Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Medveď / spoločenské vedy

Jozef Medveď

Prof. Ing. Jozef Medveď PhD.,
Predseda predstavenstva Burzy cenných papierov, a.s. v Bratislave Prorektor BIVŠ SR, člen predstavenstva BIVŠ, a.s. Praha, bývalý minister životného prostredia SR

* 16.09.1950 Bacúch
motto

„Človek musí vidieť na horizont, na ktorý sa chce dostať, a keď ho dosiahne, potom sa môže tešiť, aby sa znova vydal za novým a novým horizontom. Na ceste za nimi je veľa prekážok. O čo je ich viac o to väčšie potešenie ho čaká. Taký je život. Preto sa oddá ho žiť, hneď dnes a optimisticky do zajtra.“

vzdelanie

1977 VŠE: Národohospodárska fakulta Bratislava,
1983 CSc., PhD.
1985 vymenovaný za docenta, 1991 habilitovaný docent
2011 vymenovaný za profesora prezidentom Slovenskej republiky, inauguračné konanie na profesora (IX/09)

životopis

Priebeh doterajšej praxe

1977 - 1979 odborný asistent - Katedra financií NHF VŠE
1979 - 1980 ŠBČS pobočka a krajská správa v Banskej Bystrici - odborná stáž
1980 - 1995 VŠE FESCR a Ekonomická fakulta UMB (odborný asistent, docent, vo funkciách tajomník fakulty, prodekan pre rozvoj, dekan /1990 - 1993/ a vedúci katedry financií)
1994 - 1998 Banka Slovakia, a.s. Banská Bystrica - predseda predstavenstva a prezident
1995 - 2005 Fakulta financií UMB (vedúci katedry bankovníctva, mimoriadny profesor, vo funkcii dekana fakulty 2000 - 2004)
2003 - 2006 Wyzsza Szkola Banskova w Chorozowie - profesor
2005 - 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha - prorektor pre SR, štatutárny zástupca zahraničnej vysokej školy
2009 - 2010 Ministerstvo životného prostredia SR - minister
2010 - Bankovní institut vysoká škola Praha - prorektor pre SR, štatutárny zástupca zahraničnej vysokej školy
2011 - Bankovní institut vysoká škola Praha - prorektor pre SR, člen predstavenstva BIVŠ, a.s. Praha - trvá

Okrem toho

Členstvo v dozorných radách (Slovenská sporiteľňa, a.s. - od r. 1998 - 2001; Spoločnosť pre poistenie exportných úverov /predchodca EXIMBANKY/ - od r. 1992 - 1996; Slovenské aerolínie, a.s. Bratislava 2002 - 2006; Spoločnosť pre riadenie letovej prevádzky 2004 – 2006)
Predseda predstavenstva VANYS a.s. (2005 – 2009)
Predseda predstavenstva Burzy cenných papierov, a.s. v Bratislave (2012 – súčasnosť)

Pobyty na zahraničných univerzitách a vedeckých inštitúciách

1991 - Wirtschaftsuniversität Viedeň, Rakúsko – stáž
1993 - Univerzita Bazilej, Švajčiarsko – seminár
1997 - First Tennessee, State University Memphis, USA – stáž
2004 - McGill University, Kanada – študijný pobyt
2004 - The University of Southern Mississippi – Hattiesburg – študijný a vedecký pobyt

Členstvo vo významných inštitúciách a radách

Vedecké rady vysokých škôl v minulosti na viacerých fakultách a vysokých školách (EU Bratislava, UMB Banská Bystrica, MU Brno)
v súčasnosti: EF TU Košice, BIVŠ Praha.

Osobitné pracovné výkony a zručnosti

Správca konkurznej podstaty a správca vyrovnania konkurznej podstaty od r. 1999 - 2004 (príslušné vzdelanie získané formou kurzov, školení a oprávnení)

Zo životopisu považujeme za pozoruhodné pripomenúť nasledovné skutočnosti:

Profesor Jozef Medveď patrí k dvojici iniciátorov pri reálnom zakladaní univerzity v meste Banská Bystrica, a to najmä preto, že v období rokov 1991-1993 ako dekan fakulty vykonal odčlenenie banskobystrikej Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu od organizačnej štruktúry Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (EUBA) tak, že v roku 1992 mohla na základe zákona vzniknúť Vysoká škola ekonomiky služieb a cestovného ruchu ako právny subjekt, ktorému nebránilo nič k tomu, aby sa stal spolu s Pedagogickou fakultou (v tom období mala charakter samostatnej fakulty s právnou subjektivitou bez vzťahu k inému subjektu univerzitného charakteru) spoluzakladateľom Univerzity Mateja Bela napriek tomu, že existovali odlišnosti v názoroch zakladajúcich osobností (Ján Findra, Jozef Medveď), či už čo sa týka názvu alebo štruktúry fakúlt. Dôležitý bol fakt, že ťažiskové rozhodnutia smerovali k naplneniu zámeru založiť Univerzitu Mateja Bela, čo sa aj príslušným zákonom z februára 1992 stalo. V období po založení univerzity sa Jozef Medveď opakovane uchádzal o post rektora univerzity, čo sa mu voľbami v roku 1993 podarilo čiastočne naplniť, vzhľadom na to, že bol riadne zvolený akademickým senátom Univerzity Mateja Bela. Bolo to po odchode rektora, profesora Jána Findru, za kancelára prezidenta Slovenskej republiky začiatkom roka 1993. Napriek jeho úspešnému zvoleniu a opakovanému potvrdeniu senátom UMB, nebol prezidentom republiky do tejto funkcie vymenovaný.
Do pozornosti možno dať tiež skutočnosť, že bol jedným z priekopníkov a spolutvorcom projektu regionálneho finančného centra v Banskej Bystrici. Uvedený projekt sa naplnil takmer vo všetkých súvislostiach. Banská Bystrica - ako krajské mesto - rozvinula budovanie bankového a finančného sektora (niekoľko komerčných bánk s centrom v Banskej Bystrici a sídlo Ústredného daňového riaditeľstva SR). Profesor Jozef Medveď bol v období 2000 – 2004 dekanom v tom čase jedinečnej Fakulty financií UMB, ktorá dávala predpoklad výchovy finančníkov a bankárov a personálne tak podporila rozvoj projektových aktivít finančného centra v Banskej Bystrici.
Profesor Jozef Medveď bol zakladajúcim predsedom predstavenstva a prezidentom Banky Slovakia (v súčasnosti známa pod názvom Privatbanka, a.s.), ktorá vznikla v roku 1995 po predchádzajúcich 2 neúspešných pokusoch v rokoch 1993 - 1994.
Obdobie rokov 1992 až 1999 možno nazvať obdobím všeobecnej (hospodárskej, inštitucionálnej, vzdelanostnej a vôbec širšie ponímanej spoločenskej) konjunktúry mesta Banská Bystrica a jeho spádových oblastí. Pričom na pozadí tohto rozvoja stála aj osobnosť profesora Jozefa Medveďa.
Potrebné je zdôrazniť aj pozíciu a pôsobnosť profesora Jozefa Medveďa ako akademika s bohatou vedecko-výskumnou a publikačnou činnosťou. Je však nielen odborníkom a teoretikom, ale i progresívnym manažérom a stratégom, čo potvrdzuje aj jeho pôsobenie vo vláde v pozícii ministra životného prostredia SR (2009 -2010), ako aj jeho zvolenie do funkcie predsedu predstavenstva Burzy cenných papierov, a.s. v Bratislave (od roku 2012).
Jozef Medveď je ženatý a manželka Veronika mu vytvára stabilné a vnímavé rodinné zázemie.tvorba

Publikačná a vedecká činnosť

Autor (spoluautor) vedeckých monografií (5) a vysokoškolských učebníc (5), okrem toho množstvo vedeckých statí a článkov.

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1. MEDVEĎ, J. A KOL.: BANKY - teória a prax. Bratislava: Sprint 2, 2012. ISBN: 978-80-89393-73-2.
2. MEDVEĎ. J – NEMEC, J. A KOL.: Verejné financie, Bratislava: Sprint 2011, ISBN 978-80-89393-46-6
3. MEDVEĎ, J. A KOL.: Daňová teória a daňový systém. Bratislava: Sprint 2009, ISBN: 978-80-89393-09-1,
4. MEDVEĎ, J. - NEMEC, J. - ORVISKÁ, M. - ZIMKOVÁ, E.: Verejné financie. Bratislava: Sprint vfra, 2005. ISBN 80-89085-32-2.
5. MEDVEĎ, J. - NEMEC, J.: Mikroekonomické východiská verejných financií. Bratislava: Sprint vfra, 2004. ISBN 80-89085-29-6.

Vysokoškolské učebnice

1. MEDVEĎ, J. - NEMEC, J. A KOL: Základy verejných financií. Bratislava: Sprint vfra, 2007, ISBN: 978-80-89085-84-2.
2. MEDVEĎ, J. - KOVÁČOVÁ, Z.: Finančný a bankový marketing. Bratislava: Sprint vfra, 2003. ISBN 80-89085-25-3.
3. MAKÚCH, J. A KOL. (Medveď, J.,…): Bankové operácie. Bratislava: IBV NBS, 1996, Kapitola 5.
4. BENČO, J. - MEDVEĎ, J. - KUVÍKOVÁ, H.: Ekonomika nevýrobných odvetví služieb. Bratislava: SPN, 1988, Č. 067-229-88;
5. KOPŠO, E. A KOL. (MEDVEĎ, J.....): Ekonomika cestovného ruchu. Bratislava: SPN, 1985, Č. 67-188-85;

Vysokoškolské skriptá
Väčšie množstvo. Okrem iných:

1. BORZOVÁ, A. - MEDVEĎ, J. A KOL. ÚVOD DO TEÓRIE FINANCIÍ A MENY. BANSKÁ BYSTRICA: FF UMB, 1997, 1. VYDANIE, ISBN 80-8055-091-3.
2. MEDVEĎ, J. - DANIEL, P.: FINANCIE A MENA (MAKROEKONOMICKÉ OTÁZKY FINANCIÍ). BRATISLAVA: ES EU, 1993, 222 s. ISBN 80-225-0484-X.
Profesor Jozef Medveď vyškolil úspešne 10 vedeckých doktorandov a 2 ako školiteľ špecialista, aktuálne školí 8 doktorandov a vyškolil viac ako 150 diplomantov ekonómov a finančníkov.(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.