Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ivan Plintovič / funkcionári vedy a vzdelania

Ivan Plintovič

prof. PhDr. Ivan Plintovič CSc.
literárny historik a teoretik

* 2.06.1923 Bodorová
+ 10.11.1997 Banská Bystrica
životopis

Narodil sa 2. júna 1923 v Bodorovej v roľníckej rodine. Do ľudovej školy chodil v Malom Čepčíne, do gymnázia v Martine, kde roku 1942 zmaturoval. Potom študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Po skončení vysokoškolských štúdií roku 1947 sa stal stredoškolským profesorom na Gymnáziu v Malackách. Roku 1951 odišiel do Banskej Bystrice, kde najskôr dva roky učil na pedagogickom gymnáziu, rok bol riaditeľom jedenásťročnej strednej školy a potom päť rokov učil na vyššej pedagogickej škole. Roku 1959 sa stal vysokoškolským pedagógom na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, kde sa neskôr stal vedúcim Katedry slovenského jazyka a literatúry. Roku 1990 odišiel do dôchodku. Zomrel 10. novembra 1997 v Banskej Bystrici.

Už v čase stredoškolských štúdií publikoval poéziu v literárnych časopisoch. Po nástupe do zamestnania sa sústredil na pedagogickú prácu a s ňou spojený literárnovedný výskum v oblasti teórie a metodiky vyučovania literatúry. Obsiahlejšie štúdie napísal o tvorbe M. Kukučína a P. Jilemnického. Z básnikov najviac pozornosti venoval Štefanovi Žárymu. Knižne vydal monografiu Básnická tvorba Štefana Žáryho (1967), v ktorej esejistickým spôsobom analyzoval jeho poéziu, pričom osobitnú pozornosť venoval nadrealizmu v slovenskej poézii. Z obdobia romantizmu napísal a knižne vydal štúdiu Vlasť a domov v štúrovskej poézii (1968), ako aj bibliofíliu Dva medailóny (1988) venovanú Samovi Chalupkovi a Andrejovi Sládkovičovi. Z obdobia prvej polovice 20. storočia štúdiu Úvahy o lyrizovanej próze (1971). Zaoberal sa aj hodnotením prozaického diela Jána Bodeneka. Spolu s E. Gombalom napísal učebnicu Teória literatúry (1974), ktorá v nasledujúcom desaťročí vyšla v štyroch vydaniach. Spoločne s týmto autorom a J. Findrom pripravil Slovník literárnovedných termínov (1974, II. vydanie 1987). Je aj zostavovateľom a editorom literárnych zborníkov autorov Stredoslovenského kraja Ozveny v nás (1974), V zápasoch a premenách (1977), V znamení života (1978), Pribúdanie kruhov (1980), Návraty k prameňom (1984) a Variácie na život (1986). Na súťažných prehliadkach organizačne a metodicky pôsobil aj pri rozvíjaní amatérskeho umeleckého prednesu na Slovensku. Dlhé roky zastával rozličné funkcie v Zväze slovenských spisovateľov a podnecoval literárny život v stredoslovenskom regióne. V posledných rokoch svojho života sa venoval najmä literárnej esejistike a literárnej kritike.

zdroj

www.books.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.