Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Šturák / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

prof. ThDr. Peter Šturák PhD.
dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

životopis

Pôsobenie:

člen PS AK MS SR
člen Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove
člen Vedeckej rady Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
člen Kolégia dekanov katolíckych teologických fakúlt strednej a východnej Európy
Člen Komisie pre klérus pri KBS
Člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu
Člen Sekcie európskej spoločnosti pre katolícku teológiu
Člen Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV
Predseda Redakčnej rady teologickej revue Theologos


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.