Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Slavko Pavlenko / technika

prof. Ing. Slavko Pavlenko CSc.

* 22.05.1952 Solník
vzdelanie

1967 – 1971: Stredná priemyselná škola strojnícka v Prešove
1971 – 1976: Strojnícka fakulta, Vysoká škola technická v Košiciach, študijný odbor 23-34-8 Výrobné stroje a zariadenia
1977 – 1982: doktorandské štúdium Strojnícka fakulta, TU v Košiciach, vedný odbor 23-01-9 Častí strojov a mechanizmov
1995 habilitácia, vedecko-pedagogický titul docent (doc.) vo vednom odbore 23-01-9 Častí strojov a mechanizmov, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach

životopis

Profesijné zameranie

- základný a aplikovaný výskumu v oblasti dynamiky pohonov s ozubenými prevodmi
- návrh profilov vysoko presných a produktívnych nástrojov na výrobu ozubenia

26. 6. 2007 inaugurácia, vysokoškolský profesor (prof.) v študijnom odbore 5.2.50 Výrobná technika, Fakulta environmentalistiky a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene
2006 súdny znalec v znaleckom odbore STROJÁRSTVO ev.č. 914047, odvetvia: 090400 – Stroje a zariadenia pre všeobecné účely, 390600 - Časti a mechanizmy strojov, 390901 – Odhad hodnoty strojových zariadení, Ústav súdneho inžinierstva, Technická univerzita v Žiline, Odborná prax
2005 – doteraz: vedúci Katedry navrhovania technologických zariadení Fakulty výrobných technológií (FVT) TUKE v Košiciach so sídlom v Prešove
1996 – 1998: prodekan pre pedagogickú činnosť Fakulty výrobných technológií (FVT) TUKE v Košiciach so sídlom v Prešove
1999 – 2005: dekan Fakulty výrobných technológií (FVT) TUKE v Košiciach so sídlom v Prešove
1994 – 1995: vedúci Katedry prevádzky strojov Fakulty odborných štúdií(FOŠ) TU v Košiciach so sídlom v Prešove
1992 – 1993: vedúci Katedry základov strojárstva FOŠ TU v Košiciach so sídlom v Prešove
1986 – 1991: zástupca vedúceho oddelenia SAPR (systémov automatizovaného projektovania), Medzinárodné vedecko-výrobné združenie ROBOT, Prešov
1979 – 1985: odborný asistent, zástupca vedúceho Katedry základov strojného inžinierstva Strojníckej fakulty VŠT Košice
1977 – 1978: interný ašpirant na Katedre častí strojov a mechanizmov, Strojnícka fakulta VŠT Košice
1976 – 1977: konštruktér - odd. prevodových zariadení, Výskumno-vývojový ústav ZŤS Košice

Členstvo:

-členstvo v technickej normalizačnej komisii TNK č. 73 – Spojovacie súčiastky;
-podpredseda redakčnej rady časopisu „Výrobné inžinierstvo“
-člen redakčnej rady zborníka Acta technologica agriculturae Mechanizačnej fakulty SPUv Nitre,
-člen Vedeckej rady TU v Košiciach od r.1997 - 2007,
-člen Vedeckej rady PU v Prešove 1.10.2000 – 31.3.2005,-člen Vedeckej rady FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove od 1997,
-člen Vedeckej rady PBF PU v Prešove od 1.8.2007,
-člen Vedeckej rady FŠT UAD v Trenčíne od 1.2.2010,
-člen Komisie č.1 – Program rozvoja základného a stredného školstva – KEGA MŠ SR od 28.8.2007,
-zástupca ved. redaktora časopisu „Výrobné inžinierstvo“.

tvorba

Monografie:

PAVLENKO, S.: Dynamické zaťaženie závitovkových prevodov, DATAPRESS s.r.o.Prešov,2006,144 s.,ISBN 80-8073-475-5
PAVLENKO, S.: K profilovaniu odvaľovacích fréz, Vyd. Michala Vaška,2006, 103 s.,ISBN80-8073-493-3
PAVLENKO, S.- HAĽKO, J. : Navrhovanie súčastí strojov a zariadení. Prešov: FVT TU2007, ISBN: 978-80-8073-975-1,(50% - 50%)
HAĽKO, J. –PAVLENKO, S.: Navrhovanie pohonov s ozubenými, remeňovými a reťazovými prevodmi. Prešov: FVT TU 2007, ISBN: 978-80-8073-976-8, (50% - 50%)
PAVLENKO, S.- HAĽKO, J.- MAŠČENIK, J.- NOVÁKOVÁ, M. Navrhovanie súčastí strojov s podporou PC. Prešov: FVT, Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008, 347 s., ISBN 978-80-553-0166-2 (40% - 40% - 10% - 10%)
HAĽKO, J.-PAVLENKO, S.– PAŠKO, J. Projektovanie ozubených, remeňových a reťazových prevodov s počítačovou podporou. Prešov: FVT, 2008, 266 s., ISBN 978-80-553-0165-5 (40% - 40% - 10%)
PAVLENKO, Slavko - MAŠČENIK, Jozef - HAĽKO, Jozef,: Výroba ozubenia nekonvenčnými technológiami - 1. vyd - Prešov : FVT TU - 2013. - 158 s.. - ISBN 978-80-553-1575-1.
PAVLENKO, Slavko - HAĽKO, Jozef - MAŠČENIK, Jozef - NOVÁKOVÁ, Martina Navrhovanie súčastí strojov s podporou PC - 1. vyd - Prešov : FVT TU - 2008. - 347 s. - ISBN 978-80-553-0166-2...
HAĽKO, Jozef - PAVLENKO, Slavko - PAŠKO, Ján Projektovanie ozubených, remeňových a reťazových prevodov s počítačovou podporou - 1. vyd - Prešov : FVT TU, - 2008. - 266 s. - ISBN 978-80-553-0165-5.
PAVLENKO, Slavko - HAĽKO, Jozef,: Navrhovanie súčastí strojov a zariadení - 1. vyd - Prešov : FVT TU v Prešove, - 2007. - 307 s. - ISBN 978-80-8073-975-1
HAĽKO, Jozef - PAVLENKO, Slavko,: Navrhovanie pohonov s ozubenými, remeňovými a reťazovými prevodmi - 1. vyd - Prešov : FVT TU, - 2007. - 246 s. - ISBN 978-80-8073-976-8. Spôsob prístupu: http://www://tuke.sk...
PAVLENKO, Slavko,: Dynamické zaťaženie závitovkových prevodov - 1. vyd - Prešov : FVT TU, - 2006. - 144 s. - ISBN 80-8073-475-5.
PAVLENKO, Slavko,: K profilovaniu odvaľovacích fréz - 1. vyd - Prešov : FVT TU, - 2006. - 106 s. - ISBN 80-8073-493-3.
[HRUBINA, Kamil - LAVRIN, Anton - PAVLENKO, Slavko - PIDANY, Ján - ŠUJANSKÝ, Milan - VASILKO, Karol - HAPÁKOVÁ, Anna - HREHOVÁ, Stella - KISS, Imrich - MACUROVÁ, Anna - ŠEBEJ, Peter,: Aplikácie informatiky v systéme riadenia výroby a vzdelávania / Kamil - Košice : Informatech, - 1999. - 297 s. - ISBN 80-88941-09-1.
Kapitoly v monografiach
PAVLENKO, Slavko - HAĽKO, Jozef - LITECKÁ, Juliána,: Vzdelávanie učiteľov v oblasti rozvíjania priestorovej predstavivosti žiakov základných a stredných škôl ako fundament technického myslenia študijný materiál - 1. vyd - Prešov : FVT TU - 2011. - 100 s.. - ISBN 978-80-553-0842-5
PAVLENKO, Slavko - HAĽKO, Jozef - SEDLÁKOVÁ, Jarmila - ŠMERINGAIOVÁ, Anna - VASILKOVÁ, Darina,: Nové informácie na tvorbu technickej dokumentácie európske normy - Prešov : FVT TU - 2008. - 62 s. - ISBN 978-80-553-0061-0.
KOCHANÍK, Ján - PAVLENKO, Slavko - URAM, Vladimír - HAĽKO, Jozef,: Teória pružnosti a plasticity teória a príklady- 1. vyd - Prešov : FVT TU, - 2006. - 419 s.

Vysokoškolské učebnice, dočasné vysokoškolské učebnice:

TARBAJOVSKÝ, J. - HANZÉLY, T. - PAVLENKO, S.: Zbierka úloh a zadaní programov zo základov strojníctva, (Návody k samostatnému štúdiu ), Dočasná vysokoškolská učebnica, ALFA, 1983, 20%
PAVLENKO, S.: časti strojov I – prednášky pre III. roč. externého štúdia, FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove, 1998, 73 str.
PAVLENKO, S.: časti strojov II – prednášky pre III. roč. externého štúdia, FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove, 1998, 63 str.
PAVLENKO, S. – PAŠKO, J. – KOCHANÍK, J.: Teória pružnosti a plasticity, FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove, 2003, 173 str., IS BN 80-7099-977-2
PAŠKO, J. – PAVLENKO, S. – KISLÍKOVÁ, I.: Pružnosť a pevnosť II. Teória a príklady. Prešov: FVT, 2003, 154 s., ISBN 80-7099-983-7
PAVLENKO, S: časti strojov I. . Učebné texty pre externé štúdium, Prešov: FVT, 2004, 115 s., ISBN 80-8073-100-4
PAVLENKO, S. - MURčINKOVÁ, Z. - KOCHANÍK, J.: Krútenie a ohyb tenkostenných prútov. Teória a príklady. Prešov: FVT, 2004, 76 s., ISBN 80-8073-182-9
PAVLENKO, S. - MURčINKOVÁ, Z. - URAM, V. - KOCHANÍK, J.: Metóda konečných prvkov. Teória a príklady. Prešov: FVT, 2004, 142 s., ISBN 80-8073-246-9
PAVLENKO, S – HAĽKO, J:časti strojov II. Učebné texty pre denné a externé štúdium, Prešov: FVT, 2005, 107 s.
PAVLENKO, S. – HAĽKO, J.: časti strojov I. Učebné texty pre externé štúdium. Prešov: FVT, 2006, 95 s., ISBN 80-8073-576-0
PAVLENKO, S . – HAĽKO, J.: časti strojov II. Učebné texty pre externé štúdium. Prešov: FVT, 2006, 107 s.
HAĽKO, J. – PAVLENKO, S.: Návrh reduktorov, remeňových a reťazových prevodov. Prešov : FVT TU 2007, s. 206, ISBN 978-80-8073-956- 0, (50% - 50%) PAVLENKO, S. – HAĽKO, J. – MAŠčENIK, J. – NOVÁKOVÁ, M. :časti strojov I, Prešov : FVT TU 2008, s. 151, ISBN 978-80-553-0018- 4, (30% - 30% - 20% - 20%)
PAVLENKO, S. – HAĽKO, J. – MAŠčENIK, J. – NOVÁKOVÁ, M. :časti strojov II, Prešov : FVT TU 2008, s. 185, ISBN 978-80-553-0103- 7, (30% - 30% - 20% - 20%)
PAVLENKO, S. – HAĽKO, J. – MAŠčENIK, J. – NOVÁKOVÁ, M. :časti strojov s podporou PC I, Prešov: FVT TU 2009, 176, s. 185, ISBN 978-80-553-0200-3, (30% - 30% - 20% - 20%)

Publikačná činnosť:

- spoluautor 7 monografií, z ktorých 4 boli vydané v zahraničí
- autor, resp. spoluautor 68 článkov publikovaných v domácich a 44 v zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, z toho 2 články v zahraničných karentovaných časopisoch
- autor, resp. spoluautor 183 článkov publikovaných v zborníkoch medzinárodných a celoštátnych vedeckých konferencií, z toho 74 publikovaných v zahraničí
- autor, resp. spoluautor 7 učebných textov (skrípt)
- autor, resp. spoluautor viacerých výskumných správ, hodnotiacich správ projektov VEGA
- na publikácie registrovaných celkom 457 citácií, z toho 176 zahraničných

Publikácie Web of Knowledge Web of Science:

EXPERIMENTAL ANALYSES OF VIBRATION OF WORM GEAR BOXES , 2009
Experimental analyses of vibration of worm gear boxes / Slavko Pavlenko, Imrich Vojtko - 2009. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Experimentální analýza napětí 2009 : 47th international scientific conference : Sychrov, Czech Republic, June 8-11, 2009 : proceedings. - Liberec : TU, 2009 P. 1-7. - ISBN 978-80-7372-483-2 [PAVLENKO, Slavko (50%) - VOJTKO, Imrich (50%)]

Alternative solution for a robotic stereotactic system , 2002
Alternative solution for a robotic stereotactic system / V. Modrák, J. Paško, S. Pavlenko - 2002. In: Journal of Intelligent and Robotic Systems. Vol. 35, no. 2 (2002), p. 193-202. - ISSN 0921-0296 Spôsob prístupu: http://www.kluweronline.com/issn/0921-0296... [MODRÁK, Vladimír (40%) - PAŠKO, Ján (30%) - PAVLENKO, Slavko (30%)]


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.