Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Radoslav Matuštík / spoločenské vedy / výtvarné umenie

Doc. PhDr. Radoslav Matuštík CSc.
teoretik umenia, kunsthistorik, pedagóg, kritik

* 18.04.1929 Čejč
+ 18.8.2006
vzdelanie

1949 St. Reál. Gymnázium Hodonín
1949 - 1950 FiF UK Praha, odbor dejepis umenia
1950 - 1953 FiF UK Bratislava, odbor dejiny umenia a estetika, prom. historik
1953 - 1959 FiF UK, interná ašpirantúra, Csc.
1964 obhajoba PhDr.
1969 FiF UK Praha, habilitácia na doc.

životopis

Radoslav Matuštík bol nestorom slovenskej kunsthistórie, pedagógom a kritikom, ktorý sa v 20. storočí podieľal na rozvoji, emancipácii a skvalitnení novej vednej disciplíny, akou boli dejiny a teórie slovenského výtvarného umenia.

Prierez kariéry:

1959 - 1973 FiF UK Bratislava, VŠ pedagóg
1973 zákaz prednáškovej a publikačnej činnosti, 2 roky bez zamestnania
1975 - 1990 MDKO Bratislava, samostatný odborný pracovník
od roku 1987 asistent riaditeľky
1990 - 1996 FiF UK, VŠ pedagóg
1990 - 1996 Považská galéria umenia Žilina, vedúci umel. - hist. Odboru
1996 - 1998 Štátna galéria Banská Bystrica, samostatný odborný pracovník

Výstavy:

Sen o múzeu (1991) a Sen o umení? (1995) v PGU Žilina
V spolupráci s A. Mlynarčíkom zo Žiliny Česť a sláva colníkovi Rousseauovi, Pocta Ľudovítovi Fullovi (2002), uvedená aj v Paríži

Ocenenia:

1970 Najkrajšia kniha Dürerova Apokalypsa
1966 Cena C. Majerníka za Moderné slovenské maliarstvo
1945 - 1963 Cena M. Benku za celoživotnú tvorbu, cena ZSVU k výročiu založenia, Pamätný diplom na počesť expedície na Mt. Everest

tvorba

Radislav Matuštík napísal vyše 30 katalógov k výstavám, články v odborných časopisoch Výtvarný život, Česká výtvarní práce, Kultúrny život, samizdaty TERÉN, 10 scenárov veľkých výstav v PGU Žilina, 10 knižných publikácií, napr.:
Vincent Hložník, Bratislava 1962
Ľudovít Fulla, Bratislava 1966
Prekročenie hraníc, Žilina 1965 - 1972
spoluautor Slovenské výtvarné umenie, Bratislava 1969

zdroj

Who is who v Slovenskej republike, Prof. Ing. František Janícek, PhD., 1. vydanie 2003

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.