Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Rudolf Krajčovič / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Rudolf Krajčovič

Rudolf Krajčovič
vysokoškolský pedagóg, odborník v oblasti dejín slovenského jazyka, historickej dialektológie, slavistiky a onomastiky

* 22.07.1927 Trakovice
+ 29.10.2014
vzdelanie

1949 Filozofická fakulta UK, Bratislava, odbor slovenský jazyk a filozofia
1953 PdDr.
1959 CSc.
1964 Doc.
1984 DrSc.
1986 Prof.

životopis

Rudolf Krajčovič sa narodil v roku 1927 v Trakoviciach. Po absolvovaní štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1949 nastúpil ako asistent na Filozofickú fakultu UK, kde na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty pôsobil od roku 1966 až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1992. Na tomto pracovisku vystriedal viacero pozícií, postupne bol asistentom, odborným asistentom, docentom a napokon profesorom.
Bohatú publikačnú činnosť profesora Rudolfa Krajčoviča charakterizujú práce, v ktorých sú najnovšie poznatky z historickej jazykovedy a porovnávacieho štúdia slovanských jazykov v hláskovej rovine. K najvýznamnejším titulom patrí Pôvod a fonologický vývin juhozápadoslovenských nárečí z roku 1964, ktorý je východiskom syntetizujúcej migračnointegračnej teórie o pôvode slovenčiny, publikovanej pod názvom Slovenčina a slovanské jazyky I. Praslovanská genéza slovenčiny (1974), resp. anglického vydania historickej fonológie slovenčiny A Historical Phonology of the Slovak Language (1975). Invenčný postup uplatňoval R. Krajčovič aj pri tvorbe množstva vysokoškolských učebníc, z ktorých pozornosť si zasluhuje aspoň Vývin slovenského jazyka z roku 1961, Náčrt dejín slovenského jazyka (1966, 1971), Technika jazykovej interpretácie (1966), Textová príručka k dejinám slovenského jazyka (1979), Pôvod a vývin slovenského jazyka (1981), Vývin slovenského jazyka a dialektológia (1988), vysokoškolské učebné texty Čeština a slovenčina v starších archiváliách v predspisovnom období (1983, 1991) a Dejiny spisovnej slovenčiny (1990, 1994, 1996).
Významné miesto v tvorbe profesora R. Krajčoviča majú aj populárno-náučné a popularizačné práce, filmové a televízne scenáre s orientáciou na dejiny slovenčiny (Svedectvo dejín o slovenčine, 1977 a 1980, tiež Veľká Morava v tisícročí, 1985). Tieto práce charakterizuje precíznosť vedeckej argumentácie a jednoduchosť štýlu.
Okrem desiatok domácich a zahraničných vedeckých konferencií, sympózií a vedeckých seminárov absolvoval Rudolf Krajčovič množstvo zahraničných prednáškových pobytov na špičkových slavistických pracoviskách (Krakov 1963, Skopje 1977, Moskva 1970 – 1971, 1975 – 1976, 1980 – 1981) a na medzinárodných slavistických zjazdoch v Sofii (1963), vo Varšave (1973) a v Bratislave (1993), na medzinárodných onomastických sympóziách v Lipsku (1969), Vroclave (1972), Krakove (1978) a na sympóziu o podunajských národoch v Regensburgu (1967). Profesor Rudolf Krajčovič publikoval množstvo vedeckých štúdií v zahraničných vedeckých časopisoch a v zborníkoch z vedeckých podujatí (Poľsko, Bulharsko, Nemecko, Rusko).
Vedecké dielo profesora Rudolfa Krajčoviča, DrSc. je známe v celosvetovom slavistickom kontexte.
V rokoch 1957 – 1960 pôsobil profesor Krajčovič ako tajomník Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, v rokoch 1966 – 1968 bol členom jeho výboru a v rokoch 1968 - 1972 tu zastával pozíciu podpredsedu. V rokoch 1972 – 1973 bol podpredsedom Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV. Profesor Krajčovič je členom Medzinárodnej komisie pre slovanskú onomastiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov, od roku 1984 je členom Medzinárodného výboru pre onomastické vedy v Leuvene (ICOS), členom Slovenskej komisie pre Encyklopédiu dejín strednej Európy a pôsobí v komisiách pre udeľovanie vedeckých hodností. Bol tiež členom viacerých komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác (vo vednom odbore slovanské jazyky, vo vednom odbore všeobecná jazykoveda).

Ocenenia:

1971 Plaketa Univerzity Komenského
1977 Bronzová medaila Univerzity Komenského
1987 Strieborná medaila Univerzity Komenského
1997 pocta ministra kultúry Slovenskej republiky

tvorba

Výber z najvýznamnejších prác:

1961 Vývin slovenského jazyka, 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 112 s.
1963 Súbor textov a cvičení zo slovenskej historickej gramatiky. 1. vyd. Bratislava, Slov. pedagogické nakladateľstvo, 184 s.
1964 Pôvod juhozápadoslovenských nárečí a ich fonologický vývin. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 113 s.
1964 Náčrt dejín slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 190 s.
1966 Technika jazykovej interpretácie so zameraním na vývin slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 210 s.
1974 Slovenčina a slovanské jazyky. Praslovanská genéza slovenčiny. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 324 s.
1975 A Historical Phonology of the Slovak Language. 1. vyd. Heildelberg, Carl Winter Universitätsverlag, 176 s.
1977 Svedectvo dejín o slovenčine. 1. vyd. Martin, Matica Slovenská, 268 s. (2. vyd. 1980)
1978 Pri prameňoch slovenčiny. (Eseje). 1. vyd. Martin, Osveta, 152 s.
1979 Textová príručka k dejinám slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 208 s.
1981 Pôvod a vývin slovenského jazyka, 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 240 s.
1983 Čeština a slovenčina v starších archiváliách v predspisovnom období. 1. vyd. Bratislava, Univerzita Komenského, 104 s. (2. vyd. 1993)
1985 Veľká Morava v tisícročí slovami prameňov, legiend, kroník a krásnej spisby. 1. vyd. Bratislava, Tatran, 240 s.
1988 Vývin slovenského jazyka a dialektológia. 1. vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 344 s.
1990 Dejiny spisovnej slovenčiny. Študijná príručka a texty. 1. vyd. Bratislava, Univerzita Komenského, 116 s. (dotlač: 1992/spoluautor: P. Žigo; 2. vyd. 1996)
2005 Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. Literárne informačné centrum. 230 s.

Redakčná činnosť:

Jazykovedný časopis, 38, 1987 – 47, 1996 (člen redakčnej rady)
Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátheho onomastického seminára. Modra-Piesok 8.-10. októbra 1986. Bratislava, Univerzita Komenského 1988. 164 s. (člen redakčnej rady)
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica. 37, 1987. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo1990. 152 s. (člen redakčnej rady)
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica. 38, 1988. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo1990 (člen redakčnej rady)
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica. 40, 1990. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo1990. 256 s. (člen redakčnej rady)
Slovenská reč. 57, 1992-61, 1996 (člen redakčnej rady)
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica. 39, 1989. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo1992 (člen redakčnej rady)

zdroj

Nadácia Matice slovenskej, V. Kyseľ, I. Kovačovič. Bratislava, 2000.

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.