Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vladimír Bužek / prírodné vedy

Vladimír Bužek

Prof. RNDr. Vladimír Bužek DrSc.
teoretický fyzik,vedúci centra Fyzikálneho ústavu SAV

* 5.07.1957 Bratislava
vzdelanie

1976 - 1977 Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
1977 - 1982 Msc. – Fyzikálna fakulta, Moskovská štátna univerzita
1982 RNDr. – Univerzita Komenského, Bratislava
1985 Ph.D. (CSc.) – Fyzikálna fakulta, Moskovská štátna univerzita a SÚJV, Dubna (Rusko)
1991 DrSc. – Slovenská akadémia vied, Bratislava
1993 Habilitácia – Univerzita Komenského, Bratislava
1994 Inaugurácia – Univerzita Komenského, Bratislava

životopis

Profesor Vladimír Bužek sa narodil v roku 1957 v Bratislave. Absolvoval štúdium Prírodovedeckej fakulty UK a Fyzikálnu fakultu Moskoveskej štátnej univerzity. V roku 1994 bol inaugurovaný na UK v Bratislave.
V súčasnosti vedie centrum Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave. Zároveň je profesorom informatiky na Masarykovej univerzite v Brne. Pôsobí v oblasti teórie kvantovej informácie, kvantovej optiky a kvantovej teórie merania.

Profesijná kariéra – priebeh zamestnania:

od roku 1985 Fyzikálny ústav SAV Bratislava
1990 - 1991 Optics Section, The Blackett Lab., Imperial College, London (post-doktorálny pobyt)
1992 - 1999 Katedra optiky, FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
1996 - 1997 Optics Section, The Blackett Lab., Imperial College, London (hosťujúci profesor)
od roku 1999 Fakulta informatiky, Masarykova universita, Brno, Česká republika
2002 - 2003 Dept. Math. Phys., National University of Ireland, Maynooth (hosťujúci profesor)
2000 SOKEN, The Advanced Institute for Postgraduate Studies, Japonsko (hosťujúci profesor)
2000 Department of Physics, University of Queensland, Austrália (hosťujúci profesor)
2004 Facultad de Fisica, Pontificia Universidad Catolica de Chile, Santiago (hosťujúci profesor)
2004 INAOE, Puebla, Mexico (hosťujúci profesor)
2005 Abteilung fuer Quantenphysik, Universitaet Ulm, Nemecko (hosťujúci profesor)

Dosiahnuté výsledky:

Medzi najdôležitejšie výsledky patria:

* Popis neklasických vlastností svetla ako dôsledok kvantovej interferencie koherentných stavov vo fázových priestoroch
* Analýza optimálnych manipulácií s kvantovou informáciou – univerzálne kvantové stroje - kvantové klonery, univerzálne NOT hradlo, programovateľné kvantové procesory. Výsledky o univerzálnych kloneroch boli zaradené medzi “10 hotest topics in physical sciences in 2000” (podľa Institute for Scientific Information, USA). Experimentálna realizácia univerzálneho NOT hradla (v spolupráci so skupinou prof. F. deMartiniho v Ríme, vid’. Nature 419 No. 6909, 815 (2002)) bola zaradená anglickým Institute of Physics medzi “highlights of optics in 2002.”
* Rekonštrukcia kvantových stavov a operácií – optimálna rekonštrukcia stavov kvantových systémov z neúplných experimentálnych dát
* Dynamika otvorených kvantových systémov – aplikácia metód kvantovej informácie pri popise dynamiky otvorených kvantových systémov; štúdium dekoherencie.
* Kvantové previazanie v mnohočasticových systémoch – analýza kvantových korelácií v modeloch kvantovej štatistickej fyziky (napr. Isingov model); určenie hraníc zdieľania kvantových korelácií; analýza vzťahu medzi kvantovými fázovými prechodmi a kvantovým previazaním; aplikácia mnohočasticových korelácií v komunikačných protokoloch.
* Kvantové kráčanie - analýza kvantového kráčania na hyperkockách (a jeho fyzikálna realizácia pomocou multi-portov) a symetrických grafoch (aplikácia na vyhľadávacie protokoly).
* Kvantové kryptografické protokoly - navrhnutý prvý kvantový protokol medzi mnohými účastníkmi (quantum secret sharing); navrhnutý prvý protokol pre kvantové hlasovanie (quantum voting).

Pedagogická činnosť:

Školiteľ alebo školiteľ špecialista 21 doktorandov. Z toho 2 sú profesormi (v ČR a Mexiku)

Spolupráca v medzinárodných projektoch (výber):

* Higher-order squeezing and interferometry (NSF, USA, 1993 - 1996, SK koordinátor)
* Processing and Transmission of Quantum Information (NSF, USA, 1999 - 2002, riešiteľ)
* Quantum copying and state measurement (Roya Society, UK, 1997 - 1999, SK koordinátor)
* Entanglement in Quantum Information Processing and Communication (5. RP, SK koordinátor)
* Quantum based information processing and transfer with single atoms and photons (5. RP, SK koordinátor)
* Quantum entangled states and trapped particles (5. RP, SK koordinátor)
* Quantum properties of distributed systems (5. RP, SK koordinátor)
* Quantum gates and elementary scalable processors using deterministically addressed atoms (5. RP, SK koordinátor)
* “Network of excellence” QUIPROCONE (5. RP, SK koordinátor)
* Projekt CONQUEST (6. RP, koordinátor projektu)
* QAP (6. RP, SK koordinátor – člen riadiacej rady)
* ERA Pilot QIST (6. RP, SK koordinátor – člen riadiacej rady)
* QUROPE (6. RP, SK koordinátor – člen riadiacej rady)
* Quantum Information Technologies (projekt INTAS, koordinátor projektu)

Ďalšie odborné aktivity (výber):

- člen Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (1999 - 2002)
- expert pre INTAS Európskej komisie (1999 - 2006)
- expert IST výboru Európskej komisie (2003 - 2006)
- člen výboru Quantum Electronics and Optics Division, European Physical Society (od 2002)
- člen Vedeckej rady ARC Seibersdorf research GmbH, Rakúsko (od roku 2004)
- člen Engineering and Physical Sciences Research Council Peer Review College, UK (od roku 2005)
- člen Predsedníctva Agentúry pre podpory vedy a výskumu (2005 - 2007)
- člen Information Society Technologies Advisory Group (ISTAG) Európskej komisie (od roku 2007)

Editor a člen redakčných rád:

Acta Physica Slovaca, editor (vydavatel’: SAV)
Central European Journal of Physics, editor (vydavatel’: Springer Verlag, Nemecko)
Acta Physica Hungarica, honorary editor (vydavatel’: MAV, Mad’arsko)
European Journal of Physics D, editor (vydavatel’: Springer Verlag, Nemecko)
Journal of Modern Optics, člen redakčnej rady (vydavatel’: Taylor and Francis, UK)
Journal of Optics B, člen redakčnej rady (vydavatel’: Institute of Physics, UK)
Physical Review A, člen redakčnej rady (vydavatel’: American Physical Society, USA)
Journal of Physics B, člen redakčnej rady (vydavatel’: Institute of Physics, UK)

Volené členstvá vo vedeckých spoločnostiach:

- člen Slovenskej akademickej spoločnosti (zvolený v roku 2000)
- člen Učenej spoločnosti SAV (zvolený v roku 2003)
- Fellow of the Institute of Physics, Vel’ká Británia (zvolený v roku 2004)
- Corresponding Foreign Member of the Austrian Academy of Sciences (zvolený v roku 2006)

Členstvá vo vedeckých spoločnostiach:

- člen Slovenskej fyzikálnej spoločnosti (od 1985)
- člen the American Physical Society, USA (od 1993)
- člen the Optical Society of America, USA (od 2004)

Ocenenia a vyznamenania:

1982 Cena ministra školstva
1987 Cena SAV pre mladých vedeckých pracovníkov
1993 Cena SAV
1996 1996-ICO (International Commission for Optics) Prize and the Ernst Abbe Medal
1998 Vedec roka 1997
2001 Prémia Literárneho fondu za vedecký ohlas 1998 - 2000
2002 Vedec roka 2001
2002 The E.T.S. Walton award of the Science Foundation of Ireland
2003 Cena ministra školstva
2004 Prémia Literárneho fondu za vedecký ohlas 2001 - 2003
2004 The Humboldt Research Award
2005 Werner von Siemens Excellence Award
2006 Finalista Descartes Prize – ako člen konzorcia QGATES
2007 Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy
2007 Prémia Literárneho fondu za vedecký ohlas 2004 - 2006

Rodina:

Roman (nar. 1986) – študent politológie
Filip (nar. 1988) – študent práva

tvorba

Vedecké publikácie:

Publikoval cca 200 prác vo vedeckých časopisoch, 12 kapitol v knihách. Práce boli citované viac 5100 krát (z toho cca 4300 SCI). Medzi najcitovanejšie (najzaujímavejšie) práce patria:

V. Bužek and P. L. Knight: Quantum interference, superposition states of light and nonclassical effects in Progress in Optics XXXIV (North-Holland, Amsterdam, 1995), pp. 1–159.

V. Bužek and M.Hillery: Quantum copying: Beyond the noncloning theorem. Phys. Rev. A 54, 1844 (1996).

R. Derka, V. Bužek, and A. Ekert: “Universal algorithm for optimal state estimation from finite ensembles. Phys. Rev. Lett. 80, 1571-1575 (1998).
M. Hillery, V. Bužek, and A. Berthiaume: Quantum secret sharing. Phys. Rev. A 59, 1829 (1999).

V. Bužek, M. Hilery, and R. Werner: Optimal manipulations with qubits: Universal NOT gate. Phys. Rev. A 60, R2626-R2629 (1999).

F. DeMartini, V. Bužek, F. Sciarrino, and C. Sias: Experimental realization of the quantum universal NOT gate. Nature 419 No. 6909, 815–819 (2002).

P. Štelmachovič and V. Bužek: Quantum information approach to the Ising model. Phys. Rev. A 70, 032313 (2004).

V. Bužek, M. Orszag, and M. Roško: Instability and entanglement of the ground state of the Dicke model. Phys. Rev. Lett. 94, 163601 (2005).

D. McHugh, V. Bužek, and M. Ziman: When non-Gaussian states are Gaussian: Generalization of non-separability criterion for continuous variables. Phys. Rev. A 74, 050306(R)–1-4 (2006).

Michal Sedlák, Mário Ziman, Ondřej Pribila, Vladimír Bužek, and Mark Hillery: Unambiguous coherent state identification: Searching quantum database. Physical Review A 76, 022326 (2007).


záujmy

výtvarné umenie (ruské nonkonformné umenie 80. tych rokov XX. storočia, skupina A-R), jazz, kvalitné vína , horská cyklistika, lyžovanie, fotografovanie

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.