Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ivan Hrušovský / hudba

Ivan Hrušovský

Prof. PhDr. Ivan Hrušovský CSc.
hudobný skladateľ

* 23.02.1927 Bratislava
+ 5.10.2001 Bratislava
vzdelanie

1947 gymnázium, Žilina
1947 Hudobná škola, Žilina
1947 – 1952 Konzervatórium, Bratislava (kompozícia u Alexandra Moyzesa
1947 – 1952 Filozofická fakulta UK, Bratislava, odbor hudobná veda, filozofia a estetika
1952 – 1957 VŠMU, kompozícia u Alexandra Moyzesa
1966 titul kandidáta vied o umení

životopis

Ivan Hrušovský absolvoval štúdium hudobnej vedy, filozofie a estetiky na Univerzite Komenského a zároveň študoval kompozíciu u Alexandra Moyzesa na bratislavskom konzervatóriu a neskôr aj na Vysokej škole múzických umení.
V rokoch 1952 – 1953 bol externým pracovníkom Ústavu hudobnej vedy SAV, kde sa venoval folkloristike a histórii. Od roku 1953 pôsobil ako asistent a neskôr odborný asistent u profesora Ota Ferenczyho na VŠMU. Titul kandidát vied o umení získal v roku 1966. Od roku 1968 pôsobil na VŠMU ako docent hudobnej teórie. V roku 1984 sa stal profesorom skladby na VŠMU a zároveň zastával pozíciu vedúceho Katedry skladby a dirigovania. Ako pedagóg pôsobil od roku 1990 desať rokov aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, vyučoval teóriu na Katedre hudobnej výchovy a estetiky Fakulty humanitných vied.
Hlavnou líniou tvorby Ivana Hrušovského boli zborové kompozície. Jeho tvorba posledného obdobia je charakteristická syntézou rôznych, často historicky vzdialených kompozičných techník, ktorá smerovala k premosteniu súčasnosti a minulosti vo vývoji hudby.
O svojej duchovnej árie Veni sance pre soprán, miešaný zbor a komorný orchester, ktorú skomponoval v roku 2001 počas pôsobenia na Katedre hudby povedal „...vychádza zo sekvencie Veni sancte spiritus, ktorej melodický základ som spracoval vo forme variácií. V skladbe som sa snažil o kontakt všetkých troch telies a vytvoriť im osobitný priestor v každom úseku skladby. Ide o prosbu k Duchu Svätému, aby nás podporoval každý deň, aby stál pri nás. Vložil som do toho všetko, lebo Príď duchu svätý, to je parola a žiadosť, ktorá by mala byť stále medzi nami, lebo v dnešnom svete je to veľmi potrebné a vidím, že toho zla je tu tak veľa ... Zhudobniť som chcel preto najmä to duchovné.“

tvorba

Zoznam diel:

Orchester

1955 Pastorálna suita pre malý orchester

Symfonický orchester

1986 Hudba k Vincentovi Hložníkovi symfonická freska
1979 Konfrontácie pre veľký orchester
1966 Passacaglia na vlastnú tému pre veľký orchester
1961 Slávnostný pochod pre symfonický orchester
1960 Dve slovenské tanečné fantázie pre orchester
1960 Tatranská poéma symfonický obraz pre orchester

Komorný orchester

1988 rev. 1993 Symfónia č. 1 pre veľký sláčikový orchester
1986 Malá romanca na motív z Andersena pre komorný sláčikový orchester
1986 Malá romanca na motív z Andersena pre komorný orchester
1980 Suita quasi una fantasia pre komorný sláčikový orchester
1970 Musica nocturna per archi
1963 Koncertantná predohra pre sláčikový orchester


Sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

1998/1999 Rekviem na záver tisícročia pre recitátora, soprán, tenor, organ, miešaný zbor, plechové a bicie nástroje,TEXT Rudolf Dilong, Pavol Hudák
1985 Canticum pro pace. Oratórium pre recitátorku, mezzosoprán a bas, miešaný zbor a veľký orchester, TEXT bibl., Pavol Horov
1964 Sen o človeku. Melodramatická kantáta pre recitátora, soprán, miešaný zbor a orchester (z trilógie Proti smrti),TEXT Vladimír Reisel
1961 (rev. 1965) Hirošima. Kantáta pre recitátora, koloratúrny soprán, barytón, miešaný zbor a veľký orchester (z trilógie Proti smrti), TEXT Rudolf Skukálek
1959 Pod Kriváňom. Kantáta pre miešaný zbor a malý orchester, TEXT Andrej Plávka


Zbor a orchester

2002 Noc moci (fragment zo symfónie)

Jeden sólový nástroj a orchester

1995/1996 Symfónia č. 2 „Spomienková“ pre komorný orchester a klavír
1957 Koncert pre klavír a orchester

Sólový nástroj

1993 Fuga in F a 3 voci per organo
1991/1992 Musica Paschalis pre organ
1984 Nokturno k vernisáži pre flautu
1984 Musica rustica per flauto solo
1977 Tri skladby pre čembalo
1977 Sonata in modo classico per il clavicembalo
1969 Sonáta pre husle

Klavír a klavír 4-ručne

1994 Sedem bagatel
1993 Dve romantické fúgy a postlúdiá
1993 Osem variácií na Beethovenovu tému
1986 Fantázia, introdukcia a fúga v starom slohu pre klavír štvorručne prepracovanie posledných častí Sonáty pre čembalo
1986 Suita pre dva klavíry alebo pre klavír štvorručne
1970 Sonáta č. 2 (Tri skladby pre klavír)
1970 Toccata chromatica
1965 Sonáta
1958 Toccata
1953 Sonatína op. 1

Dva nástroje

1995 Lamento 94/95 duo pre husle a violu
1994 Sonáta č. 2 pre husle a klavír
1983 Dialoghi in ritmo per organo e percussioni rytmické dialógy
1980 Tri kánony pre husle a čembalo alebo klavír
1963 Suita piccola pre violončelo a klavír
1954 Sonáta č. 1 pre husle a klavír

Tri nástroje

1998/1999 Trio pre husle, violu a violončelo

Klavírne tri

2000 Trio pre husle, violončelo a klavír vo forme 9 variácií a chorálového interlúdia na tému 2. časti (Adagio ma non tanto) zo 6. Brandenburského koncertu B dur (BWV 1051) Johanna Sebastiana Bacha (In memoriam J.S. Bach A. D. 2000)

Sláčikové kvarteto

1995 Sláčikové kvarteto č. 3
1990 Sláčikové kvarteto č. 2 na pamiatku Richarda Rybariča
1983 Sláčikové kvarteto č. 1

Sedem nástrojov

1987 Septetino pre flautu, klarinet in B, fagot, lesný roh, husle, violu a violončelo

Deväť nástrojov

1963 Combinazioni sonoriche per 9 stromenti. Nonet pre flautu, hoboj, basový klarinet in B, trúbku in C, vibrafón, klavír, husle, violu a violončelo

Vokálno-inštrumentálne nástroje

1992 Elégia in memoriam Milan Šimečka pre recitátora a sláčikové sexteto, TEXT Jaroslav Seifert, Milan Rúfus
1985 Elégia pre mezzosoprán a violu
1979 Za milým. Dve ľúbostné piesne pre mezzosoprán, flautu, harfu alebo klavír, cimbal, violu a violončelo
Čarovanie cyklus pre flautu, bicie, drumbľu a detský zbor, TEXT ľudová poézia

Sólový hlas s klavírom

1996 (rev. 1998) Dotyky Cyklus 7 lyrických piesní na básne Mareka Trizuljaka pre soprán a klavír
1987 Tri reflexie pre mezzosoprán a klavír, TEXT Milan Rúfus, Milan Kraus a Máša Haľamová
1978 Dvě písně pro mezzosoprán a čembalo alebo klavír, TEXT Vítězslav Nezval
1959 Červený mak. Cyklus 5 lyrických piesní na básne Máše Haľamovej pre soprán a klavír

Inštruktívne

Šarišské hry

Hudba pre divadlo

1963 Búrka, TEXT William Shakespeare
1963 Oidipus rex, TEXT Sofokles
1961 Jastraby, TEXT Štefan Králik
1960 Spev o vlasti, TEXT Š. Bártošová
1960 Onedlho bude svitať

Zborové

1984 Tá láska kantáta pre mezzosoprán a miešaný zbor, TEXT Jacques Prévert
1975 Ódy. Cyklus 3 zborov a cappella (Zrodenie pre ženský zbor, Hymnus pre dva miešané zbory, Výkrik pre miešaný zbor), TEXT Pavol Koyš, Milan Rúfus
1961 Biela breza, sestra moja… z trilógie kantát Proti smrti. Malá kantáta pre mezzosoprán sólo a ženský zbor, TEXT Ivan Kupec

Miešaný zbor

2000 Madrigaly o svetle
2000 Žalm 100 pre miešaný zbor à cappella
1999 Psalmus 122 (123) pre miešaný zbor a cappella, TEXT bibl. lat
1999 Psalmus 100 pre miešaný zbor, TEXT bibl. lat.
1999 Madrigal o víne pre miešaný zbor a cappella, TEXT Li Po
1999 By the way... (Mimochodom) pre miešaný zbor a cappella, TEXT skladateľ, fónické slabiky
1996 Psalmus 120 pre miešaný zbor a cappella, TEXT bibl. lat.
1995/1996 Solfeggio. Miešaný zbor a cappella na solmizačné slabiky
1995 A tam za horami… Miešaný zbor na text slovenskej ľudovej balady
1994 Missa pro iuventute pre miešaný zbor, TEXT liturg. Lat.
1994 Preludium, Ludus, Postludium pre mládežnícky miešaný zbor
1994 Žalm 146 pre miešaný zbor a cappella, TEXT bibl. lat.
1991 Cantate Domino pre miešaný zbor a cappella, TEXT bibl. lat.
1991 Žalm 23 pre miešaný zbor a cappella, TEXT bibl.
1990 Deus caritas est. Miešaný zbor a cappella, TEXT bibl. lat. (1Jn 4)
1989 17. 11. 1989 pre miešaný zbor a cappella, TEXT František Halas
1987 Pieseň pre dvoch pre mládežnícky miešaný zbor, TEXT Ján Smrek
1987 Dve smutné piesne pre miešaný zbor a cappella, TEXT Vladimír Roy
1986 Giocoso II. Eja, studiosi pre miešaný zbor, TEXT anonym
1984/1985 Triptych Tri miešané zbory a cappella na staroslovienske texty a báseň Jána Hollého (Tropar, Proglas, Pochvala)
1984 Malá improvizácia pre miešaný zbor a cappella
1980 Jarná hudba pre miešaný zbor, TEXT Milan Rúfus
1987 Dithyramb pre miešaný zbor, TEXT skladateľ
1978 Canti. Päť zborov pre komorné miešané obsadenie, TEXT Vergílius, Ovídius a fónické slabiky
1974 Madrigalová sonáta. Štyri madrigaly vo forme cyklickej sonáty pre miešaný zbor, TEXT Cesare Pavese
1973 Amor Iuventae. Cyklus 3 piesní pre miešaný zbor, TEXT Jevgenij Jevtušenko, Jacques Prévert, Ján Smrek
1973 Cesta ku svetlu. Cyklus troch miešaných zborov, TEXT Pavol Horov
1973 Jsi světlo a ráno…Madrigal pre miešaný zbor a cappella, TEXT Cesare Pavese
1968 Kaprál, který probodl Archimeda pre miešaný zbor a cappella, TEXT Miroslav Holub
1968 Nezabudnite!, TEXT Pavol Horov
1968 Jar. Miešaný zbor a cappella, TEXT Michal Kováč
1968 Čakanie. Miešaný zbor a cappella, TEXT Michal Kováč
1968 Vlna. Miešaný zbor a cappella, TEXT Vladimír Reisel
1966 Tri madrigalové impresie pre 12- alebo 16-členný miešaný zbor a cappella, TEXT Vladimír Reisel

Mužský zbor

1995 Jemu jedinému. Mužský zbor a cappella, TEXT Svetoslav Veigl
1980 Smutná spievanka pre mužský zbor a cappella, TEXT Milan Rúfus
1971 Óda pre mužský zbor


Ženský zbor

1994 Tri balady pre komorný ženský zbor, TEXT ľud., Daniel Bachát-Dumný, Vladimír Roy
1987 Za hrsť krásy. Cyklus 4 ženských zborov, TEXT Milan Rúfus
1986 Giocoso I. Filia, filia pre ženský zbor, TEXT anonym
1971 Májová flauta pre ženský zbor a cappella, TEXT Ján Smrek
1971 Pieseň o tvojom mene pre ženský zbor a cappella, TEXT Ján Smrek

Detský zbor

1982 Dithyramb verzia pre detský zbor a cappella, TEXT skladateľ

Zbor a nástroje

1992 S radosťou slúžte Pánovi. Žalmový triptych pre miešaný a chlapčenský zbor a organ, TEXT bibl. slov., staročes. (žalmy 100, 123, 117)
1990 Cantus de caritate pre miešaný zbor a klavír alebo organ, TEXT bibl. lat. (Kor 13)
1987 Mikropoézie pre miešaný zbor, flautu a klavír, TEXT Jaroslav Iwaskiewicz (prekl. Pavol Horov)

Zbor a klavír

2000 Zima, pani biela Cyklus dvoch detských zborov s klavírom, TEXT Helena Gahérová, Andrej Plávka, skladateľ
1974 Tri etudy pre miešaný zbor a cappella 3. zbor cyklu s klavírom ad lib., TEXT skladateľ

Elektroakustické

1981 Omilienci chodia. Elektroakustická montážna úprava troch ženských ľudových piesní a zvolávačiek z Važca a Východnej pre ženský zbor a cappella
1976 Ideé fixe
1975 Horička vysoká. Elektroakustická montáž kysuckých ľudových piesní
1973 Invokácia

Hudba pre rozhlas

1960 Sprievodná hudba k rozprávkam Leva Nikolajeviča Tolstého

Krátkometrážny dokumentány film

1957 Kým vykročia, RÉŽIA V. Kubenko

Diskografia
CD

1993 Chamber Music 2 , Hudobný fond SF 0010 2111

Sláčikové kvarteto č. 2 na pamiatku Richarda Rybariča

zdroj

www.hc.sk, www.fhv.umb.sk, foto: Pavel Kastl

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.