Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Alexander Huba / spoločenské vedy

Alexander Huba

doc. Ing. Alexander Huba CSc.
entomológom, vysokoškolský pedagóg, bývalý riaditeľ Ústavu experimentálnej fytopatógie a entomológie SAV

* 26.12.1920 Spišská Nová Ves
+ 14.4.2008 Bratislava
vzdelanie

1945 Vysoká škola technická, Bratislava, odbor: poľnohospodárske inžinierstvo

životopis

Docent Alexander Huba sa narodil v roku 1920 v Spišskej Novej Vsi. Bol slovenským entomológom, viedol Ústav experimentálnej fytopatógie a entomológie SAV. Na viacerých univerzitách a vysokých školách pôsobil ako vysokoškolský pedagóg.
V roku 1945 absolvoval Vysokú školu technickú v Bratislave, študoval poľnohospodárske inžinierstvo. Po štúdiu začal pracovať ako odborný pracovník na Fytopatologickom oddelení Výskumných ústavov poľnohospodárskych v Bratislave. Od roku 1951, až do odchodu na dôchodok v roku 1988, organizoval výskum v tomto odbore na Slovensku, z toho viac ako tri desaťročia vo funkcii riaditeľa Ústavu experimentálnej fytopatógie a entomológie SAV.
V rámci Československej akadémie vied a Slovenskej akadémie vied bol členom a istý čas i predsedom viacerých vedeckých kolégií a od roku 1968 riadnym členom (akademikom) a funkcionárom Slovenskej poľnohospodárskej akadémie, neskôr i Československej poľnohospodárskej akadémie. Ako predseda pôsobil v Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV.
Alexander Huba bol koordinátorom hlavných úloh štátneho plánu výskumu. Pôsobil v medzinárodných organizáciách pre biologickú ochranu rastlín a zúčastnil sa celého radu významných medzinárodných konferencií a kongresov fytopatologického a entomologického zamerania, pričom niektorým predsedal.
V roku 1958 organizoval Medzinárodnú konferenciu o patológii hmyzu a biologickom boji v Prahe. Koncom 60. rokov pôsobil ako expert na Biologickom ústave Kubánskej akadémie vied v Havane.
V roku 1961 obhájil Alexander Huba kandidátsku dizertačnú prácu a habilitoval sa na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre o dva roky neskôr.
Je nositeľom viacerých ocenení, vrátane Zlatej medaily SAV za zásluhy o rozvoj biologických vied, Čestnej zlatej plakety G. J. Mendela za zásluhy v biologických vedách alebo Striebornej medaily za zásluhy o pedagogiku, vedu a pomoc praxi.
Docent Huba je považovaný za jednu zo zakladateľských osobností SAV, nositeľa originálnych myšlienok na pomedzí prírodných vied a filozofie, rozvíjateľa novátorských koncepcií a výskumných smerov a priekopníka environmentálne orientovaných výskumov, presahujúcich hranice integrovanej ochrany rastlín. Bol však nielen vedcom-teoretikom, ale aj praktickým ochrancom prírody a pamiatok na Slovensku.

Ocenenia:

Zlatá medaila SAV za zásluhy o rozvoj biologických vied
Zlatá medaila k 25. výročiu vzniku SAV
Čestná zlatá plaketa G. J. Mendela za zásluhy v biologických vedách
Strieborná medaila za zásluhy o pedagogiku, vedu a pomoc praxi

Členstvá v združeniach a organizáciách:

- akademik Slovenskej poľnohospodárskej akadémie
- Československá poľnohospodárska akadémia
- predseda Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.