Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Daneš Brzica / spoločenské vedy

Ing. Daneš Brzica ,PhD.
vedecký pracovník na Ekonomickom ústave SAV

* 11.02.1962
vzdelanie

1986 Vysoká škola ekonomická, Bratislava (Ing.)
1996 Ekonomický ústav SAV, Bratislava (PhD.)

Študijné pobyty:
Čína (1997, 2007), Grécko, Japonsko, Luxembursko, Rakúsko, Ruská federácia, Švédsko (2000, 2001, 2002), Veľká Británia.

životopis

Samostatný vedecký pracovník na Ekonomickom ústave SAV. V minulosti pôsobil ako ekonomický poradca predsedu vlády SR, ako expert pre Slovenský inštitút medzinárodných štúdií a pre Výbor pre kapitálový trh pri Ministerstve financií SR. Výskum zameriava na správu korporácie a správu poznatkov, konkurenčnú schopnosť, transformačné procesy, makroorganizačné štruktúry, regionálny, inštitucionálny a technologický rozvoj.

Prednášal ekonómiu na Univerzite Komenského a pôsobil ako koordinátor pre ekonómiu a financie na Škole verejnej správy, Academia Istropolitana.

V minulosti pôsobil dve funkčné obdobia ako člen Vedeckej rady Ekonomického ústavu SAV z toho raz vo funkcii podpredsedu.

Pôsobil ako člen Vedeckej rady Prognostického ústavu SAV. Je členom redakčnej rady Ekonomického časopisu, edičnej rady EÚ SAV, Atestačnej komisie EÚ SAV a členom redakčnej rady periodika Prognostické práce. V minulosti bol menovaný ministrom školstva za člena grantovej komisie VEGA, kde pôsobil po dve funkčné obdobia.

V rokoch 2004-2005 bol členom expertnej skupiny na najvyššej úrovni pri DG Výskum (Európska komisia) a niekoľko rokov pôsobil ako expert pre Európsky hospodársky a sociálny výbor. Je členom odborovej komisie v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky (Slovenská technická univerzita), je členom dozornej a poradnej rady Európskeho strediska pre komparatívne komerčné a firemné právo pri Jagellonskej univerzite v Krakove, členom fokusnej skupiny Konkurenční výhoda a inovační výkonnost (Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a manažmentu, Praha) a členom hodnotiacej skupiny INEKO/Projekt HESO Hodnotenie ekonomických reforiem. Pôsobil tiež ako člen expertnej skupiny pre regionálnu politiku na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.

V roku 2009 bol prizvaný ako expert v rámci strategického projektu COST Foresight 2030. V súčasnosti pôsobí ako člen medzinárodnej expertnej komisie pre rozvoj malých a stredných podnikov MAPEER.

Participoval na rôznych projektoch (napr. ACE PHARE, 6. RP, COST, UNDP, ILO), seminároch a konferenciách doma aj v zahraničí. Jeho práca zahŕňa expertné štúdie pre firmy napr. Siemens, Microsoft alebo NRI. Študijné pobyty a prednášky absolvoval v takmer 30 krajinách - napr. Austrália, Čína (1997, 2007), Grécko, Japonsko, Kórejská republika, Luxembursko, Rakúsko, Ruská federácia, Singapúr, Švédsko (2000, 2001, 2002), USA, Veľká Británia, Španielsko, Švajčiarsko, či Taliansko.

OCENENIA

Z ocenení získal Cenu slovenského literárneho fondu (1990) a bol uvedený medzi „Najlepšou desiatkou“ slovenských ekonómov (Prameň: Gregor, M., Schneider, O.: The World is Watching: Rankings of Czech and Slovak Economics Departments.“ Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 55, 2005, č. 11-12, s. 518-530).
Uvedený v publikácii Who is Who in the World
tvorba

Publikačná činnosť a ohlasy:

Vedecké monografie: domáce 17, zahraničné 1
Kapitoly vo vedeckých monografiách:

 • zahraničné vydavateľstvá: 9
 • domáce vydavateľstvá: 4

  Časopisy:
 • Články karentované domáce: 10
 • Články karentované zahraničné: 1
 • Články nekarentované zahraničné: 6

  Celkom publikácií: 131

  Citácie:
 • citácie v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science: 37

  Citácie celkom: 555

  Publikácie (výber):

  BRZICA, D. - GABRIELOVÁ, H. - JECK, T. - KAČÍRKOVÁ, M. - KLAS, A. - LÁBAJ, M. - VOKOUN, J. Spolupráca aktérov v technologickom a inovačnom rozvoji. Bratislava : Ekonomický ústav SAV: Veda, 2011. 227 s.

  WORKIE TIRUNEH, M. - BRZICA, D. - HOŠOFF, B. - HVOZDÍKOVÁ, V. - OBADI, S. M. - PAUHOFOVÁ, I. - SIVÁK, R. - STANĚK, P. - ŠIKULA, M. - ŠIKULOVÁ, I. - VOKOUN, J. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [5]. Ozdravenie svetovej ekonomiky: realita alebo mýtus? Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. 312 s.

  BRZICA, D. Positioning Bratislava in an emerging cross-border metropolitan area. In Cities between competitiveness and cohesion : discourses, realities and implementation. - [Heidelberg] : Springer, 2008, s. 243-256. ISBN 978-1-4020-8240-5.

  BRZICA, D. Automobile sector in the Slovak republic : current situation and future prospects. In Regional externalities. - Berlin: Springer, 2007, s. 131-147. ISBN 978-3-540-35483-3.

  ASHEIM, B. - COOKE, P. - BLAŽEK, J. - ANNERSTEDT, J. - BOSCHMA, R. - BRZICA, D. - DAHLSTRAND LINDHOLM, A. - DEL CASTILLO HERMOSA, J. - LAREDO, P. - MOULA, M. - PICCALUGA, A. Constructing regional advantage : principles - perspectives - policies [online]. Brussels: European commission, 2006. 95 s.

  BRZICA, Daneš. Vplyv inštitucionálnej hustoty na sieťovanie v rámci výskumných projektov a na konkurenčnú schopnosť ekonomiky : prípad vybraných krajín Európskej únie. In Ekonomický časopis, 2007, roč. 55, č. 10, s. 939-955

  Vedecká výchova: 1
  Najdôležitejšie výsledky: Rozpracovanie koncepcie vytváranej regionálnej výhody v tíme vedenom P. Cookom a B. Asheimom pre Európsku komisiu, DG Research; Potvrdenie hypotézy o vysokej koncentrácii vlastníctva vo veľkých verejne vlastnených akciových spoločnostiach kótovaných na burze v ČR a SR s využitím metodiky dané smernicou LHD (spolu s M. Olssonom, R. Hamom a M. Raffertym).
 • (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.