Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ivor Ripka / spoločenské vedy

Ivor Ripka

prof. PhDr. Ivor Ripka DrSc.
jazykovedec, univerzitný pedagóg, dlhoročný pracovník a riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

* 7.09.1937 Bratislava
vzdelanie

V r. 1955 maturoval na Jedenásťročnej strednej škole v Poprade. V rokoch 1955 – 1960 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (odbor slovenský jazyk – ruský jazyk). V r. 1962 začal pracovať vo vtedajšom Ústave slovenského jazyka SAV (dnes Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV). V máji 1968 obhájil kandidátsku dizertáciu (Dolnotrenčianske nárečia) a získal v odbore slovenský jazyk vedeckú hodnosť kandidáta filologických vied (CSc.). V máji 1969 získal na FF UK v Bratislave titul doktor filozofie (PhDr.). V apríli 1999 na základe úspešnej obhajoby práce Aspekty slovenskej dialektológie získal vedeckú hodnosť doktora vied (DrSc.). Habilitoval sa v apríli 2000 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (téma habilitačnej prednášky Sociolingvistické aspekty jazykových kontaktov) a inauguroval v decembri 2001 na tom istom pracovisku.

životopis

Profesor Ivor Ripka nastúpil v r. 1962 do vtedajšieho Ústavu slovenského jazyka SAV ako interný vedecký ašpirant. Po úspešnom ukončení ašpirantúry sa stal od 1. 6. 1968 vedeckým pracovníkom Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave. Vo výskumnej práci sa sústreďoval na problémy nárečovej lexikografie a lexikológie a venoval sa aj areálovej lingvistike (aj zo širšieho slavistického hľadiska) a štúdiu jazykových kontaktov a interferencií. Od r. 1973 viedol autorský kolektív pripravujúci hlavné dielo slovenskej dialektológie, a to celonárodný Slovník slovenských nárečí (jeho ukážkový zväzok vyšiel už r. 1980).
35 rokov viedol dialektologické oddelenie JÚĽŠ SAV, v príslušných rokoch (od r. 1976) bol zodpovedným riešiteľom čiastkovej úlohy ŠPZV Výskum nespisovných útvarov slovenčiny a iných jazykov.

Bol tajomníkom býv. Vedeckého kolégia pre jazykovedu SAV, vedeckým tajomníkom Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV. Dve funkčné obdobia (1992 – 1996) bol predsedom Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV; bol aj členom akreditačnej komisie vlády SR v skupine slovakistika/slavistika (jazykoveda), predsedom Vedeckého kolégia SAV pre vedy o jazyku, literatúre a umeniach. Okrem toho bol členom Ústrednej jazykovej rady MK SR, Rady pre ľudovú kultúru MK SR, členom Komisie MŠ SR pre výber lektorov slovenčiny v zahraničí, Spolku slovenských spisovateľov, členom redakčnej rady časopisu Slovenská reč (v r. 1997 – 2000 hlavný redaktor), Jazykovedného časopisu.

Dlhé obdobie bol podpredsedom spoločnej odborovej komisie pre doktorandské konanie v odbore slovenský jazyk, v súčasnosti je stále členom spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorských dizertácií v odbore všeobecná jazykoveda a i. Od r. 1990 bol členom Vedeckej rady JÚĽŠ SAV; od decembra 1992 do konca mája 1995 vykonával funkciu jej predsedu. Od 1. júna 1995 do 31. mája 1999 bol riaditeľom Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Je členom medzinárodného redakčného kolégia i spoluautorom Celokarpatského dialektologického atlasu. V zahraničí vyšlo 6 zväzkov tohto makroatlasu; 5. zväzok CKDA, ktorého je spoluautorom, vyšiel na Slovensku pod jeho vedeckou redakciou.

Nový rozmer majú aj výsledky výskumov slovansko-neslovanských kontaktov a interferencií, vychádzajúce z analýzy autentického materiálu, získaného (nahraného) v jazykových diasporách slovenčiny počas pracovných pobytov v USA v r. 1989 a 1991 (pripravovaných v spolupráci so slavistickým centrom Indiana University v Bloomingtone). Prezentoval ich najmä v knižnej práci Speech of American Slovaks (1994). Skúma aj slovensko-české a slovensko-nemecké jazykové kontakty a vzťahy (výsledky sumuje v príslušných kapitolách v publikácii Kontaktliguistik, 1997). V posledných rokoch sa venuje štúdiu vzájomných vzťahov dialektológie a sociolingvistiky.

V 90-tych rokoch minulého storočia začal pôsobiť aj priamo v pedagogickom procese ako vysokoškolský učiteľ a školiteľ doktorandov (predtým bol školiteľom štipendistov i ašpirantov v JÚĽŠ SAV). Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave (katedre slovenského jazyka) prednášal vývin slovenského jazyka a dialektológiu, fonetiku a fonológiu. Do júna 2009 pôsobil ako profesor na Katedre slovenského jazyka a literatúry (neskôr katedra knižničných a slovakistických štúdií) Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, kde garantoval doktorandské štúdium v odbore slovenský jazyk. Prednáša najmä predmet vývin slovenského jazyka a dialektológia i lexikológiu, vedie a posudzuje bakalárske, diplomové a rigorózne práce (doteraz 30 ukončených) a predsedá v komisiách na záverečných skúškach. V r. 2010 mu bola rektorom Prešovskej univerzity udelená hodnosť mimoriadneho profesora PU. V súčasnosti prednáša na Katedre slovenského jazyka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Vedecký záber prof. Ivora Ripku sa sústreďuje na výskum slovenských nárečí, nárečovú lexikografiu, jazykový zemepis, lingvistickú karpatológiu, jazykové kontakty a interferencie a lexikológiu. Pozornosť zameriava aj na fenomén tradície v kultúre a jazyku, na vzťah dialektológie a sociolingvistiky, tradície a jazykovej kultúry, spisovnej slovenčiny a nárečí. Sústreďuje sa aj na opis a funkcie viacslovných spojení, na zemepisné názvy a obyvateľské mená i frazeológiu.


Účasť na riešení grantových projektov

Výskum nespisovných útvarov [slovenčiny]. V Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV bol zodpovedným riešiteľom úloh, ktoré patrili do štátneho programu základného výskumu (VII-7-7; na ich plnení participovali aj vysokoškolské pracoviská.

Slovník slovenských nárečí VEGA č. 2/6070/2001 – vedúci projektu (dlhodobý grantový projekt)

Výskum nespisovných útvarov slovenčiny a iných jazykov – čiastková úloha štátneho plánu základného výskumu. Od r. 1976 zodpovedný riešiteľ.

Slovanský jazykový atlas VEGA č. 2/6081/2001 – spoluriešiteľ
Celokarpatský dialektologický atlas. Vedúci slovenského národného kolektívu v medzinárodnom výskumnom projekte (od r. 1973).

Operátory na rozširovanie a rozvíjanie výpovede. VEGA 1/0169/09 – spoluriešiteľ

Interdisciplinárna analýza jazyka právnych textov VEGA 1/0429/12 – spoluriešiteľ

Ocenenia

1987 Strieborná čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra SAV za zásluhy v spoločenských vedách
1997 Zlatá čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra SAV za zásluhy v spoločenských vedách
2005 Cena dekana Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove za publikačnú činnosť za rok 2005
2007 Ocenenie Ottovho nakladateľstva v Prahe Ottík 2007 za mimořádný tvůrčí přínos při rozvoji původní slovenské odborné literatury
2010 mimoriadny profesor Prešovskej univerzity v Prešove

Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov

Počas vedeckej činnosti bol hokom viacerých akademický a univerzitných inštitúcií (Poľsko (Varšava, Krakov), Rusko (býv. Sovietsky zväz, napr. Moskva, Kišinev), USA (Indiana, Bloomington), býv. Juhoslávia (Nový Sad), Bulharsko (Sofia).
Jeho práce citujú doma i v zahraničí (zachytených 500 domácich a 180 zahraničných ohlasov).tvorba

Knižné práce

Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas. Vstupiteľnyj vypusk. Red. B. Vidoeski. Skopje: MANU 1987. 186 s. (spoluautor a člen medzinárodnej redakčnej rady).

Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas. 2. Red. S. B. Bernštejn, G. P. Klepikova. Moskva: Nauka 1988. 242 s. (spoluautor a člen medzinárodnej redakčnej rady).

Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas. 1. Red. R. J. Udler. Kišinev: Štiinca 1989. 196 s. (spoluautor a člen medzinárodnej redakčnej rady).

Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas. 3. Red. J. Rieger. Warszawa: Komitet Językoznawstva PAN 1991. 184 s. (spoluautor a člen medzinárodnej redakčnej rady).

Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas. 4. Red. J. Zakrevska et al. Ľviv: Instytut ukrajinoznavstva AN Ukrajiny 1993. 182 s. (spoluautor a člen medzinárodnej redakčnej rady).

Problemy differenciacii slavianskogo dialektnogo landšafta (po dannym OKDA). -- Doklad k XI. Meždunarodnomu sjezdu slavistov. Moskva: Institut slavianovedenija i balkanistiki RAN 1993. 36 s. (spoluautor).

Slovenský jazyk. (Najnowsze dzieje języków słowiańskich). Red. J. Bosák. Opole: Uniwersytet Opolski -- Instytut Filologii Polskiej 1998. 170 s. (spoluautor).

Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas. 6. Red. L. Balogh et al. Budapešť: Tinta 2001. 216 s. (spoluautor a člen medzinárodnej redakčnej rady).

Obščekarpatskij dialektologičeskij atlas. 7. D. Petrović et al. Beograd -- Novi Sad 2003. 188 s. (spoluautor a člen medzinárodnej redakčnej rady).

Atlas slovenského jazyka. 1. Vokalizmus a konsonantizmus. Časť prvá: mapy. Časť druhá: úvod - komentáre - materiály. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1968. 314, 200 s. (autor 2 sérií máp a príslušných komentárov).

Dolnotrenčianske nárečia. Bratislava: Veda 1975. 280 s.
Jazyková poradňa odpovedá. Red. M. Pisárčiková. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988. 288 s. (spoluautor).

Speech of American Slovaks. - Jazykové prejavy amerických Slovákov. - Bratislava: Veda 1994. 164 s. (spoluautorka L. B. Hammerová).

Celokarpatský dialektologický atlas. 5. Red. I. Ripka. Bratislava: Veda 1997. 228 s. (spoluautor a člen medzinárodnej redakčnej rady.)

Aspekty slovenskej dialektológie. Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied 2002. 114 s.

Lexikografické práce

Slovník slovenských nárečí. Ukážkový zväzok. Bratislava: Veda 1980. 288 s. (vedúci i člen autorského kolektívu)

Vecný slovník dolnotrenčianskych nárečí. Bratislava: Veda 1981. 340 s.

Encyklopédia Slovenska. 5. Red. V. Hajko et al. Bratislava: Veda 1981, s. 625. (člen autorského kolektívu).

Encyklopédia Slovenska. 6. Red. V. Hajko et al. Bratislava: Veda 1982, s. 395. (člen autorského kolektívu).

Slovník slovenských nárečí. I. (A -- K). Red. I. Ripka. - Bratislava: Veda 1994. 938 s. (i člen autorského kolektívu)

Krátky slovník nárečia slovenského dolnotrenčianskeho. 15. diel edície Krátkych slovníkov základných slovenských nárečí. Bratislava: Print-servis 1997. 468 s.

Encyklopédia jazykovedy. Zost. J. Mistrík. Bratislava: Obzor 1993. 514 s. (člen autorského kolektívu).

Slovník slovenských nárečí. II. L -- P. Bratislava: Veda 2006. 1066 s. (vedecký redaktor, člen internej redakcie, autor). ISBN 80-244-0900-6.

Zemepisné názvy, obyvateľské mená. (Edícia Ottov slovník.) Bratislava: Ottovo nakladateľstvo 2007. 144 s. ISBN 978-80-7360-630-5.

The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks. Bratislava: Veda 2007. 760 s. (spoluautor)

Encyclopaedia Beliana. Piaty zväzok. Galb -- Hir. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV a Veda 2007. 670 s. (spoluautor).

Ottova praktická Encyklopédia Slovensko. Bratislava: Ottovo nakladateľstvo 2008. 672 s. (spoluautor).

Encyclopaedia Beliana. Šiesty zväzok. His -- Im. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV a Veda 2010. 686 s. (spoluautor).

Vysokoškolské učebnice a príručky

Základy slovenskej lexikológie. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity 2003. 150 s. (Spoluautorka M. Imrichová.) 2. doplnené a upravené vyd. 2004. 156 s. 3. doplnené a upravené vyd. 2006.

Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Bratislava: Ottovo nakladateľstvo 2006. 672 s. ISBN 80-969159-1-6 (spoluautorky M. Imrichová a J. Skladaná).

Praktická pravopisná príručka. 1. vyd Bratislava: Ottovo nakladatelstvo 2008. 752 s. ISBN 978-80-7360-699-2. 2. uprav. vyd. Bratislava: Ottovo nakladateľstvo 2011. 672 s. (Spracovali Ivor Ripka, Mária Imrichová, Jana Skladaná)

Kapitoly z lexikológie a lexikografie. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011. 236 s. ISBN 978-80-555-0327-1 (Spoluautorka M. Imrichová)

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách

Nárečia. In: Atlas krajiny Slovenskej republiky. Eds. L. Miklós, T. Hrnčiarová. Banská Bystrica: Ministerstvo životného prostredia SR -- Slovenská agentúra životného prostredia 2002, s. 159. (VI. kapitola: Obyvateľstvo, mapa č. 34). (344 s.)

Nárečia. In: Atlas obyvateľstva Slovenska. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského Prírodovedecká fakulta, 2006. 168 s. (mapa, s. 104)

Odborné preklady publikácií -- knižné

Slovník cudzích slov (akademický). Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1997. 992 s. 2. vyd. 2005. 1056 s. 3. vyd. 2008. 1056 s. (Spoluprekladatelia Ľ. Balážová, J. Bosák, J. Genzor, J. Skladaná.)

Spisy Pavla Jozefa Šafárika 2. (Slovanské starožitnosti 1.) Košice: Oriens 1999, 390 s. (Spoluprekladateľka J. Skladaná.)


zdroj

Ladislav Dvonč - Slovenskí jazykovedci

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.