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, garant študijného odbor Environmentálny manažment, strieborná medaila UMB pri 15. výročí založenia univerzity
doteraz dôchodca, externý posudzovateľ Ministerstva životného prostredia SR vo veciach odpadov a posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Výskum

jadrové vedy – radiačná chémia: použitie vysokoenergetického žiarenia pri radiačne iniciovanej polymerizácii v rôznych materiáloch vrátane dreva s použitím rádioaktívneho kobaltu Co61,
jadrová chémia: štúdium chemických sústav vplyvom vysokoenergetického žiarenia vrátane nebezpečných odpadov
rádioekológia: sledovanie a stanovovanie prírodných rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v priemyselných hnojivách a v odpadoch
posudzovanie vplyvov na životné prostredie: spoluriešiteľ na príprave zákona EIA č. 127/1994 Z.z., overovanie uvedeného zákona na výstavbe Vodného diela Žilina
odpadové hospodárstvo: vydávanie odborných posudkov vo veci odpadov pre viaceré odbory
expertízna činnosť: oblasť vodného a odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a ochrany pred priemyselnými haváriami
zavádzanie environmentálnych manažérskych systémov podla rady noriem ISO 14000 vo vyše 15 priemyselných podnikoch v SR ako externý konzultant
audítorská činnosť pri certifikačných auditoch podla rady noriem ISO 14000 v priemyselných podnikoch v SR


tvorba

Publikačná aktivita

autor a spoluautor 80 pôvodných vedeckých prác vrátane v CC a CA časopisoch, 92 prednášok na vedeckých konferenciách a seminároch, 15 výskumných správ, 15 knižných publikácií vrátane 4 monografií a 2 vysokoškolských učebníc (časť), 32 vysokoškolských skrípt, vyše 100 expertíznych posudkov.

Najvýznamnejšie publikácie:

Knižné publikácie:

Tölgyessy J. a kolektív: Chemistry, biology and toxikology of water, air and soil. 858 s., ELSEVIER, Amsterdam - VEDA, Bratislava, 1993
Martoň J., Tölgyessy J., Hyánek Ľ., Piatrik M.: Získavanie, úprava, čistenie a ochrana vôd. 456 s., ALFA, Bratislava, 1984 Prémia Slovenského literárneho fondu za rok 1984
Tölgyessy J. a kolektív: Chémia, biológia a toxikológia vody a ovzdušia. 536 s., VEDA, Bratislava, 1984
Tölgyessy J., Blažej A., Piatrik M., Frank V.: Otázky a odpovede z biológie životného prostredia. 400 s., ALFA, Bratislava 1989
Tölgyessy J., Piatrik M., Tölgyessy P.: Ochrana prostredia v priemysle. 376 s., ALFA, Bratislava 1989
Tölgyessy J. a kolektív: Chémia, biológia a toxikológia vody a ovzdušia. 2. vydanie 536 s., VEDA, Bratislava, 1989
Martoň J., Tölgyessy J., Hyánek Ľ., Piatrik M.: Získavanie, úprava, čistenie a ochrana vôd, 2. doplnené vydanie. 648 s., ALFA, Bratislava, 1991
Kollár, V. – Brokeš, P. – Piatrik M. – Ruiz, J.M. – Osanna P.H.: Budovanie a certifikácia systému environmentálneho manažmentu. STU Bratislava, Bratislava 2001, 111 s.
Rusko M., Piatrik M., Kotovičová, M.: Environmentálne manažérstvo, Vydavateľstvo STRIX, n.f. Žilina 2004, 171 str., ISBN 80-969257-0-9
Rusko M., Piatrik M.: Environmentálne hodnotenie a označovanie výrobkov. - Bratislava: VeV et Strix, Edícia EV-5 , Bratislava : 2006. Prvé slovenské vydanie, ISBN 80-969257-8-4
Rusko M., Steffek J. a kol. 2006. Vybrané základné pojmy z ekológie a environmentalistiky I. a II. diel. Vydavateľstvo STRIX, n.f. Žilina. Bratislava: 2006. 583 str., ISBN 80-969257-6-8

Iné knižné publikácie

Tölgyessy J., Piatrik M.: Voda nad zlato. 496 s., OBZOR, Bratislava 1982
Tölgyessy J., Piatrik M., Lesný J.: Životodarný závoj Zeme. 536 s., OBZOR, Bratislava 1983
Tölgyessy J., Piatrik M.: Odpad - surovina budúcnosti. 724 s., OBZOR, Bratislava 1984
Tölgyessy J., Piatrik M.: Za tajomstvami ekobiofyziky. 776 s., OBZOR, Bratislava 1986
Tölgyessy J., Piatrik M.: Wasser. 395 s., Verlag die Wirstschaft, Berlin 1990

Skriptá – vysokoškolské učebnice a učebné texty

Tölgyessy J., Dillinger P., Lukáč P., Piatrik M.: Cvičenie z aplikovanej rádiochémie a radiačnej chémie. 154 s., Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1968
Tölgyessy J., Dillinger P., Lukáč P., Piatrik M., Pružinec J.: Laboratórne cvičenie z nukleárnej techniky. 173 s., Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1974
Tölgyessy J., Piatrik M a kolektív: Laboratórne cvičenie z chémie, biológie a technológie vody a ovzdušia. 370 s., CHTF SVŠT, Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1981
Kolektív autorov: Racionálne hospodárenie s energiou a materiálmi - bezodpadové technológie. 251 s., CHTF SVŠT, Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1982
Tölgyessy J., Piatrik M.: Ochrana prostredia v priemysle II. Zužitkovanie a zneškodňovanie tuhých odpadov. 179 s., Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1983
Martoň J., Tölgyessy J., Hyánek Ľ., Piatrik M.: Čistota vôd I., II. 519 s., Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1983 Cena Rektora SVŠT za najlepšie skriptá roka
Tölgyessy J., Pitter P., Piatrik M., Prousek J.: Základy hydrochémie. 257 s., Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1983
Piatrik M., Tölgyessy J., Čerňáková M., Lesný J., Moncmanová A., Derco J: Laboratórne cvičenie odborov. Analýza vôd a kalov. Technológia vody. Analýza ovzdušia. Technológia ovzdušia. Mikrobiológia a biochémie. 486 s., Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1984
Piatrik M., Tölgyessy J.: Úvod do ekobiofyziky. Fyzikálne aspekty životného prostredia. 122 s., CHTF STVŠ, Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1984
Piatrik M., Tölgyessy J.: Voda v jadrovej energetike. 138 s., CHTF STVŠ, Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1984
Tölgyessy J., Piatrik M.: Ochrana prostredia v priemysle. 270 s., Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1988 Cena Rektora SVŠT za najlepšie skriptá roka
Tölgyessy J., Piatrik M.: Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov. 283 s., Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1992
Tölgyessy J., Piatrik M.: Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov. 281 s., Edičné stredisko TU vo Zvolene, Zvolen 1993
Tölgyessy J., Piatrik M.: Technológia vody, ovzdušia a tuhých odpadov. 283 s., 2. vydanie Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1994
Tölgyessy J., Piatrik M., Čík, G. - Harangozó M.: Technológia životného prostredia. ES STU, Bratislava 1997
Kolektív autorov: Ekologické aspekty komunálnej techniky. Technológie zneškodňovania odpadov I. Agronomická univerzita, Nitra 1997
Kolektív autorov: Ochrana a tvorba životného prostredia v podmienkach železníc Slovenskej republiky. Rektorát STU v Bratislave, Inštitút celoživotného vzdelávania, Bratislava 1997, 108 s.
Samešová, D. – Piatrik, M.: Technológia vody. Skriptá. Zvolen: TU, 1998
Koprda V. - Piatrik M.: Hodnotenie vplyvov technológií na životné prostredie a legislatíva životného prostredia. ES STU v Bratislave, Bratislava 1998, 240 s
Janoško I. – Piatrik M. – Giba M.: Ekologické aspekty komunálnej techniky. Technika zneškodňovania odpadov I. SPU Nitra, Nitra 1998 114 pp
Tölgyessy J., Piatrik, M.: Zneškodňovanie a zužitkovanie odpadov. Vydavateľstvo STU Bratislava 1999, 269 s.
Tölgyessy J., Piatrik M., Schmidt R., Szakál, P., Kontic B.: Chemistry and Technology of Solid Wastes. Leonardo da Vinvi Programme, Project No.: SK/99/1/094125/PI/I.1a/FPI, development of Educational Modules for Speciality „Environmental Chemictry“, Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského, Banská Bystrica, 2001
Medveď, M. et al: Applied environmental Chemictry. Leonardo da Vinvi Programme, Project No.: SK/99/1/094125/PI/I.1a/FPI, development of Educational Modules for Speciality „Environmental Chemictry“, Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského, Banská Bystrica, 2001
Medveď, M. et al: Aplikovaná ekochémia. Leonardo da Vinvi Programme, Project No.: SK/99/1/094125/PI/I.1a/FPI, development of Educational Modules for Speciality „Environmental Chemictry“, Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského, Banská Bystrica, 2001
Tölgyessy, J. – Samešová, D. – Piatrik M. – Daxnerová, O. – Vaculčiková, D.: Chémia a manažment tuhých odpadov. Leonardo da Vinvi Programme, Project No.: SK/99/1/094125/PI/I.1a/FPI, development of Educational Modules for Speciality „Environmental Chemictry“, Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského, Banská Bystrica, 2001
Piatrik, M. – Kollár, V. – Vincíková, S. – Rusko, I.: Environmentálny manažment II. Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, Banská Bystrica 2003, str. 127, ISBN 80-8055-861-2
Piatrik, M. – Tureková, I.– Rusko, I.: Legislatíva životného prostredia I. Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, Banská Bystrica 2003, str. 110, ISBN 80-8055-860-4
Piatrik, M. – Tureková, I.– Rusko, I.: Legislatíva životného prostredia II. Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, Banská Bystrica 2004, str. 150, ISBN 80-8055-958-9
Piatrik, M. - Environmentálny manažment III. Systém manažérstva kvality a systém manažérstva bezpečnosti práce. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2005, ISBN 80-8055-861-2
Piatrik, M. - Environmentálny manažment IV. Systémy hodnotenia a riadenia rizík. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2005, 132 s., ISBN 80-8083-084-3
Piatrik M. a kol. 2007. Základy environmetalistiky. Vysokoškolská učebnica pre SEVŠ v Skalici. Skalica : 2007. 274 str. ISBN 978-80-969700-2-5
Piatrik M. a kol. 2007. Globálna a krajinná ekológia. Vysokoškolská učebnica pre SEVŠ v Skalici. Skalica : 2007. 314 str. ISBN 978-80-969700-0-0(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.