Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Bodnár / spoločenské vedy

Ján Bodnár

doc. PhDr. Ján Bodnár DrSc.
filozof a historik filozofie

* 18.10.1924 Hnúšťa-Likier
vzdelanie

1944 maturita v Tisovci
1945 – 1948 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
1949 PhDr.

životopis

Ján Bodnár je slovenský filozof, ktorý sa venuje skúmaniu vývoja a charakteru súčasnej západnej filozofie. Zaoberá sa tiež novšími etapami vývinu filozofického myslenia na Slovensku, filozofickou problematikou človeka. Sleduje filozofické aspekty vedeckotechnického vývinu a metodologické otázky spoločenských vied.
Stredoškolské vzdelanie získal Ján Bodnár v Tisovci. Po maturite absolvoval štúdium filozofie a angličtiny na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Doktorát získal v roku 1949. Hodnosť kandidáta filozofických vied dosiahol v roku 1958, doktora filozofických vied v roku 1967, docenta v roku 1967.
V rokoch 1949 – 1953 pôsobil na Filozofickej fakulte UK, odkiaľ v roku 1953 prešiel do Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied. V rokoch 1969 – 1974 pôsobil v ústave na pozícii riaditeľa a v rokoch 1968 – 1970 bol členom Predsedníctva SAV. Vo FÚ pôsobil až do roku 1991.
V roku 1979 bol ocenený prezídiom ČSAV striebornou a v roku 1989 zlatou plaketou F. Palackého za rozvoj spoločenských vied. V roku 1984 mu Predsedníctvo SAV udelilo zlatú plaketu Ľ. Štúra.
Centrom pozornosti vedecko-výskumnej činnosti doc. Bodnára boli dejiny svetovej filozofie. Monograficky spracoval dejiny svetovej filozofie 20. storočia ako aj dejiny vývinu filozofie na severoamerickom kontinente. Formou štúdií spracoval filozofický odkaz R. Descartesa, T. Paina, B. Franklina, predstaviteľov existencializmu, A. N. Whiteheada.
Osobitne sa zameral na dejiny filozofického myslenia na Slovensku, na vplyv českej filozofie, najmä T. G. Masaryka na formovanie slovenskej filozofie. Od 60. rokov sa sporadicky zaoberal problematikou filozofickej antropológie so zreteľom na rozvoj osobnosti, individuality, morálnej zodpovednosti človeka.
V posledných rokoch sa do centra jeho pozornosti dostal vplyv moderných civilizačných trendov na prírodné a spoločenské podmienky života.
Ján Bodnár sa aktívne zúčastnil svetových filozofických kongresoch v Benátkach, Mexiko-City, Varne, Düsseldorfe, Brightone.

tvorba

Bibliografie:
1956 O súčasnej filozofii v USA
1966 Od realizmu k iracionalizmu
1983 Dedičstvo myšlienok

Zborníky:
1965 Ideové základy hlasizmu, Prehľad dejín slovenskej filozofie, ed. E. Várossová
1967 Heideggerova nová iniciatíva vo filozofii, Existencializmus a fenomenológia, ed. J. B.
1967 Človek, kto si?
1968 Filozofická antropológia a problém osobnosti človeka, Moderné prúdy v pedagogickej vede
1969 Existenciálna analýza vedomia vo filozofii J. P. Sartra, Existencializmus a fenomenológia, ed. J. B.
1975 Človek, ako filozofický problém, Metodologické problémy psychológie v socialistických krajinách
1976 Filozofia a veda, Filozofia a súčasný vedecko-technický rozvoj
1993 J. A. Komenský v dielach slovenských filozofov 17. storočia, J. A. Komenský a slovenská kultúra
1996 R. Descartes a idea racionality v novovekej prírodnej filozofii, Descartes a súčasnosť, ed. V. Leško

Príspevky v časopisoch:
1962 Neutrálny monizmus vo filozofii B. Russella, Otázky marxistickej filozofie (OMF)
1964 Teória organicizmu, úrovní a finitizmu v súčasnej filozofii prírodných vied, OMF 1964 Filozofická antropológia, ako teória človeka, OMF
1975 Philosophical Problems of Man and Scientific Humanism, Dialectics and Humanism
1977 Filozofické predpoklady štruktúrneho bádania, Filozofia (F)
1978 Globálne filozoficko-metodologické koncepcie a súčasná veda, F
1979 Ethik der wissenschaftlichen Forschung, Teorie rozvoje vědy
1988 Filozofické chápanie človeka, F
1995 Hrušovského ontologická koncepcia bytia, F
1996 Intuitívny realizmus na Slovensku, F

Predhovory:
1954 R. Descartes: Rozprava o metóde
1964 A. Schaff: Filozofia človeka
1967 Existencializmus a fenomenológia
1968, 1969 Antológia z diel filozofov IX, VIII
1985 Aristoteles: O nebi. O vzniku a zániku
1989 Organizmická filozofia A. N. Whiteheada, A. N. Whitehead: Veda a moderný svet
1990 Od problému invencie k dialektike bytia, I. Hrušovský: Dialektika bytia

Preklady:
1989 A. N. Whitehead: Veda a moderný svet

zdroj

www.phil.muni.cz

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.