Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vincent Sedlák / spoločenské vedy

Vincent Sedlák

Vincent Sedlák
historik, medievista a vysokoškolský pedagóg

* 2.12.1930 Krakovany
+ 20.1.2009 Bratislava
životopis

Bol významným slovenským historikom, medievistom a vysokoškolským pedagógom. Jeho vedecká práca sa zameriavala na spracovanie a vydávanie stredovekých prameňov k dejinám Slovenska. Pracoval v Historickom ústave SAV. V rokoch 1969-1978 a po 1986 bol vedúcim Výskumného pracoviska ČSAV v Budapešti, vedúcim dokumentačného oddelenia HÚ SAV. Prednášal na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity.

Ako matičiar sa veľmi aktívne podieľal na práci Historického odboru MS, niekoľko volebných období bol členom jeho výboru. Bol členom redakčnej rady Historického zborníka MS, na ktorého stránkach pravidelne publikoval svoje práce. Iniciatívne sa podieľal aj na činnosti Vedeckej rady MS. Aktívne spolupracoval so Slovenským historickým ústavom MS.

Z jeho rozsiahleho vedeckého diela treba spomenúť najmä Regesta diplomatica necnon epistolaria Slovaciae I. - II. (1980, 1987), Dejiny osídlenia Bratislavskej stolice (1964), Monumenta Vaticana Slovaciae I. 1332 – 1337 (2008). Bol spoluautorom Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku I. - III. (1977-1978).

Prof. PhDr. Vincent Sedlák sa narodil 2. decembra 1930 v Krakovanoch. Maturoval v Piešťanoch. Absolvoval Filozofickú fakultu Slovenskej univerzity (Univerzity Komenského) študijné odbory latinčina a dejepis (1953). Bol aktívnym športovcom (futbal). Ako lingvista a historik sa uplatnil v Historickom ústave SAV pri príprave stredovekých historických prameňov a paralelne sa intenzívne venoval výskumu osídlenia, toponymickému a onomastickému bádaniu. Podstatne prispel k budovaniu stredovekej zbierky HÚ SAV.

Jeho výskumy v historickej topografii vyústili do historickej geografie a následne do bádania stredovekého osídlenia, ktoré spájal s lingvistickým rozborom názvov. Zvlášť sa venoval osídleniu Bratislavskej stolice. Onomastiku a toponymiu spracovával V. Sedlák na širšom porovnávacom základe. Skúmal podiel Slovanov v najstarších slovenských dejinách, ale aj nemaďarské vplyvy na vznik a formovanie uhorského štátu. Práve on je autorom najstarších názvov slovenských obcí v ich variáciách (Vlastivedný slovník). treba ho považovať aj za známeho slovenského slavistu (je editorom Zborníka z XI. medzinárodného kongresu slavistov v Bratislave). Bol členom expertom a členom Komisie pre názvy obci pri SNR, Názvoslovnej komisie pre geodéziu a kartografiu, Komisie pre dejiny Bratislavy, bol tajomníkom Medzinárodného komitétu slavistov a podpredsedom Slovenského komitétu slavistov. Bol predsedom Slovensko-maďarskej historickej komisie.

Od vzniku Trnavskej univerzity prednášal Fakulte humanistiky (neskôr Filozofickej fakulte) pre poslucháčov odboru história základy latinčiny, stredoveku latinčinu a onomastiku. Zastával aj funkciu predsedu Akademického senátu Trnavskej univerzity. Vincent Sedlák zomrel 20. januára 2009 v Bratislave.

zdroj

Matica Slovenská, archív Trnavskej univerzity, spracoval: PhDr. Martin Jurčo

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.