Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Štefan Luby / spoločenské vedy

Štefan Luby

Prof. JUDr. Štefan Luby DrSc.
právnický expert a vedec

* 5.01.1910 Liptovský Hrádok
+ 10.10.1976 Bratislava
vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

životopis

Významný právny vedec, profesor súkromného práva zakladateľ slovenskej právnej komparatistiky Štefan Luby sa narodil v roku 1910. V rokoch 1917 - 1921 chodil do ľudovej školy v rodnom Liptovskom Hrádku a neskôr v Liptovskom Jáne. Po ukončení gymnáziálnych štúdií ďalej študoval v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, Prahe, Bratislave, Paríži, Lipsku, Viedni, Zurichu. Na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ostal ako vynikajúci a publikujúci študent od roku 1934 do roku 1959. Mimoriadny záujem prejavoval počas štúdia o vedeckú prácu. Prvú monografiu s názvom Liptovský a turčiansky register publikoval už v treťom ročníku (1931). Po ukončení vysokoškolského štúdia sa stal asistentom na Právnickej fakulte, napísal rozsiahly habilitačný spis Peniaze a peňažné pohľadávky a po úspešnom obhájení práce sa vo veku 27 rokov stal docentom (1937). V roku 1940 bol vymenovaný za profesora.
Počas štúdia, aj po jeho ukončení absolvoval viaceré študijné pobyty na Právnickej fakulte v Paríži, potom na univerzitách v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Po návrate do Francúzska vydal v roku 1937 monografiu Le probleme des changements monétaires en matiere d'obligation.
V roku 1952 sa stal profesor Luby členom korešpondentom ČSAV a o rok neskôr aj SAV. Hodnosť doktora vied dosiahol v roku 1958 a v roku 1968 hodnosť akademika ČSAV a SAV.
Na Právnickej fakulte stal sa riaditeľom seminára a dekanom, bol rektorom Vysokej školy obchodnej. Prednášal na Slovenskej vysokej škole technickej, na Vysokej škole ekonomickej.
Ako pedagóg bol autorom niekoľkých učebníc a učebných textov z odboru občianskeho a rodinného práva. Napísal celkom 20 učebných textov vo forme učebníc alebo skrípt. Ako právny historik a komparatista bol profesor Luby autorom viacerých porovnávacích prác o cudzích právnych poriadkoch a inštitúciách. Komparastiku vo svojich dielach rozlišoval na teoretickú, pedagogickú a právnickú.
Za svoju vedeckú a pedagogickú prácu bol profesor Luby ocenený viacerými významnými cenami, okrem iných získal v roku 1968 Cenu ČSAV za prácu Práva príbuzné právam autorským. Ocenený bol aj pri príležitosti 50. výročia založenia Univerzity Komenského a pri príležitosti 500. výročia založenia Academie Istropolitany mu bola udelená Zlatá medaila UK.
Profesor Štefan Luby zastával tiež významné mimoškolské funkcie. Od roku 1967 bol členom korešpondentom Medzinárodnej akadémie pre porovnávacie právo a v roku 1971 sa stal členom výboru Académie internationationale des sciences jurdiques.
Keď v roku 1959 prešiel vedecky pracovať do Slovenskej akadémie vied, založil v nej Ústav štátu a práva a stal sa členom predsedníctva SAV.
Štefan Luby výrazne zasiahol do verejného právnického života a povzniesol slovenskú právnu vedu a slovenskú právnu vzdelanosť na európsku úroveň. Na začiatku svojej tvorby mal záujem predovšetkým o vedecké spracúvanie právnych dejín. Od právnych dejín čoskoro prešiel k aktuálnym problémom súčasnosti. Popri tvorivej práci sa venoval aj redigovaniu právnických časopisov. Podstatnou mierou prispel k rozvoju slovenskej právnej terminológie. Napísal 25 kníh a vysokoškolských učebníc z občianskeho a rodinného práva, okrem toho prispel do 250 pôvodných vedeckých statí a článkov do našich a zahraničných časopisov.
Zomrel v období tvorivej práce vo veku 66 rokov v Bratislave.
V roku 1991 vznikla Nadácia Štefana Lubyho, ktorej úlohou je podporovať sprístupňovanie diela významného právnického experta, podporovať slobodný rozvoj právneho myslenia, právnej vzdelanosti a právnej kultúry.

Ocenenia:

Zlatá medaila UK
1968 Cena ČSAV (1968)
2005 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy - in memoriam (za mimoriadne zásluhy v oblasti rozvoja právnej vedy)

tvorba

1931, 1932 Liptovský a turčiansky register
1937 Le probleme des changements monétaires en matiere d'obligation
1939 Obyčajové právo a súdna prax
1939 Peňažné pohľadávky
1941 Slovenské všeobecné právo súkromné I.
1942 Rodina a jej právne základy
1946 Dejiny súkromného práva na Slovensku
1958 Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve
1962 Autorské právo
1971 Vlastníctvo bytov
1971 Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú rozhodnutím alebo úradným postupom

zdroj

www.iuridica.truni.sk; www.liptjan.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.