Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Eva Ferková / spoločenské vedy

doc. PhDr. Eva Ferková PhD.
muzikologička

* 18.12.1956
vzdelanie

1976-1981 štúdium odboru Hudobné umenie – hudobná teória a kritika na Hudobnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ukončené s vyznamenaním, titul Mgr.Art., Cena rektora VŠMU za vynikajúce výsledky v štúdiu.


životopis

1981-1993 práca na Umenovednom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ako odborný pracovník, vedecký asistent a napokon vedecký pracovník

1983 - vykonané rigorózne skúšky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, odbor hudobná veda, titul PhDr.

1983 - cena za najlepší ženský herecký výkon v súťaži amatérskych divadiel v divadle Pegasník

1985-1992 materská dovolenka, znížený pracovný výkon a úväzok

1988 - úspešná obhajoba kandidátskej dizertačnej práce s názvom Niektoré možnosti využitia výpočtovej techniky v analýze melódie a harmónie , Ústav hudobnej vedy SAV, titul CSc. Zameniteľný za titul PhD.

1981-1995 účinkovanie na výchovných koncertoch so sprievodným slovom, organizovaných Slovkoncertom – cca 300 koncertov

1983-1992 spolupráca s medzinárodnou muzikologickou databázou RILM so sídlom v New Yorku

1985-2008 pravidelná aktívna účastníčka na každoročných seminároch Matematika a hudba organizovaných striedavo viacerými inštitúciami so zahraničnou účastou

1988-1996 spolupráca s programátorom Mgr. Mariánom Dudekom na pôvodnom softvére na analýzu klasickej harmónie CACH, neskôr Asound pre prostredie MS DOS

1992 - umelecké spoluúčinkovanie (konferans a herecký výstup) s nemeckým súborom SLA Bautzen, v spolupráci so SĽUKom.

1993 - prijatie za členku Study Group on Computer Aided Research ICTM UNESCO

1993-2008 učiteľka hudobnej teórie na Konzervatóriu v Bratislave

1993-2001 spoluriešiteľka na viacrých grantových projektoch, vedených prof. Dr. Zuzanou Martinákovou, týkajúcich sa metód hudobnej analýzy a interpretácie hudby

1995-2002 externá učiteľka Katedry hudobnej vedy FF UK v Bratislave pre predmet Pedagogická prax

2002, 2003, 2005 - aktívna účasť na seminári KTH HTF VŠMU Prezentácie - konfrontácie s príspevkami k teórii a dejinám hudobnej analýzy

1991-2009 aktívna účasť na medzinárodných konferenciách:
Belfast, Madrid, Trento, Varšava, Viedeň, Frankfurt am Main, Zeilern, Kassel, Graz, Berlín, Zürich, Nitra, Banská Bystrica, Thessaloniky, Praha

1991-2009 aktívna účasť na domácich konferenciách a seminároch:
Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Liptovský Ján,

2002 - doteraz spolupráca s programátorom Mgr. Milanom Ždímalom na novej verzii programu na analýzu klasickej harmónie pre nové prostredie MS Windows s novým automatizovaným MIDI vstupom,

2003 - pozvaná prednáška Computerunterstützte harmonische Analyse pre študentov Universität für Musik und darstellende Kunst, Graz, Rakúsko

2005 - doteraz spolupráca s doc. Petrom Šidlíkom na štatistických štýlových analýzach

2005 - 2007 hlavná riešiteľka grantovej úlohy Informatizácia hudobného vzdelávania s finančnou podporou grantovej agentúry KEGA

2007 - pozvaná prednáška pre stretnutie Study Group on Musical Data and Computer Applications, Zürich 2007

2002-2008 - viaceré pozvané prednášky na AKU Banská Bystrica

2008 - december - habilitačná prednáška, január 2009 udelený titul docent

2009 - marec pozvaná prednáška pre študentov Zentrum für Systematische Musikwissenschaft, Karl-Franzens Universität, Graz. Rakúsko

1995-2000 externá odborná asistentka na KTH HTF VŠMU

2000-2009 interná odborná asistentka na KTH HTF VŠMU,

2009 - v súčasnosti docentka na KTH HTF VŠMU
tvorba

Vysokoškolské učebnice

Úvod do práce s hudobnými softvérmi, vysokoškolské skriptá HTF VŠMU, Bratislava 2006

Vydané monografie

Hudobná analýza. Teória a stručné dejiny, monografia ukončená v rukopise roku 2007: v rozsahu cca 9 AH (202 strán), vychádza v spolupráci SMA-VŠMU, Bratislava

Hudobná informatika, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra: 2007 (124 strán)

Vedecké práce v domácich vedeckých monografiách a časopisoch

Pokus o systematiku počítačovej muzikológie, in: Matematika a hudba, Bratislava 1997, s. 69-73

Obraz vývoja slovenskej muzikológie v rokoch 1918-1992 v knižnej produkcii. Dominantné témy a osobnosti, in: Slovenská hudba 3-4, roč. XIX, 1993, s. 492-508

Algoritmus harmonickej analýzy klasicistickej hudby a klasifikácia harmonického dynamizmu, in: Slovenská hudba 3, roč. XXI, 1995, s. 374-387

Počítačová muzikológia, in: Slovenská hudba 3, roč. XXI, 1995, s. 388-395

Gradácie a kontrasty v 1. Časti Mozartovej Jupiterskej. In: Slovenská hudba 3-4/2007, s. 547-556

Set Theory Based Analysis of Atonal Music, in: Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics. Univerzita Cyril a Metoda, Trnava: 2008 s. 71-76

Vedecké práce v zahraničných vedeckých časopisoch

Computer Analysis of Classic Harmonic Structures, in: Selfridge-Field, E.-Hewlet, W.B.: Editors: Computing in Musicology 1992, Menlo Park, s. 85-89

Počítačová muzikologie z hlediska systematiky, in: Opus musicum 7-8, 1992, s. 239-244

Chordal Evaluationin MIDI-Based Harmonic Analysis: Mozart Shubert and Brahms. V spoluautorstve s Petrom Šidlíkom a Milanom Ždímalom. In: Computing in Musicology 2007, Stanford: s. 186-200

Vedecké práce v zborníkoch z konferencií

- d o m á c i ch

Niekoľko poznámok k analýze hudby z hľadiska systémového prístupu in: Hudba a počítač, zborník seminára, s. 21 - 28 Banská Bystrica 1981

Matematika a výpočtová technika v hudobnom výskume, in: Matematizácia a formalizácia v spoločenských vedách, zborník z konferencie, SAV Bratislava
1985

Počítač vo výskume hudobných tvarov a foriem, in: Hudobný archív č.8, 1985

Možnosti budovania automatizovaného informačného systému v hudobnej vede, in: Problémy výstavby automatizovaných informačných systémov v spoločenských vedách a v oblastiach ich aplikácie, zborník konferencie, Košice 1990, s. 76-80

Nové pohľady na starú hudbu, in: Schola ludus, zborník konferencie, Michalovce 1992

Počítačová muzikológia, in: Algoritmy 1993, s. 58-63

Pokus o algoritmizáciu harmonickej analýzy hudby 20. storočia, in: Metódy analýzy a interpretácie hudby I., VŠMU Bratislava 1997, s. 61-66

Harmonicko-tonálny pohyb ako obraz vývoja hudobnej fomy, in: Metódy analýzy a interpretácie hudby II, VŠMU Bratislava 1998, s. 117-126

Perspektívy využívania počítačov vo výuke na vysokých a stredných hudobných školách – prednesené na konferencii v Českých Budějoviciach, uverejnené v zborníku konferencie Hudba na hranici, České Budějovice. 2000, s.159-164

Poznámky k pojmu a typológii hudobnej analýzy, zborník seminára KTH HTF VŠMU Prezentácie – konfrontácie, Bratislava 2004, s. 51-56

K problematike Schenkerovskej analýzy – Schenkerovská vizualizácia, in: Prezentácie - konfrontácie , zborník seminára HTF VŠMU, Bratislave 2006, s. 17-24

Analýza tematického procesu podľa Rudolfa Rétiho, in: Prezentácie - konfrontácie zborník seminára HTF VŠMU, Bratislava 2006, s. 71-76

Kódovanie hudby pre počítačové spracovanie, in: Marek Žabka (ed.), Matematika a hudba 2006, Zborník príspevkov z interdisciplinárneho seminára, Katedra hudobnej vedy FiF UK, Bratislava, 2007, s. 9 - 22.

Interpretačné dôsledky harmonickej a tonálnej variability v 1. časti Beethovenovej Sonáty mesačného svitu (Mondscheinsonate). in: Prezetnácie – konfrontácie II., zborník príspevkov z medzinárodného seminára HTF VŠMU, Bratislava: 2007, s. 67-74


- z a h r a n i č n ý ch

Algorithm of Basic Harmonic Analysis of Tonal Classical Music, in: Conference Handbook, Belfast 1991, s. 66-68

Dudek.M – Ferková. E. : Harmonic Analysis of Classical Music, in: Conference Handbook, Belfast 1991, s. 78-79

Ferková, E. – Dudek, M.: CACH: Computer Analysis of Classical Harmony, in: Secondo Convegno Europeo di Analisi Musicale, Trento 1992, s. 619-622

A Proposal to Classification of Harmonic Dynamics in Tonal Classical Music Structures, in: Third International Symposion on Systematic Musicology, Zeillern, 1995, s. 10-11

Harmonic -Tonal Motion as a Reflection of the Development of Musical
Form, in: Diderot Forum on Mathematics and Music, Vienna 1999, s. 169-177

Dynamic Potential of Harmonic Structures: The Way of Evaluation, in: Human Supervision and Control in Engineering and Music, Conference Handbook, Kassel 2001, p. 283-286

Computer Aided Harmonic Analysis from Midi Input - aktívna účasť s posterom na medzinárodnej konferencii Conference on Interdisciplinary Musicology, Graz, Rakúsko 2004, abstrakt s. 76-77 zborníka abstraktov

Presentation of Analysis software: Algorithmisation and Application, v spoluautorstve s Milanom Ždímalom a Petrom Šidlíkom, zborník abstraktov medzinárodnej konferencie Mathematics and Computation in Music 2007, Berlín, s. 161-165

Computer assisted statistical evaluation of chordal occurrence in Mozart´s, Schubert´s and Brahms´s piano music as a contribution to the determination of indivitual compositional style. v spoluautorstve s Milanom Ždímalom a Petrom Šidlíkom, zborník abstraktov medzinárodnej konferencie CIM 08 Thessaloniky, s. 50-51

Dizertačná práca

Niektoré možnosti využitia výpočtovej techniky v analýze melódie a harmónie, kandidátska dizertačná práca, UVÚ SAV, Bratislava 1986, 165 strán

Odborné práce pre domáce odborné časopisy a publikácie

Hudba, matematika, počítač, in: PAS, marec 1982

Veda o umení in: Nové slovo 24, 1985, s. 11

Počítačová muzikológia, in: Hudobný život XX, 1988, č. 3, s.4

Automatizovaný informačný systém hudobnej vedy, in: Hudobný život XX, 1988, č.23, s. 8

Miesto počítača v rozlišovaní hudobných štýlov, in: Hudobný život XXI, 1989, č. 16, s. 8

RILM – 25 rokov, in: Hudobný život XXIV, č. 18, s. 4

16. ročník seminára Matematika a hudba, in: Slovenská hudba 1/2000, p. 244-247

Podobnosť melódií v počítačovom spracovaní, in: Slovenská hudba 3/2000, p. 377-384

Počítačový výskum v muzikológii a mladí umenovedci, in: Hudba ako fenomén, Kompas 3/2000

Hudobné softvéry – perspektívy vo vyučovaní, in: Tempo1/2006, časopis HTF VŠMU, s. 22

Akustické základy hudby, učebný text pre prípravu na ŠS I, in: Tempo 2/2006, s. 14-16.

Typy a metódy hudobnej analýzy. Habilitačná prednáška in: Tempo 2-3/2008. VŠMU Bratislava: s. 11-13

Vystúpenia na domácich konferenciách a vedeckých podujatiach

Konzervatórium v Bratislave. K 80. výročiu vzniku, - zadané do zborníka konferencie BHS Bratislava 1999, dodnes nevyšlo

Interaktívny program na analýzu harmónie, v spoluautorstve s Milanom Ždímalom: príspevok na seminár Matematika a hudba, Banská Bystrica 5/2002

Perspektívy vyučovania hudobných softvérov na vysokých školách hudobného zamerania, aktívna účasť príspevkom na seminári Matematika, hudba, umenie v Banskej Bystrici, 2005

Predpoklady štatistickej analýzy klasickej harmónie v spoluautorstve s doc. Petrom Šidlíkom, aktívna účasť príspevkom na seminári Matematika, hudba, umenie v Banskej Bystrici, 2005

Hudba na Internete, príspevok na konferenciu s medzinárodnou účasťou Mediálne a komunikačné aspekty hudby, november 2007, UKF Nitra, výjde v zborníku konferencie, rozsah 10 strán

Možnosti štýlovej analýzy nad bázou frekvencií 11 akordov v klasicko-romantických klavírnych skladbách V spoluautorstve s Petrom Šidlíkom, prednesené na 10. Medzinárodnom seminári: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení, AKU Banská Bystrica 2008

Korelačná a faktorová štruktúra vzťahov frekvencií 11 akordov v klasicko-romantických klavírnych skladbách. V spoluautorstve s Petrom Šidlíkom, prednesené na seminári Matematika a hudba, AKU Banská Bystrica 2008

Harmonické súvislosti polymelodickej konštrukcie vo Fratres Arva Pärta / Harmonic context of polymelodic construction in Arvo Part’s Fratres. Prednesené po anglicky na 10. Medzinárodnom seminári: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení, AKU Banská Bystrica 2008

Pozvané prednášky doma

Computer Representation of Melodies – a Summary of Projects, – pozvaná prednáška, prednesená v angličntine na medzinárodnej konferencii Progresívne metódy v hudbe a umení, Banská Bystrica, 2004

Gradations and Retardations in 4th Movement of Mozarts Jupiter symphony, pozvaná prednáška, prednesená v angličtine na medzinárodnom seminári Progresívne metódy v hudobnej analýze, Banská Bystrica 2006

Harmonická a tonálna variabilita ako základný výrazový prostriedok v 1.časti Beethovenovej „Sonáty mesačného svitu“ (Mondscheinsonate), pozvaná prednáška pre študentov Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, apríl 2007

Vystúpenia na zahraničných konferenciách a vedeckých podujatiach

Dudek, M. – Ferková, E.: Asound – Computer Analysis of Classical Harmony – poster na konferencii International Music Software Congress, Madrid 1992

Information of Slovak RILM Committee, in: IAML Conference, Frankfurt/Main 1992

CACH in practice, in: Computer Aided Research in Musicology /UNESCO, Viedeň 1992

Analysis of Classical Harmony (demonstration), in: Trends in the Computer Aided Research in Musicology, Varšava 1994

Intervalová organizácia viachlasu v prvej časti Bartókovej Hudby pre strunové a bicie nástroje a čelestu. Príspevok na medzinárodnú konferenciu HAMU - Racionální postupy v kompoziční práci a jejich hudebně teoretická reflexe, Praha apríl 2009

Pozvané prednášky v zahraničí

Music-Theoretical Preparation for Algorithmization of Interactive Harmonic Analysis, pozvaná prednáška na konferenciu: Human Supervision and Control in Engineering and Music, publikovaná v Conference Handbook, Kassel 2001, zborník p. 159-163

Computerunterstützte harmonische Analyse pozvaná prednáška pre študentov Universität für Musik und darstellende Kunst, Graz, Rakúsko, prednesené po nemecky, spojené s PowerPointovou prezentáciou, október 2003

Ferková, E.-Šidlík, P.-Ždímal, M., Statistical results of automathical harmonic analysis of Mozart´s, Schubert´s and Brahms´s Sonatas. Pozvaná prednáška na stretnutie The Study Group on Musical Data and Computer Applications v rámci svetovej konferencie International Musicological Society, Zurich, 9.-10.júl 2007, abstrakt uverejnený v textovej prílohe stretnutia.

New Version of Analysis Software – demonstration. Pozvaná demonštrácia programu na stretnutie The Study Group on Musical Data and Computer Applications v rámci svetovej konferencie International Musicological Society, Zurich, 9.-10.júl 2007,

Quantifying the harmonic style of classical and romantic composers. V spoluautorstve s Petrom Šidlíkom. Pozvaná prednáška pre študentov Zentrum für Systematische Musikwissenschaft, Karl-Franzäs Universität, Graz. 30. Marec 2009

Odborné príspevky pre zahraničné odborné časopisy a publikácie

Abstrakty pre RILM (Répertoire International de Literature Musical, sídlo v New Yorku) v počte vyše 200 v rokoch 1983-1992

Recenzie v odborných časopisoch

Totožnosť a podobnosť melódií, recenzia rovnomennej knihy Ľ. Ballovej, in: Pravda, júl 1982

Počítač v hudbe, recenzia knihy H. Schaffratha “Computer in der Musik” in: Hudobný život XXIV, č. 18, s. 4

Na ceste k zmyslu. Recenzia knihy Markéty Štefkovej. In: Tempo 1/2008. VŠMU Bratislava

Scenáre hudobných relácií a podujatí

Hudba a počítač, pásmo hudby a slova pre Rádiomaják, január 1983, Slovenský rozhlas

Dychové nástroje v súhre, scenár výchovného koncertu pre Slovkonceert, 1984

História dvoch starých nástrojov, scenár výchovného koncertu pre Slovkoncert, 1984

SĽUK – Čertoviny, scenár výchovného koncertu pre Slovkoncert, 1993

Tanečné divadlo Bralen, scenár výchovného konertu pre Slovkoncert 1994


Záverečná správa o vyriešení grantovej úlohy KEGA na HTF VŠMU

Nové technológie vo výučbe - Informatizácia hudobného vzdelávania, Január 2008, 10 strán

CITÁCIE A OHLASY

GONDOVÁ, E. 1981. Niekoľko poznámok k analýze hudby samočinnými počítačmi z hľadiiska systémového prístupu. Hudba a počítač. Banská Bystrica: s. 21-28.

Citované: Forró, Daniel: Počítače a hudba. ISBN 80-85623-57-9. Grada. Praha: 1994

GONDOVÁ, E. 1985. Počítač vo výskume hudobných tvarov a foriem. Hudobný archív č. 8. Martin: 1985.

Citované: Forró, Daniel: Počítače a hudba. ISBN 80-85623-57-9. Grada. Praha: 1994
Kaduch, M.: Nestandardní aplikace matematiky v české a slovenské hudbení analýze, realizované do roku 1988, in: Berger, R.-Riečan, B. Editors: Matematika a hudba, VEDA Bratislava, 1997, s.88

FERKOVÁ, Eva. " Computer Analysis of Classic Harmonic Structures," Computing in Musicology 8 (1992), 85-91

Citované: Schaffrath, Helmut, News of Computer Aided Research, Ethnomusicology Research Digest N.113 (Vol 4 no 13) 22 April 1993, s. 65-231

BULLETINof the INTERNATIONAL COUNCIL FOR TRADITIONAL MUSIC No. LXXXIV April 1994

Fóra, Tomáš: Využitie zvuku na zlepšenie komunikácie človek-stroj. Diplomová práca MFF UK, Bratislava, s. 7, s. 31

Asmussen, Robert: Periodicity of sinusoidal frequencies as a basis for the analysis of Baroque and Classical harmony: a computer based study, University of Leeds, 2001, s. 286

webová tránka ttp://www.flexatone.net/algoNet/refDate.html: 2005 - Algoritmic.net A Lexicon of Systems and Research in Computer-aided Algorithmic Music Composition ,
Computing in Musicology Bibliography, http://www.ccarh.org/publications/books/cm/bib/

FERKOVÁ, E. 1989. Miesto počítača v rozlišovaní hudobnych štýlov. HŽ 16/1989

Citované: ŠVIDROŇ, J. 1991. Tvorba a právo. ISBN 80 224 0361 X. Bratislava: SAV 1991

FERKOVÁ, Eva. "ASOUND: A Harmonic Analysis Program for MS DOS Machines,".

Citované: Helwett, W. B. – Selfridge-Field, E.: Computing in Musicology 7 (1991), Menlo Park s. 80.

FERKOVÁ: Niektoré možnosti využitia výpočtovej techniky v analýze melódie a harmónie, kandidátska dizertačná práca, Bratislava 1988

Citované: Kaduch, M.: Nestandardní aplikace matematiky v české a slovenské hudbení analýze, realizované do roku 1988, in: Berger, R.-Riečan, B. Editors: Matematika a hudba, VEDA Bratislava, 1997, s.88

Ždímal, Milan: Analýza klasickej harmónie pomocou počítača, diplomová práca MFFUK, Bratislava, s. 21

FERKOVÁ, EVA: Počítačová muzikologie (z hlediska systematiky). - Opus musicum XXIV, 1992, č. 7-8, s.239-244

Citované: ako študijný materiál pre predmet

Analýza hudebně teoretického textu 9, Obor Hudební teorie, AMU Praha, pozri na stránke

http://studijniplany.amu.cz/cs/predmet108AHT9.html

Iné ohlasy:

1997 – Berger, R., Riečan, B.:10 rokov seminára Matematika a hudba, in: Matematika a hudba, Veda, Bratislava, s. 210, 212, 213, 214

1998 – Haluška, Ján: Group of the Mathematical Analysis and Applied Mathematics, www.fpv.utc.sk/~jhaluska/texty/tonesystems.htm

2000 – Martináková, Zuzana: Nové cesty hudobnej analýzy. Šamorín 8.-14. mája 2000, in: Slovenská hudba 2000

Ruttkay, Juraj: Typy hudobnej analýzy v kontexte výuky na VŠMU. In: Nové cesty analýzy v hudbe, Bratislava 2000, s. 57

Efforts to create new National RIPM Groups, IAML 1991 Prague in: Fontes Artis Musicae, XXXIX, 1992: s. 36-38

Kaduch, M.: Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964-1994, Ostrava 1994, s. Ferková, Eva – heslo v slovníku

Who´s Who in Music and Musician´s Directory, IBC Cambridge 1998/99, s. 167:
Ferková, Eva – heslo v slovníku

Parncutt, R. 2007:. Statistical Learning and The History of Perception, presentáci uverejnená na Internetovej stránke http://people.cs.uu.nl/fransw/StudyGroup/Parncutt.pdf, s. 5

E. Ferkova, M. Zdimal. Computer-aided harmonic analysis from Midi input., uvedené na Internetovej stránke http://vestnik.rsuh.ru/article.html?id=54915

Členstvo

1981-1989 – jediná slovenská členka Národnej pracovnej skupiny RILM (medzinárodná databáza muzikologickej literatúry so sídlom v New Yorku)

Od roku 1993 členka medzinárodnej skupiny UNESCO - Study Group on Computer Aided Research in Musicology, člen ICTM.

Členka SMA (Slovenskej muzikologickej asociácie)(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.