Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Silvia Pastoreková / prírodné vedy

Silvia Pastoreková

Doc. RNDr. Silvia Pastoreková DrSc.
vedúca vedecká pracovníčka Virologického ústavu SAV

* 19.04.1961 Martin
motto

Náhoda praje pripraveným. (Louis Pasteur)

vzdelanie

1980 - 1985 Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, odbor Biológia, špecializácia Virológia, diplomová práca pod vedením RNDr. Jana Závadu, DrSc.
1985 ukončenie štúdia s titulom RNDr., Cena Ministra školstva za študijné výsledky
1988 - 1992 postgraduálne štúdium pod vedením RNDr. Jana Závadu, DrSc.
1992 obhajoba CSc., Virologický ústav SAV, Bratislava

Študijné pobyty v zahraničí:

1993 University of California, Irvine, Prof. Stanbridge, USA (3 mesiace)
1997 University of Helsinki, Finland, Prof. Vaheri (2 mesiace)
2001 Faculty of Agronomy, Gembloux, Belgium, prof. Kettmann (6 mesiacov)
2002 Faculty of Agronomy, Gembloux, Belgium, Prof. Kettmann (6 mesiacov)
Počas pobytov vždy práca na vlastnej problematike riešenej na VÚ SAV

životopis

Silvia Pastoreková sa narodila v Martine. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Prírodevedeckej fakulte Univerzity Komenského. Postgraduálne štúdium absolvovala v rokoch 1988 – 1992 pod vedením RNDr. Jana Závadu.
Docentka Silvia Pastoreková pôsobí v oblasti experimentálnej onkológie, virológie a molekulárnej biológie. V súčasnosti pracuje ako vedúca vedecká pracovníčka na Virologickom ústave SAV. V rokoch 1992 – 1998 bola vedeckou tajomníčkou VÚ a v rokoch 1998 – 2003 tu pôsobila ako samostatná vedecká pracovníčka. V roku 2003 obhájila Silvia Pastoreková titul doktora vied (DrSc.), o tri roky neskôr bola habilitovaná na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. Od roku 2005 pôsobí docentka Pastoreková ako predsedníčka Komisie VEGA pre lekárske a farmaceutické vedy a zároveň je členkou Výkonného výboru VEGA.
Doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. je od roku 2004 členka Skupiny pre patobiológiu Európskej organizácie pre výskum a liečbu rakoviny (EORTC). Od roku 2006 pôsobí tiež ako predstaviteľka Slovenskej republiky v medzivládnej organizácii Európska molekulárno-biologická konferencia (EMBC).
Silvia Pastoreková je vydatá za Prof. RNDr. Jaromíra Pastoreka, DrSc., ktorý je jej najbližším spolupracovníkom, významným vedcom v oblasti virológie, molekulárnej biológie a onkológie (patrí do vedeckej špičky SR). Je organizátorom vedeckého života, zodpovedným riešiteľom štátnych programov a riaditeľom Virologického ústavu SAV. Spolu majú dve deti. Syn Michal (1986) je študentom Prírodovedeckej fakulty UK a dcéra Laura (1988) študuje na Fakulte architektúry STU.

Oblasť pôsobenia:

experimentálna onkológia, virológia, molekulárna biológia

Profesijná kariéra:

od roku 1985 pracuje na Virologickom ústave SAV
1992 – 1998 vedecká tajomníčka VÚ SAV
1998 – 2003 samostatná vedecká pracovníčka
od roku 2000 členka vedeckej rady VÚ SAV
od roku 2003 vedúca vedecká pracovníčka
2003 obhajoba DrSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
2006 habilitácia na doc., Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice
2005 – 2008 Predsedníčka Komisie VEGA pre lekárske a farmaceutické vedy a členka Výkonného výboru VEGA

Dosiahnuté výsledky:

Zásadný príspevok k objavu génu a proteínu MN/CA IX, ktorý sa nachádza v slabo okysličených nádoroch, je indikátorom zlej prognózy a využíva sa na detekciu agresívnych nádorov, predikciu rozvoja nádorovej choroby a stratifikáciu pacientov na vhodné liečebné režimy (US patent “MN Gene and Protein” číslo 5,384,676 z roku 1995, autori Závada, Pastoreková, Pastorek, a viac než 20 ďalších patentov zameraných na diagnostické a terapeutické využitie nádorovo-asociovaného proteínu MN/CA IX objaveného na VÚ SAV).

Zásadný príspevok k identifikácii nového kmeňa vírusu lymfocytárnej choriomeningitídy a k odhaleniu vysokej prevalencie protilátok voči tomuto vírusu v ľudskej populácii.

Pedagogická činnosť:

Prednášky pre študentov 4. ročníka Katedry mikrobiológie a virológie, predmet Biosyntéza vírusov, Prírodovedecká fakulta UK (1994 - doteraz)
Prednášky pre študentov 4. ročníka Katedry molekulárnej biológie, predmet Regulácia génovej expresie, Prírodovedecká fakulta UK (1998 - doteraz)
Prednášky pre študentov 3. ročníka biologických odborov, predmet Molekulárna biológia rakoviny, Prírodovedecká fakulta UK (od 2006)
Výchova doktorandov v odboroch Virológia, Molekulárna biológia a Onkológia
Členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odboroch Onkológia, Virológia a Imunológia (2006)

Členstvo v organizáciách a združeniach:

Členka Skupiny pre patobiológiu Európskej organizácie pre výskum a liečbu rakoviny (EORTC), od roku 2004, členstvo na základe výberu podľa splnených vedeckých kritérií.

Predstaviteľka Slovenskej republiky v medzivládnej organizácii Európska molekulárno-biologická konferencia (EMBC), od roku 2006.

Ocenenia:

2003 Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť
2006 Krištáľové krídlo v kategórii Medicína a veda

tvorba

Knižné publikácie alebo iná tvorba:

Spoluautorka 3 kapitol v zahraničných knižných monografiách a 91 vedeckých publikácií in extenso v medzinárodných vedeckých časopisoch ako napr. Virology, Oncogene, Gastroenterology, Journal of Biological Chemistry, Journal of Pathology, British Journal of Cancer a i.

Spolupráca na významných projektoch, aktivitách:

Zodpovedná riešiteľka dvoch projektov 6. Rámcového programu EU zameraných na objasnenie
mechanizmov rozvoja nádorového ochorenia v dôsledku nedostatku kyslíka v nádorovom tkanive a na zdokonalenie manipulácie a analýzy buniek na mikročipoch.

Zodpovedná riešiteľka projektu APVV zameraného na objasnenie významu pH regulácie v nádoroch.

Spoluriešiteľka viacerých domácich a zahraničných projektov s onkologickou a virologickou tématikou.

Spoluorganizátorka viacerých medzinárodných konferencií.

záujmy

hudba, literatúra


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.