Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Tadeus Zasępa / spoločenské vedy

Tadeus Zasępa

Prof. Tadeus Zasępa PhD.
vysokoškolský učiteľ, katolícky kňaz a publicista, od roku 2008 je rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku

* 23.04.1946 Radziechowice (Poľsko)
vzdelanie

1962 -1965 Gymnázium Gen. Świerczewskiego, Częstochova (PL)
1965 - 1971 Kňazský seminár diecézy Częstochowa, Krakov (PL)
1974 - 1977 Katolícka univerzita v Lubline (Mgr.), Lublin (PL)
1983 KUL - doktorát z pastorálnej teológie (PhD.), Lublin (PL)
1987 KUL - habilitácia v odbore pastorálna teológia – mediálne vzdelávanie (doc.), Lublin (PL)
1995 KUL - mimoriadny profesor (m. prof.), Lublin (PL)
2001 KUL - riadny profesor (prof.), Lublin (PL)

Študijné pobyty:

1977, 1981 The Catholic University of America, Washington, D.C. (študijný pobyt), Washington, D.C (USA), Buffalo, NY
1981 University of Geneva (študijný pobyt), Ženeva (CH)
1981, 1983 Universita Cattolica del Sacro Cuore (študijný pobyt), Miláno (I)

Znalosť jazykov:

anglický, francúzsky, španielsky, taliansky, nemecký, ruský, ukrajinský, lotyšský, slovenský, poľský, latinský a posunková reč

životopis

Profesor Tadeus Zasępa je vysokoškolský pedagóg a kňaz, publicista, ktorý sa zaoberá teóriou masmediálnej komunikácie.
V rokoch 1976 -1992 žil, študoval a pracoval v Poľsku, vo Švajčiarsku, v USA a ďalších západných štátoch. V roku 1998 získal cenu Človek roka, ktorú mu za celoživotné dielo udelila univerzita v Cambridge. V roku 2002 ho na Nobelovu cenu navrhli The United Cultural Convention of the United States of America (členmi Konvencie sú: UNESCO, Univerzity v Cambridge a Oxforde a daľšie prestížne inštitúcie). Je autorom 13 monografií, v slovenčine vyšli okrem iného Médiá v čase globalizácie (2002), Moc a nemoc médií (2003) a ďalšie.
7. mája 2008 mu udelila Prešovská univerzita čestný titul doctor honoris causa.

Priebeh zamestnaní:

1971 - 1974 Farnosť Svätého Ducha Wieruszów (PL), kaplán (aj pre nepočujúcich)
1976 - 1992 Katolícka univerzita v Lubline (KUL) - referát zahraničných vzťahov Lublin (PL), vedúci referátu
1975 - 1977 KUL - akademická pastorácia, Lublin (PL), kaplán
1990 - 1991 KUL - Inštitút výskumu poľskej emigrácie, Lublin (PL), docent
1991 - 2008 KUL - Katedra súčasných foriem šírenia viery, Lublin (PL), docent, profesor
1993 - 1995 Katolícke Rádio Lublin, Lublin (PL), zakladateľ a prvý riaditeľ
1993 - 1995 Lublinská edícia týždenníka Nedeľa, Lublin (PL), zakladateľ a prvý redaktor
1995 - 1998 Univerzita Komenského, Teologický inštitút Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, pedagóg
1998 - 2000 Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, postgraduálne štúdium žurnalistiky, Trnava, pedagóg
1999 - 2008 Lubelska Szkoła Biznesu – Szkoła Wyższa, neskôr Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły Lublin (PL), zakladateľ a prvý rektor
2001 - dodnes Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra žurnalsitiky, Ružomberok, pedagóg a garant štúdia

Štátna občianstvo: poľské a slovenské

Ocenenia:

1997 - 1998 Man of the Year, The International Biographical Centre of Cambridge, Anglicko – ako uznanie za službu vzdelávaniu a kultúre.
2001 Man of the Year, The American Biographical Institute USA, za vynikajúci spoločenský a profesionálny úspech.
2001 Nominácia na Nobelovu cenu 2001, by The United Cultural Convention of the United States of America.
2002 Medaila za zásluhy o Trnavskú univerzitu v Trnave.
2004 Medzinárodná cena Slovenskej akadémie vied za príspevok k rozvoju spoločenských a humanitných vied, kultúry a umenia na Slovensku
2008 Čestný doktorát Prešovskej univerzity, 7. máj 2008

Členstvo vo významných orgánoch a organizáciách:

• Člen Görres – Gesellschaft, (1990 - ),
• Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU Ružomberok (2005 - ),
• Člen Vedeckej rady Teologickej fakulty PU Prešov (2000 - )
• Čestný člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty TU Trnava (1999 -)
• Člen Odborovej komisie Teória a dejiny žurnalistiky na FF KU (2004- )
• Člen vedeckého kolégia časopisu registrovaného v profesijnej databáze CEEOL Otázky žurnalistiky (2007 - )
• Člen redakčnej rady časopisu registrovaného v profesijnej databáze CEEOL Biuletyn edukacji medialnej (2004 - )
• Člen vedeckého kolégia vedeckého časopisu Mediálni studia (2007 - )
• Člen redakčnej rady časopisu Forum Sciencie et Sapiencie (1999 - ),
• Člen redakčnej rady Orbis Communicationis, Prešov - Lublin, (2000 - ),
• Člen Akreditačnej komisie „Forum” – Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej, Warszawa (1995 - ).
• Člen Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (2005 -),
• Člen Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, (2006 - ).

tvorba

Najvýznamnejšie publikácie:

• Zasępa, T.: Médiá v čase globalizácie. Bratislava 2002. s. 425. ISBN 80-7114-387-1.
• Zasępa, T. – Iłowiecki, M.: Moc a nemoc médií. Bratislava 2003. 183 s. ISBN 80-224-0740-2.
• Zasępa, T. - Olekšák, P.: Internet a globalizácia. Antropologické aspekty. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta, 2006. 210 s. ISBN 80-8084-092-X.
• Zasępa, T.: Pred Veľkonočným ránom. Prešov 1998, s. 96. ISBN 80-7165-124-9.
• Zasępa, T.: Emigracyjni katecheci „Radiowej Godziny Różańcowej”. Buffalo 1984. s. 139.
• Zasępa, T.: Umacniając braci w wierze. Buffalo 1989. s. 292.
• Zasępa, T.: Media, człowiek, społeczeństwo. Doświadczenie europejskie i amerykańskie. Częstochowa 2000. s. 365. ISBN 83-7168-385-5.
• Zasępa, T.: Internet – fenomen spoleczeństwa informacyjnego. Częstochowa 2001. s. 631. ISBN 83-7168-446-0.
• Zasępa, T.: Internet i nowe technologie – ku spoleczeństwu przyszlości. Częstochowa 2003. s. 650. ISBN 83-7168-595-5.
• Zasępa, T.: Idąc nauczajcie. Teoria katechetyczna Gabriela Morana, Lublin 1985, s. 215. ISBN 83-228-0088-6.
• Zasępa, T.: Katecheza emigracyjna Radiowej Godziny Różańcowej Ojca Justyna w USA (1931 – 1981). RW KUL, Lublin 1987. S. 276. ISBN 83 – 228-0088-6.
• Zasępa, T.: Przed wielkanocnym porankiem. Częstochowa 1998. S. 127. ISBN 83-7168-129-1.
• Zasępa, T. (red.): Edukacja medialna. Lublin 2002. S. 62. ISBN 83-7222-117-0.
• Zasępa, T. (red.): Edukacja medialna. Lublin 2003. S. 57. ISBN 83 – 7222- 146-4.
• Zasępa, T. (red): Nowe trendy w badaniach i nauce. Lublin 2005. S. 87. ISBN 83 – 7222-246-0.

záujmy

klasická hudba, divadlo, film, knihy, cudzie jazyky

zdroj

Prof. Tadeusz Zasępa, PhD.; SAV

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.