Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ľudovít Hajduk / spoločenské vedy

doc. PhDr. Ľudovít Hajduk ,PhD.

* 28.02.1971
vzdelanie

2013 - prodekan pre vedu a výskum na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
2012 - vedecko-pedagogický titul docent v študjnom odbore etika (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
2011 - habilitačné konanie na získanie titul docent
2005 - PhD. v odbore systematická filozofia
2001 - PhDr. v odbore etika
1994 - Mgr. v odbore dejepis-občianska náuka

životopis

Zamestnanie:
od r. 2011 - riaditeľ Ruského centra Paneurópskej vysokej školy Bratislava
od r. 2009 - vysokoškolský učiteľ, odborný asistent, zástupca riaditeľa ústavu pre pedagogickú a organizačnú činnosť Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
2006-2010 - zástupca riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Bratislava
1998-2006 - vysokoškolský učiteľ Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
1995-1998 - stredoškolský učiteľ Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica
1994-1995 - Školská správa Zvolen

Členstvo vo vedeckých radách a v odborných komisiách


1. Podpredseda Vedeckej rady Štátneho pedagogického ústavu (od 6.9.2008 do 10.9.2010)

2. Člen Kurikulárnej rady - poradného orgánu ministra školstva SR pre kľúčové otázky výchovy a vzdelávania, vymenovaný ministrom školstva SR dňa 12.4. 2007

3. Člen Slovenského filozofického združenia Bratislava

4. Garant prípravného atestačného vzdelávania na získanie 2. atestácie, Štátny pedagogický ústav (od 11.6.2010)

5. Člen ústrednej predmetovej komisie pre Náuku o spoločnosti a občiansku náuku (od 24.1.2008)

6. Člen skúšobnej komisie pre štátne záverečné magisterské skúšky v školskom roku 2010/2011 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava.

7. Člen Výberovej komisie riadiaceho orgánu pre OP Vzdelávanie pre národný projekt Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu.

8. Člen ústrednej maturitnej komisie pri Ministerstve školstva SR. (2008-2010).

9. Člen konkurznej komisie na výber autora na tvorbu učebnice Občianska výchova pre 5. ročník základných škôl.

10. Člen redakčnej rady Pedagogickej revue od r. 2008.

11. Zakladateľ a riaditeľ neziskovej organizácie Európsky inštitút pre etiku, n.o. (2005-trvá).

12. Člen edičnej komisie dekanky Fakulty humanitných vied Univerzity M. Bela. (2002-2004)

13. Člen Komisie ECTS na Fakulte humanitných vied Univerzity M. Bela. (2004-2008)

14. Člen Komisie pre otázky pedagogickej praxe na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela. (2004-2008).

15. Člen Komisie na posúdenie Študentskej vedeckej a umeleckej aktivity na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela. (2005-2006).

16. Člen redakčnej rady časopisu Štátneho pedagogického ústavu Spravodajca ŠPÚ v Bratislave.

17. Člen Ústrednej predmetovej komisie Štátneho pedagogického ústavu pre predmet náboženská výchova (2008-2010).

18. Člen Ústrednej predmetovej komisie Štátneho pedagogického ústavu pre predmet etická výchova (2008-2010).

19. Člen redakčnej rady medzinárodného časopisu ЯЗЫК и социальная действительность. Časopis Sibírskej federálnej univerzity, Krasnojarsk (od r. 2011)

20. Člen Vedeckej rady Ústavu rusko-slovenských kultúrnych štúdií Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (od r. 2011)

tvorba

2 monografie:

1.HAJDUK, Ľ. 2008. Liberalizmus a komunitarizmus. Hľadanie rovnováhy. Bratislava: ŠPÚ, 2008. 74 strán (3, 7 AH). ISBN 978-80-89225-47-7

2.HAJDUK, Ľ. 2009. Filozofia spravodlivosti. Bratislava: ŠPÚ, 2009. 104 strán (5,2 AH). ISBN 978-80-89225-49-1

- desiatky pôvodných vedeckých prác v zborníkoch a časopisoch

Zahraničné prednášky a pobyty doložené pozývacim listom

1. Prednáškový pobyt na University of Salzburg Austria, 17.-23.4.2005.


Zahraničné prednášky a pobyty doložené potvrdením o ich uskutočnení

1. Prednáškový pobyt na Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Germany, 1.-18.7.2002 ako hosťujúci docent a hosťujúci výskumný pracovník.Heslo v encyklopédii významných žien a mužov

1. HAJDUK, Ľ. 2008. Biografia. In: MALÍKOVÁ, E. et al. Who is Who v Slovenskej republike. Životopisná encyklopédia významných žien a mužov Slovenska. Zug: Hübners Verlag, 2008. s. 306. ISBN 978-3-7290-0076-6(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.