Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Radovan Kazda / prírodné vedy

Radovan Kazda

Ing. Radovan Kazda
analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, koordinátor environmentálnych konferencií

* 9.02.1972
vzdelanie

1996 - 2001 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, doktorandské štúdium
1991 - 1996 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1998 absolvent kurzu “Third Youth International Hydro-Ecological Practishing Camp, Szarvas, Maďarsko

životopis

Radovan Kazda je absolventom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rokoch 1996 - 2004 pôsobil ako výskumný a odborný pracovník vo Výskumnom ústave závlahového hospodárstva a nástupníckych organizáciách. Venoval sa predovšetkým krajinnému inžinierstvu a ekológii. Od roku 2002 externe spolupracoval s Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika, bol koordinátorom a hlavným riešiteľom projektu Znižovanie rizík korupcie v poľnohospodárstve.
V rokoch 1999 - 2004 bol manažérom Únie krajinných inžinierov Slovenska.
Od septembra 2004 je analytikom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika pre agrárnu a environmentálnu politiku SR a EÚ. V roku 2004 koordinoval projekt USA, Európa a Slovensko. Zodpovedá tiež za komunikačné aktivity KI. Je editorom Konzervatívnych listov - newsletteru KI.
Od roku 2005 je koordinátorom ružomberských environmentálnych konferencií. Problematike vládnych nástrojov environmentálnej politiky v odpadovom hospodárstve sa venuje intenzívne od roku 2007, v rámci externého doktorandského štúdia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Projekty, odborné úlohy :

Radovan Kazda sa podieľal na realizácií viacerých projektov. V roku 1998 to bol projekt Odvedenia vnútorných vôd z hľadiska ochrany územia pred povodňami. O rok neskôr sa ako člen riešiteľského kolektívu zapojil do pilotného projektu integrovaného pôdohospodárstva a vodného hospodárstva na Východoslovenskej nížine. Spolupracoval aj na medzinárodnom slovenko-japonskom projekte ochrany prírodných zdrojov v Záhorskej Nížine The Study for Sustainable Development of Agriculture in Zahorska Lowland and Protection of Natural Resources. V roku 2003 bol zodpovedným riešiteľom projektu Posudzovania uplatnenia a potreby rekonštrukcií odvodňovacích systémov.
V rokoch 2004 - 2005 pracoval ako projektový manažér pre oblasť životného prostredia na programe Hospodárskeho, sociálneho a urbanistického rozvoja mesta Stopkov .

tvorba

Radovan Kazda spolupracuje s Inštitútom pre verejné otázky - je autorom kapitoly o poľnohospodárstve v Súhrnnej správe o stave spoločnosti (2003, 2004, 2005) a kapitoly o životnom prostredí v publikácii Slovensko na ceste do neznáma (2003). Spolupracuje tiež s Transparency International Slovensko (Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2003 /2003/). Pravidelne publikuje vo viacerých médiách. Je spoluautorom viacerých odborných a vedeckých príspevkov.

Knihy:

2002 Kazda, R. - Zemanovičová, D. - Pirošík, V.: Riziká korupcie v systéme poľnohospodárskej politiky na Slovensku. Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika

2003 Kazda, R.: Životné prostredie. In: Kol. aut.: Slovensko na ceste do neznáma. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava

2003 Kazda, R.: Poľnohospodárstvo. In: kol. aut.: Slovensko 2003. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava

2004 Kazda, R.: Poľnohospodári. In.: Sičáková, E. – Zemanovičová, D.: Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2003 (hodnotiaca správa). Transparency International Slovensko

2004 Kazda, R.: Poľnohospodárstvo. In: kol. aut.: Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava

Vedecké a iné texty:

1999 Boris Cambel – Tatiana Hrnčiarová – Mária Kozová – Kazda, Regionálne krajinnoekologické plánovanie na príklade Východoslovenskej nížiny. In. Hrnčiarová-Izakovičová (eds.). Krajinnoekologické plánovanie na prahu 3. tisícročia. Bratislava (ÚKE SAV).

1999 Kazda, R.: – Boris Cambel. Identification of soil compactness. Poster. In.: Enviromentálne problémy sveta (medzinárodný workshop). Smolenice.

1999 Kazda, R.: – Katarína Nováková – Vladimír PÍŠ – Miroslav KUBU – Ľubomír LICHNER. Odber neporušených vzoriek pôdy a odstránenie stenového efektu. VII. posterový deň. Zborník anotácií, s. 48-49. Bratislava (ÚH SAV).

1999 Boris Cambel – Ján ALENA – Kazda, R. Metodické aspekty prípravy hĺbkového melioračného kyprenia zhutnených pôd. In.: Hydromeliorácie Slovenska na prahu 21. storočia, 245-248. Bratislava (VÚMKI).

1999 Kazda, R.: – Boris Cambel – Ján JARKOVSKÝ. Zhutnenosť poľnohospodárskych pôd na vybraných lokalitách Podunajskej nížiny. In.: Hydromeliorácie Slovenska na prahu 21. storočia, 187-191. Bratislava (VÚMKI).

2003 Kazda, R.: Nové prístupy v manažmente ochrany životného prostredia. In: Vízia poľného, lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky. Zborník príspevkov z odbornej konferencie. ÚKIS.

- publikoval takmer 100 komentárov, analýz a esejí v mesačníku OS a Konzervatívne listy, týždenníku Domino Fórum a Týždeň, v denníkoch SME a Hospodárske noviny

zdroj

www.konzervativizmus.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.