Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Janka Klincková / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Janka Klincková

doc. PhDr. Janka Klincková PhD.
lingvistka, členka Katedry slovenského jazyka a literatúry na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, v r. 1998 - 2004 dekanka Fakulty humanitných vied UMB, v r. 2005 - 2007 dekanka Filologickej fakulty UMB

* 13.10.1949 Poltár
vzdelanie

1996 - doc. - habilitácia v odbore slovenský jazyk - jazykoveda na FHV UMB v Banskej Bystrici
1988 - CSc. - obhajoba dizertačnej práce na FF UK v Bratislave
1983 - 1988 - externá vedecká ašpirantúra na PF v Banskej Bystrici, odbor slovenský jazyk
1980 - PhDr. - obhajoba rigoróznej práce na FF UPJŠ v Prešove
1973 - ukončenie vysokoškolského štúdia na FF UK Bratislava: kombinácia slovenčina – nemčina

Študijné pobyty a stáže

2004 - intenzívny kurz angličtiny vo Veľkej Británii
2002 - intenzívny kurz angličtiny v medzinárodných projektoch VCNO BB
2001 - intenzívny kurz komunikačnej angličtiny SAIA BB
2000 - intenzívny kurz angličtiny Teaching Center BB
1999 - kurz manažmentu pre riadiacich pracovníkov na UMB
1997 – 1998 - cyklické kurzy práce s PC
1987 - kurz vysokoškolskej pedagogiky: PF Banská Bystrica

životopis

Prehľad kvalifikácie a pracovnej praxe

1973 - asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici: prednášky a semináre z predmetu materinský jazyk pre študentov odboru Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
1992 - odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
1995 - odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela
od roku 1985 - prednáša a vedie semináre zo súčasného slovenského spisovného jazyka (morfológia, syntax, štylistika, didaktika jazyka a slohu, kultúra prejavu pre študentov nefilológov)
od roku 1996 - pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied UMB ako docentka

Ocenenia a vyznamenania

1998 - osobitné heslo v súdobej personálnej bibliografii slovenských slovakistov a slavistov Slovenskí jazykovedci
osobitné heslo v publikácii Kto je kto v Novohrade 1999 - 2000
osobitné heslo v publikácii Who is Who v SR
1999 - Veľká zlatá medaila UMB v Banskej Bystrici za rozvoj Univerzity Mateja Bela a Fakulty humanitných vied
2001 - Pamětní medaile Slezské univerzity v Opavě
2004 - Zlatá medaila UMB v Banskej Bystrici za významný podiel na rozvoji Univerzity Mateja Bela

Pedagogická činnosť

Súčasný slovenský spisovný jazyk: morfológia
Súčasný slovenský spisovný jazyk: opisná syntax
Súčasný slovenský spisovný jazyk: sémantická syntax
Verbálna komunikácia : učiteľské študijné programy slovenský jazyk a literatúra v kombinácii, ŠP Európske kultúrne štúdie, ŠP Šport, ŠP Muzeológia, ŠP Sociálna filozofia, ŠP Aplikované etiky
Neverbálna komunikácia: učiteľské študijné programy slovenský jazyk a literatúra v kombinácii, ŠP Európske kultúrne štúdie, ŠP Šport, ŠP Muzeológia, ŠP Sociálna filozofia, ŠP Aplikované etiky
Techniky vedeckého výskumu v lingvistike, doktorandské štúdium
Synchrónna jazykoveda, doktorandské štúdium
Slovenčina pre cudzincov: kurzy v rámci CŽV a projektov Socrates – Erazmus

Vedecká činnosť

Oblasť výskumu:
sociolingvistika, pragmalingvistika, psycholingvistika, jazyková kultúra


Členstvo v národných komisiách, vedeckých radách a i. inštitúciách

1989 - 2007 členka Výboru Slovenskej Jazykovednej spoločnosti SAV v Bratislave
1989 - 2007 predsedníčka Pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti SAV v Banskej Bystrici
1995 – 1998 členka Vedeckej rady Fakulty humanitných vied UMB
1992 – 1995 členka Vedeckej rady Fakulty humanitných a prírodných vied UMB
2000 – 2003 členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
2000 – 2003 členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty Ostravskej university v Ostrave
1998 – 2004 predsedníčka Vedeckej rady Fakulty humanitných vied UMB
2005 - 2007 predsedníčka Vedeckej rady Filologickej fakulty UMB
2000 - 2007 členka Vedeckej rady UMB
1999 – 2007 členka Vedeckej rady Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave
2001- 2002 vedúca expertného tímu MŠ SR na prípravu Sústavy študijných odborov SR v skupine ŠO 2.1. Humanitné vedy
2006 - 2007 členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, poradného orgánu Vlády SR, pre ŠO 2.1.27 a ŠO 2.1. 35
od 2003 členka Komisie MŠ SR a MZV SR pre výber lektorov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí
v r. 2005 – 2008 členka Ústrednej maturitnej komisie MŠ SR
od 2007 členka odborovej komisie v ŠP 2.1.33 všeobecná jazykoveda
od 2010 spolugarantka ŠO Všeobecná jazykoveda na FHV UMB

tvorba

Vedecký výskum:

Výber z publikačnej činnosti
Verbálna komunikácia. In: E-learningové vzdelávanie v LMS EKP na Univerzite Mateja Bela. Ed. Š. Ligas. Banská Bystrica : PF UMB2007, s. 45 – 50. ISBN 978-80-8083-410-4

Jazyk e - learningových textov. In Kontinuálne a diskontinuálne otázky jazykovej komunikácie. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica : PF UMB 2007. s. 55 - 62. ISBN 978 -80-8083-455-5. EAN 978 8080 834 579.

Verbálna komunikácia z pohľadu lingvist(i)ky = Verbal Communication from the View of Linguistics/the Linguist / Jana Klincková ; rec. Vladimír Patráš, Ján Bosák. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2008. 155 s. - ISBN 978-80-8083-626-9.

Politika Európskej únie v oblasti kultúry a podpory viacjazyčnosti, kultúrna rôznorodosť a jej dopad na hospodársky rast. In História, kultúra, jazyky – dôležité prvky európskej integrácie a európskej identity. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta politických vied a medzinárodných vztahov, 2009. s. 83-108. ISBN 978-80-8083-824-9.

Syntax hovorených komunikátov. In Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 23. - 24. 9. 2009 v Banskej Bystrici. Ed. J. Klincková. Banská Bystrica : UMB FHV, 2010. s. 467- 485. ISBN 978-80-8083-960-4.

Konkurencia a kooperácia lexikálnych prostriedkov v profesijnej komunikácii. In Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. M. Šimková. Bratislava : Veda, 2010. s. 143 – 150. ISBN 978-80-224-1107-3

Komunikačné dimenzie výpovedných štruktúr (na textoch piesní M. Lasicu z z CD Lipa spieva Lasicu = Communication Dimensions of Utterance Structures in the Lyrics by Milan Lasica / Jana Klincková. In Jazykovedný časopis / Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2010. - ISSN 0021-5597. – Roč. 61, č. 1 (2010), s. 57-63.

Neverbálna komunikácia alebo komunikujeme nielen slovami. Odborná monografia bola vypracovaná v rámci projektu ESF: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť a projektu UMB: Rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na UMB v Banskej Bystrici Aktivita 1.2 Modul 2 Efektívne komunikačné zručnost. Banská Bystrica : UMB, 2011. 93s. ISBN 978-80-557-0168-4

Terminológia slovies. Slovensko – španielsko – francúzsko - taliansky výkladový slovník (spoluautorka). Banská Bystrica : FHV UMB, 2011. 235s. ISBN 978-80-557-0293-3.
zdroj

www.umb.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.