Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Rudolf Urc / iné

Rudolf Urc

Prof. Rudolf Urc ArtD.
dramaturg, režisér, publicista, pedagóg

* 12.06.1937 Zvolen
vzdelanie

1960: absolvent Filmovej a televíznej fakulty AMU Praha

životopis

1961 - 1971:dramaturg, scenárista a režisér dokumentárnych filmov v Slovenskej filmovej tvorbe
1972 - 1991 dramaturg a režisér animovaných filmov v Slovenskej filmovej tvorbe
1991 - 2007: pedagóg na VŠMU v Bratislave, v r.1993 zakladal Katedru animovaného filmu a jej vedúcim bol do r.2005, od roku 2001 s hodnosťou profesor pre odbor filmové umenie a veda. Pedagogicky pôsobil aj na Unverzite Tomáša Baťu v Zlíne.

V 60.rokoch sa zásadne podielal na formovaní slovenského dokumentárneho filmu.
Hlavný prúd jeho tvorby analyticky zobrazoval zlomové udalosti histórie
a zachytával významné osobnosti našej minulosti.
Po roku1971 sa začal venovať animovanému filmu a pomáhal vybudovať tvorivú základňu v štúdiu na Kolibe.
Bol pri zrode Filmovej a televíznej fakulty VŠMU a stal sa prvým vedúcim Katedry animovanej tvorby.
Podieľal sa na založení Medzinárodného festivalu Bienále animácie Bratislava /BAB/
a Artfilm Festu v Trenč.Tepiciach. Je členom Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, členom Slovenskej filmovej a televíznej akadémie a Slovenského filmového zväzu. Je autorom mnohých publikácií, ktoré sa venujú filmovému umeniu.
Jeho filmy a diela boli ocenené na rôznych fórach doma i v zahraničí.

Z osobných ocenení v poslednom období::

Prémia Litfondu za publikáciu Galéria osobností /2007/,
Medaila A.Brunovského za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu /BAB 2008/,
Cena rektora VŠMU za dlhoročnú záslužnú pedagogickú činnosť /2009/,
Cena predsedu Národnej rady SR za celoživotné zásluhy v oblasti rozvoja kultúry a humanitného vzdelávania /2010/,
Prémia Litfondu za publikáciu Viktor Kubal, filmár, výtvarník, humorista /2011/,
Zlatá kamera: ArtfilmFest 2012.


tvorba

1980:
Urc, Rudolf: Animovaný film. Osveta Martin 1980, 162 strán. 2.vydanie v r.1984.
Základná četba o princípoch animácie, historický prehľad, charakteristika druhu.

1989:
Urc, Rudolf: Kapitoly z teórie animovaného filmu. Osvetový ústav Bratislava, 1989,
87 strán.
Prehľad o teoretických princípoch animovanej tvorby, skúsenostiach a praxi svetových tvorcov a o najfrekventovanejších výrazových prostriedkoch. Rozjímanie o špecifickosti animovaného filmu.

1992:
Urc, Rudolf: Górskie zwierzeta. Originálny názov: Zvieratá v hore. Preklad: Garbarczykovie M.a H. Slovart Bratislava 1992. Paňstwowe Wydawnictvo Rolnicze i Lešne, Warszawa 1992. Ilustrácie a fotografie kolektív autorov. 110 strán.Rozprávky a skutočné príbehy o horských zvieratách.

1994:
Urc,Rudolf - Veselý,Marian: Slovenský animovaný film, FOTOFO Bratislava 1994.
Urc, R.: Vývin predpokladov, 116 strán. Slovenská animácia od začiatkov po súčasnosť.

1995:
Urc, Rudolf - Benešová, Marie: Dejiny animovaného filmu I. Edičné odd.Vysokej školy múzických umení Bratislava 1995. 179 strán. Lektor PhDr.Vladimír Mlčoušek.
Vysokoškolské skriptá pre študentov umeleckých škôl so špecifickým určením pre poslucháčov katedry animovanej tvorby.

1998:
Urc, Rudolf: Traja veteráni za kamerou. Nár.centrum pre audiovizuálne umenie Bratislava, 1998, 178 strán.
Tvorivé a ľudské osudy troch popredných slovenských tvorcov v oblasti krátkometrážnej kinematografie: Viktora Kubala, Vlada Kubenka a Ladislava Kudelku.

1999:
Urc,Rudolf: Dejiny animovaného filmu II. VŠMU Bratislava 1999. Strán 103. Lektor:PhDr.Richard Blech. Zodp.redaktorka PhDr.Tatiana Žáryová. Druhá časť svetových dejín animovaného filmu určených ako vysokoškolské skriptum pre študentov umeleckých škôl.

2001:
Urc,Rudolf moderuje Tvorivé dielne animovaného filmu 2001 Bratislava. Reflexie vývojových etáp animácie cez kĺúčové osobnosti a diela: Georges Schwizgebel /str.5/,
Ondrej Slivka /str.21/, Giulio Gianini /str.43/, František Jurišič /str.60/, Jurij Norštejn /str.79/. Vydal ATAFS a ARTINFILM, zostavovateľ R.Urc, foto F.Jurišič, graf.úprava D.Ondriaš, tlač EPOS, strán 96, Bratislava 2001.

2004:
Urc,Rudolf: Galéria osobností. Portréty významných predstaviteľov svetového animovaného filmu /text s podporou Literárneho fondu/: Luzzati, Gianini, Back, Hubleyová, Deitch, Hoedeman, Pojar, Kulev, Te Wei, Laguionie, Chržanovskij, Ahlin, Švankmajer, Slivka, Korejwo, Norštejn, Schwizgebel, Kubal, Dumala, Benešová. Strán 174 /slovenská a anglická verzia/ s obrázkami. Redakcia: G.Gavalčinová. Vydala Bibiana, Dom umenia pre deti. Bienále animácie Bratislava 2004.

2009:
Urc,Rudof – Mayerová,Ingrid – Lužica,René: Ostáva človek Martin Slivka. Zborník statí, spomienok a rozhovorov. Recenzenti: dr.Jadviga Hučková, prof.Miroslav Marcelli. Podporil SLF, vydané s finančnou podporou MK SR, spolupráca SFÚ, VŠMU. Resumé v angličtine. Fotopríloha, bibliografia, filmografia. Strán 276. Vydal Trigon 2009

2010:
Urc,Rudolf: Viktor Kubal filmár, výtvarník, humorista. Monografia o živote a diele popredného slovenského autora. Vydala Asociácia slovenských filmových klubov, SFÚ, VŠMU s finančnou podporou Slovenských elektrární a.s. člena skupiny Enel. Zodp.redaktor P.Dubecký, redaktori M.Brázda, M.Kaňuch, grafik M.Kianička. Resumé v angličtine, filmografia, bibliografia. I.vydanie, 750 výtlačkov, Strán 384.


Filmografia :

1959
Človek z Málinca. Dokumentárny portrét partizánskeho veliteľa Jula Kalinčiaka, ktorý za povstania prišiel o obe nohy a dnes pracuje ako traktorista v lučeneckom okrese. Slovenský film, čb, 430m/ 35mm. Hudba Milan Novák. Kamera Rudolf Ferko. Námet,scenár, réžia:Rudolf Urc. /Prvý dokumentárny film vytvorený ako autorské dielo R.Urca po absolvovaní FAMU./

1967:
Nedokončená kronika. Dokumentárny portrét dr.Vladimíra Clementisa. Za účasti manželky popraveného politika Lídy Clementisovej. Slov.film, čb, 365 m/ 35mm. Kamera Rudolf Ferko. Námet, scenár, réžia: Rudolf Urc. Film bol na 20 rokov uzavretý v trezore.

Príbeh jednej misie. Dokumentárna rekonštrukcia jednej z dramatických epizód SNP, ktorej hlavnou postavou bol Karol Šmidke. Vyrobil Slov.film pre TV Bratislava. Čb, 821 m/ 35mm.
Odborná spolupráca: dr.Jozef Jablonický. Účinkujú priami účastníci , o.i. G.Husák, D.Šmidke, Z.Fierlinger a i. Kamera Pavol Čilek. Námet, scenár, réžia: Dušan Kulíšek, Rudolf Urc. Film bol vyše roka trezorovaný pre účasť Husáka, no v roku 1968 sa mu dostalo satisfakcie, širokej publicity a významných ocenení: Cena Víta Nejedlého 1969, Cena ÚV NF 1969.

1968:
Čas ktorý žijeme. Dlhometrážny čb dokumentárny film o prvých mesiacoch obrodného procesu v Československu na jar 1968. Za účasti mnohých politikov i prostých občanov. Rad synchrónnych autentických výpovedí na viaceré témy, ktorá hýbali vtedajšou spoločnosťou. Kamera: P.Čilek, L.Bródy, R.Ferko, A.Strelinger. Strih: S.Jendraššáková, Š.Fúzia, M.Černáková, A.Forischová. Zvuk: A.Pallos. Scenár a réžia: L.Kudelka, O.Krivánek, V.Kubenko, I.Hušťava, J.Pogran. Autori námetu: Ladislav Kudelka a Rudolf Urc. Film bol 20 rokov zamknutý v trezore.

1969:
Čas ktorý sme žili. Dlhometrážny televízny dokumentárny film o posledných dňoch obrodného procesu 1968/69. Vyrobila TV Bratislava. Piame výpovede občanov z rôznych spoločenských vrstiev, nakrútené po celom Slovensku. Moderátori v obraze:R.Urc a L.Kudelka.Dramaturg J.Pitoňák /podľa scenára: T.Syneková/. Kamera G.Kendi /podľa scenára:V.Ptáček/. Námet a scenár L.Kudelka. Réžia L.Kudelka a R.Urc. Na scenári uvedený výrobca: Hlavná redakcia propagandy a dokumentárnej tvorby. Prijaté 8.XI., schválené 20.XI.1968. Schválil B.Janči. Scenár sa našiel v marci 2003 v súkromnom archíve býv.riaditeľa ČST Jozefa Vrabca /prostredníctvom jeho syna Igora/. Film sa z archívu TV stratil a doposiaľ je nezvestný.

Osudné dni. Televízy dokumentárny film - úvaha o slobode, okupácii a o tom, ako znášať cudziu nadvládu. Na margo marcových udalostí roku 1939. Účinkujú: Zora Jesenská, Július Dzvoník, Roman Kaliský a ď. Vyrobila Televízia Bratislava. Kamera Vlado Mistrík. Námet, scenár, réžia Rudolf Urc. Film sa z archívu TV stratil a podnes je nezvestný.

Generáli. Dokumentárny dvojfilm o generáloch SNP Jánovi Golianovi a Rudolfovi Viestovi.
I.časť Začnite s vysťahovaním dokumentuje kľúčové momenty príprav a vzniku povstania.
II.časť Pokračujte v horách je dokumentárnou rekonštrukciou vyvrcholenia povstania a tragického konca oboch generálov. Účinkujú priami svedkovia a aktéri udalostí: gen.Nosko, plk.Korecký, A.Golianová, plk.Vesel, plk.Gajdoš a ďalší. Vyrobené v Slov.filme, čb, metráž: 468 a 598 / 35mm. Odborná spolupráca :V.Plevza a J.Jablonický. Kamera P.Čilek a J.Grussman. Námet, scenár, réžia: Dušan Kulíšek a Rudolf Urc. Ocenenia: Hlavná cena na Festivale krátkych filmov v Piešťanoch 1970. Cena E.E.Kischa na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov v Lipsku 1970.

1974:
Povstaleckí letci. Dokumentárny film o bojovej činnosti československých letcov v SNP a v oslobodzovacích bojoch. Výroba SFT pre ČsTV, 906m/35mm, čb. Námet Ján Kremeň. Kamera A.Strelinger. Scenár a réžia R.Urc. Ocenenia: 1975 - Cena za AKADÉMIAFILM Olomouc.

1980:
Dona militaria. Bábková filmová paródia na vojnychtivých mužov, zložená z troch epizód. Výroba SFT Bratislava, 208m/ 35mm. Výtvarníčka Blanka Šperková. Kamera Otto Geyer. Hudba Milan Dubovský. Réžia a animácia Vlado Pikalík. Námet a scenár Vlado Pikalík a Rudolf Urc. Ocenenia: 1981 - Cena za najlepší krátky film, XVIII.MFF Panama. 1983 - I.cena v kategórii krátkych filmov, XV.MF Cadiz /Španielsko/.

Husiti na Slovensku. Dokumentárny film pre Učebné pomôcky n.p. Priebeh a porážka husitského hnutia na Slovensku, nakrútené na autentických miestach pôsobenia husitov.
Vyrobila SFT, skupina pop.vedeckých filmov. 13min/35mm. Námet,scenár,réžia R.Urc.

1982 - 1986
Rozprávky z belasej maringotky. 7-dielny večerníčkový seriál.Vyrobila STV Bratislava. Výtvarné predlohy a animácia M.Trajterová. Dramaturgia Hanka Minichová. Réžia Rudolf Urc.
Prvá trieda. Animovaný film o ambicióznom mužovi, ktorý sa za každú cenu chce dostať medzi elitu. Kreslená technológia, farba, 196m/35mm. Vyrobené v koprodukcii SFT Bratislava a štúdio Bojana Sofia. Scenár Peter Stefanov. Kamera M.Peťovský. Výtvarník:Nikolaj Todorov. Animácia Dimitar Petkov. Hudba Jiří Stivín. Dramaturg Boris Angelov. Réžia R.Urc. Ocenenie: 1985 - prémia Literárneho fondu. 1986 - Čestné uznanie v kategórii I.ANIMAFILM České Budějovice.

1985:
Mesto na Dunaji. Animovaná filmová esej o meste, ktoré mám rád, na hudbu M.Vargu. Kombinácia fotografií /O.Bleyová/ a kresby /V.Takáčová/. Kamera M.Peťovský. Animácia V.Takáčová, L.Csurma. Vyrobila SFT, farba, 191 m. Námet R.Urc. I.Popovič. Scenár a réžia R.Urc. Ocenenie: 1986 - prémia Literárneho fondu.

1986 – 1991
Dada a Dodo. 13-dielny seriál televíznych večerníčkov podľa predlohy a výtvarných návrhov Ľubomíra Kotrhu. Animácia V.Takáčová, V.Angelov,M.Jaššo, J.Čirka, L.Csurma, V.Malík, M.Kimlička. Výroba SFT pre STV, 8min/35mm. Hudba Milan Dubovský. Réžia R.Urc.

1989-1991:
Bratislavské rozprávky. Seriál televíznych večerníčkov podľa námetu M.Ďuríčkovej napísal J.Masaryk. Vyrobila SFT pre STV 9min/35mm. Kamera O.Geyer. Hudba I.Bázlik. Animácia J.Blechová, F.Jurišič, M.trajterová, J.Blechová. Komentár číta Karol Machata.Výtvarník O.Slivka. Réžia O.Slivka a R.Urc. Seriál dokončil samostatne režisér Ondrej Slivka

1992:
Ľudia z Hauerlandu. Televízny dokumentárny film o živote ľudí v kraji okolo Handlovej, ktorí zažili v povojnovom období mnohé príkoria ako príslušníci nemeckej národnostnej menšiny. Dramaturg Boris Hochel. Výroba B.M.A. pre STV - Lit.dramat. redakciu. 30 minút. Kamera: J.Galvánek. Scenár V.Jablonický a R.Urc. Réžia R.Urc.

1994:
Boháči z Biskupíc. Televízny dokumentárny film o roľníkoch z Podunajských Biskupíc, ktorí boli v 50.rokoch odsúdení ako kulaci. Ich deti i ďalší priami účastníci spomínajú na tie časy. Použitý pôvodný spravodajský materiál z procesu. Redaktorka: V.Závodská. Kamera L.Munk. Výroba STV Bratislava, 26 minút. Scenár a réžia R.Urc. Premiéra v relácii SONDY 15.VIII.1994 o 21,35 hod.

Žalm o spravodlivých. Televízny dokumentárny film o ľuďoch v časoch holocaustu - o záchrancoch i zachránených. Synchrónne výpovede priamych účastníkov. Výroba STV Bratislava, 26 minút/ 16mm. Kamera J.Skřivánek. Scenár a réžia R.Urc.

1995:
V tieni gulagu. Televízny dokumentárny film podľa spomienok ľudí, ktorých najbližší príbuzní boli po vojne odvlečení jednotkami NKVD do sovietskych gulagov. Výroba STV Bratislava, 26 minút/ 16mm. Kamera J.Skřivánek. Redaktor: René Lužica. Účinkujú: Virágovci /Sp.N.Ves/, Gulašiová Melánia /Kežmarok/, Tomlan Ján /Košice/, Tunák Pavel /Turzovka/, Biba Štefan /Zvolen/, Frantz Augustin /Poprad/. Scenár a réžia R.Urc.

1996:
Dr.Imrich Karvaš. Dokumentárny videofilm pre STV Bratislava v rámci cyklu Historická panoráma. Portrét významného slovenského národohospodára. Spomienka Karvašových detí. Redaktor P.Ďureje. 25 minút. Scenár a réžia R.Urc.

dr.Ján Papánek. Televízny videodokument o významnom slovenskom diplomatovi. Podľa scenára dr.Micháleka /autor knižnej monografie a sprievodca filmom/ redakčne pripravil Peter Ďureje. Výroba STV v rámci cyklu Historická panoráma. 25 minút. Kamera J.Skřivánek. Réžia R.Urc.

1997:
Karol Šmidke, hrdina a obeť Kominterny. Dokumentárny portrét pre televíznu reláciu Historická panoráma. Odb.spolupráca dr.J.Korček, ďalej synchrónne účinkovali syn Dragutin a nevesta. 24 minút. Kamera J.Skřivánek. Scenár a réžia R.Urc.

Generáli Ferdinand Čatloš a Augustín Malár. Leto 1944. Televízny dokumentárny dvojportrét /Historická panoráma/. Odb.spolupráca a synchr.vystúpenie dr.J.Jablonický. 26 minút.Kamera J.Skřivánek. Scenár a réžia R.Urc.

Viliam Široký a jeho doba. Televízny dokument.potrét /Historická panoráma/. Odborná výpoveď: historik J.Sýkora. 25 minút. Kamera:J.Skřivánek. Scenár a réžia R.Urc.

1999:
Návraty Laca Novomeského. Televízny dokumentárny film z cyklu Historická panoráma.
26 minút. Výroba STV Blava. Kamera J.Skřivánek. Scenár a réžia R.Urc.

Fragmenty zo Slovenského štátu /1939-1945/. Televízny dokument z cyklu Historická panoráma. 26 minút. Výroba STV Blava.Kamera J.Skřivánek. Dramaturg Peter Ďureje.Scenár a réžia Št.Kamenický a Rudolf Urc.

Povstaleckí generáli Rudolf Viest a Ján Golian. Televízny dokument z cyklu Historická panoráma č.3/99. 27 minút. Výroba STV Blava. Dramaturg P.Ďureje. Kamera J.Skřivánek. Réžia R.Urc.

2000:
Svedectvo o dr.Husákovi. Televízny dokumentárny film z cyklu Historická panoráma 3/2000. 27 minút. Účinkujú arcibiskup J.Sokol, inž.Lokvenc, dr.Beharka, Laco Ťažký, dr.Vilém Prečan, dr.Křen, dr.Čarnogurský a ďalší. Odborná spolupráca Jozef Jablonický. Výroba STV Bratislava júl-august 2000. Televízna premiéra 16.januára 2001. Dramaturg P.Ďureje. Scenár a réžia R.Urc.

V osídlach moci /K.Gottwald a Slovensko/. Televízny dokumentárny film z cyklu Historická panoráma č.4/2001. Redaktor:Peter Ďureje. Účinkujú: doc.Jan Pešek, doc.Karel Kaplan. Kamera:Vladimír Haviar. Vyrobila STV, Programové centrum dokumentu, vzdelávania a analytickej publicistiky, august 2001. Scenár a réžia: Rudolf Urc. Minutáž 26 min. Televízna premiéra 26.II.2002.

2003:
Ostáva človek. Synopsis dokumentárneho filmu o živote a tvorbe Martina Slivku pre produkciu Trigon - Patrik Pašš. Spoluautorka: I.Mayerová. Ponúknuté na komisiu ProSlovakia. Strán: 14. Blava september 2003. V ďalšom období spracovaný do scenáristickej podoby. Film v réžii Martina Šulíka uvedený v r.2007 pod názvom Martin Slivka - muž, ktorý sadil stromy. V r.2008 nominovaný v kategórii "najlepší filmový scenár" na Slnko v sieti 2008.

2008:
Muži roku 1938. Televízny dokumentárny film z cyklu Magická osmička. Scenár:R.Urc, V.Bystrický. Účinkujú historici: V.Bystrický, J.Letz, M.Čaplovič, J.Šwarc, O.Podolec. Kamera: M.Gazík. Produkcia: T.Javorková. Strih: M.Petro. Dramaturg: P.Ďureje. Minutáž: 51 min. Vyrobené v STV, máj-jún 2008, vysielané v septembri 2008, repríza marec 2009.

2009:
Jozef Jablonický z pohľadu Ruda Urca. Televízny dokumentárjy film z cyklu GEN.SK. Námet:P.Ďureje, R.Urc. Scenár a réžia: RudoUrc. Účinkujú: Vilém Prečan, Ján Mlynárik, František Mikloško. Použité zábery z archívu STV. Kamera:Jirko Fojtík.Produkcia: Mária Vaneková. Strih: Alena Spustová. Dramaturg: P.Ďureje. Minutáž 13 min. Vyrobil Trigon pre STV, vysielané v marci 2009 /premiéra plus 2 reprízy/.

Konzerva. Etuda nakreslená na 35-mm filmový pás. Prvý pokus o p r í b e h spracovaný technikou "hand animation" na Slovensku nakreslili farebným tušom 13-roční žiaci strednej školy v Gelnici Rudolf Urc a Jan Ružička v roku 1950 podľa pôvodných kresieb W.Disneya.
Rekonštrukcia FL Zlín. Digitálna postprodukcia Štúdio 727. Minutáž cca 1 min.C SFÚ 2007.
Marec 2009.

2012:
Čarovný svet animovaného filmu. Televízny 13-dielny dokumentárny cyklus v produkcii ALEF /koprodukcia STV/ a s príspevkom fondu Pro Slovakia. Prvý ucelený pohľad na dejiny filmovej animácie na Slovensku. Predstavuje významné medzníky, trendy a výnimočných autorov.Súčasne je ukážkou najlepších prác, ktoré vznikli na Slovensku za 70 rokov.Scenár: R.Urc, I.Brachtlová, kamera M.Gazík, réžia R.Urc, M.Urban. Metráž každej časti 13 min.


Rudolf U r c dramaturgoval v rokoch 1962-2009
57 dokumentárnych a
62 animovaných filmov,
Z toho dlhometrážne:
Stretnutie. 1965, réž.V.Kubenko. Dokumentárny film. Bojová spolupráca našich a sovietskych vojakov na frontoch 2.svetovej vojny.Vyrobilo Štúdio krátkych filmov Bratislava
Čas ktorý žijeme /charakteristika hore/
Čas ktorý sme žili /charakteristika hore/
Mimoriadne cvičenie 1971, r.Vlado Kubenko.Dokumentárny film. Osudy príslušníkov 2.čs.paradesantnej brigády, ŠKF Bratislava
Zbojník Jurko 1976, r.Viktor Kubal. Animovaný film. ŠKF Bratislava
Krvavá pani 1980, r.Viktor Kubal. Animovaný film podľa legendy o grófke Bathoryčke. ŠKF
Na pudě aneb Kdo má dnes narozeniny 2009, r.Jiří Barta Bábkový film. ČR,Slovensko,Japonsko


O R.Urcovi boli nakrútené dokumentárne portréty:
Filmár Rudo Urc , réžia František Jurišič. Vyrobila STV 1999
GEN.sk. Rudolf Urc očami Martina Šulíka. Vyrobil Trigon a STV 2011

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.