Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Milan Profant / medicína

Milan Profant

Prof.MUDr. Milan Profant CSc.
Prednosta Otolaryngologickej kliniky LFUK a FN, člen Vedeckej rady LFUK

* 25.01.1952 Bratislava
vzdelanie

1976 Promócia na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1980 Atestácia I. stupňa z Otorinolaryngológie
1984 Atestácia II. stupňa z Otorinolaryngológie
1987 Hodnosť Kandidát lekárskych vied za prácu Počítačová tomografia v diagnostike chorôb spánkovej kosti
1993 Habilitácia prácou Vývoj a súčasný stav strmienkovej chirurgie pri otoskleróze
2000 Ukončené inauguračné pokračovanie vymenovanie za profesora otolaryngológie

životopis

Priebeh zamestnaní
1977 Lekár na Otolaryngologickej klinike LFUK a FN Bratislava až doteraz
1983 Ordinár pre endoskopiu na Otolaryngologickej klinike LFUK a FN Bratislava
1984 Konzultant pre otolaryngológiu NÚ TaRCH P Biskupice, až doteraz
1988 Súdny znalec pre otolaryngológiu
1992 Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre otolaryngológiu
1990 Zástupca prednostu Otolaryngologickej kliniky LFUK a FN Bratislava
1992 Prednosta Otolaryngologickej kliniky LFUK a FN Bratislava až doteraz

Súčasné pôsobenie
Prednosta Otolaryngologickej kliniky LFUK a FN
Konzultant pre otolaryngológiu Všeobecnej zdravotnej poistovni, Vzájomnej životnej poisťovni,
Člen Vedeckej rady LFUK

Pedagogická činnosť
1980 Výučba medikov ako lekár - zamestnanec FN na Otolaryngologickej klinike LFUK a FN do roku 1994
1988 Výučba endoskopických sestier na postgraduálnom štúdiu sestier IVZ
1989 Výučba na Katedre otolaryngológie IVZ až doteraz
1993 Výučba otolaryngológie na Katedre klinických disciplín FOSP Trnava až doteraz
1993 Člen Komisie pre štátne záverečné skúšky zo stomatochirurgie
1994 Prednosta Otolaryngologickej kliniky, koordinátor výučby otolaryngológie na LFUK Bratislava

Členstvo v odborných spoločnostiach
1995 Vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
1996 Člen Collegium Otolaryngologicum Amititiae Sacrum
1996 Člen Medzinárodnej akadémie pre Otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku so sídlom v Sankt Petersburgu
1997 Pozvaný zakladajúci člen Európskej Akadémie Otológie a Neuro-otológie
1999 Predseda Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku-SSO
1999 Čestný člen Maďarskej otolaryngologickej spoločnosti
2000 Člen korešpondent Nemeckej otolaryngologickej spoločnosti
2001 Člen Výkonného výboru EUFOS – Európskej federácie ORL spoločností
2002 Člen výkonného výboru IFOS – Medzinárodnej federácie ORL spoločností
2004 Zvolený za predsedu SSO na druhé funkčné obdobie
2006 Člen presidia UEMS-ORL, aproximácia postgraduálneho vzdelávania v EU
Organizácia kongresov

Medzinárodné kongresy
1987 Laser in Otolaryngology, Bratislava, prezident
1987 Dunajské sympózium, Bratislava, člen organizačného výboru
1987 Dunajské sympózium Salzburg, člen organizačného výboru
1993 Medzinárodný kongres Slovenskej otolaryngologickej spoločnosti, Piešťany, viceprezident
1998 Dunajské sympózium, Bratislava, prezident
2000 Cochlear implantation in the Central and Eastern Europe

Domáce kongresy
1986 Zakladajúci Kongres mladých otolaryngológov Československa, Chopok, prezident
1995 Pravidelná účasť v organizačných výboroch slovenských otolaryngologických kongresov ako vedecký sekretár a neskôr ako predseda spoločnosti
1995 Diagnostické, liečebné a pedagogické aspekty hluchoty, kochleárna implantácia (s medzinárodnou účasťou)
1995 Kurz mikrochirurgie stredného ucha (s medzinárodnou účasťou)
1999 Kurz preparácie spánkovej kosti Košice
1999 Kochleárna implantácia Tále (prezident)
2000 Kurz chirurgie stredného ucha Bratislava
2001 Kurz chirurgie stredného ucha Košice
2002 Kurz chirurgie stredného ucha Bratislava
2003 Kurz chirurgie stredného ucha Košice
2004 Kurz chirurgie stredného ucha Bratislava
2005 Kurz chirurgie stredného ucha Košice
2006 Kurz chirurgie stredného ucha Bratislava

Účasť na kongresoch:
Pozvaný prednášateľ:
1990 Alpe Adria International Congress Padua Italy: From Stapes Mobilization to Laser Stapedotomy
1991 La Fistole Fonatorie Tracheo-Oesophage Nel Laringectomizzato, Padua, Italy
1991 Zjazd Poľskej ORL spoločnosti Krakov, Horizontálne resekcie hrtana
1992 Kongres Európskych Otolaryngologických spoločností, Neapol, Taliansko: Laser Stapedotomy
1992 Congress of Hungarian ENT Society Debrecen: Stapedotomy and Tinnitus
1993 Prvá konferencia o kochleárnych implantátoch Serock, Poľsko: Príprava na kochleárnu implantáciu v slovenských podmienkach
1993 VII. Panhelénsky kongres otolaryngológie a chirurgie hlavy a krku: Stenózy trachey: možnosti CO2 laseru a dlahovania
1994 Donau symposium Salzburg: Laserová stapedotómia
1994 Schôdza Maďarskej ORL spoločnosti Budapešť: Niektoré poznámky k diagnostike a liečbe otosklerózy
1995 Medifórum Bratislava: ATB terapia infektov horných dýchacích orgánov
1995 III: International conference on Hearing Impairment, Warsaw: Cochlear Implants
1995 Congress of Academy of Otolaryngology and Head and Neck Surgery, Moscow
Cochlear implants in the Slovak Republic
1996 International workshop on Cochlear Implants, Vienna: Surgery for cochlear implants
1996 Slovinský národný kongres otolaryngológov, Ljubljana: Prekancerózy hrtana: vývoj a súčasný stav klasifikácie
1999 Teherán, Národná iránsky kongres
1998 Dunajské sympózium otolaryngológov, Bratislava,
medzinárodný kongres
1999 Kurz chirurgie stredného ucha Wuerzburg
2000 Otology 2000, Zurich
2000 Malformations and rare tumors in head and neck, Napoli
2000 National Hungarian Congress, Heviz
2002 Medzinárodný Audiologický kongres Riga
2003 Medzinárodnmý kongres o kochleárnych implantátoch Varšava
2003 Národný maďarský ORL kongres Sopron
2006 Národný ORL Kongres ORL lekárov Poľska, Poznan
2006 Svetový kongres KI vo Viedni

Účasť na medzinárodných kongresoch s prihlásenou prednáškou:
1981 IFOS kongres Budapešť
1987 International congress on computers in ENT, Wroclaw
1988 Cochlear implants, Frankfurt
1990 Donau symposium Budapest
1993 International Congress on Cochlear implants, Innsbruck
1993 IFOS Congress Istanbul
1995 International congress on cochlear implantation, Paris
1996 The First Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants, Kyoto
1996 European congress on pediatric cochlear implantation, Hannover
1996 EUFOS congress Budapest
1996 Congress Collegium Otolaryngologicum Amititiae Sacrum, Vancouver
1999 EFAS Európsky audiologický kongres, Oulu Fínsko
1999 Congress Collegium Otolaryngologicum Amititiae Lyon France
2000 Cholesteatom and ear surgery, Cannes
2000 National Hungarian Congress, Heviz
2002 Medzinárodný Audiologický kongres Riga
2003 Medzinárodný kongres o kochleárnych implantátoch Varšava

Štúdijné pobyty:
1987 ORL klinika Praha, Prof.Tichý, Prof.Betka
1988 ORL klinika Roskilde, Dánsko, Prof.Poulsen
1988 ORL klinika Aarhus, Dánsko, Prof.Pedersen
1989 ORL klinika Sofie, Bulharsko, Prof.Gueorgiev
1989 ORL klinika Karolinska Hospital, Stockholm,Švédsko, Prof.Wersall
1999 Harvard Medical School Boston, Prof. I.Janecka

Nové metódy v otolaryngológii zavedené do praxe na Otolaryngologickej klinike:
1989 Promontórny test
1989 Testy minimálnych sluchových schopností
1987 Osteoplastické otváranie čeľustnej dutiny
1988 Dilatácie ezofageálnych stenóz balónovými dilatátormi
1988 Retrográdna ezofagoskopia cez gastrostómiu
1989 Parciálna horizontálna resekcia hrtana
1990 Myokutánny pektorálny lalok na rekonštrukciu defektov po rozsiahlych výkonoch na hlave a krku
1991 Rekonštrukcia krčného pažeráka
1991 Uvulopalatoplastika
1991 Laserová tracheobronchoskopia
1991 Chirurgia priušnej žľazy
1992 Chirurgia Zenkerovho divertikla
1993 Midfacial degloving prístup na chirurgické výkony v strednej časti tváre a bázy lebky
1993 Kochleárna implantácia
1993 Segmentálna resekcia trachey
1997 Chirurgia laterálnej bázy lebky
1998 Rekonštrukcia nervus facialis
1999 Operácia neurinómu n VIII
2000 Minifaciálna transpozícia pri tumoroch rinobázy
2003 Inzercia zlatého závažia do hornej mihalnice pri ochrnutí n VII

Znalosť cudzích jazykov:
Aktívne: angličtina, ruština
Pasívne: nemčina
tvorba

1983 Kuniak,B.,Profant,M.: Otoskleróza - diagnostika a liečba
1986 Kuniak,B.,Profant,M.,Polonyi: Reinervácia hrtana v experimente na zvierati
1988 Profant,M.: CT spánkovej kosti
1993 Profant,M. et al.: Chirurgické a endoskopické riešenie tracheálnych stenóz
1999 Kabátová Z., Profant M., Jäger M., Šimko Š., Šimková L., Groma M.,
Skarzynski H.: Kochleárne implantáty pri rehabilitácii hluchých ľudí
Číslo projektu: 1/3185/96 – ukončený
2000 Profant M., Kabátová Z., Šimko Š., Jäger M., Šimková L., Groma M.,
Polák M.: Kochleárna implantácia u nepočujúcich (vyhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich výsledok implantácie)
Číslo projektu: 1/4128/97 - ukončený
2002 Kabátová Z., Profant M., Pospíšilová Z., Mračnová D.: Včasná identifikácia porúch sluchu u novorodencov pomocou otoakustických emisií (OAE)
Číslo projektu: 1/6146/99 –ukončený
2002 Profant M., Šteňo J., Beňuška J., Kabátová Z., Laszig R., Šimková L., Jäger M,Mrázik M., Šurkala J., Šteňová J., Hudoková L.: Implantácia elektród do mozgového kmeňa pri hluchote spôsobenej prerušením n vestibulocochlearis:Funkčné, anatomické, chirurgické a rehabilitačné predpoklady
Číslo projektu: 1/6138/99 - ukončený
2003 Kabátová Z., Profant M.: Celoplošný skríning sluchu novorodencov pomocou
otoakustických emisií (OAE)
Číslo projektu: 1/0542/03 - prijatý
2003 Profant M., Barta T., Berkovič J.: Možnosti endoskopických chirurgických výkonov pri karcinóme hrtana
Číslo projektu: 1/0538/03 - prijatý

Granty a projekty
1983 Kuniak,B.,Profant,M.: Otoskleróza - diagnostika a liečba
1986 Kuniak,B.,Profant,M.,Polonyi: Reinervácia hrtana v experimente na zvierati
1988 Profant,M.: CT spánkovej kosti
1993 Profant,M. et al.: Chirurgické a endoskopické riešenie tracheálnych stenóz
1999 Kabátová Z., Profant M., Jäger M., Šimko Š., Šimková L., Groma M.,
Skarzynski H.: Kochleárne implantáty pri rehabilitácii hluchých ľudí
Číslo projektu: 1/3185/96 – ukončený
2000 Profant M., Kabátová Z., Šimko Š., Jäger M., Šimková L., Groma M.,
Polák M.: Kochleárna implantácia u nepočujúcich (vyhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich výsledok implantácie)
Číslo projektu: 1/4128/97 - ukončený
2002 Kabátová Z., Profant M., Pospíšilová Z., Mračnová D.: Včasná identifikácia porúch sluchu u novorodencov pomocou otoakustických emisií (OAE)
Číslo projektu: 1/6146/99 –ukončený
2002 Profant M., Šteňo J., Beňuška J., Kabátová Z., Laszig R., Šimková L., Jäger M,
Mrázik M., Šurkala J., Šteňová J., Hudoková L.: Implantácia elektród do mozgového kmeňa pri hluchote spôsobenej prerušením n vestibulocochlearis:Funkčné, anatomické, chirurgické a rehabilitačné predpoklady
Číslo projektu: 1/6138/99 - ukončený
2003 Kabátová Z., Profant M.: Celoplošný skríning sluchu novorodencov pomocou
otoakustických emisií (OAE)
Číslo projektu: 1/0542/03 - prijatý
2003 Profant M., Barta T., Berkovič J.: Možnosti endoskopických chirurgických výkonov pri karcinóme hrtana
Číslo projektu: 1/0538/03 - prijatý


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.